IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. No. 2346 Vrijdag 3 Januari 1930. Zeven en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Voor allen die Sukkefcn oven FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. Mijnhardt's Laxeertabletten Dit hlad VArep.hiint pllrpn Vrfiri9arQvnr»ri i nnr/-* a irn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE TELEF. INTERC. No. 16. PLUIMVEETEELT. Vragen, deze rubriek betreffende, kuanen door de abonné'e worden gezonden aan dr. te Hennepe Diergaardesingel 96a, Rotterdam. Postzegel ran 7.6 ct. voor antwoord insluiten en blad vermelden. Diphtherie. Pokken en Snot. I. Da vorige keer waren we gebleven bij de vraag hoe de kippen toch die ziekte oploopen. Laat ik maar direct zeggen dat dit ook eeD vraag ia, die mij altijd bet meest interesseert. Soms kan men de oorzaak gemakkelijk aantoonen, soms kan men er met den besten wil van de wereld niet achter komen. Vooral bij hen, die hun hokken keurig netjes in orde hebben, staat men vaak voor raadseleD. Men moet echter be denken dat we zelf ook vaak niet kannen aan geven boe we aan een verkoudheid komen. De een neemt zich geweldig in acht, is elk oogen- blik bang voor kouvatten en krijgt het net zoo gauw als een ander die het lang zoo nanw niet neemt. In bet feit dat de smetstof zoo taai is zit al een deel van de oplossing. Als de smetstof in stofdeeltjes maandenlang kan leven, kan zij het lang in een hok uilhooden. Een poos geleden werd mijn advies ingeroepen bij een groot hoen derpark, waar men ondanks de uiterste zin delijkheid en beste hokken, toch ieder jaar diphtherie kreeg. Ik onderzocht in den zomer het pluimvee en jawel ik haalde er verscheiden uit die prachtig gezond leken en die toch in de keel kleine puntjes van diphtherie-vliesjes hadden. Zulke smetstofdragers houden dus als het ware de ziekte voortdurend aan den gang, de smetstof blijft steeds in het hok en zoodra het weer ongunstig wordt, breekt de ziekte uit. Een ander punt waar men in den laatsten tijd meer ea meer op gaat letten zijo de insec ten, vooral vliegen. Men heeft proeven genomen waaruit bleek, dat vliegeu soms veertien dagen nadat zij op een zieke kip hadden gezeten nog smetstof over konden breDgen. Als de smetstof eenmaal in het hok is gaat de verdere besmetting natuurlijk snel genoeg, vooral waar met de snotterige neuzen al heel gauw het drinkwater en het tneelvoer besmet worden. Voert men het graan zooals nog veel het geval is, door dit in het strooisel te werpeD, dan besmetten de kippen zich natuurlijk ook gemakkelijk met dit strooisel. Naast de smetstof komt dan ook het gevoelige dier in aanmerking. Kippen die verzwakt zijn, in donkere, mutfige, vochtige hokken zitteB, krijgen het nataurlijk gauwer te pakken dan sterke, goed gehuisveste dieren. Zelfs voederfouten, gebrek aan vitaminen, kan aaoleiding zijn dat de dieren gevoelig en gauw ziek worden. Al deze mogelijkheden moeten we dus in aan merking nemen en tevens leereo we daaruit de nuttige les, hoe we de ziekte te bestrijden hebben. Zeker is wel dat de slgmvliezen van neus, keel en oogen gevoeliger zijn voor de smetstof dan de uitwendige huid. Als we d.1. kippen de smetstof van de pokken of de diphtherie direct in het bloed spniteo, krijgen we bijna altijd ontsteking van het keelslijmvlies, dus diphtherie. Deverschijnseien. We kannen feitelijk verschillende vormen der ziekte onderscheiden die allen op dezelfde smetstof berusten, n.1. het begin-stadium dat zich als snot voordoet, het stadium waarbij zich vliezeu in bek en keel vormen, dus de echte diphtherie, en de vorm waarhij op kam eu lellen zich wratjes vormen, de z.g. pokken. Meestal merkt men het beginstadium niet eerder ais er wat hapert, als de kippen lusteloos worden, wat minder eten en een vochtige nens hebben. Aan dit vocht kleeft gauw stof, de dieren vegen han oeus vaak af aan hun veeren, die daardoor vuil worden en aoo bemerkt meD aan den koppel dat er dieren bij ctjo, die niet cuiser zijn. Som. niezen de kippen met een typisch gelald, soms zwellen ook de holten onder de oogen op en krijgen ze dikke koppen of een dikte aan een kant »an den kop. De kippen zitten raak met gezwollen oogleden en de oogen hall of heel gesloten. Al. men dergelijke dieren met snot opmerkt, moet men goed opletten en doet men bet beste de andere kippen ook na te zien. Feitelijk zon het beste eijn de zieke kippen af te zonderen, maar meestal merkt men het toch te laat en is de heele koppel al besmet. Wie echter cooalt misschien veie mijner lezers slechts een paar kippon iu zijn tuintje op ua houdt, die doet beter de aieke kip apart te Mtten, desnoode in een kist op een warm plekje. Men neemt, nadat men zijn handen goed ont smet heefr, de andere kippen stuk voor stnk beet eo drukt heel voorzichtig op den neus. Bij beginnende snot ziet men dan dat er uit de neusgaten een beetje slijm komt. Dergelijke kippen kan men dan ook beter direct kopbaden geven, waardoor zij vaak nog genezen. Erger wordt het als zich in den bek, de keel of op de lnchtpijp al gele vliesjes gevormd heb- beD. Ik moet er even op wijseD, dat er vele kippen naar de Ryks-seruminrichting gezonden worden, die dergelijke gele vliesjes in den bik hebben eo waarvan de eigenaars vragen wat hst is. Als men echter deze vliesjes ziet doet mm betor direct naar den dierenarts te gaan en net eerst een onderzoek af te wachten. Mot zo/a onderzoek is toch altijd een paar dagen gemuid en die tijd kan nuttiger besteed worden dor allerlei maatregelen te nemen. In dit stadia m ziet men vaak da dieren ie- nauwd zitten hijgen met den bek open en rekt men nit den snavel een eigenaardige, nare loot. Deze lacht is zoo typisch, dat ervaren plnimee- hoaders als ze in eeD hok komen, vaak de dnh- tberie al ruiken. Ook kau meo vooral 's avods als alles rustig is en de kippen op stok zitan, er eenige hooren rocheleo en als men dan at:ot is kan men znlke kippen er nit halen od sart zetten. Als we du met deze kennis gewspsnd de ra gen nog even bekijken, die ik in mijn etste artikel vermeldde, daD tijn we dns al een eel eind verder. Kippen met dikke koppeD, o$en dicht, slijm in den sneus, akelig geluid makede, van den leg af zijnde, benauwdheid, beken open, 6DZ. die kQnneu we zelf wel onderkenen. Maar nn al die andere vragen vsd meusten die denken aan vergiftiging? (Zie bijv. het2e 5e en 4e geval). Zoo gezond, zoo dood 1 ïels aan te zien. Welün, dit is heel vaak ook diptherie, aar alleen vsd de lnchtpijp. In de keel niets te en, maar knipt men de lnchtpijp open, dan Ijjkt deze vol te zitten met eeu gele kaasachtige misa. Dr. TE HENNEPE. hhn aankomst hier te lande, dat er in de duinen oen lekkernij voor hen te vinden is, en wel de rijpe vlochten van den Duindoorn. Reeds vrij spoedig ni hun aankomst zijn dan ook de meeste Duindoorn" 81'uikeu van de mooie roode vruchten ontdaan. Ziodoende dragen de kr.aien weer bij tot de be- phnting der duinen, omdat zij met hun uilwerp- sqen de rijpe zaadjes van den Duindoorn versprei dt. Andere kraaien zoeken op akkers en weiden nhr voedsel, en volgen den ploeg, om de door het ploegen blootgelegde insecten te verorberen. Weer andere staan op den loer bij een muizengat, zodksn nair vogelnestjes, onderzoeken de oevers van beken en rivieren, inspecteeren de tuintjes, kortom alle zijn steeds yvorig in de weer. Advertentiênvan i tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17'/, cï nu ^root';e der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. gedrukt. Waarom het aanbeveling verdient als men dit wil voorkomen, om zs ts voren samen te binden. Slanke coniferen beschut men tegen den lateren sneeuwlast, door er een paal bij' te zetten. Br. met Verstopping of moeilijken, tragen i 8 onregelrnatigen Stoelgang zijn 3^98 onmisbaar. Werken ving zonder kramp of jjo. Bij Apothekers en OrogisteD. Doos 60 ct. LAND- EN TUINBOUW. Over Vruchten-, Groenten- en Bloemenkvtek. Nadruk verboden. De Kraai. Tot de herfst- en wintervogels behoort allejrst genoemd te worden de bonte of grijze kraadie voor ons land trekvogel is. Daar de bonte krion over 't algemeen slechts voor kleine dieren gevanjk zijn, en ze in den broedtijd der vogels in ons .nd niet voorkomen, overtreft het nut, dat zij sticsn, verre de door hen aangerichte schade. Ditzfde geldt voor de zwarte kraai, die bij ons standgel is, want ontelbare insecten en hun larven, en ok de zoo schadelijke veldmuizen vormen het dagelijoh voedsel der kraaien. Zeker zal 't wel eens or- komen, dat een kraai zich verstoot een ziekt of een jongen haas, 'n patrijs of fazaDt buit te man dat zy in tuinen een of ander kattekwaad uitvet dat zij in streken, waar zij veel voorkomt, hetijp geworden graan een onwelkom bezoek brengt— dat alles wordt haar echter zeker niet kwalijkje- nomen, wanneer men in aanmerking neemt het.it, dat zij ons aanbrengt door het verdelgen van alliei ongedierte. De kleine boer, wiens graanakkerle kraaien op brutale en goed zichtbare wijze pluudm, heeft het recht deze ongewenschto gasten op nfdodé wijze te verjagou, en de jager zal zeker niet nalin het roer nu en dan op hen te richten. Landbours en houtvesters daarentegen zullen wèl doen le kraaien, in bun eigen belang, te beschermen, in wachte zich er vooral voor om enkele waarnemina, als overal voorkomende, te constateeren. Evenals de spreeuwen, zeker één onzer nuttile vogels, zeer schadelyk kan zijn in kerseuboi- gaarden en bessentuinen, zoo kunnen ook de kra-n in t algemeen, en dus ook de bonte kraaien, ir en daar in bepaalde streken schadelijk zijn, rcr nu gaat het toch niet aan dit aan alle kraaien, wr deze ook voorkomen, te wreken. Het dagelijkse leven eener kraai is ongeveer als volgtNog vr de dag is aangebroken, komen do kraaien in i bosch op hooge boomen bij elkaar, als ze daar t. minste aan geen vervolging blootstaan. Vandf verspreiden ze zich over het open veld, om ijve naar voedsel te zoeken. De bonte kraaien weten Is gras nadeelig voor de boomen Volgens de tuinbouwtelling in 1927 wordt 80 0lQ van de fruitcultuur in ons land gevormd door gras- boomgaarden, en 20 0/Q door fruitaanplantingen, welke zwart worden gehouden. Men hoort vaak beweren, en men heeft meermalen kunnen lezen, dat gras nadeelig is voor de boomen. Wat is daar van waar 't 'Is veelal gebrnikelijk, vooral in Utrecht en Gelderland, om hoogstamboomen in bouwland te plaatsen, dat dan na 6 a 10 jaar in gras wordt gelegd. Dan is het verschijnsel waar te nemen, dat de groei der boomen 1 a 2 jaar stil staat, en de bladstand te wenschen overlaat. Maar ia dat de schold van het gras, of zijn hiervoor andere oor zaken aan te wijzen Ons dunkt, dat dit laatste wel 't geval is. In den zwarten grond, die geregeld werd bewerkt, werden hierdoor de oppervlakkige wortels der boomen voortdurend vernietigd, de wortels gingen dieper den grond in, en vonden ook daar voldoende lucht, doordat de bouwvoor flink los werd gehouden. Dit wordt andera ala de boom gaard ia gras wordt gelegd dan blijft de boven grond gealoten en in den ondergrond heeft niet meer als te voren de luchttoetreding plaats, terwijl hij ook langer koud blijft, 't Gevolg van een en ander is, dat de wortels minder goed functioneeren, en tijd behoeven, om zich aan dezen nieuwen toe stand aan te passen. Daarbij komt, dat de boomen te voren mede profiteerden van de bemesting van het bouwland na 't in gras leggen wordt de be mesting nagelaten de boomen dragen nog weinig en men acht bij zulke jonge boomen een bepaalde bemesting veelal nog overbodigze moeten het meestal stellen met de uitwerpselen van het vee, dat in den bongerd loopt. Er zou in dit verband nog meer zijn te noemen, maar het zal duidelijk zijn, dat het wortelgestel eerst de gelegenheid moet hebben om zich uit te breiden, alvorens^ de boomen hun normalen groei kunnen her vaten. 't Is niet te ontkennen, dat in den zwarten grond de vruchtboomen in de eerste jare» sterker groeien dan in 't gras, maar hoe gaat het later Dan ziet men, vooral bij appels, den stand der boomen gaandeweg slechter worden. De grond wordt in den regel diep bewerkt, en dit heeft een slechten, ja noodlottigen invloed op het wortelgestel. Juist in de goed onderhouden fruitaanplaniingen gaan na ver loop van jaren, wanneer men zou meeneu rijkere oogsten te mogen verwachten, de appelboomen sterk aehieruit. Kanker treedt zeer sterk op, niet enkel bij zwakkete variëteiten, maar ook bij die, welke in de hoomgaarden gezond blij ven. De appel speciaal schijnt een diepe grondbewerking niet te kunnen verdragen, t Ia n feit, dat vooral de appels, maar ook andere fruintruiken in 't gras veel gezonder blijven, dan wanneer de bodem steeds wordt bewerkt. Een ver gelijking is niet zoo gemakkelijk, omdat en dit is heel jammer de struikaanplantingen heel vaak onvoldoende worden verzorgd en bemest. verzacht en ^èneest men met Pijnlijke Kloven 38497 GEMENGD NIEUWS. Wenken en mededeeiingen. Keuze van pootaardappels. Vaak gebeurt het, dat de poters worden gezocht uit de geheele massa, waardoor de kaus groot is, juist poters te gobruikeu vau die planten, welke hoi vorige jaar de meeste middel-groote aardappels hebben geleverd. Wordt dit jaren achtereen gedaan, dan zal dit natuurlijk van invloed moeten zijn op de opbrengst. Wil men de aardappels veredelen, dan moet men de poters nemen van gezonde, groote aardappels opleverende planten. En niet te weelderig loof en krachtige steDgels zijn van die planten de uiterlijke kenmerken. Er zijn tal van lieden, die de weggeworpen bollen der bloemisten van den vuilnishoop opzoeken, en uit die afgekeurde bollen de eenigszina gaaf lijkende uitzoeken, om die voor weinig geld aau den man te brengen. Het is duidelijk, dat dergelijke bolleu nooit lukken, 't Is geld wegwerpen, terwijl men vaak aan eigen verkeerde behandeling toeschrijft, wat niet anders is dan gevolg van bedrog. Betaal liever een paar centen meer en koop by betrouw bare bloemisten en zaad handelaars. Wanneer men konijnen wil mesten, zijn gerst en maïs uitstekend voor het doel geschikt. Brood, ook oudbakken, is een goed droog voeder voor de ko nijnen. Als zachtvoeder geeft men gruiten en zemelen in heet water of melk gebroeid met wat aardappels en wortels en een weinig zout. Het zout werkt gunstig op de spijsvertering, en op de werkzaamheid van de huid, waardoor een schoon uiterlijk bij de dieren wordt bevorderd. Coniferen worden door de sneeuw licht uiteen- Man doodgestoken. Zondagavond omstreeks kwart over elf heeft in een café aan de Brielschelaan te Botterdam een tnaD één van de andere bezoekers met een groot knipmes een dnsdaoige wonde aao de hals toegebracht, dat het slachoffer kort daarna aan de gevolgen is overledeD. De dader is aangehouden en opgesloteD. Op den hoek van de Brielsche laan en de Jacob Noordzijstraat ligt het café P. den Hollander. Zondag zaten daar ongeveer veertien personen aan enkele tafeltjes, welke langs de ramen staan. Omstreeks elf unr kwam de 58- jarige losse werkman A. v. d. B. nit de Heeu- vlietstraat binnen. Hij gebruikte een vertering en verliet de zaak, om vrij kort daarna weer terug te komen. Opnienw bestelde hij wal, waarna hij bij het biljart ging staan. Eenige bezoekers stonden bij het boffet met den kastelein te prateu. Daarbij bevond zich ook de 32-jarige haven arbeider A. B. nit de Oleanderstraat, wiens vrouw en moeder met eenige kennissen aan een van de tafeltjes, bij de ramen zaten. Eensklaps zei v. d. B.#Zeg Arie, hoor eens I" waarbij hij tegen B. een beweging met het hoofd maakte. B. liep naar v. d. B., waarna zij samsn naar den hoek gingen, welke het nit3pringende buffet met den muur maakt. Oomiddellijk daarna zagen allen, die in het café waren, dat B. ernstig aan den hals was gewond. Het bloed stroomde oit een diepe snede. Niemaud bad v. d. B. zien steken, maar hij hield een zeer groot, zwaar be bloed knipmes met scherpe punt in de hand. B. deed, wankelend, nog enkele stappen na r voren, zakte ineen eu is zeer kort daarna over leden. Eokele bezoekejs wierpen zich op v. d. B., wien zij met veel moeite het wapen ontrukten. Andereu trachtten het bloed te stelpen, dat nit de wond stroomde. De caféhouder waarschuwde terstond de politie en den geneeskundigen dien Dadelijk is ook de commissaris van poliiie ijs/ vijfde afdeeling, de heer T. Albarda, gewaarsc' die geassisteerd door inspectenr van Dalfs; deuzelfdeu avond met het onderzoek is be 18 v. d, B,, die niet den ivïirt'k uiaa.^ schonken te zijn, is voorloopig overgebrae 6C' het politiebureau aan de Paal Krugerstraat, hij is opgesloteu, Het mes is in beslag genom!" Woensdagmorgen heeft de commissaris v. politie deu verdachte v. d. B aan een verhoc onderworpen. Daarbij maakte v. d. B. een vrij saffigen indruk. Hij geeft toe, in het café van Den Hollander te zijn geweest en dat het in beslag genomen mes zijo eigendom is. Ook zegt bij zich te herinneren, dal hij den verslagene in het café heeft gezieD, maar voor het overige be weert hij, zich niets meer te kunnen herinneren. Een gepleegde inbraak opgehelderd. Op 8 November 1928 is ingebroken bij den wiukelier K., wonende aan de Amsterdamscbe vaart 84 te Haarlem, waarbij een geldkistje met een bedrag van ongeveer f 28.000, eukele vreemde goaden manten en verschillende papieren zijn ontvreemd. Toen de recherche te Haarlem vorige week het register van opgekochte gouden en zilveren voorwerpen bij den horlogemaker S. controleerde, bleek dat deze op 28 November jl. van een zekeren J. V. vier vreemde inunteD had gekocht. Bij onderzoek bleek, dat deze manten van den diefstal bij K. afkomstig waren. De horlogemaker had f33 voor de munten betaald. V. is daarop aangehouden. De man verklaarde, dat hij de manten had verkocht op verzoek van eeD zekeren D. J. V. een keonis van hem. Hij zeide uiet te weten dat zij van diefstal afkomstig wareD. Daarop is D. J. V., eeo timmerman, wonende te Haar lem, aangehouden. Deze bekende tezamen met een zekeren A. P. R., monteur, eveneens wo nende te Haarlem, den diefstal te hebben ge-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 1