El PUROL X Advsrtentiin. de afbraak Meubelen en Winkelgoederen, KLOMPEN vijf en veertig cent. Schapenvleesch Uw Hoofdhuid Sint iNicolaas. Sint Nicolaas. ST. NICOLAAS-SURPRISES 4T HALFJAARUJKSCHE OPRUIMING 4 C. A. v. Splunter, St. Nicolaas- 23271 cadeaux. St. Nicolaas. iva. eersteen RECHTSZAKEN. OPENBARE VERK00PING TE OUD-VOSSEMEER. WACHT NIET TE LANG t het bestellen van Uwe gedrukte lOTA'S en ENVEL0PPES, komende Nieuwe jaar. 269 Aanbevelend, afkomstig van de woning dier hofstede, 28 34463 als: zware en lange balken, ribben, vloer- en zolderdelen, deuren met kozijn, ramen met kozijn, 4 gebinten, latten, lijaten, tegels, slraatsteenen, hardsteenen plaveien, ong. 10.000 pannen, ong. 20,000 Waal- en 50,000 IJselsteen, brandhout, enz., enz. VERK00PING TE POORTVLIET. op Woensdag 24 November 1926, Wed. S. DIETVORST- v. d. Avert Zonen. Vraagt prijs en monsters. VOOR ST.NICOLAASCADEAUX J. MELSE, Markt, Tholen. Zie onze St. Nicolaasetalage. vanaf 40 cent per pond, bij de slagers MEERMAN. 8 34270 Tholen. Stavenisse. Wed. J. F. BERNAARDS-Dietvorst. SIGARENMAGAZIJN WILLIAM Vanaf Zaterdag 20 November tot en met Zaterdag 4 December groote uitverkoop. Wij hebben nog een zeer mooie collectie dames-taupé en vilthoeden aan uiterst lagen prijs. Een keurige sorteering in zwarte, grijze en bruine bontkragen, zeer voordeelig, en kindermanteltjes in alle maten. St Geen beter Adres dan bij 0. 1. CONTANT Japansch, Chineesch, Boheemsch Kunstwerk, ook Daalderops in Cruso enz., enz. nbaa letrapt op het losdraaien van schroeven van de as hi poorbaao. Hij bekende en noemde vijftien van inter ijn 1 eeinet gering oponthond. I, b.7 De veldpolitie heeft de vernieling van het sdijl elefoonkanloor voor de woning van regent te ei 'ijamis verhinderd. Bij een salvo van de politie erden vier communisten gedood, aan onze zijde een agent zwaar gewond. Een bende van honderd man doodde teLaboean [rie politiemannen en verwondde één zeer zwaar. )e assistent-wedana wordt vermist, in zijn huis •erden bloedsporen aangetroffen. Versterkiug giste; net infanterie is gevraagd. T~ totaal zijn op de politiebureaax ongeveer 425 >r le In lOO gearresteerden. ver com dagen svegei doen estemde adenken at open or de twe< idder- man, vang» uil de ief jp een es< olgd' it eet reet auto' waar r aau- olve sggen, et mderij an het klonk, vuur. ebouw vaarop rliezeo ïw on- aisten, ug om te aan verd« itairen n drie rrzijdi ntiëele getast, dingen nisteo. taam#, it 3 el ijk Ifde lot l zwaar eg een aa van politie- eg een Menes, emacht lijn aar an is ver- Menes, woniDg fonisch i thana d aan snelde, ewond, e over >orbaao ir werd medeplichtigen. De Express-treinen vertrokken Het Noord-Brabautsche dorp Drunen is litmaal het object geweest van een brutale iveral. Te rnim kwart over acht werd op de woning an den kantoorhouder geklopt. Op dat uur komt als 't ware geregeld een m roeder van het Klooster de voor deze inrichting poststukken afhalen zonder eenig gaf de kantoorhouder aan een der vondjostboden de bewuste poststukken, die ze door kier van de deur aan den broeder wilde erhandigeD. De denr werd echter opengeduwd, en een ge- hede jaskerde man met een revolver in de hand ilokeniep den postman toe: Handen op De postbode luchtte naar binner, achtervolgd door den ge- laskerdea man, die den kantoorhouder en de eide postboden dwong, iu een hoek te gaan taan, en daarna het geld opeischle, onder be- t> bet reiging met de revolver. De kantoorhouder achtte arn de geldtrommel en zette die op de juist an de|angekomen aangeteekende stukken, waardoor t aan de aandach tvan den roover ontsnapten, man deed het aanwezige geld iu zijn zakken verdween daarop. Een der postboden had inmiddels de vronw deu kantoorhouder gewaarschuwd, die met revolver naar het kantoor kwamdoch de wa9 toen reeds verdwenen, met een fiets een der postboden. Het geheele voorval duurde niet langer dan ree minuten. Het ontvreemde geld vertegenwoordigt geen Eenelangrijk bedrag. Iu het dorp heerschte groote consternatie. De olitie van Drunen en Waalwijk en de directeur het postkantoor te Heusden waren spoedig inwr.zig. De Heusdensche politie heeft den dader te Foudrichem aangehouden. Malversaties? Door den gemeenteraad van Halsteren is de smeente secretaris voor den tijd van twee maan- in in zijne betrekking geschorscht met behoud iu salaris tijdens één maand en gedurende enzelfde tijpperk als ambtenaar van den Burger lijken Stand met intrekkiog van de daaraan verbonden bezoldiging. Een aanslag op een auto. In de omgeving van Nijmegen kwam een anto aangereden, toen zich eenklaps twee mannen midden op deu weg plaatsten en door het zwaaien met een rooden zakdoek de auto trachtten te doen 9toppen. Toen dit niet gelukte losten de beide ridders van den weg eenige revolverschoten op den auto, zonder evenwel ernstige ongevallen te veroorzaken. Gasverstikklng. Te Heemstede is eeu dame, die met haar moeder samenwoont door gasverstikking om het leven gekomen. Het bleek dat de gaskraan openstond. Lijk opgehaald. Toen deze week een motorboot door den Singel te Utrecht voer, bleef ter hoogte van de kolk der electrische centrale de schroef plotseling stilstaan. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de schroef was ver ward geraakt in het lijk van een manspersoon. Terstond werd het naar deu wal gebracht en men meent dat 't het stoffelijk overschot is van een vermisten student. Het 10.000ste schip in de haven van Antwerpen. De ,/Melita" een der stoomschepen van de Canada Stoomvaartmaatschappij is het 10.000ste schip dat dit jaar te Antwerpen is binnengeloopen. Dit heugelijk feit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De directeur der Maatschappij en de Bur gemeester van Antwerpen hebben ten stadhuize geest driftig het woord gevoerd. Koning Albert heeft een telegrafische gelukwenach gezonden. De Antwerpsche bevolking heeft eveneens een blijde uiting gegeven. In den avond formeerde zich een lichtstoet waarin zoo goed als alle volksvereenigingen der Scheldestad vertegenwoordigd waren, die een hartelijke ovatie bracht aan de directie van het havenbedrijf, van waar de kapitein, de officieren en de geheele be manning van de „Melita" naar het stadhuis werden begeleid. In het stadhuis bevonden zich het corpg der Consuls, de minister van Waterstaat, gedelegeerden van de handels- en scheepvaart-organisaties] en onder nemingen der stad. Burgemeester van Cauwelaart heette de lieele equipage van het lO.OOOste schip hartelijk welkom en bracht voorts hulde aan allen die dagelijks tot don bloei van de Antwerpsche haven bijdragen niet het minst de dertigduizend arbeiders die er werk zaam zijn. De mededeeling der benoeming van den directeur van de haveninrichtingen en van den dien der Canada Stoomvaartmaatschappij tot Bidder in de Leopoldsorde, verwekte algemeenen bijval. TWEEDE KAMER. Aangevangen is met de behandeling van de Staats- begrooting. In tegenstelling met vroeger toen dit een grootsch politiek tournooi was, zijn thans de beschouwingen slechts middelmatig ge weest. Do omstandigheid dat hot Kabinet-de Geer een niet-parlemenlair ministerie is, draagt er toe bij, dat het niet naar zijn politieke daden wordt beoor deeld, doch enkel naar hetgeen het wel deed of niet deed, wel doen of niet doen zal. Dat pleegt ook wel het geval te zijn met een politiek kabinet, met een dus dat in de Kamer een concrete meerderheid vindt, maar dan komt daar tevens bij de staatkundige weegschaal waarop clko daad der regeering nauwkeurig gewogen wordt. Nu werd in het algemeen namens den Vrijheids bond steun aan het thans zittend kabinet toegezegd. Ook de Christelijk-historischen gewaagden van waar- deerende woorden over het ministerie, al werd be treurd, dat de omstandigheden nog niet toelieten dat eene parlementaire regeering kon optreden. Van de zijde der anti-revolutionairen werd ver klaard, dat hunnerzijds het kabinet niet zou worden tegengewerkt, terwijl de tijd voor het heroptreden van een kabinet-Colijn nog niet gekomen is. De meer onderwerpelijke beschouwingen betroffen uitgesproken wenschen om de bele'selen voor eene goede ontwikkeling van het onderwijs op te heffen en vooral om de salarissen op peil te brongen van rijkswerklieden en ambtenaren. De heer Braat heeft weder een initiatief-voorstel ingediend tot afschaffing van den zomertijd. Destijds hebben we er melding van gemaakt, dat begin Angustas de vischventer B. een partij bot nifc zijn beun vermiste die bij nader onderzoek 8. K. zich wederrechtelijk had toegeëigend. Voor den politierechter der arr.-rechtbank te Breda verklaarde de benadeelde dat hij geen vergunning aan den verdachte gegeven had om visch weg te nemeD. Overeenkomstig den eisch van den officier van justitie werd hij veroordeeld tot eene boete van f 20, te vervangen door 20 dagen hechtenis. BURGERLIJKE STAND. Gom. THOLEN van 1228 November 1926. Geboren Aaltje Maria, d. v. A. L. Borgers en E. Vos. PUBLICATIËN. DIENSTPLICHT. Inlevering van Rijksgoederen. In opdracht van den Minister van Oorlog roept de Bargemeester van Tholeo op, Adriaan de Heer, dienstplichtige der lichting 1911, om de aan hem verstrekte rijksgoederen, voor zoover de inlevering van deze goederen nog niet heeft plaat9 gehad, in te leveren op Woensdag 22 December 1926 des nam. 2 uur op het Gemeentehuis alhier. Tholep, 19 November 1926.13 KERKNIEUWS. Oud-Vossemeer. Door ds. De Gidts is op Dinsdag jl. aangevangen met het geven van catechetisch onderwgs aan ouderen en wel van 23 uur aan meisjes van 1216 jaarvan 34 uur aan meisjes boven 16 jaar >an g7 nar aan jongens van 1216 jaar en van 78 uur aan jongens boven de 16 jaar. 12 Novemher wsrdea wij door Heeren goedheid verblijd met de iorspoedige geboorte van onze icbter ADRIAANTJE GEERTJE. JAC. AARNOUDSE Jz. M. AARNOUDSE-Zwartbol. ad-Vosiemeer. 11 84253 i des dl Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behu ard en Grootvader 20 34251 ABRAHAM GEUZE, in den ouderdom van 61 jaren. Uit aller naam, C. L. GEUZE-Koolb. Wageningen, 16 November 1926. Hamelakkerlaan 3. Verzoek» geen bezoek geen bloemen. Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed onze geliefde Broeder en Zwager A. GEUZE, Lceraar ann de Handelsschool te Wageningen, in den onderdom van 61 jaren. Wed.C. M. DE GRAAIT Geuze. M. A. GEUZE. D. GEUZEElenbaae. H. P. DE BRUIJNE— 34250 19 Genze. J. J. DE BRUIJNE. Poortvliet, 16 November 1926, stel deze tijdig met het oog op Firma J. M. C. POT, Drukkerij, THOLEN. Notaris MEULENBERG te St. Maartensdijk, zal, ten verzoeke van den Heer Jac. Everaard te 's Heer Hcndrikakindereo, Vrijdag 26 November 1926, 's voormiddags 10 uur, op de hofstede «de Hoog kamer' te Oud-Vossemeer, in het openbaar verkoopen Betaaldag 1 Februari 1927. De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen, zal ten verzoeke van den heer L. C. Sliuga, winkelier te Poortvliet, voor diens winkelhuis 26 34272 des namiddags 2 uur publiek presen teeren te verkoopen: als: Kasten, tafels, stoelen, spiegels, karpetten, vloerzeil, naaimachines, ledikanten, emailleartikelen, manu facturen, dekens, glas- en aardewerk en hetgeen meer zal worden geveild. Kijkdag vanaf 's morgens 10 uor. Hst beste adres voor alle soorten klompen, zoowel, geschilderd als ongeschilderd is het van ouds bekende klompenmagazijn van Vischmarkt 3431 BERGEN OP ZOOM. 34163 Tel. 212 17 We kunnen aanbieden Een GOED BL0C van 100 VEL SCHRIJFPAPIER voor slechts Aanbevelend, 1 1 34273 FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel, Tbolen. hebben wij een schitterende collectie, allerhande nattige en lnxe artikelen, te veel om op te noemen. 9 84266 Beleefd aanbevelend, Praehtsorteering Luxe doozen bonbons en borstplaat chocolade en suikerfiguren fondant, prima kwaliteit 20 cent per ons. Speculaas 10 en 15 cent per ons Aanbevelend, 14 34461 J. M. DEN ENGELSMAN, Kerkstraat 8. Dagelijks te be'-omen Versch wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en glanzend als ge des morgens het haar inwrijft met een weinig Doos 30, Tube 80 ct. Een fraaie sorteeriug doozen LUXE POST hebben we voorradig-in prijzen vanaf ZEVENTIG CENT. Aanbevelend, 10 34268 FIRMA J. M. C. POT, Tholen. Scherpenisse. Beroepen bg de Oud Ger. Gemeente alhier ds. H. Kievit te Veeneudaal. PREDIKBEURTEN Zondag 21 November. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Datema en nam. 2 uur ds. Verschoor. (Aan het einde van beide beurten schaal collecte voor de Generale Kas.; Geref. Kerk voorm, 9.30 aur en nam. 2.30 uur dr. Veltenaar. Oud Geref. Gem. vporm. 9.30 uur, nam. 2 en 6 uur leeskerk. Vrgdag 26 November 's avonds 6.30 ds. Kievit te Veenendaal. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Verschoor en nam. 2 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk, Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Keiler te Nieuwkoop. Oud Ger. Gem., voorm. 9.30, nam. 2 en'i avonds 6 uur dhr. Lamain. Donderdag 25 Nov. avonds 6 uur d9. Kievit te Veenendaal. St-MaartensdIJk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.3Ü leeskerk en nam. 2 aur ds. de Gidts. (Nam. Doopsbed. en Voorber. H. Avondmaal.) Oud Geref. Gem. voorm 9.30, nam. 2 en's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Moerman. (Voorber. H. Avondmaal.) Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 uur nam. 2 uur en 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.80 en nam. 2 uur ds. Oskam. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en's avonds 5.30. ds. Neerbosch van Ter Neuzen. (Voorm. Bed. H. Avondmaal en nam. Doopbed.) Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. De Gidts en nam. 2 uur leeskerk. Woensdag 24 Nov. (Dankdag) voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. De Gidts. Geref. kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur ds. Le Cointre en 's avonds 6 leeskerk. Woensdag 24 Nov. (Dankdag) voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Le Cointre en 's avonds 6 nor leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 24 Nov. (Dankdag) voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur dhr. Kolgn te Oostburg. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 geen dienst en nam. 2 uur ds. Van Doorn. Oad Ger. Kerk voorm. 9 uor, nam. 2 en 's avonds 5.30 dhr. Kolgn te Oostburg. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 19 Nov. 1926. Boerenboter f 1.05 per pond. Roomboter f 1.05 Eieren 9 cent per stnk. We hebben een ruime sorteering JONGENSBOEKEN in Prachtband. De serie van fl.25 is zeer mooi, o. m. Kramer: De Avouturicr, Tot ridder geslageD, Mark Twain Prins en Bedelknaap, CooperDe Jonge Vrijbuiter. Voorts de Historische verhalen van Molt, een groot boek in prachtband voor slechts fl.90, zooals Dieryc de schrijnwerker, Een valkenjacht op het kasteel Brederode, Roderik, Alewijn de lijfeigene, Iu de wouden der Germanen. Een zéér mooi werk is Louwerse, Vaderlandsche geschiedenis f 3.90. We verschaffen U gaarne een zichtzending. Aanbevelend, 26 84267 FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel - Tholen. in alle soorte1, verpakking en prijzen. Alléén prima kwaliteit. 84243 20 Aanbevelend, voorheen Groote Markt 5, thans Zuivelstraat 13 - Bergen op Zoom. *3? Op alle courante goederen geven wij gedurende dezen uitverkoop van 10 tot 20 korting. Aanbevelend, 50 34264 g v/h J. C. Gelderblom, KERKSTRAAT 13 - THOLEN. Kerkstraat 22—24 THOLEN. Daar vind U in den ruimsten zin het allernieawste en practische geschenken Komt en ziet onze étalages. Vrij entree. VOOR MEISJES hebben we een mooie en groote keuze in leesboeken in prachtband voor alle leeftijdeD. Hieronder volgen eenige titels Nanuie van Wehl, Aan den Water kant f 1.25. Agatha, Frida en haar nichtjes f 1.25. Rina v. d. Hont, Een vrolijk troepje f 1.25. Lenie ten Heuvel, Lente, De Piul- lemand en Het Buitenkind f2.90. Zichtzendiogen worden gaarne ge geven. 22 34265 Aanbevelend, FIRMA J. M. C. POT, BOEKHANDEL - THOLEN.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1926 | | pagina 3