gaéUu4cfi E w dat beteekent: goedkoopzuinig en op de juiste manier wasschen! {zonder toevoeging Keurig zittend Haar Uw Zenuwen MIJNHARDT's ZENUWTABLETTEN E.enig Importeur E. Ostermann Cos Handel Mij.. Amsterdam FaKriltantpr Henlce! Ci^ ■Fabrikante: Henkei Cie. A. G., Düsseldorf De Voorz. zegt toe dat die beswaren wel opgelost zollen worden. Het lid Tazelaar vraagt, hoe het zit bij even- toeele electnficatie of dan de beatratiug weer opgebroken moet wordeD, De Voorzitter zegt, dat men pogingen zal doen bij de P. Z. E. M. om te voren een kabel in de Voorstraat te leggen. De bestrating vaü het school plein en van het slop bij van Dalen is ook in portefeuille Het voorstel om bovengenoemde werken ait te voeren en daarvoor de genoemde leening aan te gaan, wordt z, b. stemming aangenomen. B. en W. worden voor een en ander gemachtigd. De bedoeliog is om de aanbesteding te doen met of zonder levering der «teener. De Voorzitter wen-jcht den Raad geluk met het eenparig genomen besluit. Besproken wordt ook nog of er niets gedaan kan worden om den toestand op de begraafplaats (te veel water) te verbeteren, bv. door draineeren of verhoogen van den bodem. De aandacht is er al meer op gevestigd. Later moet er toch een andere begraafplaa's komen, maar men zal er de aandacht op gevestigd houden. Daarna sluiting. Als meo zoo nu en dan dei morgens slechts een weinig Purol esen tusecben de handen wrijft, dan wordt dit bij het uitstrijken door de haren, onmiddellijk daarin opgenomen en het gevolg hiervan is dat na het kammen Uw haar den geheelen dag keurig blijft zitten. 9 37545 BUITENLAND Te Parijs is, na een wekenlange ongesteldheid, toch nog onverwacht ororleden Maarschalk Foch, oud-opperbevolhebber van de geallieerden in den grooten wereldoorlog, de man die door zijn groote gaven als veldheer, de Duilschers heefi verslagen. Reeds in 1870 maakte hij als vrijwilliger de Fraasch- Duitsche oorlog mee, was bij den aanvang van den grootou oorlog bevelhebber van een legerafdeeling j en toen hel begin van 1918 er op leek dat de Duitsohera de overwinning zouden behalen, werd besloten aan generaal Foch bet opperbevelhebber- schap aan te bieden, dit was in Maart 1918. Maarschalk Foch werd 2 Ootober 1851 leTarbes geboreo en bereikte dns den leeftijd van roim 77 jaar. In Spanje zijn er nu weer studenten dia zich tegen Primo de Rivera verzetten en zoo heeft do overheid daar altijd rekening te houden met onverwacht opduikende rovolutieplannen, ie naar het schijnt steeds bijtijds worden verraden. Ook hier heeft de regeeriog uitgebreide maatregelen genomen en met jjzereu hand ingegrepen. Het zal nog een voordeeltje voor "a rijks financiën opleveren ook, daar de knapen beneden 16 jaar ongestraft zullen blijven, doch ban ouders zware boelen moeten betalen, [ntus-chen hebben er in verschillende steden weer sludenten- opstooijes plaats gehad. In Pennsvaynië fNoord-Amerika) heeft een ernstige mijnramp plaats gehad, in de mijn waren ruim 300 mijnwerkers aan den arbeid toen de ontplof fing plaats vond. Men heeft reeds een 160-tal van de opgesloten mijnwerkers gered en hoopt, dal meo er in zal slagen de overige, vonrzoover zij nog in leven zjjn, te kunnen reddeu, In China vreest men dat het weder met de vrede gedaan is, Kr zijn weer troepenbeweging en die doen vermoeden dat de Chineesche broeders elkander weder lo lijf zullen gaan. De heeren de Visser en van Gijn hadden ook geen succes, want de heer de Visser (comm.) wilde een uitkeering van 100 pCt. dat werd verworpen met 60 20 stemmen en de heer van Gijn om 70 pCt. uit te keeren de eerste 12 dagen, dit werd ver worpen met 74-8 stemmen. Een amendement Kortenhorst om als het een ziekelijke arbeider betreft die maar half zijn werk kan verrichten, den arbeider de helft van het ziektegeld uit te keeren en de helft van zijn loon. Dit amendement werd aangenomen, euenals verschillende andere amendementen. Woensdag was het voornamelijk over de premie-betaling en de bedrijfsvereni gingen. Het amendement Duijs om de be voegdheden van de Raden van Arbeid te ontnemen om de wettelijke uitkeeringen voor jonge arbeiders te verlagen werd aangenomen. De heer van Gijn wenschte dat de bevoegdheid van verhooging of verlaging voor bepaalde personen aan de Kroon wordt gegeven, daar bij jongeren de simulatie grooter is dan bij de ouderen. Er kwam echter bestrijding tegen en ztjn amendement haalde het niet. De dames Bakker van Nort en Groeneweg verde digden om aan de gehuwde arbeiders het ziekengeld persoonlijk uit te keeren. Zoo werd dit niet aangenomen en de nu ieder zijn steentje bijdraagt, maakt men het werken voor het bestuur lichter en kunnen de leden tevreden zijn. In de vorige week gehouden verga dering van de Melkveehoudersbond alhier zijn lals bestuursleden gekozen de heeren W. J. Klompe voorz., J. Dalebout secret., C. L. Geluk, J. C. Stoutjesdijk, C. J. v. Dijk. Vrijdag vergaderde ten huize van den heer Engelvaart de afd. Thoien van het Groene Kruis onder voorzitterschap van dr. Duinker. De vergadering was als naar gewoonte slecht bezocht. Na opening der vergadering en na lezing der notulen werden verschillende verslagen voorgelezen. Van de alg. verg. werd verslag voorge lezen door het H.B.lid Dieleman, die deze vergadering had bijgewoond. De rekening werd nagezien door de hh. v. d. Velde en Blaas en accoord bevonden, waarna de penningm. onder dank voor zijn accuraat beheer, werd gedechargeerd. Aan hel verslag ontleenen wij dat er 578 leden zijn, die aan contributie f 1088 opbrachten. De wijkzuster bracht 4929 huisbezoeken, terwijl zij geregeld zitting houdt in het wijkgebouw. De rekening sloot met een batig slot vaü f 97.6S5, terwijl de bezittingen der kunnen worden geschat op Si 'en n i vc ijfe 82 ovi i. 1 af' dei i.7< (v sn n ee - 0en heer Beumer voegde er een sub amende- i ment bij de vrouw krijgt het geld ten I ^^"0^ bate van het gezin. De minister vond het I dan beter om het desbetreffende artikel 1 T bestuurslid werd herkozen de heer L. Is., van Zaltbommel, terwijl in de vaca ture M. C. v. d. Stel, die bedankt heeft, in het B. W. te wijzigen. De heer Duijs kwam toen met een amendement om de geheele premie ten laste van de werk gevers te brengen. De voorzitter kondigde aan een nota van wijzigingen over deze kwestie. Wat betreft de bedrijfsvereeni- ging wilde men die verslaan, waarvan de aangesloten ten minste 15 millioen aan loon uitbetaalt. De heer Beumer vond dit veel en stelde 5 millioen. Donderdag stelde de minister voor te werd gekozen de heer G. Vis, die zijn' benoeming aannam. Bij de ter tafel brenging van de be grooting werd gevraagd of het niet mo gelijk was dat aan het plan tot bouwen van een ligha', gevolg worde gegeven en aangedrongen op het weder uitzenden van kinderen naar een vacantiekolonie. De voorzitter meende dat, gezien de geldmiddelen, het eerste onmogelijk is mg sne de '01 nes di N ;nh a c taa le J erb uonaeraag steme de minister voor te e"*"'"'""""'". uu.iiug. lezen. Als bedrijfsvereeniging wordt door 'erwlJ' er weder een twee- of drietal kin onzen minister op haar verzoek erkend deren zullen worden uitgezonden. Tot verwezenlijking van de tot stand koming van oen lighal zullen eenige leden met een lijst rondgaan tot verkrijging van vrijwillige bijdragen. In „Hof van Holland" werd Dinsdag avond de vergadering van de School voor een vereeniging, opgericht door een of meer vereenigingen van werkgevers en een of meer vereenigingen van arbeiders. Hoewel al e heeren het hier nietmeeeens zijn schijnt er toch kans te beslaan dat het aangenomen wordt. Vele amendementen avond de vergadering van de School voor vloeien nog toe, te veel om een goed i Hand" en Bouvvk. teekenen gehouden onder overzicht te krijgen van de ziektewet voorzitterschap van den heer W. Moelker. De rekening over 1928 werd uitgebracht waarbij bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f2767.20, de uitgaven f2825.66, zoodal van het rijk nog f93.25 moet worden ontvangen. De hegrooting voor 1930 werd vastge 10 komeo til ro»t en worden gesterkt door 37547 Buisje 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten 37547 TWEEDE KAMER. Vrijdag werd (je behandeling van de ziektewet voortgezet. Twee moeilijkheden werden weer opgelost. Een voorstel van de Chr. Hist. ging er niet door om de er kenning van de particuliere kassen in de wet te lasschen. Het voorstel van Gijn dat Donderdag was aangehouden, betref fende de loonklassen en vervangen door het stelsel der Ongevallenwet werd z. h. st. aangenomen. De Minister trok in de bepaling be treffende hel eindigen der dienstbetrek king hij staking of uitsluiting, omdat de gedachten-wisseling in de Kamer daar te veel beteekenis aan had gegeven. Ook had niet aller instemming dat de Minister het percentage van de uitkeering van 70 op 80 pCt. van het loon bracht. De heer van Gijn stelde echter voor om de eerste 12 dagen 70 pCt. uit te keeren en later 80 pCt. De heer Kortenhorst be greep niet waarom in eens van 70 op 80 pCt. gebracht. Hij was daar tegen. Dinsdag werd de behandeling voorfge- zet. De Kamer werkte 12 amendementen ai. De heer Duijs wilde de ongehuwde moeder weer in de wet brengen, dit lukte echter niet want de heer Aalberse kwam met een amendement om het laatsle lid van artikel 34 te schrappen en dit TH0LEN, 22 Maart 1929 Woensdagavond hield de IJsclub Thoien in de bovenzaal van den heer Hoek een algemeene vergadering. De voorzitter, de heer Smith, opent de vergadering en be- steld op een bedrag van f 2685 in ontvang treurt het dat er van een vereeniging die en uitgaaf. ruim 170 leden telt, een klein aantal van Door den secretaris dhr. Dekker werd slechts 24 aanwezig was. j het jaarverslag uitgebracht, waaraan wij De secretaris leest de notulen van de ontleenen dat de school bezocht werd door oprichtingsvergadering met een inleidend 34 leerlingen, waarvan 4 een getuigschrift woord hoe men tot oprichting is gekomen, verwierven Aan de orde komt 'vaststelfing"huishou- delijk reglement en statuten. Nadat door enkele leden er op gewezen was het over bodige daar er geen kon. goedkeuring van de vereeniging gevraagd zal worden; werd besloten het woord statuten te laten ver vallen, vastgesteld een huishoudelijk regle ment in twee afdeelingen. Wat betrelt de bespreking terreinen, twee bestuursleden zijn bij B. en W. geweest en zijn ge adviseerd de geheele vest te pachten. Be sloten werd dit te doen en dan bij vorst te zien welk ijs het best is en dit te houden voor de leden en het andere beschikbaar te stellen voor hen die geen lid kunnen of willen zijn van de vereeniging. Er werd nog voorgesteld te pachten voor 3 of 4 jaar, maar dit werd afgeraden Bij de rondvraag wen, er gevraagd of het mogelijk is dat er geregeld voldoende water in de vest blijft. Eveneens werd geïnformeerd naar den uitslag van de prijsopgave drukwerken. Door het bestuur werd medegedeeld dat De voorzitter bracht dank aan secr. en penningm. voor hun arbeid. Hierna werd als bestuurslid gekozen de heer A. Engelvaart inplaats van den heer Z. van de Velde die bedankt had. De heer Engelvaart neemt de benoeming aan en wordt door den voorzitter geluk- gewenscht. De heer Vriens stelde in het licht dat een ander lokaal zeer noodig is, daar het tegenwoordige niet erg geschikt is voor het gestelde doel. Hedenmorgen hield de Boerenleen bank alhier onder voorzitterschap van den heer C. H. A. Stoutjesdijk een algemeene Vergadering, waar van de 260 leden 38 aanwezig waren. Na opening door den voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering ge lezen door dhr. D. H. v. d. Velde die was aangewezen als secretaris. Hierna werd de rekening door den Kassier uitgebracht. cWij ontleenen er aan dat er f 100.000 dit aan firma Pot, zijnde de goedkoopste meer aan spaargelden is ingelegd. Er zijn is gegund. Op de vraag om openbaar 260 leden, 384 snaarbankhoekies ziin nit- making der prijzen, werd medegedeeld dat dit niet noodig wordt geoordeeld, de andere firma kan bij aflegging van de rekening zien voor welke prijzen is ge leverd en dan zelf zich overtuigen dat haar prijzen ver weg er boven zijn. Met een woord van dank sloot de voor zitter de vergadering. Wij gelooven dat het Bestuur met ge noegen op zijn werk dat verricht is kan terugzien. Immers het aantal leden, thans reeds 170 bedragende, zal zonder twijfel wel tot een zoodanig aantal stijgen dat wij hier een levensvatbare vereeniging krijgen. Wij wekken ieder, die iets voor ijssport gemerkt dat het rapport van den inspe melding maakt van het door den k op keurige wijze gevoerde beheer, doordat de bank in bloei toeneemt, borgstelling met f 3000 moest wordet hoogd. Vervolgens werden verschillende besL genomen voor het opnemen van maxiLvnl bedragen door leden, terwijl de rente Jk in bewaring gegeven gelden op 4 en opgenomen gelden op 5% werd be b De inleg voor nieuwe leden zal voo f8 bedragen. Opnieuw werd aangedrongen datde toch hun spaarbankboekjes tijdig inlev Als bestuurslid werd herkozen dl van t Hof, als lid van den raad var zicht dhr. W. L. Klompe en als plv stuursleden de hh. D. W. Klompe e A. Stoutjesdijk, die allen hun benoe weer aannemen, door den voorzitter wt gelukgewenscbt en zelf bun dank b< den voor het in hen gestelde vertroi Als afgev. naar de alg. verg. wer kassier benoemd en als diens nlv. W. L. Klompe. Dhr Overbeeke vroeg of een voors nemer die rek. ct. houder wordt nog. inleggeld moet betalen, waarna dooi voorzitter wordt toegelicht, dat slfcu eenmaal betaald wordt. De heer Quist-Geluk vraagt of he laris van den kassier gezien de toenem werkzaamheden niet dient te worden hoogd, waarop de voorzitter antwo» dat de leden hier geen zeggenschJD-1 hebben, dit hangt af van het bestuurijrait den raad van toezicht. Spr. deelt rier dat het bestuur besloten heeft het met f 100 te verhoogen. Vi De kassier deelt mede dat hij s> ai als te voren zijn beste krachten aait to bank zal wijden en geen gevolg zal gfijbi aau zijn voornemen om buiten kan|ie»i uren geen zaken voor de bank te zjlg. doen. "ha< De heer J. Bierens informeert naait d« aansprakelijkheid van de leden bij e 7o tueel tekort, welke vraag door den it>enc zitter werd beantwoord. re g De heer W. M. Geluk bepleitte onf overlijden van een lid diens echtgeif8Pr vrij te stellen van entreegeld hetgeen' geris de statuten niet toelaatbaar is z de voorzitter mededeeld. De kassier licht hierbij toe dat de lF'De DO u, he le: j ra f1'!1 genooten van leden toch al bevoori zijn omdat ook zij van spaargelden rente ontvangen. Hierna sluit dd voorzitler onder voor de opkomst, de bijeenkomst. ST. ANNALAND. Voortdurend ko he tb. hier nog gevallen voor van diphthef wnarnm r»r\ mndicnK n/4.u if61» waarom, op medisch advies, besloter de Christelijke Bewaarschool, met intj;' op 18 dezer te sluiten. OUD-VOSSEMEER. Medegedeeld w dat geslaagd is voor het eindexamen R tuin bouw win terschool te Naaldwijk de Anton Vermet. Er werd ons verzekerd, dat in vervolg een wijkzuster van het Wit- - kruis zich zal vestigen te Nieuw-Vosset i en ook te dezer plaatse dan zal w zaam zijn. Het benoemde hoofd der O. L. sc alhier, de heer J. L. Fluijt te Bergen Zoom, zal op 15 Mei a.s. zijn betrekl aanvaarden, daar hij tot dien datum zijn tegenwoordige school moet verbot blijven. De strenge winter was voor het o zetveer van hier op Nieuw-Vosmeer mvaa IJAVy» Up illCUTT f UOIllCt/l A. Stoutjesdijk een algemeene i niet prettigwel personenvervoer over r. waar van Hp 9fi0 IpHon QQ iic moor lirrf nii t iili !OQ eci* ools n g V ïoc.J dei V/( ov ;'u >ei dal DQ 260 leden, 384 spaarbankhoekjes zijn uit gegeven, 86 voorschotboekjes en 107 rek. crt. boekjes. Saldo spaargelden bedraagt per 1 Jan. 1929 f 543.64ü.97. Ontvangen spaarg. over 1928 f 358.56061. totaal^ f 816.362.76, uitbetaalde spaargelden f272.721.79. Het voorschotsaldo was per 1 Jan. f 133.048.95 nieuwe voorschotten f23.200, terugbetaald f21.038.05. De winst bedroeg f-1632.86. De reserve is gestegen tot f20.553.06. De rek. ct. wees aan een saldo van f 450.260.32 en een schuld van leden van f99.410.11 De rekening werd goedgekeurd en onder 1 ycojju. dank voor zijn uitstekend beheer werd de voelt ten sterkste op om lid le worden kassier gedecharcheerd. van deze vereeniging. _Er is hier om goede J Bij monde van den heer D. W. Klompe ijs maar het rijtuig- en autoverl was natuurlijk voor den belanghebbeif. 3 veerman een zaak die geen inkomsten Ma: en dus financieel een strop zal geweesl •ST-MAARTENSDIJK. Door onbeke oorzaak brandde in den nacht van Zon op Maandag de landbouwschuur van W. Langejan totaal af. 8 stuks vee kï in de vlammen om. Dank zij een u slangen op de waterleiding konden de a mat grenzende perceelen worden behouden STAVENISSE. Bij den landbouwer 5 alhier is onder het rundvee een geval mond- en klauwzeer geconstateerd. EI iier US GEMENGD NIEUWS. Nationale Bankvereeniging. Wij ontleenen aan het jaarverslag dl bank De voor het bankbedrijf gunstige rei standaard in het jaar 1928 en de meert levendigheid in de ellecten-transacties s gelen zich duidelijk af zoowel in o rente als in onze provisie-winst. Wij stellen voor, evenals verleden uit de winst f 500.000 te bestemmen v onze speciale reserve tegen debiteuren,!^ genomen door crediteuren f 100.000

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1929 | | pagina 2