v.ROSSEM ZEEPAARD f'ij p m*u' M*. aF tfi M 'c vFFnA inii IE. LICHTE MARYLAND BAAI IdCT. IN PATENTVERPAKKING. Bij Griep en Gevatte koude Bij Hoesten en Bronchitis Dwars door Canada. >n :|n s Pi T e€ - -. I a. d» 'ejïy p «pa JQ is niet dat het wordt aaD^eoomeo, maar volgens recht en billijkheid was het beter dat het voorste gedeelte gegeten werd, hij zal er echter niet op terug komen, msar nog een weinig gedold oefeneo, maar hij hoopt dat het zal worden alleen een school met den Bijbel. Ook zou spr. denken dat het minder kosten zou zijn. De heer Qaakkelaar verzoekt hem dit te be wijzen. De voorzitter zegt er moet enkel een deur worden dicht gemaakt en die kosten zijn niet aoo hoog. De heer Goedegeboore bewijst het niet. Wethouder Qaakkelaar zegt u moet geen reclame maken, dan is het goedkooper. De voorzitter zegt dat er getornd wordt aan hetgeen er gevraagd is. Het bestour van de bijz. ecbool heeft goed gevonden dat het zoo zou worden geprobeerd. De heer Goedegebuure begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Met 6 tegen 1 stem, die van den heer Goe degebuure, woidt het voorstel van B. en W. aangenomen. B. en W. stellen voor om weer straten te vernieuwen in eigen beheer. Er is aan verschil lende adressen prijs gevraagd eo het bleek dat Aog. van Dijck Petit de laagste was en wel keien afmeting ÏSX^OX^ c^. voor f 180 de 1000 kan levereo. De begrooting voor dit werk ia geraamd voor 500 M^. op f 3992 04). Met alg. st. wordt besloten het in eigen be heer uit te voeren eo te vragen aan Aog. vao Dijck Petil of hij za goedkoopir «il leveren daar ziju eerste aanbieding f 5 per 1000 lager was. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging en eeo al- en overschrijving op de begrootiug voor 1928. De voorzitter deelt mede dat op het eind van Februari eeu aanvang zal worden gemaakt met de herbestraling van het haventerrein, en dat er 20 M. slang is aangekocht zoodat er bij eventuele brand 220 M. slang aauwezig is. Hieroa sloiting. ton duidelijkste is gebleken, speleo vooral kalk en kali een voorname rol in het leven der vruchi- boomen. Zoo vond de onderzoeker Truffant in één jarig hout van appelboomen 2 maal zooveel kalk en kali als phosphorzuur. Kalk en kali geven vast hout, dat meer weerstand biedt tegen vorst en andere weersinvloeden. Kali oefent bovendien een gunstigen invloed op de volkomen ontwikkeling van het op smaak, gave en kleur der vrochten. Is jaren achtereen met stalmest bemest, zonder toevoeging van minerale voedingss^ffan in een vorm van kunst mest, dan vertoont zich het kali-gebrek in 't begin door de zwart-groeno kleur der bladeren, later door bruingekleurde vlekken tusschen de bladnerven en het voor den tyd afsterven der j larloteu en andere takken. De grootste kaliverbruiker in den boomgaard is de appelboom. Men kan aan den stalmest of compost minerale meststoffen toevoegen, maar ook met enkel kunst meststoffen volstaan indien men geen natuurlijkan mest heelt. Een ruime stalmesibemesting kan door de overdadige stikstofhoeveelheid eenzijdig, en daar door schadelijk werken, bijlen Prof. Riizema Bos schreef in een zijner werken: Va'baarheid voor vorstbeschadigiDg en voor ziekten wordt nog in 't bijzonder in de hand gewerkt, door ondoelma tige bemesting, n.1 door overmatige stikstofbemes- ting, terwijl de grond maar al te vaak gebrek heeft aan minerale stoffen. Per Are (100 M2j geeft men aan ooftboomen 21 /2 tot 4 K.G. chilisalpeter of 2 tot 3 K.G. zw. amu- niak, voorts 3 tol 4 K.G. superfosfaat of 4 tot 5 K.G. slakkenmeel, en 4 tot 7 KG. patentkali. Vooral geen kaïnietHiermee zou men de boomen dood kunnen maken. Ken kalkbemesting kan men geven om de 4, B, 6 jaar en dan in (lcn vorm van kalkmergel2BOO tot 3000 K.G. per H.A. har er ten een leger op naar Kaboel, men bei dat hij handelt in het belang va zwager Aman Oella en Engelsch is. In dat geval is het wel merkwajjwoc ook dat Rusland nu ineens een sonjjet leukst zijn echter de beren en volmaakt eenige millioenen guldens opeischt (,0o ongevaarlijk. Als ze plotseling een mensch f niet spfe óof° Uw auto, te verlokken. Het koddigst zijn Rusland tegen LnPeland.>lev evenwel de jonge beertjes. Met de grootste BINNENLAND. ,ag. Sau&pirin-Ubl tteu, Buisje 75,40, 25 ct. Auga-siroop. Flacons vao 1 gld. en t 1.75 37398 Bij Apoth. en Drogisten.6 LAND- EN TUINBOUW. Nadruk verboden. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin keuken en kelder. Ie helft Februari. Januari heeft ons weer eens een proefje gegeven van een ouderweischen winter, waarnaar velen zoo ▼erlangden. Februari kan zich minder doen kennen en dan als grond en weer zulks toelaten her vatten we den tuinarbeid weer. Dan kunnen we be ginnen met het zaaien van spinazie (soort breedblad scherpzaad), raapstelen (stengels), radijs, wortelen en ook van doperwten. Maar men doe voorzichtig aan en zaaie of legge niet te veel, want het kan andor- inaal hard gaan vriezen. Werk de spinazie niet 'e diep in den grond, hark het b.r iets onder en plak de aarde daarna wat vasteen bedekking met takken of rijsjes is raadzaam. Op gelijke wijze handelt men bij raapstelen en wortelen. Als doperwten (doppers), om thans op den kouden grond gelegd te worden, kunnen we als zeer geschikt aanbevelen de Bloe- mendaalsche vroege. Leg ook dezo niet te diep in den grond en bedek ze bij het opkomen met takken, om ze eenigszins te beschermen tegen den feilen wind. Wie een bak heeft, kan de doppers vervroegen en ze in dezen tyd onder een raam leggen met weinig aarde slechts te bedekken Al spoedig be ginnen de erwten te werken krijgen ze eenigszins scheuten, dan moet er gelucht wordeD, opdat ze aan de lucht gewend raken en stevig blijven. Hebben ze een paar blaadjes, dan moet men ze buiten (op den kouden grond) verplanten 2 aan 2, in den eersten tijd is bedekking met rijsjes tegen den scherpen wind zeer gewenscht. Vau de aldus behandelde dop pers kan meu vroeg jonge erwtjes plukken. Ook de tuinboonen kan men vervroegen op de zelfde wijze eerst ouder gras zaaien of liever leggen, en dan later op den kouden grond uitplanten, De tuinboonen moeten evenwel verder van elkaar ge plant worden, b.v. 1 voet en de regels (rijen) on geveer 3 voet uit elkunder. Hebben de planten maar dit is iets voor later een hoogte van ongeveer een meter reikt, dan worden do knoppeu er uitgenomen, is niet alleen goed otu de luis tegen te gaan be- dit maar de bloem zal zich ook beter tot vrucht zetten, daar ze anders zoo wild groeien. Wil men de boonen iets vroeger hebben, dan is deze munier van vervroegeu wol aan te beveleu echter moet uien dan niet letten op de hoeveelheid de bnonen, die diiect op de plaats gelegd worden, geven over 't algemeen meer vruchten dan de uitgeplame. Een z^er goede soort tuinboon is o.m. de lange Leidsche. Laten we eens even in den fruiuuin kijken Hebt u in 't najaar niet gemest, dan dient het nu te geschieden. Heeft men een boomgaard, dan is het goed de boomen te begieren met verdunde koemest en daarna den grond onder de boomen ltink om te spitten. Wanneer de Doornen meer op zich zelf staau, dan kan men om eiken boom, onder den rand van de kroon, omdat daar de uiteinden der wortels zitten, die het voedsel opnemen, een greppel graveu en dezen vullen met eeuigszins vordunden mest. Verdunneu is aan te bevelen, omdat dan (1e beer of gier beter en spoediger in den grond trekt, en de boomen er eerder van zulleu profiteeren Ook is het verdunnen van den mest daarom aan te be velen, omdat zij anders te branderig zou wezen, en dit zeer ten nadeele van de boomen zou kannen zijn. Wie vee houdt en das stalmest bezit, zal dezeu allicht ook iu zijn boomgaard of fruittuin gebruiken Evenwel zij hij er op bedacht, dat dit niet steeds een ratioueele bemesting is, en in de meeste ge vallen gezonder boomen eu rijkere oogsten worden XI. Het Rotsgebergte. Jasper, 26 October 1928 Heel vroeg in den morgen al had ik mij door den gedienstigen negerportier laten wekken om tijdig van uit den obser vatiewagen van onzen trein van den zons opgang in de bergen te kunnen genieten. De bergen! Als Canada specimen van] iets bezit, dan heeft het dat altijd in over- treffenden trap Weiden als onafzienbare vlakten, bossehen uitgestrekt als provincies, meren als binnenzeeën en bergen zooals maar weinige lauden ter wereld op kunnen bogen, in uitgestrektheid, in hoogte en in grandeur. De Westrand van Alberta en heel de groote provincie British-Columbia is één ontzaglijk berglandschap, zich uitstrekkend naar het noorden tot de Noordpoolgebieden van Alaska, naar het zuiden zich voort zettend over de Vereenigde Staten tot langs heel de kust van den Stillen Oceaan, de brekingsrand der verzonken landen van eeuwen her. De eerste oploop der bergen doet denken aan de Scbotsche Hooglanden. Langzaam stijgt het landschap uit de parklauden van Alberta op, tot de hoogten van British- Columbia, waar onze trein plotseling staat voor het eerste granieten bergmassief. De horizon was purperrood in al de beloften van den komenden dag, de staal- lijn der spoorbaan lag te schitteren als twee kleurige oranjelinten, neergelegd, oneindig klein nu tegen den hoogen berg wand, zoo nietig dat, bij een buiging van den weg, wij onze locomotief als een on ooglijk slaatje haar lange sliert wagens door dit land der reuzen zien puffen. Steeds scherper worden de bochten, steeds hooger en langer de bruggen en viaducten, wonderen van menschelijke ingenieurskunst, waardig te midden van de wonderen der natuur. De bergwanden die opklimmen als zware praehistorisctie mastodonten, met nog groene vegetatie aan den voet, met de donkere bruine mos soorten op de flanken en dan hooger het kale, grijze graniet en de met eeuwige sneeuw bedekte toppen. Van tijd tot tijd brak de zon door de voorbijvarende wolken en al de effen grauwheid van bet kale graniet bloeit dan op in diep fluweelig brons. Jasper, het Nationale Park, te midden van de hoogste reuzen der Rockies, is een kleine gemeente, opgebouwd langs lijnen van artistieke smaak. Slechts één rood brikken hotel vloekt temidden van de ge heel in stijl gehouden omgeving. Groote rotssteenen lijnen de wegen en paden af, al de huizen hebben hun mooie houten daken of de van zware houtblokken ge- aandacht volgen zij het bekende Engelsche balspel »Golf" en de golfer die het onge luk heeft zijn bal wat al te ver uit de richting te slaan, weet zeker dat het jonge beertje, dat al uren dien misslag heeft zitten afwachten, er mede aan den haat zal gaan Zelf heb ik op een middag, naar een wegwijzer rijdende, twee jonge beer- schavuiten genoeglijk kluivende aan een gummibal, daar boven in zien zitten. De Amerikanen pochen er op dat een der grootste natuurwonderen der wereld de canon der Colorado rivier binnen hun grondgebied ligt. Doch de canon der Maligne rivier moge dan al verre van zoo groot zijn, iri zijn overzichtelijkheid is het daar door misschien wel het meest bezienswaar dige type in dat soort. De canon, dat is de immers diepe ravijn welke de stormende bergstr. en haar vele watervallen door den loop van honderden eeuwen heen, in het harde graniet der bergwanden uit geslepen heeft Die uitgraving door het water van een spleet om zich den doorgang naar beneden te verschaffen is gebeurd in de grilligste vormen. Een houten brug leidt over het diepste punt der Cana- deesche Maligne canon en om die brug te bereiken moet de tourist eenige voorzichtige toeren aan de hand van zijn gids verrichten om langsde gladderanden voort te klimmen. Doch het gezicht van af die brug in de onpeilbare diepte van de kloof, nog dieper schijnend door de nauwte er van en met den donder van het voortziedende water als bet gezoem van een electrisch kracht station er om heen, is een sensatie welke bijkans als een practische demonstratie wordt van de ongestemde krachten der natuur en haar dwingende werking in eeuwenloop. De hoogste berg der Rokies is door het Ganadeesche Gouvernement aan de nage dachtenis van een heldhaftige en edele vrouw uit den wereldoorlog gewijd de Edith Cavell berg. Langzaam wentelt zich in gigantische wendingen een weg op naar den i'and van zijn gletscher, overal openen zich wonderbare panorama's, dan weer liggen de omringende bergen in een blauw lichtbad, of rooken de toppen der hoogste reuzen in pluimen van wolken en mist. Met het beklimmen van den weg wordt de vegetatie schaarscher en houdt ten slotte nagenoeg op als we den voet der glelscher- rand naderen. Het is hier gaan sneeuwen en binnen een uur ligt het voeten hoog en heeft elke denne- of sparreboom een kap van sneeuw op elke naald. We zitten midden in de sneeuw nu, heel langzaam kruipt de 90 P.K. Buick met de kettingen om de wielen slippen op deze duizelingwekkende ravijn-wegen zou fataal zijn naar boven door de wonderlijke bekoring van dit doodstille Kerstmisland. Daar is de voet der g etscber. De kleine hut is reeds geheel ingesneeuwd en met touwen en een bergstok strompelen wij naar boven om van het mooiste uitzicht te genieten dat Jasper ons bieden kan. Het is moeilijk te bekennen watgrootscher is: de bergmeren, als diepe juweelen van arnethyst in de sobere randen van graniet gezet, zijn van een ontroerend klare schoon heid. Duch nog schooner is de top van den Mount Edith Cavell zelf, kroonjuweel in een diadeem van optornende granieten hemelwachters, schoonste en grootste van allen, met zijn door de middagzon over goten sneeuwbedekten flank, als een eeuwige spiegel de oneindigheid der wereld voor eenouden. -K. v. 1 ar Ger zulle reLNN, (othier eme Dge |t VI me eer hts Wijziging krankzinnigenwet. De thausj oy «etsoutwerp voorgestelde gp gingen in de krankzinnigenwet strekken js ten bate van de patiënten, voor wie bijg beeld omdat zij niet medewerken, plaatsïe een krankzinrigengestiebt wordt verzochS paald wordt o. a. dat aan eeo iobewaringiat in apoedeischende gevallen van kraokzig door deu burgemeester der gemeente werkelijk verblijf, zoo mogelijk overleg huisarts moet voorafgaan. Vao de iube^j stelling moet niet alleen binnen 24 aar worden gegeven aan den officier van l doch ook aan den door den minister van Bi n litndsohe Zaken en Landbouw aaugewezi specteur. De maximum termijn vau zolk eeD waringstelling wordt van acht dagen weken gebracht, echter met het correcti de Officier van Justitie steeds de inbe stelling kan doen eindigen. De geneeskundige verklaring voor vao een krankzinnige in een gesticht bepaalde eischen moeten voldoen, die worden vastgesteld bij algemeen eu maatrel bestuur. De rechter zal van den geo] niet slechts moeten vernemen of de voor wieo plaatsing verzocht wordt, toestand vau krankzinnigheid verkeert, di of ziju verplegiög io een krankzinnige^ noodzakelijk of wenschehjk is. Verder den rechter uitdrukkelijk de bevoegdbeidSuit kend om den geneeskundige, die de vei van de krankzinnigheid heeft afgege andere desknrdigen, te booren. TH0LEN, 8 Februari 1929 Vrijdagavond gaf de Kamermuziekveret®s in samenwerking met het Thoolsch Mam Dameskoor eeo concert in de bovenzaal t heer M. J. Hoek, ten bate vao den raoj Hoek van Holland. De zaal was vol. Nadat door het gemengd koor eo de mu/.iek het Zeeu»sch Volkslied was ten f gebracht, sprak burgemeester A. J. Hoeveo een kort openingswoord, waarin^ eeo zette waarom dit concert werd gegefthic schetste hoe ook io Tholen de roep oaiarij weerklank had gevoudeo om een steenijl dragen voor het fonds, waaraan thans wH werkt voor de nabestaanden van hen, zaivere naastenliefde hun leven in de waty stellen om dat van anderen te redden, i dat dit de Thoolsche burgerij tot een eere zal zijd. Toen werd overgegaan lotfl king vaa het programma. De nummers gehoore werden gebracht waren mooi ij elk nummer klonk dau ook applaus, einde sprak de heer Smith nog woordï dank aan den heer Hoek die 300 weiwi-JOh geweest zijo zaal gratis af te staan, van heer Amsing die de advertentie gratis t q plaatst en het drukwerk gratis heeft j voorts dank aan allen die hebben tot het welslagen van dezen avond. (1° een woord van dank aan mej. Odink die zoo welwillend is geweest de nummers dameskoor op de piano te begeleiden, fgete Eeu netto bedrag van f 154.05 kan ^jn afgedragen. torste Maandagavond hield het Thoolsch |jere en Dameskoor alhier op de bovenzaal heer Engelvaart zijn tweede jaarvergadtl Aanwezig waren 50 ledeD. De voori heer Vos opent de vergadering en bradL voor de trouwe opkomst. De notulen csledt vergadering werden ongewijzigd vastgejiü het verslag van den secretaris bleek,o 1 Januari 1929 het Mannenkoor 27 ijmet BUITENLAND Vorige week berichtten wij dat er in Spai je weer eens een greep naar de macht was gedaan. Door spoedig ingrijpen van de regeering, is de aanval mislukt, doch hoewel door de strenge censuur die uitge oefend wordt, er weinig berichten door- de revolutionaire t Ie mei gin* komen, blijkt wel dat maakte gaanderijen en veranda's. Een paar beweging meer uitbreiding heeft dan men mijl van het eigenlijke dorp ligt de Jasper doet voorkomen. Lodge, het hotel der Staatsspoorwegen een verzameling gebouwen en clublokalen, met afzonderlijke eigen woon bungalows, geheel en al uit boomstammen opgetrokken. Het is een waar millionairs eldorado, ge legen op een der schoonste plekken aan een diep groen meer, tegen den achter grond van een feeëriek berglandschap. Jasper heef! tal van bezienswaardigheden. Een rondrit door de omgeving openbaart ware collecties van al haar schoonheden in rivierravijnen en meren, bergpassen en wijdsche panorama's. Als zeer speciale locale attractie zijn er de wilde dieren welke hier beschermd worden door de wet. Zeldzame herten, geiten en andere bergbewonende beesten loopen er onge stoord rond, houden soms eigenwijs pedant ■hel .01' 11111 d9qr de tounsten Heele regimenten namen er aan deel, terwijl men vreest voor het uitbreken van groote stakingen. De heele beweging gaat tegen de dicta tuur van Primo, men wil weder een par lementaire regeering. En de koning, die zich willoos door den dictator heeft laten leiden, zou wel eens het slachtoffer kannen worden, daar de ontevredenheid zich ook tegen hem gaat richten. De overeenkomst tusschen Italië en het Vaticaan, schijnt thans te zijn bereikt. De ltaliaansche staat heeft gronden afgestaan, waardoor de Paus weer een onaf hankelijk eigen gebied krijgt, terwijl bovendien nog een som van ongeveer 13 millioen gulden zal worden uitgekeerd als een soort schade vergoeding voor de in '1870 in beslag ge nomen goederen. In Afghanistan is het nog steeds vechten Dameskoor 41 leden en het kinderkoor ging telde, dus totaal 94 ledeo. Er was orvooi t54d.8S'/j en uitgegeven f 515.671/» «gso batig saldo vaD 128.21. Besluten werd der aan te wenden tot aflossing van het oi.ptv sloten werd ook om deel te oeuieo op 2e dag aan een concours te Oodenbosch. g De begrootirig voor 1929 werd vr: in ontvangst en uitgaaf op 576 50. Herbenoemd werdeo als bestuursled! J. van Ebacker en C. M. Denrloo en bestourslid werd gekoren mej. C. Smij Woensdagavond trad voor li tot Nut van het algemeen alhier| heer Alt uit Bolsward. Nadat de door den voorzitter was ingeleid deze zijn onderwerp de opera Pari Wagner, in te leiden met een kd spreking over de opera Lohengri] eigenlijk deze de inleiding is tot Parsival. Op werkelijk meesterlijke wijze spr. aan de hand van iantaarnplar g|( idee dat aan de opera ten g ligt en de meesterlijke wijze waarop deze opera schiep Verschillende gedeelten onderstreepte de beer pianomuziek, terwijl weer andere g naar voren werden gebracht dooi van een gramophoon. Het was niet de slechtste avond die ons i nog sveuu, ment dit seizoen heeft gegeven ei

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1929 | | pagina 2