KWATTA's Hofstede te Poortvliet. Cen dagmeisje werkpaard, Beste kalfvaarzen kalfkoeien HOLLAND HOLLAND POSTZEGELREEPEN Nog St-Maartensdijk. Stavenisse. IVillemina van der Sande, zh Eicobus Adriaan de Wilde, Verkooping an afbraak te Tholen. eene groote partij afbraak en ruikbaar hout. de hofstede „PAULUSWERF" bouw- en weiland De Danscursussen Je adres voor Breukbanden en Buik banden en verplegings- artikelen. Regen Wind Koude Regen- of Winterjas Winterjassen warme Jekkers een meisje of juffr., Handels wetenschappen SPEK KUIPEN prima prima zuivere Spekkuipen is het 12 36850 adres bij Dameshoeden. C. A. VAN SPLUNTER, KERKSTRAAT 13 THOLEN. Vulkachels Voortzetting Danscursus. kui :ommissie heeft eenige maatregelen regeering ook thans zou kunnen overwogen. Verschillende maat- heeft de commissie eenstemmig pen, een productie premie is ver- i met 5 tegen 2 stemmen, olgens beantwoordde de Minister vi gen.. ka derdag werd de behandeling voort- han rdat voortgegaan wordt over de ellalie van den Heuvel wordt eerst defeuwe lid dr. I. H. J. Vos geinstalleerd. reer van den Heuvel repliceert. Hij iet antwoord van den Minister niet edigend, doch wenscht een rapport conclusie der betreffende commissie nen. heer Ebels betwijfelt of de nood- nd in de suikerindustrie zoo groot is. heer Lovink dringt eveneens aan op gging van het rapport der commissie si st op de toeneming van de rietsuiker oor de bietencultuur achteruit gaat. die hen niet aanstaan. Men heeft veel last van kinderbenden, die zomers het land en 's winters de steden onveilig maken. Rond Moskou is een politiecordon getrokken, de kinders mogen niet naar binnen en zullen dezen winter dus als honden moeten sterven. BURGERLIJKEN STAND. Gem. THOLEN van 1926 October 1928. Geboren: Willem Andreas, z. v. J. H. Schot en van J. P. Quist. Gornelis, z. v. A. van 't Hof en van W. M. van Dijke. Overleden W. van der Sande, echtge- noote van L. van Dijke. INGEZONDEN. BUITENLAND :ent kteAVolkenbondsraad heeft zijn aandacht aan de dubbele belastingheffing ,an vreemdelingen, die zich vestigen ander land, soms blootstaan. Thans n zoover dat er bij de 27 Staten die 1 deel hebben genomen, voorstellen n worden gedaan die dubbele heffing meer mogelijk zullen maken, tvjisschen gaat men te Genève voort chten nuttig werk te verrichten. Het mische comité is bijeengekomen en eer trachten de invoerrechten van ut en aluminium verlaagd te krijgen, ook andere verlagingen zullen wor- )esproken. Vincennes is een in aanbouw zijnd huis ingestort, doordat dé bewape- van het beton onvoldoende was, 19 Iers zijn gedood, 3 gewond Isèregebied is geteisterd doordat de wegens de hevige regens buiten haar :t, is getreden. Er is enorme schade richt. bolsjewieken toonen zich meesters et radicaal vernietigen van degenen Brugverlichting. Vrijdagavond. 'i Had op de torenklok juist halfachl geslagen Toen ik naar buiten keek naar de lantaarn op den dam. Zij wierp geen licht in 't rond sedert een drietal dagen. En stond daar als een wacht die van zijn plaats niet kwam O, gas, o Thoolsche gas gij zijt als eb en vloed Vandaag geen helder licht en morgen brand het goed Bij zware regenvlagen en bij een donkere nacht Had 't reizende publiek daar beter licht verwacht. Zaterdagavond. De meuscben bij de brug trokken een vreemd gezicht Van alle acht lantaarns gaven vijf geen licht Gij mannen van de gas stelt toch nooit nit tot morgen Besteed aan 't licht der brug altijd uw goede zorgen Schaft immer kolen aan waar zeer veel gas in zit Dan staat bier de fabriek als eerste iu 't gelid. Ook gij geachte controlear houd altijd aw verslaud Dat lucifers en kaarsen toch steeds zijn bij de hand Want als het donker werd en er veel passage was Zoo liep het in de war tot nadeel van de kas. J. KERKNIEUWS. Scherpenisse. Bij de Maandagavond gehouden stemming voor 5 leden van het kiescollege van de Ned. Herv. Kerk zijn de vier aftredende leden, de heeren J. van de Velde Zzn., Jan Suurland, M. A- Kievit en M. Rystenbil herkozen, terwijl voor de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer L. Janssens, herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. H. Hage en L. C. van Doorn. .St. Aunaland. Bij de Oogstcollecte op Zondag 21 dezer in de Ned. Herv. Kerk gehouden heeft op gebracht voor de Diaconie f691.70 en voor de kerk f 105.45 PREDIKBEURTEN Zondag 28 Oct. 1928. Tholen. Ned. •Herv. Kerk voorm. 9.80 ds. Datema en nam. 2 uur ds Lot. Aan het einde van beide diensten schaalcollecle voor de Kerk. Geref. Kerk voorm. 9.30 uur en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam., 2 eD s' avonds 6 uur leeskerk. Donderdag 1 Nov. 's avonds 6 uur ds. Hoffman te Krabbend ij ke. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Verschoor (Voorber. H. Avondmaal.) Ger. Kerk voorm. 9.30, en Dam. 2 en 's avonds 6 uur dhr. de Vries. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Los en nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en's avonds 5.30 leeskerk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Verschoor en nam. 2 nur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Van der Garden te Opheusden. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Moerman Oad Ger, Gem., voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 unr ds de Gidts. (Voorber. H. Avondmaal) Woensdag 31 Oct. (Dankdag) voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Zandt te Delft. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30,nam.2 en'savonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Gidts en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en's avonds 6 uur leeskerk. Donderdag 1 Nov. 's avonds 6.30 dhr. Baay te Tholen. Veilingsvereeniging „De Eendracht" Tholen. Woensdag 24 October 1928. Besi van Schonauwen 1819 cent, Josephine de Malines 1829, id. 2e 23, id. 3e 20, Bergamotten d'Espereü 15, Beurré Supeifiu 25, Comtesse de Paris 1112, Le Lectier 1415, Louwtjes 14, Gieser Wildeman 2023, id. 2e 1115. id. 3e 410, Beurré Alexander Lucas 12, PresideDt Roo- seveldt 15, Kleipeer 15, id. 2e 9, Beurré Diel 2e 13, Williams Duchesse 2e 12. Nouveau Poiteaa 17, Pondspeer 19, Tardhe de Ninove 17, id. 2e 12, Kroet en val peren 25, Kroel en val appals 210 'Goudreinetten 3543', id. 2e 22, id. 3e 12, Zuro Bellefleur 2328, id. 2e 1213, Haismanszoet 2e 5, id. 3e 3, Bismarck-appel 21, id. 2e 16, id. 3e 11, Sierappel 3530, id. 2e 1720, id. 3e 13, Groniüger Kroon 2426, Ermgaarde 24. id. 2e 1214 Champagoer zoete 1222, id. 2e 1518, Mispels 1213, Spruiten 17, Tomaten 8, Noten per 10 stuks 1314 cent. MARKTBERICHTEN. Noteering te Tholen. THOLEN, 26 Oct. 192S. Boereuboter f 1.15 per pond. Roomboter f 1.15 Eieren 8 cent per stuk. Noteeriog te Middelburg, 25 Oct. Boerenboter (part. prijs) f 1,25 ST. MAARTENSDIJK, 18 October 1928. Per 100 K.G. Tarwe, nieuwe f 11 tot f 11.50 Bruine Boonen M 41.— ii U 43.— Schokkers 17.— a ti 20.— Per 70 K.G. Roode ster li 2.75 ii it Eigenheimers, witte tl 2.50 a tt blauwe 2.50 tt n Zeeuwsche bonte 3.25 tl ti blauwe li 3.25 a a Poters ii 1.75 ti ti Uien, groote f4. per 69 K.G. Uien, kleine 6. f. ff tl ja] ir de deelneming ons betoond t overlijden van onze geliefde Behuwd- eu Grootmoeder de Wed. A. J. BERENDS— geb. Hoefhamer, en wij ouzeo hartelijken dank. L. G. DATEMA—Berends. K. P. DATEMA en Kinderen. a<Én, October 1928. 36866 n >r de vele bewijzen van deel- er, g ons betoond bij het over- van onze innig geliefde Vrouw, r, Behuwd- en Grootmoeder n ;omina Jozina Cornelisse, ;eu wij onzen bartelijken dank. Uit all^r naam, L. J. MARICO. October 1928. ïrt. d# tiefor it er t de vele bewijzen van be- elling ondervonden bij het jden van onze geliefde Vrouw, Dochter ;t ondergeteekende, mede namens zijdsche familie, zijn hartelijken 12 36868 L. VAN DIJKE. n, 25 October 1928. or de zeer vele en stoffelijke m van deelnememing ontvangen iet overlijden van onzen zeer den Broeder 1 ;en wij hiermede onzen oprechten es 13 36860 r. ite Familie de Wilde. aarteosdijk, October 1928. Deurwaarder M. C. VAN iCKER te Tholen, zal ten ver van firma ^GEBROEDERS nje, aannemtr» te Rotterdam dag 27 October 1928, voormiddags elf uur, aan den 'am te Tholen, 26 36873 publiek verkoopen ee iRgd. Botermarkt 6, Tholen. 6 36865 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van Mevr. K. A.van der Have-Visser te Heelsom op Woensdag 31 October 1928, *8 voormiddag8 11 uur in de herberg van D. W. Kesteloo, bij inzet, en 's namiddags 2 uur iu de herberg van P. J. Geene, bij toewijzing, in het openbaar verkoopen 45 36778 te Poortvliet, met diverse perceelen te Poortvlieten te TholeD, samen groot 30 Hectaren 99 aren 22 centiaren (78 Gemeten 294 Roeden) waarvan 2 Hectaren 48 aren 42 centiaren (6 Gemeten 98 Roeden bouw- en weiland te Tholen iu den polder Schaberloo aan den Halsweg, en 1 Hectare 51 aren 80 centiaren (3 Gemeten 260J/2 Roeden) weiland te Tholen in deD Nieuwlandpolder aan den Jagersdijk. In pacht bij den heer J. den Bier, bet bouwland tot oogst 1929, het weiland tot 1 December 1929 en de gebouwen tot 1 Maart 1930. In 18 koopen en combinatiën. Veilingsboekjes met kaart zijn Da 13 October a.s. kosteloos verkrijgbaar ten kantore van genoemden notaris. TE KOOP een flink, vertrouwd, aftands met nieaw taig, en sterke eeerwagen, met üieawe olieasseD,ook afzonderlijk, bij CHR. KRIJGER Jz, Stoofatr. A S5, Poortvliet. 12 36864. en vertrouwde gekalfd en aan de rekening, levering 15 onder garantie. 36863 0. KLINGENBEIL, Melk- en Fokveehandel, Middelburg Telef. 570. Vertegenwoordiger voor Tholen A. LU1JK, Poortvliet. Telef. No. 5. iu het Hotel „Hof van Holland" van den heer M. J. Hoek, Tholen onder leiding van deu heer W. Becht Bergen op Zoom vangen aan Zaterdag a.«. 7 nur eerstbeginnenden en om 8 uur gevorderden. 10 36869 12 21236 VAN DER OUDERAA, Zuivelstr. [12 BERGEN OP ZOOM. Naar kantoor, werkplaats of-school, U moet er door heen. Ook al giet het bakken nit de lucht. Zorg voor Uwe gezondheid en koopt tijdig een soliede Wil U dat deze er keurig uitziet en tevens goedkoop is, koopt dan in het bekende Magazijn 99 BERGEN OP ZOOM Kruisweg-Hoek-Kortemeestr. Enorme eorteeriüg Moderne dessins Verbluffaud lage prijzen 97C 12.90 14 75 16.90 19.75 23.50 28.50 32.00 36 00 Blanw RatinéjaaseD, 19.75, 23.50, 32.50, 39.00 Regenjassen vanaf 10,75. Reuzen sorteering 7.90 9.75 10.50J12.90 16.50 19,75 JoDgeDs Winterjaseen vanat 4.90 Ratiné^Kinderjekkers 3.65 Heerencostuums extra lage prijzen. Pantalons fantasiestreepen vanaf 1.39 Jongens Schoclbroeken vanaf 69 cent Groote keuze Petten vanaf 49 cent. Manchester Werkbroeken, extra kwaliteit 2.95 Korte stofjassen 1.78 2.10 2.90. Overalls, bruio blauw wit khaky 4.90 Slagerjassen, Koksbuizen, Kruide- niersjasseD, Laboratorium) *sser, Kelnerssmokings, Kapperpjassen, Bakkersbroekea, Koksmutsen, Halsdoekjes, Slooven, kortom voor elk vak eeu werkpak. Bruine Amerikaansche werkbemdeD 1.58 1.78 2.65 Rijbroeken vaoaf 3.90 Ga dus voor Uw Heeren en Jongens- kleeding naar de firma met de verbluffend lage prijzen. 36852 MAGAZIJN 70 Kruisweg-hoek-Kortemeestraat BERGEN OP ZOOM BREDA, Tulbrug traal 8 Kwaliteit ongeëvenaard TURKENHAVER CtS- POSTZEGEL-MELK MELKHAZELNOOT HEERENCHOCOLADE Regelmatig wordt onze collectie Postzegels met meerdere soorten aangevuld. Vraagt Uwe ouders, vrien den en bekenden steeds Kwatta postzegel reepen te koopen en de zegels voor U te bewaren. Bij iedere reep is een mooie vreemde postzegel verpakt. Cr Gevraagd niet beneden 18 jaar, om wegens ziekte der huisvrouw alle huishou delijke bezigheden op zich le nemen. 1 kind. Brieven met opgave gevraagd loon en inlichtingen z. sp. m. san M. J. JUURSEMA, Hoofd Bijz. School te Kaatsheuvel. 13 36862 Zoovclen volgen met voldoening ouze schriftelijketle?sen voor Praklijk- txatnen0. L.O. en M.O. Boekhouden Zoudt U niet eens ons prospectus aauvragen Het licht U volledig in. Instituut DE WAIJER, Dennenweg 49, den Haag.15 36871 B. A. REEDER3, Timmerman, Poortvliet. Tevens eike Wasch tobben. ONTVANGEN een groote zending Aanbevelend, 9 36875 Haarden. een schitterende sorteering kachels op allerlei gebied voor radig. Profiteer van onze voor- deelige prijzen. Franco levering. Worden overal door mij ge plaatst. 19 36876 Koopt hij ons, hel is ook uw belang. Vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, J. MELSE - THOLEN. Naaimachines. Lampen. Waschmachines. Aanmelden Zaterdag a.s. des avonds 8 uur in „Non Semper" en bij den heer J. Engelvaart 36853 12 kade, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1928 | | pagina 5