IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Backin KWATTA IS ff RD In elk Gezin PUROL Np. 2172 Vrijdag 19 November 19%6. Vier en veertigste jaargang Engeische Cake Bakpoeder Beter dan Goed: DE BESTE Fa. Van Dixhoorn BOTERLETTER SPOORBANKET SPECULAAS l5mi BORSTPLAAT Weldra Schiereiland. D'rOetker's Vraagt Kwatta-Speculaas. Kremerstraat - Tel. 189 BERGEN OP ZOOM Het Verzacht en Geneest GEMEENTERAAD. BUITENLAND. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 4,375, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regeFmeer 17 V2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag den 4 December a.s., des middags te 12 uur, ten Raadhuize aldaar EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. 8 34260 De aanwijzing geschiedt door den Karreman. TholeD, 18 November 1926. De Burgemeester van Tholen brengt ter algemeene kennis, dat door Zijne Excell. den Min. van Oorlog op dd. 16 Nov. 1926 no. 173, aan Hendrik Moeliker dienstplichtige der lichting 1925 dezer gemeente met ingang van 2 Feb'r. 1927 voor twee jaren vrijstelling van den dienstplicht is verleend wegens kostwinnerschap. Tegen deze uitspraak kau binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden ge komen. Voor] nadere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten. Tholen, 18 November 1926. -12 ur insdl un lalan Zoo zal het metterdaad binnen zeer afzienbareu tijd zijn ten aanzien van ons eiland. Een schiereiland, verbonden niet door een dam, die het meer werkelijke beeld van eeDe verbinding is, doch als spookbeeld is opgerezen tot vernietiging der Schelpdierencaltuur die eene der belangrijke bronnen van ons plaatselijk volks bestaan uitmaakt, maar door een brug, die door haar kloekheid eu sierlijken bouw aan de talrijke mooie stadsgedeelten een intensief effectvolle stoffeering zal bieden. Maar in de sfeer der aesthetische beschou wingen kannen we niet verblijven. Het voldongen feit van bet grootscbe werk der overbrugging eischt onwillekeurig een blik in de toekomst. Volgaarne willen we dien derwaarts opslaan, maar het past ook even ons oog achterwaarts te richten. En dan diept uit het grijs verleden het door Philips van Bourgondië aan Tholen geschonken privilegie van het veer over de Eendracht op. Voor het onderhonden van de gemeenschap tus- schen Tholen en Brabant werd een veergeld of tol geheven. De overlevering wil, dat aan dien tol van nog veel vroeger tijden, waardoor de bewoners tollenaars waren, de naam der stad eu van het eiland is ontleend. Naast den landbouw waren en zijn uog de ossterteelt en vischvangst de hoofdfactoren van Tholen's bestaan. Was eertijds daaraan een bloeiende markt gewijd, de prodacten vonden hun weg veelal over de Ooiter-Schelde naar Zuid-Beveland, waartoe de rijksweg naar Qorishoek en vaudaar naar Yerseke leidde. De totstandkoming in het begin der zeven tiger jaren van de vorige eeuw van den spoor weg door Zuid-Beveland naar Vlissingen, waartoe de Sloedam de verbinding vormde, werd het verkeer over Gorishoek afgeleid naar Bergen op Zoom waar rechtstreeksche verbinding met dien spoorlijn werd verkregen. Dit had al aanstonds een toename van het verkeer tengevolge, maar toen ook kwam het zich reeds meer en meer openbarende euvel van het belemmerde transport over het veer naar voren en begon men meer 'aandacht te schenken aan bet geopperde plan van een brug, dat in 1860 al geboren werd. Langen tijd hebben de bespiegelingen daarover gesluimerd, totdat een kleine vijftien jaren terug de zaak op krachtige wijze werd aangevat. De ingeuieur G. Kujpera kwam met een pas klaar ontwerp, dat met veel enthousiasme werd begroet, doch met een tegelijkertijd aan den dag tredend locaalspoorplan op den achtergrond ge raakte toen de wereldoorlog ontketende en alle initiatief deed verlammeD. De tijding van de verleende concessie is door meuigeen met wel behagen begroet. Een onzer lezers geeft daarvan uiting in dezer voege „Het artikel in de Thoolsche Courant is zeer intressant en terecht heeft de redactie de op merking gemaakt dat het enorm toegeuomen virkeer de hoofdoorzaak is dat het vergeten eiland thans binnen afzienbaren tijd met den vasten wal zal zijn verbonden en uit zijn isole ment verlost. Oude Tholenaars heugt het nog dat het veer geen twee duizend gulden per jaar opbracht aan pacht en dat de toenmalige pachter er niet komen kon. De herhaalde verpachtingen wezen een steeds voortdurende stijging aan; veel van de baten zijn later in de zakken der verpachters terecht gekomeD omdat toenmalige raadsleden maar aan geen eigen exploitatie dachten. Eigen exploitatie was te dnur, te omslachtig. Wat hebben de feiten de warme voorstanders van toen gelijk gegeven en hoe gelukkig is 't, dat de gemeente Tholeu thans vertrouwbare gegevens heeft wat het veer opbrengt. Al is het misschien niet mei de reuzensprongen der laatste jaren na den oorlog, toch zal een brng het verkeer sterk doen toenemen. Velen die den overtocht per auto te gevaarlijk vindon rijden in naar Oetker'ssRecept, gebakken mei -u> oor direc'. gebruik gereed Gistpoeder. Backin vervangt de Gist. ct Backin rijst het deeg onder het bakken. 150 gr. boter /'0.70 of margar. f 0.30 250 gram suiker..0-13 12 eieren0.72 500 gram tarwebloem0.16 1 pakje Dr. Oetker's Backin 0.071/s 150 gram krenten0.08 l citroen 0.05 f Ml1/. Bereiding: Boterensuikerroere mentotrooni en voege langzamerhand de eierdooiers bij Dan roere men het met Backin vermengde meel, de krenten, de geraspte citroenschil en ten laatste het zeer stijfgeklopte eiwit erdoor, waarna men de massa in een inge vetten, langwerpigen cakevorm stort, om ze bij middelmatige hitte I 1M uur te bakken Deze cake is bijzonder smakelijk, een zeer gewild gebak bij familiesfeestelijkheden Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Êenige Importeurs E. Ostermann C.o., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis*receptenboekje toezenden. de toekomst door, autobussen wachten in den vervolge niet meer aan weerszijden van het veer. Allemaal meer inkomsten. Het beffen van bruggeld, waarover men vroeger op de Ministeries niet dacht, wordt nn een feit; terecht heeft men ingezien dat anders van brug- plannen, niet alleen in Tholen, maar ook elders, geen sprake meer kon zijn. Interessant zal het zijn om de concessie voorwaarden te vernemen waarbij bruggeld zal geheven worden; zal het tarief stijgen? Zal het tarief later automatisch dalen als de inkomsten zoodanig stijgen dat het kaD? Het zoogenaamd brugfonds dat Tholen indertijd op aanwijzing van Gedeputeerden heeft gesticht is een aardig potje geworden; wijs beleid is het gebleken dat Tholen niet is blijven drijven op de totale inkomsten van zijn veer. Is het verkeerd gezieu van de hoogere autori teiten om te eischen dat een brug gebouwd werd geschikt later voor spoorwegverkeer? Men mag gerust zeggen van neen, al is men momenteel op Tholen ijskoud tegenover een spoor, rooals men er voor jaren gloedwarm voor was. De tijden veranderen. Evenzeer als men thans de fout inziet dat de Moerdijkbrug indertijd behalve spoorbrug geen brng voor wegverkeer is geworden, evenseer zou het later wellicht betreurd worden indien de nieuwe brug, die we hopen in 1927 wordt gebouwd, voor geen spoorweg was geschikt gemaakt De tijden veranderen snel eu terecht heeft men in dezen de Gemeenteraad van Tholen de plicht opgelegd een brug te bouwen voor het heden en voor de toekomst. De brug heeft nog verdere voordeelen. De zinker, de hoofdverbinding van den vasten wal van Brabaut van het pompstation der waterleiding naar het eiland Tholen, blijft steeds, hoe solide gebouwd, hoe keurig gelegd, toch altijd eeu zwak punt en ongetwijfeld zal de waterleidingmaat schappij er toe overgaan langs 4e brng een nieuwe tweede verbiüdingsbuis te leggen. Meu is dan altijd vrijwel zeker voor de toekomst. Ook bij electrificatie van het eiland is het leggen van een boofdkabel langs de brug toch verre boven een kabel door de E-udracht te verkiezen. De brug, de Tholensche brng zij kome, zij kome er spoedig, wij heeten haar hartelijk welkom." Intnsschen is eeu ander beletsel, dat van de belemmering der scheepvaart, waaromtrent de schippersvereenigiDg „Schuttevaer" voorziening had aangevraagd, grootendeels weggenomen. tiet ministerie vau waterstaat heeft althans aan het hoofdbestaur keunis gegeven dat bij het verleenen van publiekrechterlijke vergunningen voor den aanleg van een brug over de Eendracht geen vrijheid is gevonden aan de gemeente Tholen de eischen te stellen die de bedoelde vereeniging had gevraagd. Het scheepvaartbelang kan, naar 's ministers meeniug, voldoende verzekerd worden geacht bij eene ligging van den onderkant der vaste overbrugging op 4 meter boven gewoon hoog water. Ook destijds heeft de secretaris van Schuttevaêr, nu wijlen de heer G. 8. Vlieger, die deel uitmaakte vau de commissie van onderzoek naar de mogelijk heid van afdamming V2n de Eendracht en Zand- kreek, toenmaals te kennen gegeven zich met de vaststelling van de geprojecteerde doorvaarthoogte te kuanen vereenigen. Het komt den minister evenmin gerechtvaardigd voor, om in de brug een beweegbaar gedeelte te doen aanbrengen, zulks uit hoofde van de groote kosten noch om een andere plaats aan te wijzen. Over 't algemeen is de vaart door de Eendracht in de richtiug Oud- Vossemeer niet zoo bijster levendig dat men er een bijzondere stagnatie door zou ondervinden. Bovendien meenen we, dat elders ook wel gelegenheden voorkomen waarbij de masten moeten gestreken worden. Maar welk verschiet opent zich, zou men kunnen vragen, nog meer op het verkeersgebied op ons eiland. Reeds eerder en ook nu weer elders in ons blad heeft men kunnen kennis nemen van de plannen tot verbetering van den verharden weg van ScherpenisseSt. Maartens dijkStavenisse. Daarmede is een belangrijk bedrag gemoeid waarvoor zoowel de gemeenten als de polderbesturen terugschrikken. Meu kan weten dat het in de bedoeling ligt de richting van dien kronkelenden weg te moderniseeren, uiet 'alleen door hem te verbreeden maar ook door hem een meer rechten vorm te geven. Evenzeer als men vau het pontveer zegt, dat het een communicatiemiddel is hetwelk geens- meer van dezen tijd is, kan men van dien en meer andere wegen op ons eiland getuigen, dal ze allerminst meer passen in het kader van het huidig ontwikkelde suelvervoer. Als er nu ook sprake van is dat de zooge naamde Postweg van Tholen naar Scherpenisse, die uu nog rijksweg is, in handen zal komen van de provincie, en men spreekt daarvan na reeds om hem te brengen in overeenstemming met de eischen die men in den tegenwoordigen tijd aan een drakken verkeersweg stelt, dan kan een of ander beatnur, dat tot medewerking uitgenoodigd wordt, zich weliswaar oorsproukelijk verbergen achter het motief van het mindere belang dat men bij zulk eene zaak heeft of meent te hebben doch in hoofdzaak om zich in werkelijkheid te onttrekken aan financiëelen steun, maar men zal na de tegenaparteliug, in de meeste gevallen eindigen met een gedwee toe geven. Doch ter zake het valt niet te ontkennen, dat hetgeen men in uitzicht stelt met den hoofd verkeersweg op ons eiland eeoe beteekenis heeft met een diepen ondergrond, waaruit veel te diatilleeren valt. Het wil ons toeschijnen dat het begrip van paraat te zijn in dat plan belichaamd is. komen geschillen te beslechten. In de eerste plaats zal dit iustitunt vertrouwen moeten ver werven om in de toekomst waarborgen te ver schaffen dat zijne uitspraken om voor het algemeen scbadeljjke botsingen te voorkomen, inderdaad onbevangen en onpartijdig zijn. Ondertusscben leeft men hier eu elders onder een aanzienlijk verhoogden prijs der brandstoffen en bracht een zenuwachtige stem zelfs het denkbeeld der distributie ter sprake. Er behoeft evenwel geen vrees te bestaan dat die nare tijd op dit moment zal behoeven terug te keeren. Niet alleen dat we geen oorlog of oorlogsgevaar te duchten hebben, maar ook kan het distributie stelsel dat zoa ontleend moeten worden aan den gebrekkigen voorraad grondstoffen achterwege blijven. Als distributie zou beteekenen eene gelijkmatige verdeeling, dan heeft de practijk vaak het tegenovergestelde geleerd. De verzekering wordt gegeven dat er ook geen vrees behoeft te bestaan voor eeue stagnatie in de kolenvoorziening. Natuurlijk, het opdrijven van de prijzen wordt gretig aanvaard door specolanten, die er tegelijkertijd voor znllen zorgen, dat de steenkoolprijs niet terstond, na de ophelfiog der staking, op peil zal komen. De zennwachtigheid van tal van menschen is een gewillig bondgenoot voor dergelijke specu lanten die de onrust gaande kunnen houden en de gedachte ingang kanuen doen vinden dat een ruime inslag voor een hoogen prijs noodzakelijk is. Spoedig echter zal men ontwaren dat het met de kolenvoorziening geenszius falikant zal nitkomen. In Brussel is op plechtige wijze door koning Albert een ruiterstandbeeld onthuld van Leopold II, bij welke gelegenheid de verdiensten van den overleden Belgischen vorst op heldere wijze werden geschetst. ITB— Illll M Él 34413 13 komt elk oogenblik Purol te pasde man heeft het noodig bij het scheren, de vrouw bij het toilet, het kind bij gesmette huid, groot en klein bij brand- en snijwonden, bij ruwe- en schrale huid, springende lippen, winterhanden en wintervoeten. Moeder weet dat alle leden van het gezin er mede gebaat zijn en heeft daarom altijd een doos bij de hand staan. Bij Apoth. en Drogisten in doozen van 30, 60 en 90 ct. Tube 80 ct. Men kan aannemeü dat de staking in de sleeDkoolnijverheid in Engeland zoo goed als geëindigd is, ook al verklaart zich een aanzienlijk aantal tegen de regeeriugsvoorstellen. En men ziet nu tevens in hoe nutteloos zoo'u economische strijd is. De leiders der arbeiders zijn bijua gelijk te stellen met de leiders van eeu leger, die, om hun aangeboren hartstocht eens bot te vieren, een oorlog weten uit te denken, ouverschillig voor den afloop waarvoor zij zich niet verantwoordelijk stellen, omdat het militairisme geeu fouten wil erkennen en zich buiten de gswone sfeer van de samenleving geplaatst acht. Na zal eeu boven de partijen staand scheids gerecht worden ingesteld om mogelijk op te SCHERPENISSE, 15 Nor. voorm. 9.30 n. Voorzitter de heer W. L. Klos, burgemeester. Na lezing en goedkeuring vau de notulen der zittingen van 10 Sept. en 4 Nor. wordt mede- deeliug gedaan vaü de ingekomen stokken, aio: a. missive van Ged. Staten tot goedkeuring der wijziging van de gem.-begrooting 1926. b. een schrijven vau de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda inzake de verbetering van de verkeersmiddelen in West Noord-Brabant door middel van het kanaal AntwerpenMoerdijk. Worden beide voor kennisgeving aangenomen. c. Alsvoren van de afd. Stavenisie van de Schippers-vereeniging „Schuttevtê." houdende mededeeliDg door belanghebbende schippers van klachten over de moeilyke doorvaart met schepen door de nauwe geul van de Pluimpot, met ver zoek om te bevorderen dat gedurende het tijdvak OctoberJanuari geen gr otere schepen aldaar mogen varen dan van 150 ton. Op voorstel van Barg. en Weth. wordt dit verzoek voor kennisgeving aangenomen omdat er toch nimmer schepen kunuen komea van groolere afmeting ea het daarom beter is geen vaste maat aan te nemen. De raad vereenigt zich met deze zienswijze. d. missives van Ged. Stalen tot goedkeuring van het besluit tot verhuring van de terreinen achter de gemeente-woningen en tot verleuging van deu oprnimingstermijn voor de muziektent. e. idem alsvoren inzake de verhuring eener gemeentewoning waarvan de huurprijs is verlta^d van f 196 op f 129 en op welk besluit de beslissing van Ged. Staten is verdaagd, opdat eerst adviia kan wordeu ingewonnen bij den inspecteur der volksgezondheid, afd. volkshuisvesting. Als motief voor de verlaging is genomen den lageren aanslag iu de rijksinkomstenbelasting van den nieuwen huurder, waarmede voornoemde inspecteur in kennis is gesteld. f. De door Ged. Staten ontworpen regeling der jaarwedden van de burgemeester?, secretarissen, ontvangers en wethouders in Zeeland wordt voor kenuisgeving aaDgeoomen. g. Van de directie der waterleidingmaatschappij is de mededeeling ontvangen dat ter regeling van de financieele verplichting der gemeeute tegenover de maatschappij en het rijk bereids door de maatschappij ten name van de gemeente aan hel rijk is overgemaakt eeu bedrag van f 4338.33

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1926 | | pagina 1