I! ISSSSEI Qero zilver Qero Alpacca \ieZentwn en in ruime ke uze voorradig. Koopt het wereldberoemde „VICTORIA" NAAIMACHINE. RECHTSZAKEN. >iinlijk Kloven Het Hollandfiche contingent steeg ?an raitn 29.000 in 1871 tot ruim 117.000 in 1927 en ïij vormen een element hoogelijk gewenpcht door de Canadeesche autoriteiten om het groote succes dat de doorsnee Hollander zich in Canada heett weten te bewerkstelligen. Aldas, in groote lijnen, heeft het v Dominion of Canada* land van ond geboorterecht doch van nog maar jong ontwaken, z;ch ontwikkeld en vertoont het zich aan den wereldburger van vandaag alp.... het land der toekomst, even goud en even koesterend als zijn nooit falende, zoo 1 K. y. H. uöü7 PLUIMVEETEELT. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abonné's worden gezonden n»n Dr. te Hennepe, Diergaardesingel 90a, Rotterdam. Postzegel van 72 cent voor antwoord insluiten en blad vermelden Over bacteriën in eieren. Van typhus en versche eitjes. In mijn vorig artikel verwees ik naar de witte diarrhe der kuikens als voorbeeld hoe gevaarlijke bacillen van kippen en kuikens in den dooier van eieren kunnen zitten. Een zeer frappant voorbeeld- daarvan las ik juist heden in een Amerikaansch Veeartsenij- fcundig tijdschrift. Op 1 Maart jl. kreeg een groot kooijenfokker in Nebraske van een loon- broederij een partij onbevruchte broedeiereu die eetiige dagen in de machine gelegen hadden en na schouwing verwijdeid waren. Hij mengde deze eieren rauw met bet meel voor de konijnen en voerde dit aan zijn dieren. Het gevolg was dat binnen 2 dagen er een paar siierven en dat op 12 Maart 125 konijnen, zegge een honderd vijf en twintig dieren dood waren en er slechts 3 overbleven vau de geheele fokkerij. Een reuzen strop dus voor dec man die gedacht had zijn beestjes goed te doen met lekkere eitjes. Daar schiet me opeens heel iets anders in, als ik daar spreek van een reuzen strop en een eigenaar die zijn beestjes goed wou doen. Eergisteren kreeg ik eenige doode eenden ter onderzoek, mooie Campbells met een brief er bj dat er's morgens 15 dood rondom den drinkbak lagen. De goede man had wel eens gelezen van drinkwater ont smetten met ijzervitriool of kopervitriool en had nu iu plaats van een heele Happe oplossin?, er zoowat een 5 °/Q oplossing van gemaakt. Waar schijnlijk onder het leekenmotiefals een kleiu beetje helpt dau helpt een hoop dubbel zoo gauw, had hij gedicht het water eens grondig te ontsmetten met het gevolg dat hij ineens radi- kaal van zijn mooie eentjes af was. De binnen wand der maag zag finaal groen van al het kopervitrioo1. Nu verder over de konijnenetrop. Bij onderzoek bleek dat de broedeiereu besmst waren met de bacillen der witte diarrhe en dat deze binntu enkele dagen ook alle konijnen ver moord hadden ouder echte verschijnselen van een algemeene bloedvergiftiging. Typisch is ook weer dat wat bij de kippeu bij de z?. Kleinsche ziekte eeu hoofdverscbijusel is, nl. de sterk gezwollen milt, dit ook bij de konijuen een opvallend ver schijnsel was. Zoo ongemerkt draai ik uu al heel aardig in mijn eigenlijk ouderwerp want we hebben nu daar juist een sterk voorbeeld gezien hoe be smette eieren ook voor audere dieren dan kippeu gevaarlijk kunnen zijn. Blijven wij ou eens even bij deze bacillen der witte diarrbe dan hebben we daar te maken met bacillen uit eeu hoogst gevaarlijke groep, die men zou kunnen noemen de Tyhus-coligroep* waarvau dus de beide uitersten de thypusbacil en de colibacil zijn. De lyphusbacil veroorzaakt lyphus bij den menscb eu de colibacil komt vrij wel overal voor zonder veel schade te doen, terwijl hij soms groote sterfte ouder j.jnge dieren veroorzaakt (kalveren, kuikens, enz.) De lyphus bacil verschilt uog al van de colibacil, doch er bestaan massa's soorteu bacillen die als het ware een overgang vormen en die men para-'yphus- bacilleu of para-coli-bacillen noemt. De pir- typhusbdcillea uu zijn weer heele kwade rakkers. Er zijn verscheidene soorten van die o.a. bij den menscb typhus veroorzaken, die de oorzaak zijn van sommige vleeschvergifiigingeu, die tegen woordig iu ons land heel wat duiven doen sterven onder verschijnsel van darmontsteking of vleugel lamheid, die heel wat kamer-siervogehjes zooals kanaries, parkietjes enz,, die de oorzaak zijn van kalversterfte, varkenspest, muizen en rattensterfe (daarvoor worden ze juist met opzet gekweekt) euz. enz. Al deze para-lyphus bacillen verschil'en onder ling weer meer ut miuder en alles is er uog lang niet over bekeud. Zoo heb ik bij eenden- sterfte ook herbaalde malen para-typhus-bacillen gevondeu en ook gevonden dat deze bacillen met de dooiers overgebracht werden en sterfte onder de jonge eenden veroorzaakten. En daar mee kom ik uu weer vauzelf op eeu ander raar geval. Een tijdje geleden stierf iu Engeland eeD meisje van 20 j*ar nadat zij een eeudenei rauw gegeten had en bij lijkschouwing werd uitgemaakt dat ■zij besmet was met para-lyphuv-b&eillen uit het eeudenei. Van dergelijke gevallen zijn er meer bekend, al moet men erg voorzichtig zijn met hel trrkken van conclusies. Het is nl. ook bekend dat sommige menschen geweldig gevoelig zijn voor eieren net als voor aardbeien en andere stoffen. Er is een geval bekend van overgevoe ligheid voor eieren in vier ach'e'etnvolgende geslachter. Nadat meu een dezer personen on gemerkt wat ei in de koffie gedaan bad krep? hij hevige benauwdheid, gezwollen oogleden en andere verschijnselen. Ik voor mij hond dan ook het verband tosschen de para-typhusbacillen der eenden en van het gestorven meisje en andere nog lang niet met zekerheid bewezen, maar het pertinent ontkennen zooals sommigen doen, acht ik hoogst onjuist. Van die para-typhusbacillen weten we nog zoo akelig weinig af als het er op aankomt, maar zeker is wel dat er bijv. tusschen vleeschvergif- tigingsbacilleo, bacillen der Klein'sche ziekte en die der witte diarrbe een nauwe verwantschap bestaat, die zich door bepaalde laboratorium proeven met bloed-serum gemakkelijk laat be wijzen. Toch blijkt uit de ervaring wel dat het gevaar iu deze richting niet zoo groot is en dat we gerust door kunnsn gaan onze eitjes te con- sumeeren en er desnoods nog veel meer te eten dan we tot na toe deden. Dat zal meteen onze Nederlandsche pluimveeteelt bevorderen, liefst dan natuurlijk versche eitjes en omdat uog eens daidelijk te maken eindig ik met dit nare bac- teriënpraatje met een mop die niet onaardig is. De volgende keer gaan we dan tenslotte de vraag der tubercolose eens bekijken. In sommige landen worden de eieren soms in papiertjes gepakt voor ze verzonden worden bijv. in Australië. Ze gaan dan keurig verpakt naar Engeland. Na had een lief jong meisje ergens in Australië op zoo'n papiertje geschreven: „Dit ei is ingepakt door een jon? meisje dui zend mijlen ver van Engeland. Zij wordt voor het knapste meisje ait baar streek gehouden en is bereid den man te troaweu die dit eitje opeet.* Op zekeren dag dan pakt een Engelsman dit eitje uit, dat hij in den winkel als een versch eitje gekocht had. Direct telegrafeert hij naar Anstralië: //Ik zal je gaarne trouwen". Een poos later krijgt hij een telegram terng: //Erg vereert met je huwelijksaanzoek, doch ik ben iumiddels al getrouwd en heb al 3 kinderen*. Van versche eitjes gesproken. Dr. te Hennepe. Beleefd aanbevelend, 20 86849 D. H. STOLK, Tel. 19 Markt 259, ST. MAARTENSDIJK STEEDS TE ONTBIEDEN. TH0LEN, 26 October 1928 In de palingfuik .au den risscher 0»er- beeke werd eeu jonge otter gevangen. Een mee vallertje daar de buid van een otter nogal waarde heeft. Job. Zwageinaker alhier slaagde voor het examen gehouden te Middelburg als Water bouwkundig Ambtenaar, Hij geuoot zijn oplei ding bij den heer J, B. Dekker alhier. OUD-VOSSEMEER. De heer W. C. Droo- gera Cz., sedert eeuige maanden agent van politie te Rotterdam, ia geslaagd voor ambtenaar bij de Directe Belastingen. STAVENISSE, Bij het te Botterdam gehou den examen slaagde de heer J. Oudealuija van hier voor de bevoegdheid tot bet geven van onderwijs in Piuimveeteelr. SCHERPENISSE. Donderdagavond waren eenige jongena met een ledige wagen over de haven aan het rijden. De gevolgen bleven niet oit, want de wagen kwam in de haven terecht juist naast een daar liggend schip. Met vereende krachten en met behulp van de 'lier van het schip, kwam het voertuig weer op den vasten wal. Ten overstaan van Notaris D. van de Velde te Tholeu en ten verzoeke der erfgenamen van wijleo de heer M. C. Geuze te Poortvliet werd WoeusdagavoDd in de herberg van A. L. Groene- wege publiek geveild en verkocht 1 Hec. 80 are 60 cA. (4 Gemeteu 181 roeden) weiland, gelegen in den Scherpeniasenpolder aan den galberg. Kooper werd den heer Jac. Bevelander Cz. a'hier voor f 1110,per gemet. ONDERWIJS. Ond-Vosaemeer. Naar ons werd medegedeeld znllen de festiviteiten in verbaud met het 25- jarig bestaan van de School met deo Bijbel eo hel 25-jarig jubileum van het hoofd dier school, aanvangen op 1 Nov. a.s. eo eenige dageo dureu. BINNENLAND. Het verdrag Nederland-België Zooals wij vorige week gemeld hebben ia er een commissie door beide laoden benoemd, die zal nagaan op welke wijze er een overeenkomst kan plaats hebben. Vau Nederlandsche rij le is er eeu ontwerp «oor eeu kauaal Antwerpen Rotterdam voor gelegd dat via Woensdrecht, vlak langs Tholen de Eeudrachl volgende, in het Hellegat uit zal monden. De Belgische gedegeerden schijnen, omdat het Hellegat niet veilig is, bezwareu te hebben tegen dit ontwerp. Nieuwe postzegels. In verband met de nieuwe verlaging der posttarieven, ingaande 1 Nov. a.s., zal er worden ingevoerd een nieuw zegel van 27'/2 cl. van grijze kleur (als van de halve centszegel) de postzegels van 12'/2 cent worden voortaan uitgegeven in blauwe kleur en die van 7'/2 cent in rood, die van 15 en van 10 cent krijgen in verband hiermede de kleur resp. van het 12'/2 cent en 7'/2 cent zegel. Ook dezen winter zullen weer wel- dadighe dspostzegels worden uitgegeven ten behoeve van de bescherming en hulp behoevende jeugd. De postzegels zullen verkrijgbaar gesteld worden van 10 Dec. tot 10 Januari. Zij zullen de afbeelding dragen van 4 uitvinders Minckelers, Boer- haave, Lorentz en Ghr. Huygens. Zij worden uitgegeven in de waarden van 1 '/2, 5,7'/2 en 12V2 cent. De verkoopprijs bedraagt resp. 2'/2, 8, 10 en 16 cent. Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen. Bij Kon. besluit van 23 October is be noemd tot lid van het Bestuur der Vissche rijen op de Zeeuwsche Stroomen, voor het district Zeeland bezuiden de Wester- schelde, P. A. Rammeloo, burgemeester van Philippine en mosselkweeker, wonende te Philippine. De rechtbank te Middelburg heeft A. \V. de V., schipper te Alkemade, die was betrapt op frauduleuzen invoer van 3600 L. spiritus te Hansweert, veroordeeld tot f50 boete subs. 10 dagen hechtenis. Erger is echter, dat hem tevens is opge legd f112.266 boete of 6 maanden hech tenis, met verbeurdverklaring van het schip. Er zou voor f 22 000 aan accijns zijn ontdoken, indien de invoer was gelukt. TWEEDE KAMER. Vrijdag kwam aan de orde het wetsont werp tot wijziging van de wet van 26 Maart 1920 tot heffing van een recht op de mijnen, opheffing van de schorsing van dit recht toekenning van schadeloosstellingen aan provincies en gemeenten. De zaak is in liet kort deze: Volgens de Mijnwet van 1920 werd door de mijnen 25 cent per ton kolen betaald, waarvan 12'/2 cent ging naar het Rijk, 10 cent naar de gemeente en 2'/2 cent naar de provincie. Dat recht werd in 1925 geschorst vanwege de minder goede resultaten der mijnen. Maar het Rijk bleef het bedrag aan de gemeenten en provincie uilkeeren. Nu wil de regeering het Rijk van die dure ver plichting ontslaan. Maar als de regeering haar aandeel in het mijnrecht prijs geeft, eischt ze dat de provincie dit zal doen, terwijl tevens de gemeenten een veer zullen moeten laten. Dit laatste door de bepaling, dat inkomsten uit de zakelijke bedrijfsbelasting van de mijnen geheven, van het mijnrecht mogen worden afge trokken. Over deze zaken ging bet in de Kamer hoofdzakelijk. De heer Heijermans had een lange reeks van amendementen om toch een mijnrecht te heffen. Maar de Kamer bleet hierin steken omdat bij stemming bleek dat zij niet voltallig was. Dinsdag zou hierover gestemd worden. Dinsdag kwam de Kamer weder bijeen. Besloten werd in verhand met de sland der werkzaamheden de vergadering Don derdagavond voor te zetten. Bij de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp inzake de hefGng van het mijnrecht trektdhr Heijermans zijn amendementen in nadat minister de Geer hem medegedeeld had in een nota van wijziging de hoofdgedachte dier amende menten te hebben overgenomen. De eindstemming over dit ontwerp zal Vrijdag plaats hebben. Aan de orde komt het ontwerp tot her ziening van de wet houdende de instel ling van de Raden van Beroep voor de Directe belastingen. De heer IJzerman juicht het toe dat de achterstand door de voorgestelde instelling van enkelvoudige kamers zal worden ver minderd. De heer van Gijn acht het verkeert dat de secretarissen niet meer zullen worc'en benoemd uit de leden. Hij vreest te veel Het vond geen bezwaar het opene de mogelijkheid om bij kantongerecht de kosten van den advocaat Of zaakw: mer van de winnende partij op te legge de verliezende partij. Bij de aan den ka rechter gegeven bevoegdheid om een waarnemer te wraken, werd na lang een gelegenheid tot beroep van di slissing ingevoegd op voorstel van dei van Sasse van Ysselt. Woensdag kwam in behandelin wijziging van de bevorderingswet beoogende uitbreiding van het steise bevordering bij keuze en op wach stelling van overcompleete of ticieren. De heer van Rappard betoogt da! ontslag van overcompleete officierei positie verzwakt daar zij door hun zijdige opleiding weinig kans hebbei een burger betrekking. Voorts is spr. te veel zal worden gelet op theoretl kennis en te weinig op practische bek™ heid. j Hij vraagt een centrale commissie Td de bevordering bij keuze zal beoord® De Minister was niet gelukkig meezi ontwerp, het verzet was zoo een! t verzacht en <$èn men met Pijnlijke Kloven 491 .ei ,u g< b| f ia e 779 7 36855 invloed der secretarissen aan wie te veel door de leden zal worden overgelaten. De minister moest bezwaar maken tegen de poging van den heer van Gijn om den ouden toestand te handhaven. Op voorstel van den heer Marchant werd er bijgevoegd dat de benoeming geschiedt op voordracht van den minister van Jus titie en niet dus van den Minister van Financiën, waarvan te veel fiscaliteit werd gevreesd. Vrijdag zal eindstemming plaats hebben. Bij de behandeling van het wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de pro cedure in kantongerechtzaken kwamen de oudste leden der Kamer in debat. Beiden 76 jaar oud, Mr. Heemskerk en Jhr. Van Sasse van Ysselt. Beide waren hoffelijke tegenstanders, maar werden het ten slotte ming, dat het lot reeds voor de f stemming bezegeld was. De Minister heeft toen eenige wijzigi toegezegd en daarop is de beraadsl; geschorst. Het voornaamste verzet wa j*s richt tegen het schrappen uit de wel de non-actiefstelling van officieren landmacht ingeval van overcomplei het daarvoor in de plaats van een ou met wachtgeld en mogelijkheid van ti j plaatsing. De meeste sprekers wilden de daaruit voortvloeiende verzwakkin rechtspositie der officieren. Er zal nu worden afgewacht w minister doet. Door de intrekking kwam spoedh de beurt de heer van de Heuvel voo interpellatie betreflende den toestand Suikerindustrie. Het was een beetje om te beginnen voor de Minister er maar de voorzitter die echter door gaan moest de vergadering vijf mii schorsen totdat de Minister er was. De heer van den Heuvel zei da reden voor deze interpellatie is geleg den noodtoestand der industrie en h( blijven na 2 jaar van eenige medede omtrent de resultaten van liet ondei der interdepartementale commissie di vraagstuk zou bestudeeren. Spreker betoogt verder de suike dustrie niet meer loonend is en als he doorgaat er geen beetwortelen zullen worden uitgezaaid en zulle] t fabrieken niet meer kunnen werker voorzien is dat de beetwortelteelt di 05000 H.A. in ons land beslaat, het vol jaar met de helft zal worden ingekron Wanneer de regeering dus niet helpt z de fabrieken het volgend jaar niet ku werken omdat er geen voldoende gr stof is. De oorzaak zit niet in de acl lijkheid der Nederlandsche industrie, in de bescherming die alle landen bet Nederland en Ned. Indië aan de su industrie geven. Spreker stelde ten slotte nog een vragen. lil zijn antwoord deelt de Minister dat de interdepartementale commissie week haar rapport heeft uitgebracht de regeering nog niet heeft kunnei sludeeren. Nadat nog enkele heeren het hebben gevoerd zegt de minister tof het rapport eerstdaags ter griffie zal wo neergelegd. Aan de orde komt de interpellatie in verband met de toestanden in het bedrijf ook naar aanleiding van het tal ongelukken dat er den laatsten hebben plaats gehad. De heer Drop betoogt dat de mijnwei een gevoel van veiligheid en rechtzf heid behooren te hebben en stelt een v vragen. In de toelichting betoogt spreker da publiek en de Kamer recht hebbe een vluggere inlichting. De minister van Waterstaat die i avondv rgadering zijn rede voortz erkende dat het aantal ongevallen zich in een dalende lijn bevindt, maar vo er hij dat er van een groolere onveilij geen sprake kon zijn. Ook verklaard! dat er over 8 of '14 dagen als het voli rapport omtrent de ramp op '13 Juli mijn Hendrik zal zijn verschenen de ii pellatie nog beter aan haar doel zou hel beantwoord. De heer Drop repliceert en diende een motie in. Minister ontraadde deze rn De stemming over de motie zal hl Vrijdag plaats hebben. De eene interpellant volgt den a op. Nu komt de heer Vliegen aan woord over zijn motie betreffende reg van de huren der z.g. Woningvvettvonii De verdere behandeling van de wordt heden Vrijdag voortgezet.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1928 | | pagina 2