8 bleken uit het adres van den heer Buijs. Nu is er het vorig jaar op aangedrongen dat B. en W. meteen voorstel van verlaging zouden komen, maar dit is niet geschiedt. De Voorzitter antwoordt dat B. en W. de legesgelden niet te hoog vinden en komen daarom niet met een voorstel. Dhr Carels haalt dan nog eengevalaan uit den crisistijd van de gemeente dat zij niet kon laten bouwen en toen deden par ticulieren het en moesten die menscben betalen voor iets dat eigenlijk de plicht van het gemeentebestuur was en wel f4 voor een bouwvergunning. Een lid van de commissie zou dan ook voor willen stellen de bedragen die in de legesverordening voorkomen met de helft te verminderen- De voorz. zegt er zijn nu pas 4 men- schen naar Duitschland gaan werken en die hebben een kostelooze pas gekregen, want die menscben zijn onvermogend, maar wat geelt het nu wanneer iemand voor pleizier naar het buitenland gaat en hij moet dan leges betalen, net zoowel als voor een jachtakte, men doet het voor pleizier. De inkomsten worden ook minder dus moeten er nieuwe inkomsten komen. Dhr Elenbaas zegt dat de legesgelden altijd op dezelfde menschen drukken. Het zal misschien een vermindering zijn van f75. Weth. Krijger meent dat wanneer iemand een huis bouwt van 5, 6 of 7 duizend gulden, f 4 nu niet te veel is voor een bouwvergunning te betalen. De inkomsten worden ingekrompen en dan zou men om weer gelijk te komen de personeele be lasting gaan heffen en dat drukt op de mindere man. Dhr Elenbaas antwoordt dat een bouw- aanvraag altijd doer den ambachtsman gebeurt, dus die moet ook de leges be talen voor de bouwvergunning en dat geld krijgt men nooit terug, dus die man moet het zelf betalen en wanneer men dal nu vier of vijf maal in het jaar heeft is dat niet pleizieig. Weth. De Graall' vond het indertijd ook niet billijk, daar het ge meentedienst was. De voorz zegt dan moet er naar andere inkomsten worden gezien. Dhr Elenbaas zegt dat er van de per soneele belasting kan worden afgestapt, want daar komt een nieuwe regeling voor dus dan vervalt dit. Weth. Krijger vraagt aan dhr Blaas of de legesgelden hier hooger zijn dan in Tholen. Dhr Blaas antwoordt dat de eene hooger de ander weer gelijk zijn. Dhr Carels zegt dat de vermindering geen l'75 is want het is alleen maar ver mindering van secretarie leges. Het voorstel om tot de helft te vermin- ren in stemming gebracht wordt aange nomen met 4 tegen 3 st. die der heeren Vogelaar, Krijger en v. d. Slikke. De commissie was van oordeel dat de presentiegelden te hoog geraamd waren. Er staat op de begrooting f 100, maar een lid was van meening dat met f 70 kon worden volstaan. Met 6 tegen 1 st. die van weth. Krijger wordt tot vermindering besloten. Een lid van de commissie vond de post drukwerk te hoog, daar er nog een andere post is voor kantoorbehoeften. Het voorstel is om de post met f50 te verlagen. De voorz, zegt men kan van te voren niet weten wat er gedrukt moet worden, er is echter het vorige jaar maar f268 uilgegeven. Met alg. st. wordt besloten deze post met f50 te verminderen. De commissie vind de post voor onder houd brandblusschmiddelen te laag ge raamd, daar bij het brandje van onlangs gebleken is dat de slangen niet in orde waren. Nu is het echter pas gezegd dat de' oude slangen zijn gebruikt, want men wilde de nieuwe niet gebruiken. De voorz. zegt dat er nog voldoende slangen zijn en dat er geen behoefte aan is. De commissie gaat met deze inlichting accoord, zoodat de post ongewijzigd blijft. De commissie vraagt welke plannen B. en W. in 1029 hebben dat er een post voor onderhoud van straten en pleinen van f2Ü0 en een post voor onderhoud van wegen en voetpaden van f 400 dus te zamen 1600 op de begrooting staat Dhr Carels zegt dat de commissie vond dat B. en W. de raming nogal aan den boogen kant hou den en dachten dat dit was om een potje te houden voor af- en overschrijving. De voorzitter antwoordt dat enkele stukken straat vernieuwd moeten worden, zooals van Slager naar de koolschuur, bij Wed. de Graaf en L. Heijboer en het straatje bij Nieuwenhuijzen dat vol gaten en pulten is, zoodat dat niet langer kan blijven. De heer Elenbaas vraagt wanneer dat straatje bij hem vernieuwd wordt, daar is al twee jaar over gesproken. De voorzitter zégt dit komt ook aan de beurt, wanneer de brikken verkocht wor den, want dan is het goedkooper als nieuwe steen. Dhr Elenbaas meent dat waar er geld uitgetrokken is, dit gebruikt moet worden. De voorzitter antwoordt dat het met nieuwe sleenen te duur is. Wethouder Krijger is van meening als men geen brikken kan koopen het met nieuwe steenen te doen. De heer Elenbaas zegt dat het geld er voor moet komen. De heer Carels zegt dat er vorig jaar ook al over het straatje bij Nieuwenhuijzen is gesproken, maar het is niet uitgevoerd, moet er nu weer maar f690 worden uit getrokken en niet uitvoeren. De commissie vindt de post bijdrage R. H. B. S. van f 1200 te hoog. Het vorig jaar is er uitgegeven f 800. Nu had spr. eerst genoegen genomen met de verklaring dat de post voor 1927 hieruit betaald moest worden, maar bij nadere overweging is hem gebleken dat dat niet kon, want dit is de begrooting voor 1929. Er zijn maar 2 leerlingen op het oogenblik en vindt f 1200 te hoog geraamd. De voorzitter antwoordt dat het kan gebeuren dat er bij komen. De heer Carels zegt als een post te hoog geraamd wordt en B. en W. hebben wat scheutig uitgegeven, ze dit niet erg vinden, want dan maken zij maar een af- en over schrijving en daar is spr. tegen gekant, want dan wordt het brevet recht van den gemeenteraad een stoot gegeven. Spr. vindt dan ook een marge van f400 te veel en stelt voor de post te ramen op f 1000. De heer Elenbaas gelooft niet dat er meer leerlingen kunnen aangenomen wor den daar die tijd voorbij is. Het is moge lijk wanneer er iemand zich hier komt vestigen. De voorz. zegt dat dit noodig is voor die twee leerlingen. De leden betwijfelen dit. Met alg. st. wordt besloten de post te verminderen tot f1000. De commissie vraagt hoe het komt dat er geen post op de begrooting is uitge trokken voor art. 13 der 1. o.wet. daarin de vorige vergadering een besluit over is genomen. De voorz. antwoordt dat dit na den tijd is gekomon dat de begrooting is opgemaakt. De heer Carels zegt de ontwerp-begroo- ting die hij orideroogen heeftgezien anders is dan de thans behandelde, dus had dit besluit van 1 cent per K.M. ook op de begrooting kunnen geplaatst worden. Wethouder Krijger zegt dan had de begrooting moeten gewijzigd worden. De heer Carels antwoordt dat dit reeds gebeurd was want de jontwei p begrooting was niet in overeenstemming met de aan geboden begrooting en ook is er wel aan gedacht, want er is pas een wijziging der begrooting voor 1928 goedgevonden omdat de post tot 31 Dec. daarop is uit getrokken. Spr. is er dan ook voor dat er beslist een post op deze begrooting voor wordt uitgetrokken. Met alg. st. wordt besloten een post van f500 op de begrooting te plaatsen. Daar de commissie met de gegeven inlichtingen tevreden is, stelt ze voor de begrooting voor 1929 vast te stellen. Waar toe met alg. st. besloten wordt. Aan de orde komt goedkeuring van de begrooting voor 1929 van het Alg. Arm bestuur. De commissie heeft de begrooting in orde bevonden en stelt voor deze vast te stellen in ontvang en uitgaaf op f21042.38. Waartoe met alg. st. besloten wordt. Aangeboden wordt het kohier honden belasting, waarop voorkomen 61 honden waar totaal van wordt ontvangen f 164. De heer Carels informeert naar de hond van J. Uijl daar deze het vorig jaar vrij gesteld was en er nu weer op voorkomt. De Voorzitter antwoordt dat deze niet altijd op hel erf blijft. De heer Carels zegt dat hij de hond van C. Murre ook nogal dikwijls op den weg ziet loopen en heeft niet gehoord dat die er opstaat. De Voorzitter deelt mede dat er nog een aanvullingskohier komt want er zijn er nog meer dit is in onderzoek. Thans komt aan de orde benoeming personeel vervolgonderwijs. De Voorzitter deelt mede dat hij het onderwijzend personeel gevraagd heeft en dat Mej. Nieuwenhuijzen gaarne vrij wilde blijven. Ook deelde spreker tevens mede dat volgende week Maandag de heer Plateel komt. De heer Garels vraagt of deze reeds ge vraagd is of hij hoofd wil zijn voor het vervolgonderwijs, of is dit verplicht volgens instructie De Voorzitter antwoordt dat het hem nog niet gevraagd is en volgens medeeling van den heer Blaas is het niet volgens instructie. Met alg. stemmen wordt besloten om provisioneel tot hoofd te benoemen dhr Plateel en indien hij het niet mocht aan nemen Mej. van Oost en vervolgens als onderwijzend personeel degene die zich beschikbaar stelden. Bij den rondvraag zegt de heer Hage dat het hem verwonderd heeft dat er geen requestje was omtrent de straatverlichting in den Achterweg. Spreker zou willen vragen of het niet mogelijk was daar een lantaarn bij te plaatsen daar het zeer donker is. De Voorzitter ziet daar het nut niet van in, men kan daar nergens in loopen en ook heeft men licht van twee lantaarns die daar in den omtrek staan. Wethouder Krijger zegt dat hij daar ter plaatse is wezen zien, maar vindt het niet noodig omdat men het licht van de lan taarns die daar staan kan zien. Spreker vindt het daar even donker als in de Langstr. als de lichten van de winkels uitzijn De heer Elenbaas is er voor dat er één tusschen komt. De heer Carels zegt daar staan twee lantaarns, maar daar hebben de bewoners weinig aan en wanneer er nu een tusschen komt aan de schuur van Endhoven dan is het opgelost. Wethouder Krijger houdt vol dat men die lantaarns goed kan zien. De heer Carels betwijfelt dit ten sterkste. Spreker zou dan ook B. en W. in over weging willen geven die menschen ter wille te zijn. Het zijn niet zulke'groote uitgaven. De Voorzitter zegt er is geen verzoek ingekomen. Dhr Vogelaar zegt een vraag van dezelfde strekking te hebben en wel bij Strienham daar is het zeer donker en vlak daarbij is een put van C. van der Slikke. Een paal hoeft daar niet gezet te worden want hij kan bevestigt worden aan de schuur van Van der Slikke. De voorzitter vindt dat dit niet gaat want dan komt men in uitersten. De heer Vogelaar vindt het noodzakelijk want daar wonen veel menschen. Spreker zegt dat er een pachter van het Weezen-Armbestuur bij hem is geweest die vertelde dat de secretaris-penningm. enkel Donderdagsavonds van 79 uur zitting houdt. Spreker wou vragen of dat volgens zijn instructie is. De Voorzitter zegt dat de secretaris- penningm. ook Zaterdagsmiddags van 28 uur zitting houdt. Dhr Vogelaar vraagt waarom dat dan niet op het briefje staat. De Voorzitter .antwoordt dat hij eiken avond ontvangt maar Donderdag is de speciale avond. De heer Vogelaar vraagt dan nog voor wien die hoop grind en keislag is op de gemeente grond. De Voorzitter zegt die is voor de gemeente De heer van Westen vraagt wanneer er toe wordt overgegaan tot ontruiming van het stukje gemeentegrond in het Schapen wegje dat onrechtigmatig is toegeeigend en waarover een besluit is gevallen. De voorz. zegt die boomen hadden toen waarde voor dien man, maar blijft de raad bij het besluit, dat het ontruimd moet worden, dan is het nu den tijd. Dhr Van Westen vindt het nu de tijd. De voorz. zegt toe, dat het den man ter kennis wordt gebracht. Dhr Carels zegt in verschillende raads- verslagen heb ik gelezen dat is ingekomen- een schrijven van de N.V. Philips fabriek ken aan de gemeentebesturen, dat zij op een goedkoope manier een radio toestel kunnen aanschaffen voor de school. Nu is dit op de openbare school ook gekomen dat schrijven maar in den raad wordt het niet aan de orde gesteld. De voorz. antwoordt dat dit schrijven gericht was aan B. en W. Dhr Carels vraagt of B. en W. er af zijdig van staan. De voorz. antwoordt dat B. en W. dach ten dat het geen nut had voor de kinderen. Dhr Carels vraagt uit welk oogpunt7 De voorz. zegt wij achten het van weinig nut, omdat het met die muziek een lawaai zal geven in de school. Dhr Carels zegt dat er geen operette of opera's worden gegeven voor de kinderen. Weth. Krijger vond het grootste bezwaar de kosten die er aan verbonden zijn. Dhr Carels had gaarne gezien dat B. en W. de kat eens uit den boom hadden ge zien, want men hoeft niet te ving te zijn met deze zaak. Spr had gehoord dat aan de Chr. school men er een had geaccep teerd. Men moet zeer voorzichtig zijn ook volgens de wet op het 1. o. waarin ver klaart wordt de leerstof, het leerplan en nu is het verboden op de openbare school om van het rooster dat door het hoofd is opgemaakt af te wijken want indien de Inspecteur in de school kwam en dat con stateerde, zou hij daar op wijzen, dat-is voor het hoofd van de biz. school nog sterker. Nu weet die mijnheer die achter de microphon staat niet wanneer die lessen ge geven worden, nu zou door afwijking van het rooster de subsidie volgens art. 97 en 121 ingetrokken kunnen worden. Nu weet die mijnheer in Hilversum of Huizen niet hoe het rooster is en daar mag niet van wor den afgeweken. Nu een andere vraag wanneer iemand onderwijzer wordt moet hij de bevoegdheid hebben en tevens een goed zedelijk gedrag, maar wie weet nu of die mijnheer voor de microphon dat heeft en voor de bijz. school, is dat niet iemand die van de godsdienst afwijkt. Spr. zou dan ook in overweging willen geven aan B. en W. een afwachtende houding aan te nemen. Want volgens de berichten uit Engeland kan er nog niets van gezegd worden, want die zijn onverdeeld gunstig. Persoonlijk is spr een radioliefhebber. Weth. Krijger vindt het goed om eerst de kat uit den boom te zien. Dhr Vogelaar zegt dat de bijz. school er niet toe overgegaan is, omdat de kosten te hoog waren. Dhr Carels wilde nog een vraag stellen maar hij hoopt dat de wethouders hier niets inzien, want hij doet het in het be lang van de gemeente. Hij zou willen vra gen of de wethouders hem mee kunnen deelen, wanneer ze denken dat de secretaris zijn werk weer zal kunnen hervatten. De voorz. antwoordt dit niet te kui zeggen. Hij gaat wel vooruit, maar er niets van gezegd, wanneer hij het zal kunnen doen. Dhr Carels zegt het besluit van den van het voorjaar is onnadenkend geb J n want het kwam onverwachts, maar besluit bestaat, maar spr kan niet vi dat die toestand door den beugel ka|der de secretarie, want de secretaris is onzichtbaar. De vrz. zegt alles wordt doorhem behatt Dhr Carels vindt het een ongeregelde Weth. Krijger zou het veel gemak ker voor hen vinden. Hij zegt echter hij vooruit gaat en hij kan het goed vo De heer Carels vindt het een moei kwestie. Hij loopt over de straat en de Burg. stand werkzaamheden. De voorzitter antwoordt dat de r; nd rda ella eu\ hee jet ed coi me he hei ggi vergadering te lang duurt voor hem, wordt hij te zenuwachtig. De heer Carels merkt op dat de sAst taris toch bij het examen van Gem.-i ooi 2 uur heeft gezeten en de raad <1-— altijd niet zoolang als vandaag. Wethouder Krijger zegt te denken! hij het doet op advies van den doktejVc die zegt „volkomen rust." jd De heer Carels zegt bij het advies den dokter zich neer te leggen. Spr. het ambt van Burgemeester en Secrepi moest niet één zijn, want dat ziet is een verderfelijke zaak en was dat eens met wethouder Krijger die dat gezegd heeft. Spr. zou dan ook w voorstellen dat aan den Secretaris gevr werd en dal hun dat schriftelijk medegedeeld wanneer hij zijn werk d te hervatten. De secretaris is ondergescl van den raad. De wethouders nemen op zich dit den secretaris te vragen. De heer Elenhaas vraagt waarom melkvervoerder Jansen verplicht w zijn wagen niet meer voor zijn garag zetten en als hij schuren wil, dit te t I buiten de kom der gemeente. Waa i t in net jss ch mi eei at I >es Vi h VE lei ir t c d g idi sr Vil :zij hoe is het bij Gebraad, wanneer een die straat af moet, moet eerst a les o worden gezet en eveneens bij wagemi Nieuwenhuijzen, maar dat is nu de schen hun bedrijf, maar dat van Jai is ook eeri bedrijf. De weg is daar breed en de wagen misschien twee m nu is er 4 M. over om er voorbij te kui en wanneer hij de wagen afschuurt niemand er last van, want er is een laatput vlakbij gemaakt. Maar nu onderscheid, want onlangs heeft een heelen dag een dorschmachine met m 1 in den Achterweg staan werken en de was daardoor versperd, maar dat ma| nu moet een ander naar buiten de 1| I De een mag alles en de andere mag n Spr. is er tegen om er lieve kinders na te houden. Nu weet spr. wel dat i wat is voorgevallen en daarom is schrijven van B. en W. gekomen, r^tot dat is niets. Ook heeft de man niets de waterleiding op zoo'n manier, t moet dan als hij zijn wagen afschuurt, water met emmers aandragen en di tegenwoordig dagelijks noodig. Spr. daarom in overweging willen geven d veranderen, al staat het in de politie ordening, want als Everse die punt punt moest nakomen dan kwamen er proces-verbalen. Spr. is er voor dat die man ter wille is. De voorzitter antwoordt dat Jansei toegewezen de breedte bij P. Scherpen en dat is een paar stappen verder als want het is daar te nauw. Er is een kl gekomen van J. Niemanlsverdriet en n anderen, ook wanneer hij daar slaat schuren wordt de geheele weg nat en De heer Elenbaas houdt vol dat er 1 kinders zijn. De voorzitter zegt dat een klacht handeld moet worden. De heer Elenbaas zegt dat het toch doenbaar is dat hij het waker daar toe moet dragen, want nu zet hij des er op en is zoo klaar. Ook heeft spr. een verlaatput gemaakt, hetgeen echte gemeente verplicht is. De voorzitter zegt er is een verbaal vallen en is gebleken dat hij in den wegst De heer Elenbaas gelooft het niet. Wethouder Krijger zegt dat Jansen missie had om daar te staan, maar t gingen er dag en nacht twee auto's st daar is de weg te nauw voor Want er een voer graan kwam kon het er door. Spr. is toen bij Jansen geweest heeft hij gezegd vraagt of Elenbaas je klein stukje van zijn heining wil geil dat kan dan precies. |N De heer Elenbaas zegt, bij mij slaai altijd ploegen en karren voor de deur Wethouder Krijger zegt het is daar' druk verkeer, waarvan ieder zich overtuigen. De heer Carels vindt dat het art. de politieverordening eenzijdig wordt gepast, nu wordt den een toegestaan e ander niet vergund. Het is met de poli verordeningzooom lieve kinderen telate andere personen te treffen. Want als heenging en de politieverordening ha haafde dan kon men dadelijk beginnen de dokters te verbieden. Er wordt nog onderling door de hee gediscussieerd. Hierna sluiting.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1928 | | pagina 4