V A VAN OIXHOORN'S MARSEPAINFIGUREN als fruit, worst en diverse surprises De lotgevallen van Staakbeen en Duimpie. Verkoudheden en Koorts Sanapirin-tabletten 34257 zijn niet alleen van superieure kwaliteit, doch munten uit door natuurgetrouwe 20 nabootsing. 31255 ZIE VOLGENDE WEEK ONZE ETALAGE i Overwerkte Zenuwen 3425 Mijnhardt's Zenuwtabletten b. missive van bei ministerie van financiën i houdende kennisgeving, dat het werkelijk bedrag der rijksvergoeding krachtens de wet van 24 Mei 1897 f 2078.28 bedraagt, dat over deu eersten en tweeden termijn voorloopig is uitgekeerd f 1044, terwijl over den derden termijn f 517 en over den vierden termijn f517.28 zal worden uitbetaald i. missive van Ged. Staten inzake de verbetering van den weg ScherpeuisseStavenisse met verzoek in beginsel te willen verklaren of de gemeente bereid is financieel te willen medewerken aan de inrichting van een meer moderne verkeersweg, nu ook de rijksweg ScherpenisseTholen provin ciaal zal worden. Burg. en Weth., niet genegen zijude daaraan mede te werkeD, stellen voor, dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, waaraan de raad unaniem voldoet. j. Op het verzoek van het bestuur der laudbouw- vereenigiug om ten behoeve van eea te houden winterlandbouwcursus door den heer J. Oudesluijs van Staveuisse en D. J. Hartog van hier, een schoollokaal gratis beschikbaar te stellen, wordt het voorstel van Burg. en Weth. om een ver warmd en verlicht lokaal kosteloos af te staan, aangenomeo. Óp de vraag van den heer Keijzer of ten vorigen jare niet een bedrag voor verlichting is betaald, antwoordt de voorzitter bevestigender werd toen f 5 bedongeD, maar tevens een subsidie tot een gelijk bedrag gegeven. k. Van het gemeentebestnnr van St.Maarteusdijk als ceutrum van den vleoschkeuringsdienst is mededeeling ontvangen dat, voor wat deze ge meente betreft, over het derde kwartaal is ont vangen aan keuringsgelden f 108.50 en uitgegeven f51.81. I. Het jaarverslag vau den keuringsdienst van waren te Goes wordt voorkeunisgevingaangenotner, terwijl geen der leden prijs stelt op circulatie. m. Missive vau deu Commissaris der Koningin dat A. Oudesluijs Mz. en D. Duijnhouwer Mz. zijn herbenoemd als leden van het college vau zetters der dir. belastingeD. n. Schrijren van den Inspecteur der directe belastingen te Zierikzee, dat dc opcenten op de grondbelasting in deze gemeeute ten bate der gemeentekas f 794.47 bedragen. o. Die op de dividend- en tantième-belasting beloopen f 14.84. II. Tengevolge vau het vertrek van deu heer D. J. Visscber wordt in de opengevallen vacature tot ambleuaar vau den burgerlijken stand benoemd de heer W. L. Klos, met 6 stemmen, legen 1 op deu heer M. A. Kievit die reed9 deze functie bekleedt en welke stem mitsdien van onwaarde wordt verklaard. III. Benoeming wethouder. Door de benoeming van deu heer W. L. Klos tot burgemeester is deze genoodzaakt ontslag te nemen ala wethouder. In zijne plaats wordt benoemd de heer J. M. van der Graaf!' met 3 stemmen, tegen 2 op deu heer D. K. Hijatenbil en 2 stemmen blanco uitgebracht. De heer Van der Qraaff, desgevraagd, verklaart de benoeming te aauvaarden. IV. Al9 lid vau het Algemeen Burgerlijk Armbestuur wordt herbenoemd do heer M. A. Kievit met algeraeeue stemmen. Mede aanbevolen was de heer Jozua Kievit. V. In de begrooting voor 1926 wordt eene wijziging aangebracht ten bedrage van f 10224.85 in ontvang en f 10198.41 in uitgaaf. Daarna wordt de zitting gesloten. verdrijft men spoedig met Mijnhardt's Genezend, pijnstillend, koortswerend. Glazen buisje 75 ct. Bij Apotb. eu Drogisten THOLEN, 19 November 1926. De Zecuwsche Propaganda-commissie van de Ned. Ver. tot afschaffing van alcoholische dranken zal op 25, 26 en 27 November in Non Semper eene tentoonstelling houden van het reizend draiikweer-tnuseum, bevattende eene verzameling van gegevens en wetenswaardigheden betrekking hebbende op het alcoholvraagstuk. Het definitief batig saldo van de opbrengst van den bazar van het Groene Kruis, die aan vankelijk geraamd werd op f 1700 blijkt f1600 te bedragen. Zaterdagavond is de heer D. van Houdt van Scherpenisse met zijn aato aan don Singel in de sloot terecht gekomen. De heer v. H. die zelf de wagen bestuurde, kou zich met zijn verloofde bevrijden door het stuk slaan vao een ruit, terwijl een mede-inzittende door dc be vloering van de auto is kunnen ontsnappen. Eerst Maandagvoormiddag mocht men er in skgen de aato door middel van een bok uit de sloot op den kaDt te brengeD. Het laat zich verstaan dat ze deerlijk gehavend is, terwijl het te verwonderen is, dat geen persoonlijke onge lukken voorkwamen. De heer H. J. G. Hartman die ontslag had aangevraagd als griffier der Staten van Zee land, heeft op verzoek van Gedeputeerde StateD, deze aanvrage ingetrokken. De heer H. Keij, agent van politie te Lepelstraat, is benoemd tot gemeenteveldwachter te Halsteren. De brievenbesteller C. van der Dussen te 8t. PhilipslaDd is benoemd tol kantoorhouder aldaar. Ten overslaan van notaris D. van de Velde had Zaterdag de veiling en toewijzing plaats van het Woonhuis aan de Kerkstraat bewoond door M. S. Cornelisse, Kooper word de heer Doornink te Middelburg I voor f 4200. Later is hot huis onderhands aangekocht door den heer W. Blaas te Cappollen (B.) Van het pakhuis aan de Waterpoort werd kooper de heer P. Verstraaten alhier voor f1240. De leerling-telefoniste H. J. Ornee werkzaam bij den interlocalen dienst op het post- en telegraaf kantoor alhier, is benoemd tot telefoniste 2e klasse. Dr. C. Veltenaar over „het Spiritisme". Met was een dichte schare, velen moesten zich met een staanplaats behelpen, voor welke Dr. Velte naar zijn eerste winterlezing hield over „Het Spiri tisme en de H. Schrift", Woensdagavond 17 Nov.jl. in wNon Semper". Precies half acht opende do spreker de vergadering met gebed, nadat vooraf gezongen was Ps, 19 vers 4, las hij vervolgens Deut. 18 10-15, Jesaja 8 10-20, Lucas 16 19-31 en 1 Timoth. 1 1 voor, en bo- paalde hij vervolgens zijn gehoor er bij, dat do breede massa Gods Woord heeft vorworpen wat wijsheid zullen zij hobben Tegen de geopenbaarde waarheid zoekt men tegen woordig hot Occulte, de Theosophie, de Chr. Seienco eu herleeft het heideusche Spiritisme. Do redenaar sprak van de waarschuwing van Mozes tegen //het vragen der dooden" onder "Israël pl.m. 1500 v. Chr., van het 3piritisme ruim 2000 jaar v. Chr. in Egypte en China, van de odicten daartegen uitgevaardigd, van het Spiritisme in de dagen van Homerus pl.m. 1000 jaar v. Chr., van het Spiritisme of Spiritualisme iu den tegeuwoor- digen tijd. lijj sprak van de familie Fox iu New-York in 1849, van het Spiritisme zooals het in Nederland beoefend werd eu wordt, zelfs door predikanten als Dr. Thoden van Velsen, Ds. Meyer, Dr. Hille Ris Lambers iu Friesland, Ds. Beversluis in Zuidwolde, Ds. Bakels e. a. Voor Dr. Veltenaar staat het spiri tisme op de lijn van 1 Tim. 41 zich begevende tot heidensche geesten en leeringen der duivelen". Trouwens de ex-spiritiste moj. Beth in Den Haag is gekomen tot dezelfde conclusie. Zij heeft ze gezieu, de geesten in de atherisch, fijn govormde hand, een hunner omsloot hare pols. De tekst: //Beproeft de geesten of zij uit God zijn, moet wordeti geëjee- getiseerd„Beproeft de geestesrichtingen". In zgn peroratie, waarschuwend tegen de gevaren voor ziel en lichaam, wees Dr. Veltenaar op den Christus, Die gezegd heeft„Komt allen tot Mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal U ruste geven". Aau liet eind vau de vergadering werd medege deeld, dat de tweede leziug, „De Vrijmetselarij en de H. Schrift" zou worden gehouden op 15 Dec. a.s. in de zaal van „Non Semper", 's avonds half acht. ST. \NNALAND. Aan de Waterkeering vau den Calamiteuzen Suzanna Polder werd op Zaterdag 13 dezer tusschen de peilraaien 17 en 18 een kraag stuk geplaalst groot 1110 M2. lang 60 M. en ge middeld breed I8I/2 M. OUD-VOSSEMEEB. Mej F. vao den Ende, tot heden werkzaam als telefoniste te VlaardingeD, is overgeplaatst naar Amsterdam. In de busjes voor de Zonding is alhier ge collecteerd een bedrag van f58. De pastorie, behoorende bij de Geref. Kerk alhier, wordt geheel gerestaureerd en het belooft thans een mooi gebouw t® wordon. Het resultaat van een drijfjacht in den Hollarepolder die voor eenigen tijd werd ge houden, bleek niet schitterend, daar slechte 5 hazen werden geschoten. POORTVLIET. Voor de avondlessen aan de openb. school te Poortvliet hebben zich 14 jongens en 8 meisjes aangemeld. ST. PHILIPSLAND. De in de Ned. Herv. Kerk gehouden oogstcollecte heeft opgebracht f 350. Donderdag kwam het zoontje van A. H., terwijl deze een biet van een in beweging sijnden met een zijner voeten onder het linkerachterwiel van den wagen terecht kwam. Dank zij de nogal stevige klomp, bekwam hij een niet ernstige kneuzing. Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. school no. 1 alhier Mevr. J. J. Speelman Van Es alhier. Ouderavond gehouden op Dinsdag 16 Nov. in de O.L. School no. 1. De Vourzitter de heer L. Neele opeut de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigeo. Na een korte bespreking worden de notulen goedgekeurd. Daarna deelt de Voorzitter mede, dat door den gemeenteraad f 12.50 subsidie is toegestaan om op de ouderavonden de aanwezigen een kopje thee te kunnen presenteeren. Tevens vermeldt hij, dat door de Ouder- coaomissie een verzoek bij den Gemeenteraad is Onderwijs gediend en do laatste 20 jaar was hi pooi geregeld verbonden aan dea Landbouwwinter ijn i cursus alhier. Ook heeft hij in dien tijd eeijnet tal van cursussen in Bedrijfscontröle geleid, b.i verscheidene alhier, eveneens te St. Maartensdijk elefi Scherpenisse, Anna Jacobapolder, Zierikzee Haamstede. Di ei ij at ierd kalmeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Glazen buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogistei,e^ Ei Irie )e i GEMENGD NIEUWS. ,00 Een communistisch oproer op West-Java. Op het laatst der vorige week is op ver-|?er litm ingediend om te willen overgaan tot deu aanleg vau waterleidiug in de school. Dit verzoek is O Iqc lasl eid taai aangehouden tot een volgende vergadering. Daarna krijgt het Houfd der School de heer Speelman het woord. Hij zegt dat op een com- miasieavond besloten is, een klasse kinderen op dezen avond iets te laten werken. Daartoe is de zesde klasse aanwezig. Met de kinderen wordt naar aanleiding vao een plaat een uitstapje gemaakt naar de Karpathen waar ze kennis maken met den bruinen beer, den lammergier en de gems. De besprekiug liep vlot van stapel en de aanwezige ouders toonden zich zeer voldaan. Daarna werden nog enkele volksliederen en andere schoolversjes gezongen. Bij monde van den voorzitter wordt den heer Speelman den dank: en de tevredenheid der ouders overgebracht. Iu de nu volgende pauze wordt een kopje thee gebruikt. Vervolgens volgt bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding. De aflredenden de heeren L. Neele, J. Labruyère en S. Wagemaker werden met bijna algemeene stemmen herkozen. Nu volgt verslag schoolreis. De heer A. M. van Dijke informeert naar het saooeDgaan met de kinderen uit den Anna Jacobapolder. Daarna volgt de rondvraag. De heer Speelman bespreekt enkele punteö, die wellicht de rondvraag kunnen bekorten, zooals schoolverzuim, Leerplichtwet, enz. Hij haalt enkele gevallen aan van onwettig verzuim en zegt, dat alleen bij hooge uitzondering aau kinderen die weinig verzuimen eens vrij kan worden gegeven. De heer A. M. van Dijke zegt het te prijzen dat het personeel zooveel mogelijk verzuim tegen gaat daar dit is in het belang van het kiud. Nu volgt het veranderen der schooltijden ge durende de winteravonden, met het oog op de kinderen die buiten de kom der gemeente wonen. Na eene uitvoerige bespreking wordt besloten de middagschooltijd te houden van half 2 tot half 4, behoudens nadere goedkeuring. STAVENISSE. Voor den gewonen Landbouw- wintercursus alhier heeft zich geen voldoend aantal deelnemers aangemeld, zoodat er dezen winter op dit dorp een dergelijke cursus niet gegeven kan wordeu. Voor een cnrsns in Bedrijfscontröle (Landbonw- boekhouden) alhier in den s.s. winter door den heer Buijze te geven, heeft zich wel een voldoend aantal gediplomeerde oud-leerlingen opgegeven. Deze cursus zal aanvangen Zaterdag 4 December. Op dien dag hoopt de heer Buijze te herdenken deu dag, waarop hij een halve eeuw dus 50 jaar geleden zijn loopbaan als onderwijzer begon. Achtereenvolgens was hij werkzaam te Oostburg, Katwijk a. Zee, Wijk-bij-Duurstede schillende plaatsen van West-Java een com Ti munistisch oproer uitgebroken. De politie te Weltevreden, die eenige dagei geleden gewaarschuwd was, had de toegangswegen roe i tot de stad van eenige buitenwijken, doenjest bewaken. De resident kreeg omstreeks 9 uur des avond» ostl bericht van een communistische bijeenkomst op es de grens van Meester Cornelis, welke door politie werd niteengejaagd. De troep viel twe< politieagenten aan. Den een werd de schedejiasl ingeslagen. Op verschillende plaatsen communisten vergaderd te hebben. Tegen midder nacht rukte een aaneengesloten bende van 60 man, gewapend met parabellums, karabijnen en klewangi uit de zijde van de Chineesche kamp en uit de Javabank6traat naar de gevangenis, op bet reij Glodokplein. De sergeant van de wacht, wachtte de bende kalm af tot de eerste schoteü van dim bende door het raam binnenkwamen, waaropeen verwoed schietgevecht van een half uur volgdi Er werden 200 schoten gewisseld. Nadat eet viertal communisten zwaar gewond wareD, reel de bende in speciaal daartoe gereedstaande auto' naar de telefooncentrale in de benedenstad, waar en zij het gebouw binnendrongen. Dezes daar aao- wezigeinlandsche telefonisten werden met revolve bedreigd en gedwongen het werk neerteleggen, H Twee van hen vluchtten, ééa bleek met communisten te heulen. Om één uur daagde militaire hulp op. Eenela brigade soldaten nam stelling op de gaanderij van de Chartered Bank, aan de overzijde van het telefoonkantoor en loste een waarschuwend eerste m salvo, dat daverend door de bankgewelven klonk, De comuauuisten beantwoorden dadelijk het vuur, De eerste stormloop op het telefoongebouw werd beantwoord met knallend geweervuur, waarop de militaireu besloten het gebouw te omsingele aangezien het innemen ervan zonder verliezen hunnerzijds in de donkerte van het gebouw on mogelijk scheen. Om half drie 's nachts deden de communisten, nadat ongeregeld was geschoten, een poging oa BD! uit te breken. Een deel van hen ontsnapte aao deD kant van de kali, doch zeventien werdei gearresteerd. Inmiddels waren meer militairen gekomen en werd de belegering voortgezet, bet aanbreken van den morgeu verlieten drie communisten hands op het gebouw aan de voorzijde, De schade is zeer aanzienlijk, doch essentiëele onderdeelen va:i het bedrijf zijn niet aaDgetast, zoodat om zeven nor de meeste verbindingen hersteld waren. E ief H ali! foi Bij 1 H iel Te Menes drongen honderden communisteo, voorzien van vuurwapens en electrische lantaarn', de woning binnen vaa den wedana (plaatselijk Qc] opperhoofd) dien zij vermoordden een zelfde lot ondergingen twee inlanders. Eeu kind werd zwaar gewond, de vrouw van den wedana kreeg een schot in den buik. De assistent-wedana van Tjeniug is vermoord evenals een paar politie agenten. De wedaoa van Laboean kreeg een schotwond, maar wist te ontvluchtten. Te Menes, Serang en Pandeglang is een sterke politiemacht aanwezig. De bewoners van Pandeglang zijn des nachts, nadat zij gewaarschuwd waren, naar politiekazerne gevlucht. De opzichter van Staatsspoor te Menes, de heer Benjamins, is ver moord. De inlandsche telefoondienst uit Menes, die de bende zag naderen die uit de woning van den wedana kwam waarschuwde telefonisch de omstrekeD. Te Serang en te Menes is thans alles volmaakt rustig. Te Bandoeng werd het kamponghoofd aan gevallen, een agent, die hem ter hulp snelde, werd gedood, een schrijver zeer ernstig gewond, Hij is na het ondergaan van een operatie over leden. Een andere inlander is op de spoorbaai vermoord gevoöden. Een dessa-bestuurder werd de de 257. Met groot gejuich gaven de reiztgeis hun vreugde lucht over het moedige gedrag van Duimpie. 25S. De roover werd ontwapend en stevig achter op de koets gebonden. 259. Allen drakten het welkome tweetal de hand ten afscheid. Want de reis moest voortgezet worden. 260. Daar reed de poBtkoets heen, nagezwaaid door het tweetal en verdween weldra om een bocht van den weg. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1926 | | pagina 2