IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 26 October 1928. Zes en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. EN Pijnloos Scheren Tafelzilver Het beste bewijs PUROL er op and! ten verhaal uit den Boeren-oorlog. ANT0INE ANDRIESSEN D.Cz JUWELIER TELEF. No. 264 Dwars door Canada. MIJNHARD! rstopp Het verzacht en geneest. 8 8 )aratiën werktu ït de pr U aan nze élal Ie kwal el-Th -AQIN rk Zee ;ermal - Tr" Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75ct.; iedere regel meer 17'/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. indig k bet heele de i Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Maandag, den 29 October 1928, des namid- 21/2 ore eene openbare vergadering van den is belegd. Punten van behandeling ngekomen stukken. Vaststelling van de begrooting van de gemeente van de gemeentelijke bedrijven voor 1929. joedkeuring der begrooting van het Algemeen trmbestuar voor 1929. Vergoeding van kosten van instandhouding der lijzondere scholen. Lanvraag van het Be9taar der Vereeni^ing Scholen oet den Bijbel om vergoeding volgens art. 72 Ier lager onderwijswet. /yziging der begrootiDg van de gemeente voor 928. achtiging aan Burgemeester en Wethouders tot iqoidatie van het Veerbedrijf, ïloiten van een overeenkomst omtrent controle ran de boekhouding van den ontvanger en van le gemeente-rekening. )nderhandsche aanbesteding van het vrachtrijden 'oor de gemeente. bolen, den 25 October 1928. 27 Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag Novembjr 1928, des middags te 12 uur, ten Ihuize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST iek verkoopen. 8 36874 aanwijzing geschiedt door den Karreman. holen, den 26 October 1928. een pijn of oaschrijnen ec stak gaan der huid dien men vóór bet inzeepen de baardopper- lakte inwrijft inet een weinig Purol. leereo die gewoou zijn Da bet scheren poeder e gebruikeu, nemen de verzachtende Parol- loeder daarvoor. 13 36856 'arol in doozen van 30 en 60 ct., tabe 80 ct. 'urol-poeder in bussen van 60 ct. en 1 gld. Verkrijgbaar bij Apotb. en Drogisten. UIT EN VOOR HET LEVEN. Nadruk verboden. „Met vrede in het hart". let volgende is een beeld uit den oorlog in d-Afrika. iale droge steppen, geelwitte rotsen zoover oog reikt. En daarover heeu de verzengende Degloed van bet tropische Zaidec, in de stille bathsrust. Een boefslag, waarvan de echo door de rots- ïtige heuvels wordt teruggekaatst, stoort de le rust, die rondom heerscht. En een ruiter rdt zichtbaar op een der kale rotspunten. Een izame ruiter, de boks in den arm, den slappen }d stevig op het voorhoofd gedrukt, dat druipt bet zweet. Een oogenblik houdt de man de els van zijn rijdier in, om den omtrek te kennen. Wie is die ruiter Het is een eche-rijder die thans op «eg is, om gewich- tijdingen van generaal Botha naar generaal Wet over te brenger. Een kleine stroom stnit plotseling zijn vaart, et één blik overziet de man den toestand oevers zijn steil en steenachtig, dus er over- riugen is het eenige wat hem aan de overzijde brengen. Het volgend oogenblik doet het ard, aangespoord door een vriendelijk woord. geweldigen sprong, eu in suizende vaart at het over de diepte heen. Eo dan, verder er, altijd iu gestrekten draf. Vriendelijk streelt en toe de Boer den reeds van het zweet uipnatten hals van het paard, dat met een nkbaar gehinnik op deze liefkooziDgen ant- >ordt. Plotseling stijgt een verkoelende wind op dë verte schieten bliksemstralen door de rukere wolken, die de ruiter met dreigende elheid van alle kanten bad zien opkomen, e donder rolt reeds dol door de bergen. De nge Boer bnigt zich over den hals van het ard, en het brave dier verstaat dezen weük Voort paardje, voort 1" Sonivend en dampend elt het wakkere dier den naastbij liggenden •uvel op. Als dan mag het even rosten, terwijl |Q meester een onderzoekenden blik in het nd werpt. Op een afstand van een kwartier geveer ziet hij een stroom door de vlakte onkelen. Hij we.?t dat er een doorwaadbare aats is, welke zelfs voor wagens gebruikt ordt. En overal in het rood rooken de puin- •opeu, in het eene dal voor, het andere na. - ergens echter i* een vijand le zien. j_ji Thans breekt plotseling de storm lc», de hebben wij een schitterende collectie. Voortdurend komen ook nieuwe cliënten hierin hun keuze doen. dat afwerking en modellen prima en de prijzen billijk zijn. 20 36847 Beleefd aanbevelend, GR00TE MARKT 25 BERGEN OP ZOOM voorbode van het onweer, met korte huilende stooten. tfVoort mijn beestje 1 Vooruit is de weg I" In razende vaart gaat het nn de rotsen af; de vloed moet bereikt zijn vóór de regen is losge barsten, anders is het te laat. tfFü'.t bü'i gaat het plotseling langs het rechteroor van den Boer, en even ook laDgs het linker//fült büu 1" Twee korte knetteringeu klinken in de verte. Voor den duivel, daar rijn de rooineks toch mompelt de ruiter. Dieper buigt hij zich over den nek van het dier, dat in vliegende vaart voortsnelt. Het schijnt te begrijpen, hoeveel er van snelheid afhangt, en spant alle krachten iö. Fült hüa 1" Een kogel strijkt den boer over den schouderdat was bijna raak Goddank, dat hij nog ^hüa I" zei en verder vloog l" Van terzijde klinkt paarden getrappel, een geheele colonne in galop.... //Voort 1 Voort mijn beest. Voort" Goddank Eindelijk is de stroom bereikt. Onder bliksem vaar tu donderslagen stapt het paard den vloed in, bedachtzaam, dieper, altijd dieper... Het water komt hem reeds tot aan de borst, hij snuift geweldig, heft het hoofd hoog en plotseling golft het water hem over rag en bah. Het volgende oogenblik is de Boer oit het zadel in het water gesprongen, en met krachtige slagen zwemt hij, dt-n teugel in den mond, naast zijn trouwen makker voort. Beiden moeten zich geheel op hun instinct verlaten. Waar moeten zij landen Plotseling klinkt een gillende hulpkreeteeD Engelschman verkeert in Dood. //Help, help! I go dowo!" Kort, gorgelend, half verslikt door het water, maakt die kreet een oulzeltendeu indruk, afgewisseld als hij wordt door het tel kens opvlammeud hemelvuur en kneuterende donderslagen. De Boer kijkt om en eindelijk onderscheidt hij bij een nieuwen bliksemstraal een rooden arm van een yeomau, een soldaat der lijfwacht, die zich vlak naast hem bevindend, zijn arm in doodsangst opsteekt. Op hetzelfde oogenblik voelt het paard vasten grond, en geeft door luid ge hinnik zijn vreugde te kennen. De Boer heeft intusschen met de eeoe hand den yeoman bij den arm gegrepen en met den andere den staart van zijn paard gepakt, dat hem nu met een paar krachtige rukken nit het water trekt. Zoo bevinden zij zich das weer op vasten bodem, de Boer, zijn paard en de yeoman. De regen valt nog bij stroomen, maar voor vervolging is de Boer voorlonpig gevrijwaard. De Engelschman ligt bewosteloo8 op den grood. Bij het bliksem licht ziet de Boer, dat het nog een jonge man is, ook dat hij nog leeft. Wat zal hij met hem doen Aan zijn lot overlaten 't Is misschien de zelfde, wiens kogel hem straks langs de ooren floot. Misschien, neen zekerhij is den stroom ingereden, om te trachten hem vau kant te aken. Wat verhindert hem, den kerel op te pakken en hem kalmweg weer in het water te gooien 't Is immers toch maar een van de wreede vijanden van zijn land I Een van dat gevloekte volk, dat zooveel bittere ellende over zijn land volk heeft gebracht 1 Een vrouwenschender misschien, een brandstichter, die waarschijnlijk heeft geholpen aan de verwoesting van de vele verbrande hoeveD, welke de Boer op zijn tocht heeft ontmoet I De ruiter siddert. Een huivering gaat hem door de leden. Zijn gespierde vaisten strekken zich naar den naast hem liggende uit om hem op te pakken en weer in den stroom te werpen, waaruit hij hem zooeven heeft gered. Daar schiet «eer een felle bliksemstraal uit de wolben, die het geheele tafereel verlicht, onmiddellijk ge volgd door een krakenden donderslag... De Boer schrikt er van, alsof het de stem Gods was, die hem waarschuwde. Hij valt caast den En gelschman op de knieën, Deemt zijn hoed af, vouwt de handen en zegt ^Heere mija God, vergeef mij mijn zonde 1" Dan richt hij zich op. Op zijn gebruind gelaat ligt een trek van rustige vastbeslotenheid. Hij neemt den yeoman op zija schouders en zijo paard bij den teugel. Eeo Boerenhofstede is aren in den omtrek niet te ontdekken, maar een Kafferhut nog wel. Eu deze zwarten weten wel met drenkelingen om te gaaD. Het onweer heeft uitgewoed. Eu met vrede in het hart, een vrede, dien een welvolbrachte edele daad geeft, stijgt de Boer weer iu het zadel om zijo tocht te vervolgen. (Vrij naverteld.) YPSILON. li. Duizelende cijfers. Ottawa, 25 September 19.8. Alvorens het verhaal van dien even langen als gevarieerde tocht dwars door Canada voort te zetten, kan bet wel zoo nuttig zijn Canada als geheel eerst bij den lezer in te leiden door eenige korte historische bijzonderheden en Canada's positie in de wereld van vandaag te bezien aan de hand van welsprekende cijfers en vergelij kingen, want voor Canada, geen land bijkans doch een werelddeel op zichzelf, gaat de bekende zegswijze op dat men door al de hoornen te bekijken, dikwijls vergeet bosch als geheel te zien. De Franschen zijn ongetwijfeld de eerste ont dekkers en kolonisten vau Canada geweest. En wanneer iu het federale parlement van Ottawa naast het Engelsch het Fransch nog steeds scrupoleus als de tweede taal des lands erkend wordt, dan kan men deze tweetaligheid in eersten oorsprong terug leiden lot Jean Cabot die nog vddr 1500 Canada's kusten ontdekte en Jacques Cartier die reeds spoedig daarna de oevers van den machtigen 8t. Lawreoce rivier tot ver landwaarts in verkende. Handel door scheepvaart was in die eerste jaren het uitslui tend doel eu pas omstreeks 1660 kwamen de kolonies als ^Nieuw Frankrijk* ook bestuurlijk onder den Franschen koning. Honderd jaar dnurde die heerschappij en geen régime had romantischer en schilderachtiger ondergrond dan dezen vportdurenden strijd tusschen de krauige Fransche edelen en de üiet minder dappere roodhuiden, de oerbewoners des land?. Politieke konkelarijen dier dagen zag in de verre nieuwe wereld een geschikt ruilbezit. Successievelijk in 1713 bij den Vrede van Utrtcht en later iu 1763 bij dien van Parijs kwam Engeland in het bezit vao Canada, dat later van zulk een ontzaglijke waarde voor haar zon worden. En steeds beeft Engeland in wijs politiek beleid het Dieuwe volk die vrijheden gegeven waartoe het steeds meer rijpte. Een oorlog met de Vereenigde Staten liep voor Canada omstreeks 1815 voordeelig af. Het Fran sche element had immers vrijheid van godsdienst en proviuciaal zelfbestuur en dus bij Ameri- kaansche invasie niets te «innen. Reeds iu 1848 berustte het heft der Staat niet in handen van den Gouverneur Generaal, doch bij door eigen volk gekozen landsregeenng. Langzaam groeide het oude Oosten naar het 36858 Westen verre waar Vancouver reeds een uitgangspont wa°. De spoorwegen, pas in op komst, bonden de uitgestrekte landen te zamen en zoo sloten zich in 1867 de verschillende provincies aaneen tot het Dominion of Canada dat wij vandaag kennen. Eo aldus groeiden de vier origiDeele provincies van 350.000 vierkante mijl uit tot de negen provincies en het admini stratieve territorium van het nog grootendeels oubekende Noorden, met een totaal van 3.700.000 vierkante mijl als legenwoordig gebiedsoppervlak, hetgeen beteekent dat geheel Canada ougeveer 282 maal zoo groot als Nederland i»\ Landboaw is door heel he* Cinadeesche cou- tinent de hoofdbron vau beslaan. Haar akker oppervlakte na aftrek der Noordelijke tern- tonën, de moerassen en woudeu is 1400 nillioeu acres. Hiervan is een derde geschikt voor bebouwing. Van deze 470 millioeu acres zijo pas 110 miilioenen acres bezet en daarvan i3 nog maar nauwelijks de helft onder cultour gebracht. Eu met geen duidelijker cijfers kau wel aangetoond worden welke prachtige kansen er nog voor grondbezitters zijn en anderzijds hoeveel werk volk er op de boerderijen nog uoodig is al9 in het algemeen de helft dier bezette akkers nog pas iu cultivatie is. Er is, het spreekt van zelf, eeD gro Ae variatie, weer meer voor door wisselende omstandigheden van grond, ligging eu klimaat over de Canadeesche land bouwdistricten. De Zeeprovincies zijn bekend om hoo fruit en groenten, Prins Edward Eiland en New Brnnswick om de aardappelen, Nova Scotia om de appels. Quebec en Onlario be oefenen bijkans uitsluitend het gemengde bedrijf van landbouw met veeteelt „mixed farming". Manitoba, Saskatchewan en Alberla zijn voor namelijk de groote graanproducenten, terwijl de vruchtbare valleien van Britsch Columbia, aan de kost der Stille Oceaan, zich fruitteelt leenen. Doch hoe voornaam ook de rol 19 welke de landbouw in het economische leven des lands speelt en uiteraard altijd als de korenschuur der wereld zal blijveo spelen, daartoe alleen is Canada's nalDurlijke rijkdom niet beperkt. Het heeft de wouden van zijn Rotsgebergte en in een breede boog vau de Yukon rivier langs het Noorden der groote meren door Zuid Outario en Quebec naar de Atlantische kusten, rnirn een en een kwart millioen vierkante mijlen waardevolle bebossching. De vischvaug9t, uiet alleen lang9 de kusten, doch vooral in de baaien, de groote rivieren en de meren levert geweldige 1 Als Uw Handen ruw zijn of gesprongen en Uw Lippen schraal en pijnlijk maar vooral ook bij brand- en snijwonden, ontvellingen en allerlei huidverwoDdingen 9 36854 hoeveelheden in alle soorten van de eenvoudige haring tot kreeften en zalm, In het voorbijgaan valt hierbij nog te bemerken de ontzaglijke hoeveelheden aan potentieele electrische energie, de Witte Steenkool* welke iu haar machtige wateren besloten liggen en die geleidelijk aan in exploitatie begioueD te komen. Alberta is een der uitgestrekste ^Zwarte Steenkool" dis tricten ter wereld. Canada levert daarnaast het leeuwendeel van alle nikkel en asbest en is liet derde goudland ter wereld. Om boven al deze natuurlijke voordeeleD Dog een krooo te spaDuen, herbergen de Noordelijke onbewoonde slrekeu zulke ongekende hoeveelheden pehdiereo, dat de jachlwaarde der gescholen huiden over ver leden jaar de veertig millioeu gulden naderde. Md een enkel woord moge ook nog even het landsoestaur iu C»nada bekeken wordeD. Elk der provineies heeft tot in verre mate zelf bestuur, met een eigeu wetgeveude kamer en een eigen ministerie, zetelende in de paleislijke parlementsgebouwen der velschillende provinciale hoofdsteden, paleizen van zulk eeu groote en kostbare allure dat ze wel een heel markant licht werpen op het volksvertrouwen iu eeu schitterende toekomst. Boven al deze provinciale besturen staat het in Ottawa zetelende federale landsbestuur het Bijksministerie gecontroleerd door een Senaat eu een Kamer van Volksver tegenwoordigers uit alle provincies bij algemeen mannen- eu vrouwenkiesrecht van boven do 21 jaar gekozer. Cauada, dal maar kort een kolonie was, om spoedig eeu zclfregeereud Dominion te wordeD, heeft zich in den wereldoorlog haar rechten tot volkomen onafhankelijkheid veroverd. Het laod recruteerde 600.000 uiaD, waarvan er 4U0 000 naar Eoropa gingen, het verdubbelde de voedsel- en ammuuitievoorzieuing der geallieetden en fiuantieel kostte de oorlog Canada vijf billioen gnldeD. Doch dit record, gepaard aan de schitterende politiek van groote Cauadeesche staatslieden (mannen met een wereldnaam als Sir Wilfried Laurier bijv.) bracht haar spoedig de volkomen onafhankelijkheid, welke sinds de imperiale con ferentie van 1926 alle Brilsche Dominions op voet van volkomen gelijkheid met Engeland als bond vau zelfregeereude landen ouder ééu kroou genieten. De Gouverneur Generaal is de per soonlijke vertegenwoordiger van den Britscheu koning als koning var. Cauada geworden. Canada heeft gezauien lu Lenden, Parijs en New-York om tuee te beginnen, het is ouderte» kenaai vau het Versaillts' Vredesverdrag en lid van den Volkenbond. Tenslotte nog eenige b-volkings-ciifers. In 1665 vertoonde de eerste volkstelling 3200 zielen, in 1927 het jongste olficietle cijfer was dat 9.519.520 inwoner-, liuim een derde daarvan is Katholiek eu de overige zijn over tal vau godsdienstige genootschappen verdeeld. Van Britschen oorsprontr zijn 55 der bevolking, vau Franschen 28 eu de overige 17% is bijeengestroomd uit alle hoeken der wereld, sainengegaard door de tautrekki' gskracht vao dit jonge land der belof'e uitgaande.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1928 | | pagina 1