Wintervoeten Dwars door Canada. i MIJNHARDTS tablett bij Griep en Influen (leze werking voort, tot dat alle suiker is verdwenen. Nemeu we in aanmerking, dat de aardappel blijft voortleven, dan behoeft het ons niet le verwonderen, dat hij het vermogen om zetmeel uit suiker te fabricee en, ook gedurende de wintermaanden blijft behouden, al is het in veel geringer male. Hierin bestaat dus een tweede oorzaak van de verdwijning van den zooten smaak. Het eenvoudige middel, om zoet geworden aard appels hun onaangenamen smaak le doen verliezen, berust geheel op het feit, dat in aardappelen voort durend suiker ontslaat, doch dat dit verbruik bij kamerwarrate, ten gevolge der verhoogde ademhaling, zoo krachtig is, dal or meer suiker verdwijnt dan ontstaat. Men achle dus de zoete aardappels niet te spoedig verloren, doch pas»e eerst de eenvoudige „ontzoetingsmethode" toe. Wenken en mededeelingen. Om den grond in den juisien kalkioestand le brengen, wordt in den regel een mergelbemesting toegepast. Het effect hiervan hangt af van de ver- doeling der kalkverbindingen door den grond. Hoe inniger die vordeeling is, en hoe fijner de mergel is, des te grooter is de kans op het bereiken van het doel. De fijnste verdeeling heeft men natuurlijk in de oplossing, en men zou een ideale menging hebben, indien men kalkmelk in den grond kon doen dringen, maar in de praktijk Is dit bezwaarlijk uit te voeren. Wie gebluschle kalk strooit, kan niet rekenen op het in oplossing gaan door het regen water, want vóór dit gebeurt, zijn alle deeltjes al in koolzure kalk omgeze', die bijna onoplosbaar is. Verder heofi gebluschte kalk de onaangename eigen schap samen te ballen en grootere stukken te vormen, welke dan door een huidje van koolzure kalk worden omhuld, of in humusrijke zandgronden met een huidjo van humuirzure kalk worden overtrokken. De grovere korrels worden jaar in jaar uit met de bewerking gekeerd en verplaatst zonder ui1 één te rollen. Niet zelden treft men gronden aan die zuur ziju en toch koolzure ka'k bevatten. Grove stukken of stukjes kalk of kalkmergel vriezen een enkele maal kapot, maar meestal blijven ze onaangetast of gaan slechts langzaam in verwering. Wist U dit? Legio is hel aantal ontginningszieke gronden, zoowel bouwakkors als graslanden. Aan het bedrijf»- laboratorium voor grondonderzoek in Groningen kan men u vertellen of uw grond vermoodelijk, waar schijnlijk of ontwijfelbaar lijdt aau ontgioningiziekte. Men geve acht op zijn gewassen witte haver, lijdende aan de ziekte, geeft lichte aren, dus zaad met een slecht Hectoliter-gewicht, voorts groezelig s'.roo en een uitloopenden stoppelerwten en boonen kunuen een mooi gowas geveu, maar gezwollen en looze peulon ontginning ziek grasland vertoont in hoofdzaak wollig zorggras en ten slotte slechts witto klaver de spurrie groeit op zulkon grond welig en blijft niet zelden als onkruid over. Probaat geneesmiddelCompostmaar to duur. Daarom gebruikt men kopersulfaat 50 tot 100 K G. per Hecare. Meu late eou strook vrij ter contröle. B—r. 373y6 wio'erhanden eu pijulijke kloven ver zacht men direct en geueest men snel door deze goed in le wrijven met 87323 7 DJ jpni lJuus 30 60 90 cl. Tube 80 ct.r U «V*-' L< VIII. De Landbouw Hoogescholen. Saskatoor, 14 October 1928. Saskatoou zou een sprekend bewijs kunnen zijo van die expansie waarover ik in tniju vorig artikel schreef. In 1903 was hier niets anders dan een schamel kamp van de eerste selders en vaodaag aan den dag, vijf en twintig jaar later en wat is eeu kwarteeuw nog maar in het leven vat» een natie vormt bet een stedelijk centrum van uoeer dan 40.000 inwoners en met een stadsplan, uitgelegen met een virtuositeit om eet» Rotterdammer jaloersch te maken. Ou» U een idee te geveD van de levensstand aard in zulke jonge stedeo, geloof »k dat er geen duidelijker voorbeeld is dan de electri?che tram, welke minstens even goed is als het Haag- sche Tram systeem, naar mijn meening het beste in dit soort onder al onze vaderlandscbe steden. Saskatoon heb ik bezocht om ziju voortreffe lijke Laudbouw Hoogescbool, de modernste en daardoor de mooiste onder baar vele gelijke in Canada. De teru» handelshoogeschool behoeft eeuige nadere vrrklaritg. Elke Canadeesche provii cie heeft hare eigen Universiteit eu onder de verschillende faculteiten vat» zoo'u universiteit medicijnen, r« cht'geleerdheid enz. groepeert zich ook de landbouw, niet als asjchepoester, doch gemeenlijk al* de meest begunstigde ouder hare zuster-wetenschappen. Terwijl de meeste ardere faculteiten in dru regel in groote gebouwen in de stad zi.n ondergebracht, ligt de landboow- afdeeling buiten de. stad, noodzakelijk om de ruiuie proetgronden waarover het onderwijs moet beschikken. De comfortabele Saskatoonscbe stadstram voerde mij eerst door liet handelscentrum, dan over eet van de bieele bruggen der S-skatchewanrivier naar de hooge noordelijke bauk, waar zich ge leidelijk aan een rijk residentieel kwartier aan het ontwikkelen i*, om ie eindigen bij dei» inrijpoort-poort der Luidbouw Hoogtschool Geen eDtree herft ooit voornamer indruk op mij gi- maakt. Het san e. stel der verschillende gebouwen, de laboratoria, de farms en schuren is van eeu moderu archiiectueele strakheid en die poort zelf, in roomkleurige zandsteen, typisch afgebrokkelde stijl die aan de rui- es tan Yperen denk li doet, met de ijle son overgoten prairielaan er achter, was van een sprookjesachtige «schoonheid. Ik weet niet of Ca a a veel dichters telt, doch hier heeft eeu kunstenaar een vers iu steen gedicht tot waardig herinneringsmonument der in den wereldoorlog gesneuvelde studenten. In een j >ng land moet men practisch tijn, vooral wijl iu een jong land de indi idueeie belastingbetaler ree s hoogere kosten draagt dan in een.^euwfn Lng geadministreerd lat d «aar m v r.— k o i <i voorzieningen reeds getroffen zijn, Vaniaar dan ook dat in een instituut twee elkaar aaovulleude opleidingen gegeven worden. Men kan er drie jaar de cursassen volgen en dan een diploma behalen dat ongeveer gelijk staat aan ODze middelbare landbouwscholen. Zulke diploma's, dat wil dan zeggen de opleidiog daarin uilgedrukt, is voor den student, die Da zijn studie weer naar de boerderij terugkeert, ou» deze eu de boerderijen in Caöada ziju van een ongelut flijke complicatie en uitgestrektheid dau op wetenschappelijke wijze verder te leiden. Blijft men er evenwel twee jaar langer, dan kan men een universitaire graad in de lanabouw- of veeUelt wetenschappen behalen en dezulken wijden zich dan vaüzelf aan meer algemeene en wijdere roepingen, betzij als inspecteurs, leeraars, adviseurs enz. Een van de beste invloeden dier universiteiten op het algemeene peil der landbouw is vooral dat de hoogescbool het groote eu voor Canada all»s beheerschende voorbeeld van het gemengd bedrijf predikt. Graanteelt is een middel om zoo gauw fD zoo spoedig mogelijk rijk te worde?', doch mt.t al de risico aan uitsluitend graanteelt verbonden, is liet evenwel een gevaarlijke specu latie. Vandaar dan oik de groote veterinaire afieelingen der landbooboogeecholen. Ik heb door tientallen modelstallen gewandeld en pronk stukken van Friesche melkkoeien, dikke R;m- bellais schapen, een »n al vacht, vette Yorkshire varkens eu alle verdere soorten in hun varieerende verscheidenheid bewonderd De wetenschappelijke wijze waarop de voortplanting der dieren wordt onderwezen en in practijk wordt gebracht, is behalve wetenschappelijk ook alleraardigst. Heer lijke kleine biggetje, niet grooler dau ratten met een rozige kleur om als boudoir-bibelots te kunuen dienen, onder elkaar te zien vechten, moge voor den plattelander iets heel gewoons zijn, voor den stedeling is het van een heel oDgewone bekoring en voor deo intellectueel is een expojé over zulk een dieren-kraamkamer bovendien boogst interessant. In S-iskatoon had ik het voorrecht rondgeleid te worden door Dr. Devlin, verbonden aau de Car a 'eesche Staats spoorwegen en wiens faam als een vee-expert ik in alle drie prairie-provincies heb hooren roemer. Hij is ook de orgauisator van de sptciale schapeu- en zwijuetilrein welke de Canadeesche Staats spoorwegen en den Staat elk j»ar weer deen loopen alleen legen kostprijs om de ver-aankoop te bevorderen. De rijke graanboer kijkt Dog maar al te minaebteud neer op de veeieeelt en toch kaa alleen die gesmade veeteelt de stabilinati» - factor worden welke de economische schaal van Canada in balans moet bunder Behalve de theorie der lessen en de practijk der veeteelt djn er nog tal van andere practische uren in di werkweek van den student, waar bij elemeutaire machinekunde, naast chemie en boek houden met tal van andere vakken leert, opklim mende in differentiatie tot het moeilijkste werk in de laboratoria waar de zietkeu der gewassen dit j»ar de graanoogst bestudeerd wordt en waar men het „Serum" tot uitroeiing zoekt. De universiteiten iu Canada zijn, zooals andere instellingen, berekend voor de groote toekomst en zoo telt heel het geweldige complex der Saskatoonsche Laod ouwhoogescbool momenteel nog maar eeu 1 50-tal studenten. Het studiegeld is t 150 van October tot Mei en de meeste jongelui verdienen hun geld voor studie en be huizing door gedurende de zomermaanden op het land te werke- De meeste studenten en dit is bij de enorme afstanden bier begrijpelijk wrnen intern in hun eigen studeutentehuis, midden op de grondeu der uuiversileit. Zulk een tehuis heb ik in de landbouw- boogeschool van Wiunipeg mogen bezoeken. De rechtervleugel van het gebouw is voor de jo» geraannen, de linkervleugel voor de jonge dame*, want ook die bezoeken in grooten getale de hoogescbool, waar een speciale cursus voor haar ingelegd is, de zoogenaamde „Home ecouo- mies". Eik der beide vleugels heeft zijn eigen ontspanningsvertrekken, moderne salons, eigen lymDastiek- en sportzaa'. De jongelui regeereu zichzelf door hun st udentenraad,één voor de meis jes, de andere voor de jongens. Jongens dan in eiken leeftijd van 1825 jaar. Doch de aardigste en het meest de Canadtesche geest typterende instelling vond ik de gemeenschappelijke eetzaal in bet middengebouw van hun tehui*, het mid denstuk dat de twee vl ugels voor de srxen volkomen scheidt. Uier eten alle studenten ge zamenlijk en het is gemeubileerd als eeu ge schikt restaurant, doch er is een bepaling dat aaD elke tafel twee meisjes en twee jongens moeten ziften en dat de rangschikking elke veeitieu dagen verwisseld moet worden, aoodat dus gedurende elk studiejaar alle sludeuteu wederkeerig met elkaar in contact gekomen zijn gedurende tenminste veertien msal drie maal tijden. Het groote voordeel dier oüderlir.ge keu- uismakiug, zoowel van uit persoonlijk als erva- rlngsslandpunt is wel in bel oogloopend. De landbuuwtaculteii ligt een 12 K.M. buiten de stad en al onderhoudt een elictrische tiau» de verbieding, de afstand blijft te groot. Dit incoi ?e» in.t is dus ten beste gekeerd. Voor de studie is het verre zijn van de stad en steeJsche vermaken niet anders dan bevorderlijk en voor de noodzakelijkste en vruchtbaraste ontspanning zorgt de vrije tehuis politiek. Mijn geleider in Wiunipeg was eeu pas ge gradueerde oud-student en geen wonder dat bij en zijn jonge vrouw, ook oud studente, euihousiast waren in hun uitlegging en inderdaad, dit hooge onderwijs-sy-teem lijkt mij één der meest be nijdenswaardige voorzieningen van Canada. M inif rli' TH0LEN, 18 Januari 1929. Ook hier bebbeu we kannen profiteeren van den ov6rvloedigen sneeuwval van Woensdag en Donderdag, Het begon Woensdagavond met een sneeuwstorm, die alle verkeer ontwrichtte. De tram van 6.30 was ingesneeuwd en de rei zigers werden per autobus naar hun bestemming vervosrd. Liter op dea avond kwam een extra locomotief met veel personeel en werd de weg sueeuwvrij gemaakt. Nadieö zijn er nog enkele buieu losgekomen, en een en ander veroorzaakte iu bet verkeer nogal stagnatie. St. Bureaucratius. Bij zwareD sneeuwval trekt de sneeuwploeg vau Rijkswaterstaat er op uit om 's rijkswegen begaanbaar te maken. Zoo ook Donderdagochtend. Doch wie nu gemeend heeft dat meu tot aan de brog zou gaan, heeft, geen rekening gehouden met 8'. Bureaucratius. Rijks grooten weg loopt nu eenmaal vanaf Thoolsche veer tot Gorisbuek en zoo werd plichtgetrouw tot aan het veer geraimd. Met ingang van 1 Januari 1929 is er in het bestuur van de afdeeltng Tboleu van den Ned. Protestantenbond eenige wijziging gekomen. Het is thans samengesteld als volgt: VoorzitterL. K. van Dijk, secretaris G. A. Hu vers, penningmeester: J. VrieDS, be stuursleden Ph. Engelvaart en P. Blaas Sr. Handelsregister. Bij het Handelsregister der Kamer van Koop handel en Fabriekeu voor Westelijk Nuord- brabaut, Seeligsmgel 4, Breda, hadden gedurende de maand December L928 de volgende inschrij vingen plaats. Wijzigingen Anth. Engelvaart, Oud-Vosse- meer. Achterstraat B 137. Uilgetr. eig. A. J. Engelvaart. Handelsnaam veranderd in: Willem Klippel. Nieuwe Eig.: M. J. Klippe'. Gevolir. W. Klippel. C ö-\ E'ectriciteitsMij. „Scherpenisse". Scher- penisse, Schoolstraat 9. Overl. Bestuurslid J. P. y. Geel. Onze molens. Ook in onze omgeving gaat bet niet goed met de Moleus. Do Molen „De Verwachting" schijnt als windmo'en uitgediend. Alle pogiugeo vau de vereen. De Ned. Molen, om tot herstel te komen op kusten vau die Vereeuiging loopen op niets uit, brieven van dit lichaam aau deu eigenaar tijver» onbeariiwoo'd. De oude molen te Oud- Vo-semeer is verdwenen Thans schijnt eenzelfde lot beschoren aan de uit oudheidkundig oogpunt vau belang zijuden standaardmoleu te Scherpenisse, genaamd ,,het Zeepaara". Verdwijning zou te bejammeren zijn, daar dit type tot de weinig voorkomende molens in ons heele. land behoort. De molen dateert waarschijnlijk vau alt het begin der 15e eruw. Zou het niet mogelijk zijn dat door de be woners van bet eiland Tholen een fonds bij el kander wordt gel r ebt waardoor deze typische molen, die in het lai cLchap zoo fraai aaudoet, gespaard zou kunneu blijven? ST. ANNALANP. Op Donderdag 10 dezer werd alhier ten huize van M. J. Boogaard, de algemeene jaarvergadering gehouden van de ver. „Landbouwbelang", waarbij slechts 30 leden tegenwoordig waren. Uit bet verslag bleek dat de Vereenigiug thans bestaat uit 190 leden en 2 begunstigers en dat was aangekocht io 1928: 371600 K.G. zwavel zure ammoniak, 175561 K.G. chilisalpe.ter, 29500 K.G. kalksalueter, 95000 K.G. ammoniak superphosphaaf, 557200 K.G. soperphospbaat, 98700 K.G. kalieoot 40% en 68700 K.G. pateutkali, samen 1.396261 K.G., benevens 1600 K.G. kopersulfaat, 2080 K.G. wikken eo 45567 H.L. pootgoed tot een gezameutlijk be drag van f 101091,62. Behalve een drietal kleine partijen meststoffen voldeed al le* aan de daarvoor gestelde eischen. Volgens de rekeuiDg was voor de aangekochte artikelen, rente eQ provisie, etc. ontvangen t 102782.6?- en uitgegeven f 102560,61. Batig saldo al sou f222,01, Hierhij gevoegd het goed slot van vorige jaren was in kaa f 1314,20. Tot lid van het bestuur werd met algemeene stemmen herkozeu de heer W. A. Boogaard. Besloteu werd aan de VereenigiDg tot bestrij ding der musscheoplaig voor 1929 een subsidie te geven van f 1 00Vorige jaren was deze f40. Het Ri-laris van den kassier, thans bedragende f 250, benevens een vergoeding der nota's van geleverd pootgoed eu wikke-, werd vastge steld op een vast bedrag vaü f 300. De heer Bekiu*, directeur der Friesche Coöp. Hand'elsvereenigiug te Leeuwarden zal worden verzocht voor de vereecigtug een leziDg te komen houden met fi mvertooning over het onderwerp ^Pootgoed", terwijl met deo Landbouwconsulent van gedachten zal worden gewisseld over grood- ouderzoek, met verzoek om zoo noodig over dit onderwerp een lezing te willen houdeii. terwijl verschilllende andere personen toez hebben gedaan voor bijdragen, 't Gezt telde bij Da steeds 13 ledeD. SCHERPENISSE. De ingezetenen len oitgenoodigi in de zaal „De Gouden La'3 ten einde te komen tot de oprichting^ ijsvereenigiDg. De opkomst was zeer bevredderl Na het doel der vereeniging door den SE>r meester beprokeo te hebbeo meldden ziel vankelijk een 6Ü-tal personen aar. Decouti voor elk lid bedraagt tl.Niet-leden f 0.25 per dag betalen. Eeu voorloopig b werd gekozen, bestaande uit de heereu Sfiet meester Klos, J. M. van der Graaff, C. Hart«,ak G. Bolier Jsc. eD Z. van de Velde. STAVENISSE. LI. Vrijdag hield de J. Versloys van de fokvereeniging te kerke (W.) alhier voor de leden der fokjsb< ging „de Geit" en eenige belangstellende [ing mooie en duidelijke leziDg over „Stamboe ding". Op heldere wijze verklaarde de spreker het groote nut eD de noodzakeli erk er van, wijzende op de goede werking in bij de runderen eu de paarden, Daardou (Ier e x 'hif ran bul N< het niet auders of het voordeel van het eener geil moet zeer bevorderd wordeD, i >n V door de kwantiteit als de kwaliteit der ook door de verhoogde verkoopprijzen der ton zelve. Tut besluit kreeg men eeu mooie lichtbeelden, voornamelijk op de geit betre hebbende. 786 Lei vooral op den naam Sanapirin daar deze °Prijs25. 10 BUITENLAND d ti de gsb ïdai te .pilt larc )ok rd, In België is aan dr. Borrns, die leve gevangen zat wegens zijn lidmaatschap va R»ad vau Vlaauderen, tijdens de bezettin) de Doitschers in België opgericht, amuest leeuH. Dr. Borms is dieutengevolge in gesteld. Het ministerie Puiocaié heeft in de Fri Kamer weer aanvallen te verduren, zoodat de kwestie van vertrouwen weder is gi Een motie van wautrouweD werd verworpi 317 tegeu 253 stemmen. Toen stelde Pu zelf een motie van vertrouwen, die werd; nomen met 325 tegen 253 stemmeD. Met Eugeland's koning blijft het goed de zieke gaat langzamerhand vooruit eo thans kao9 op geheel herstel. De opperste raad van het Leger dea heeft uitgesproken dat geDeraal Booth nie| bekwaam genoeg is om de leiding te beh Er zal een ar,der hoofd wordeD aaugeweze^ Iu Joego Slowakije heerscht rast naden p greep die aau een coDStilueele regeering een einde heeft gemaakt. De regeeriDg zal tri groote bezuinigingen door te voeren ei buitenland*ch orediet te verkrijgen. In Afghanistan heerschte een bargerc#, KoniDg Amau Oellah had een EuropeescbS ,?P gemaakt en in ons werelddeel zooveel v gezien, Zoodat bij al'erlei hervormingen gi voeren. Z >o werd het dragen van een sluit vrouwen verboden, geen man mocht mtt éét» vrouw hebben, zoodat de barems ui verdwijnen, er werd beter onderwijs ingevoe Er brak een opstand uit, iogezet door Mo daai sche priesters, er werd hevig gevoebtt gevolg dat de koning zijn macht overg ziju broeder. Dit heeft nog geen week gei De leider der opstandelingen Saqnao is ei slaagd de macht iu handen te krijgeD c| na trachten een nieuwe regeeriagsvorai' republiek te stichten. Of deze er in slagel^va« de macht aan zich te houden |n z; iZOC hnin woi i n in r of 3tte oon [laai cht van n o lier eve pii i lere BINNENLAND. OUD-VOSSEMEEH. Op 31 Jan. «.'.zal bet honderdjarig bestaan van yLreslost" wordeD herdacht de directeur, de beer G. W, J. de 23 dezer zal in geheel Nederland herdacht de Unie van Utrecht, die den slag legde lot de vorming van ods Vad als eeoheid, Immer9 6 Januari 1579 wt Unie van Atrecht geteekend, daar door de werking van Spaanschgezinden Artois, gouwen en Waalsch Vlaanderen in opl kwamen tegen de leiding van den Priil Oranje en bet meer en meer Protestantse] dende Noordelijk deel. Wel trachtte Prins Willem een overeeti te verkrijgen, doch dit gelukte niet eo ten ging het Zuiden geheel naar den Spaa kant over, was verloren voor het Noo gedeelte, waarna de Unie van Utrecht op mari werd geteekend. En deze Unie, het ware eerst een bondgenootschap Holland, Zeeland, Utrecht te verdedigeD, de grondwet, waarop later de Vrije rep werd gegrondvest. Eo in de daarop volgende eeuw, de j »r van 1600, werd de band zoo hecht, dat b toen vereend werd, thans grooteudeels a □ii.krijk der Nederlanden bestaat. Verplichte stempeling van eieren in Nederland. In veiband met de na 21 ApriJ verplichte stempeling van eieren in land, verneemt het Nederlandsch V hla.d voor Kruidenierswaren, dat de coil iver hui vo' v< ei ar;

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1929 | | pagina 2