etschoone SIK. J C. Laban, Tholen 4'|2°|0 PANDBRIEVi Rente 3.6°| N. V. CORONAE Waarom befj Ge TE VEI 99°lo Speelkaarten Whist 52 kaarten Jas 32 kaarten Aanbevelend, Piano's en Orgels ANTOINE MES, Stoomtram A. B. T. O I O P H O ZEEPPOEDER EERSTE SOORT Verlicht huis en hof met S. V.K. spirituslampen! Kookt op S.V.K. spiritusgastoestellen! Voor vele honderden waren onze demon straties op de Verkeerstentoonstelling een openbaring. De afwezigen hebben veel gemist doch kunnen alle inlichtingen bekomen bij het Spiritusverkoopkantoor „Bergen op Zoom—Delft" te Delft JOH. VROEGINDEWEIJ ZONEN ZAADTEELT ZAADHANDEL DIRKSLAND I I 'n I PRIMA SIGAREN, NUTTSSPAARBANK TE THOLEN beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's, i 4087 De slachttijd nadert voorziet U dus tijdig SPEKKI MAGAZIJN VAN GRAlj MENTEN EN MARMER SCHOORSTEEN MANTEj AUG. VAN DYCK-I r INSULAIRE HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE 1 Tandarts De MONDARTS r2 BERNHi KOOPT HEDEN sigaren, sigaretten en 're 8 tabakspijpen FIRMA J. M. C, POT Tholen.10 36728 M. JANSE Az., Horlogemaker Tholen Horloges, Klokken, Pendules en verder alle soorten van uurwerken. Barometers, brillen ook op Voorschrift, Naaimachines. Gouden- en Zilverenwerken. doublé, Gero-zilver en Alpacca ar'ikelen enz, Lcderartikelen. Reparatie netjes en billgk, 8 35489 C Laban, Hoek Kerkstr. Tholen. 36092 de nieuwste modellen 8 bulfeiten en linnenkasten prima werk en niet duur Stroo, kapok en stalen gezond heidsmat rassen. Spiegels mei 10 jaar gegarandeerd glas. Linoleum vloerzeil' n, enz. enz Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie. Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eeuige verplichting ten dienste. 4053 n MIDDELBURG. Wilt Ge Uw goederen VLUG efr GOEDKOOP vervoerd hebben? Maakt dan gebruik van ver zending per Stoomtram. Acht maal per dag gelegen heid om goederen te verzenden naar Bergen op Zoom en alle plaatsen in Nederland. Acht maal per dag gelegen heid om goederen te ontvangen. Vrachtprijzen zijn véél lager dan met andere gelegenheden. Goederen worden van huis gehaald en thuis bezorgd. Voor vrachtgoederen zéér lage tarieven. Inlichtingen bij de Agente dei- maatschappij, 20 36841 FIRMA J. M. C. POT te THOLEN. 1llllllllllllllllllllllllllllilllllllllll!llllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)llllllllllllllllllllll "Hf-* i—H Voorts leveren wij Telefunken, Edison, Philips, N. S. F. Gratis demonstratie. Opladen van accu's. Aanbevelend, 86872 35 G VIS, Jr., Tholen -.'Mi ytiiiji i.tY V1$ fet beddegoed heeft steeds de volle aandacht van de huis vrouw en zij stelt er hoogen prijs op, dit steeds prachtig frisch en helder te houden. Geen grooter vol doening bij het opmaken van de bed den dan de frissche geur en vlekke- looze helderheid van de lakens en kussensloopen. Vooral nu dit resultaat zonder groote moeite en opoffering en zon der schade voor het goed is te berei ken. Wanneer het beddegoed eenige uren, of gedurende den nacht in een Rinso sop heeft staan weeken, zijn nagenoeg alle vuildeeltjes losgeko men, waardoor al het zware werk. dat vroeger steeds het wasschen van het beddegoed met zich bracht, thans is teruggebracht tot enkele eenvou dige handelingen, die U met genoe gen verricht. Het goed behoeft dan alleen in een versche Rinso oplossing gekookt te worden en vervolgens goed gespoeld om al het losgelaten vuil te verwijderen. Goed spoelen, tot dat U geheel helder water krijgt, is van het grootste belang. Alleen de erg vuile plekken moeten met wat droge Rinso even worden ingewreven. U stelt prijs op Uw goed. Begin daarom nog heden met de Rinso waschmethode I rjS6"" - OE LEVERS ZEEP MAAT. VLAARDIMGEM 36861 285 Waarom Uienzaad, Verbeterde Rijn- burger van.onze firma te betrekken Ie. Omdat onze Ui, uitmunt door hooge opbrengst, prachtig van soort, en zeer lang houdbaar is. 2e. Omdat aan onze Zaadteelt Zaadhandel verbonden is vakkundig personeel, welke er borg voor slaan, dat U dos werkelijk bet echte orgineele Verbeterde Rijnsburger ontvangt. 3a. Omdat wij* duizenden tevreden afnemers door het geheele laud hebben. V. Omdat onze bet&lingscondities zoo gemakkelijk zijn, en dit artikel niet betaalt behoeft te worden voor 1 November 1929. Volg bet goede voorbeeld van soovelen, en bestelt nog heden bij éé.i onzer plaatselijke vertegenwoordigers. 50 86829 82 86848 Steeds voorhanden: 8 36081 als: Uiltje, La Bella, Vela^qaess K. L. M., Keizer Karei, enz., beneveD, verschillende merken tabak. Mooie vorteering tabakspijpen. J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen. Maandelijksche 10 36870 rentebijschrijving. Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM, 8493 over bet,Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegingsartikelen Homoöpatische Geneesmiddelen vsn Dr. Wilmar Schwabe bij J. ELENBAAS, POORT Steenbouwerij, Marmerhardg| voor Bruggen, Slnizen, Gebooj Slijpsteenen, enz. Straatke Stationstraat- Bergen o|)Q 1152 12 D. EVERAERS Tfes 35109 Hoogstraat 38 JE ADRES voor de nieuwsteiL- Heeren- en Kinderschoener in ruime sorteering voorham Prima werkmansschoenen,' Verschillende soorten schof De TH00LSCHE MAP ko$m< 15 cent en bevat 12 enveltfc0i 12 vel prima kwaliteit pa- fabrieksooappen houden slechgj papier en enveloppea van ver waliteit. 161 De Thoolsche Map makeii'f FIRMA J. M. C. PO Papierhandel Th QROOTE PRIJSVERLAl van Prima Sigaren, merk Van 10 cent voor slechts f 3 75 v 6 ff n n f 3.25 r 7 r v f2.85 6 f2.40 Alleen verkrijgbaar by P. SCHOT, Kleer 36208 I Dalemschestraat 44 L G. v. ZALTBOMMEm Drogisterij, Hoogstraat' Drogerjjen, Chemicaliën. Verba| plegingsariikelen, Eau de Odeurs enz. Homocopatische midiff Dr. Willma{ Schwabe. HoofJ' woordiger eiland Tholen en Slj g land R.I. D. S. en A. B.I.S. Tholen (Non Serapei Dinsd. 372—61/, uuj St. Maartensdijk (Pold Woensd. 9—11.30 ui St. Annaland (Havenzii 10 Zaterd. 9-12 uur. Zitdag des DONDERDAGS 11 Hotel jNelisse, te St. Maai en des ZATERDAGS 2 7,- Hotel Rijnberg te Sint Af U WSCHOEN WERK, voordat dfe[ omhoog gaan. Wy leveren U I cnrreerende prijzen. Ziet onze.ez vergelijkt de prijzen en de ret Reparatie zonder prijsverhoogirl 0 A. Kooistra-Schoenhandel c^ Steeds voorbanden de besteLf Ookjgeen prachtcollecl^ tegen concurreerende pr» C. VAN STEE, Kerkstraat loL B. A. Reeders - Pooer Je voordeeligst adres in MrJ Levering van alle soorten I di derde en eiken Menbelen s|S curreerend. 8 Bedden en Matrassen. Alleda| Kiuderwagens, Alles franco '#S HET ADRES Üe' voor levering en répara al motoren, landbouwwec auto's, enz. N.S.F. eindt Radio. al Maeb. A. J. Wet inrichting. Oud-VoÜei

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1928 | | pagina 6