IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Is i PUROL bij Ruwe Huid, Gesprongen Handen, Schrale Lippen au No 2136 Donderdag 31 December 1925. Drie en veertigste jaargang I. GOUDFAZANT-SIGAREN ers Firma J. M. C. POT - Tholen. Telef. Interc. no. 16. istocl len. OUD EN NIEUW. Postzegelboekjes. Ernstig ongeluk. Een waanzinnige. 88020 10 0 8 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LiEMT, Etten (N.B.) len. CU31 imsoi n Bekneld geraakt. Hooge waterstand. Broedermoord. Doodelijk ongeluk. Een nieuwe truc. Verdronken. Brand. Een woestaard. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. P*ij> per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87®, franco per post f 1,65 -f" 1° ct- disp. kosten. UITGAVE Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/i cent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ISS n Briilet Sil ver ica. en i ij kei' >en azen. eters. neten >aratei 40 019 Nog een korte spanne tijds en de twaalf doffe slagen die Tan den torentrans in het nach telijk luchtrnim dreanen, zullen het andermaal verkondigen dat een mijlpaal is geplant op den weg tussche.n het eindelooze niet en de onbe paalde toekomst en een nieuwe schakel is ge vormd in den keten der tijden. Zoo'n onzichtbaren overgang van het oude in het nienwe noopt als bij intuïtie tot een blik achterwaarts. Men wordt met zijn gedachten bepaald bij de episoden die in ons leven plaats grepen en naar mate vau de belaugrijkhetd, zal men er korter of langer bij verwijleD. Zoo zal aan deze de tol der familiegebenrte- nissen van den afgeloopeo jaarkring ziju geest voorbijtrekken en met zekere meewarigheid hem of haar in de herinnering teruggebracht worden, die de aardsche loopbaan heeft afgelegd en welker ledige plaat9 noode gemist wordt. Terwijl gene zich tafreelen uit zijn maatschap- pelijken toestaud in herinneriug brengt, die niet nagelaten hebben een diepen indruk te maken. Het verleden is voor velen inderdaad zeer zwaar geweest, ook voor hen, die we oogenschijnlijk onder de gelukkigen rekenen. Want gelijk het geluk zijn zorgen heeft, kan ook de voorspoed zijn bezwaren hebben. Niet waar, de ernst der tijden drukt loodzwaar, ook op de volken. Een enkele lichtstraal schoot door het graowe zwerk toen op den gedenkwaardigen eersten dag ran Wiotermaand de kroon werd gezet op het moeizame werk van Locarno. Men weet het, dat daarvan de hoop uitgaat dat het een keerpunt zal zijn in het min of meer onzekere bestaan der nat'ëa en de telkens wederkeerende onderlinge geschillen en botsingen der belangen niet meer door het zwaard zullen worden beslecht. Hoe bewonderenswaardig het voornemen eu de ver wachting hoog gestemd moge zijn, is de mec- schelijke geest in weerwil van alle voortreffelijke maatregelen, veeltijds zoo wankelbaar en weifel achtig dat wat heden als ou verbreek baar hecht wordt geacht, morgen in scherven en aan flarden ligt. Levert de politieke toestand in ons land daarvan niet een sprekend voorbeeld. Nog steeds leven we in het teeken van de regeeringscrisi», die ontstaan is na het votum der Tweede Kamer over het gezantschap bij den Paus. Zonder dat daarbij een landsbelang was betrokken is zij langzamerhand genaderd in een religieus stadium, waardoor de oplossing des te moeilijker wordt. Spreken we evenwel de hoop uit, dat Neerland's regeeringswagen spoedig en veilig nit het moeras moge komen waarin hij nu is vastgeloopen. De ramp van Borcnlo eu van het Oosten van ons land op 10 Angustus zal wel nimmer uit onze herinnering gewischt worden. Het onloochen bare nationaal medegevoel heeft evenwel zich weder op ondubbelzinnige wijze doen kennen. Een sterke oppositie openbaart zich in den lande tegeu het verdrag met België tot her ziening van dat van 1839 en in motie's eu adressen wijst men op de schadawzijden die het voor ons land bevat. Vooe wat onze gemeente betreft heeft de raad onzer gemeente het hoogst belangrijke besluit genomen om de Eendracht te overbrnggeD. De ramp en onheil bewaard blijve, zoowat betreft voor den individu als voor de gemeenschap. En indien maar slechts een heel klein deel in vervulling zou gaan van de wolk van zegen- wenschen waarin we zijn gehuld, dan ware on getwijfeld dit ondermaansche reeds een paradijs. Aan het koor dier heilgroeten voegen we ook gaarne de onze toe. Zij 1926 een gelukkig jaar, dat in alle opzichien reden tot tevredenheid geve. We nemeu tegelijkertijd de gelegenheid te baat om hartelijk dank te zeggen aan allen die ons in den afgeloopen jaarkring hnnne gewaardeerde medewerking en steun verleendeD, en wederkeerig een spoorslag is om op denzelfden weg, onpar tijdig voort te gaan. POSTERIJEN. De postzegelboekjes, waarvan de aanmaak in verband met de wijziging van de tarieven tijdelijk gestaakt was, zijn thans weder op alle kantoren der posterijen verkrijgbaar. Deze boekjes, welke wordeu uitgegeven in 4 soorten, bevatten 24 zegels van resp. 2, 10 en 15 ceut, dan «el 6 zegeh van 1, 2, 5 en 10 cent. De prijs der boekjes is gelijk aan de waarde van de inge- hechte zegels en bedraagt resp. f 0.48, f 2.40, f3.60 en f 1.08. dienen voor hij stierf. Dr. Klinkert verleende geneeskundige hulp. De vermoorde was een voorbeeldig huisvader en vader van 5 kindereo. De machinist staat minder gunstig bekend. De kantoorchef hielp het gezin van zijn broer, die van zijn vrouw gescheiden is, in alle omstan digheden en trachtte de gescheidenen te ver- eenigen. De gewonde zoon is Daar het R. K. Zieken huis vervoerd. Kolendamp. Tijdens de godsdienstoefening iu de Ned. Herv. Kerk te Werkendam ontsnapte door een defect aan de bnizenleidiog een hoeveelheid steenkolengas, meldt de *Tel.* De gevolgen bleven niet uit. Kort na den aanvang van den dienst werd deze reeds verstoord, doordat enkele kinderen zich minder wel begonnen te gevoelen en de kerk moesten verlaten. Feitelijk had niemand het idee wat er aan haperde. Langzamerhand echter begonnen steeds meer- tot buitengewoon lage prijzen worden van de hand Het aantal bedienden of werklieden wordt genoteerd eo ieder heeft recht goederen te koopen tot een maximum van 10 kilo. Hij noemt vol prijzen: handdoeken f 0.75, stofdoeken f 0.30, tafellakens f 3, etc. alles per dozijn. Heeren zijden sjaals 60 cent, stofjassen 80 cent en een Manchester werkpak voor f 1.80. Natuurlijk hebben de bedienden hiervoor groote interesse en door den mijnheer worden dan ook al vast diverse artikelen in zijn boekje genoteerd. Een vrachtauto zal binuen twee dagen van een eu ander een zichtzending brengen en mocht hiervan onverhoopt een en ander niet gewenscht zijn, dan zal dit zonder eenige verplichting uwer zijds wederom kosteloos worden afgehaald. Gedarende het gesprek heeft hij a nog terloops opmerkzaam gemaakt op het buitengewoon mooie costuom hetwelk hij draagt en waarvan misschien ook nog enkele coupons voorradig zijn. De mijnheer verdwijnt met de verzekeriug, dat het verlangde u spoedig op zicht zal worden gezonden, doch staat binnen enkele minnten weer RECHTZAKEN. Door de Arrondissements-Rechtbank te Breda zijn veroordeeld wegens strooperij, C. P. te Oud-Vo9semeer tot f 20 boete snbs, 20 dagen hecht. oplichting, J. v. P. te St-Annaland tol f 400 boete subs. 2 maanden hecht. medeplichtigheid aan de oplichting M. R. te St Annaland tot f400 boete snbs. 2 maan den hecht. overtreding van de wapeuwet, J. D. te Scherpenisse tot f 25 boete snbs. 10 dagen hecht. overtreding art. 254 strafwetboek D. J. B. K. te St-Maartensd^k tot 1 jaar 6 maanden ge vangenisstraf. deren zich onwel te gevoelen, en zij die nog I voor uw neos met een pak coupons heerenstof, konden verlieten haastig het kerkgebouw. Voor de deuren ontstond een gedrang om zoo gauw mogelijk in de open lucht te kunnen komen. Eenige kinderen benevens een aantal oaderen zakten ineen, zij moesten haastig huiswaarts worden gebracht. De twee doktoren ter plaatse hadden weldra de handen vol werk. Gelokkig had niemand nadeelige gevolgen ondervonden. Bij den onbewaakten overweg op de grens van Winsum-Obergum (Gr.) had des avond een aanrijding plaat9 vau den spoortrein met een motorrijder. De trein, welke om 5.05 uit Bailo in de richting Groningen vertrekt, stond even voor het station Wiosum, vlak bij den overweg welke niet van afsluitboomen is voorzien, plot seling stil. Bij onderzoek bleek, dat een motor rijder, de 30-jarige gehuwde heer K. Sissing, uit Obergum bewusteloos aan den weg lag, terwijl zijn motorrijwiel dat nagenoeg geheel vernield was, een eind verder gevonden werd. De heeren hetwelk zich toevallig nog op de vrachtauto bevond, welke met een zichtzending goederen bij een ander in de baurt was. Het slot vaD bet lied is, dat n aan minstens een coupon heerenstof blijft hangen, hetwelk niet, zooals verzekerd 4.50 M., doch slechts 3 M. lang is, dus ook te kort voor een costuum, en veel te duur. De mijnheer heeft het met zijn andere arti kelen buitengewoon druk, dus kan bij het gesprek niet te lang maker. Hem ziet men dan ook niet meer terug, en natuurlijk wordt tevergeefs op de mooie goedkoope zichtzending gewacht. Dat alles was slechts eeu truc om voet in uw kantoor of huiskamer te zetten en op deze wijze een kleine oplichterij te plegen. In de Jan Pieter Heyestraat te Amsterdam werd Zaterdag een brandje ontdekt ia een woning, waar alleen de 29-jarige zwakzinnige dochter thuis was. Men brak de deur open eu vond op den vloer het bijna geheel verkoolde lijk vrn de on- gelukkige vrouw. Tusschen het lichaam en den 9 83224 GEMENGD NIEUWS. 166 331 gemeente brengt daardoor eeu zwaar offer dat zeker ten deele tot de taak der breedere ge meenschap zou behooren. Doch waar het iu elk geval eene oplossing zal brengen in het jaren lange bekrompen verkeersmiddel, komt den raad stellig een eeresaluut toe voor zijn van ruime opvatting getoigend votum. Zoo juist zouden we tot bescheid schrqven dat noch in onze gemeente, noch in onze omgeving schokkende gebeurtenissen plaats vonden. En ziet, op het laatst van hel scheidende jaar weer klonk door gaBsch ods eiland, door geheel ons land de treurmare van de hoogst tragische ramp die aan ons veer plaats vond, en a&D niet minder dan zeven menschenlevens op de meest deernis wekkende wijze een einde maakte. Een zeer zwarte bladzijde zal die dag ongetwijfeld in de veergeschiedenis vormen waarvan men geen weder gade in hare anDalen vindt. De loop der maatschappelijke dingen die el kander afwisselen als eb en vloed brachten geene ingrijpende afwijkingen in den tredmolen van het dagelijksch leveD. En zoo stappen we ongemerkt in den uienwen jaarkring over gelijk de eene dag in den anderen. De algemeene wenschen gaan er naar nit, dat men in den no pas ontsloten jaarkring voor Toen Dinsdagmorgen de stoomboot Heems kerk I, naar Leiden gaande, de Rabbatbrug te Gouda wilde doorvaren, bemerkte de kapitein, dat ze gesloten was. In afwijking van de voor schriften wilde de schipper stoppen. Behalve de machines, die weigerden, bleek ook de stuur inrichting niet geheel in orde te zijn, want zij kwam in aanraking met het stoomschip Vol harding I. Door den schok viel een knecht overboord, die tosschen de beide schepen be kneld geraakte. Zijn rechterbeen werd bij de dij afgekoeld, terwijl het andere gedeelte er bij neer hing. Spoedig na het ongeval overleed de ongelukkige. Tengevolge van de vele regens ran den laat- steu [tijd wast de rivier de Maas op onrust barende wijze. In de omgeving van Cuijk treft men alle maatregelen om te trachten te voorkomen dat men eene herhaliug krijgt van de catastrophe van 1920. De omstreken van Roermond worden door een ernstige overstrooming geteisterd. De was van het water in België doet ver wachten, dat de langs de Maas gelegen dorpen weldra een critieke watersnood zulleo doormaken. De dorpen zijn van alle communrcatie verstoken en kunnen niet anders dan per roeiboot bereikt worden. Toen met Kerstmis zekere M., waarnemend chef op het bureau van de Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg Mij. te Zwolle, met zijn beide dochtertjes uit de Hoogmis in de Domicauerkerk kwam, werd hij opgewacht door zijn broer, een machinist. De kantoorchef vierde Donderdag zija 45en verjaardag. Samen gingen ze naar het woonhuis van C. M. op den Groene weg. Thuis gekomen haalde de machinist, die sinds geruimen gebroeders Sisring, scheepsbouwers, bevonden zich elk op een motorrijwiel. Juist toen de trein in aantocht was, wilden zij den overweg passeeren. Door een geweldigen hagelslag hebben zij waar schijnlijk den trein niet gehoord; de oudste der heeren was juist over de rails, doch de andere werd door de locomotief gegrepen, met het be kende noodlottige gevolg. Dokter Brons, uit Winsuin, die spoedig ter plaatse vorscheen, con stateerde een armbreuk, eeo diepe wonde in het achterhoofd en een gebroken rib. Met slachtoffer werd naar zijn woning vervoerd. Zijn toestand is vrij ernstig. Toen de 29-jarige Kolodzey, een Duitscher woonachtig te Brunssum, de 29-jarige Buude een Nederlander, woo.nacglig in het Gezellenhuis te Nuth en de 29-jarige Zielke, eveneens een Duitscher, uit Gangelt, in de staatsmijn „Hen drik* bezig waren een verticale ^opbraak* te maken, werden zij plotseling overvallen door een enorme watermassa. Zij hadden een waterader aangeboord. Zij werden alle drie door een groote water massa bedolven. Toen spoedig daarop hulp op kwam dagen, begon men hen onmiddellijk te bevrijden. Budde kon vrij spoedig bevrijd worden maar bleek reeds dood te zijn. Uren werkte men, om ook de beide andereD, Kolodzey en Zielke, te voorschijn te breogen. Toen dat eindelijk ge lakte, bleken ook zij reeds overleden te zijn. De beide Duitschers waren gehuwd, en vaders van huisgezinnen Budde was ongehuwd. Dadelijk na het bekend worden van het on geluk, waren de bedrijfsiogenieor van de „Heu- drik* en de directie van de Staatsmijnen aan wezig. Zij daalden in de mijn af. Zij leidden het onderzoek met groote voort_ varendheid. Helaas zonder het gewenschte resultaat. Er wordt gebeld en een als heer gekleed tijd in overspannen toestand verkeert een groot I persoon vraagt of de lijst van het Rijkskleeding- mes te voorschijn eu bracht zijn broer een paar A ,J a;; doodelijke messteken toe. De 12-jarige zoon van C. M. die zich op de bovenverdieping bevond, hoorde geschreeuw uit de huiskamer en ging zien wat daar gebeurde. Toen hij zijn vader wilde bijstaan kreeg hij ook een paar messteken, die evenwel niet doodelijk zijn. Pater Hillen nit het Dorainicanerklooster kon den getroffene G. M. de H. Olie nog juist toe magazijn door n is ingevuld. Hij doet zich voor als rijksambtenaar en de bediende laat hem binnen om te ooderzoeken of een dergelijke lijst ont vangen is. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, zal de mijnheer zorg dragen dat zoo'u lijst u onmiddellijk wordt toegezonden. Hij zet verder op correcte wijze uiteen de bedoeling van die lijst, t.w. dat goederen indertijd door de regeering geconfisceerd of io beslag genomen, thans aan instellingen met kantoorpersoneel of met arbeiders grond werden nog smeulende vnurresten gecon stateerd. Ook werd een blikje met petroleum gevonden, terwijl iu de onmiddellijke Dabijheid van een der handen een doosje lucifers lag. Uit een en ander werd de conclusie getrokken, dat de arme vrouw in een vlaag van verstandsver bijstering zich met petroleum had overgoteu en zich in brand gestoken. Maandagnacht werd met de Spidoboot „Paarde- plaat" een tweetal matrozen naar het in de Maashaven te Rotterdam liggende s.s. „Kajak" overgebracht. Beide matrozen werdeu op een uaaslliggende elevator afgezet eu konden dan verder langs een ladder hun schip bereiken. Nauwelijks had de kapitein van de #Spido"boot het roer gewend of hij hoorde geschreeow en dacht dat een der mannen te water was geraakt. Dadelijk werden reddingspogingen io het werk gesteld en het gelakte den man met een baak boven water te brengen. De matroos was echter bewusteloos en pogingen van den geneeskundigcu dienst om de levensgeesten weer op te wekken faalden. De verdronken mal roos, de 19-jarige Engelsman J. W. werd door de rivierpolitie vervoerd. Een schaar van den landbouwer Bierens te 's Heer Abtskerke is door brand geheel vernield. Vijftien stuks vee, waaronder een paard, kwamen in de vlammen om. Alles was verzekerd, doch laag. Diefstal. Te Alphen aan den Rijn heeft een brutale diefstal door middel vao insluiting plaats gehad. Aan het doortastend optreden der politie is het te danken dat een berucht persoon uit Bode graven, eeu zekere V. iu hechtenis is genomen en het tegen hem verzameld materiaal zoo over tuigend was, dat V/ ten slotte bekende, zich door insluiting van het ijzeren geldkistje te hebben meester gemaakt. Als verdacht van heling is zekere L>e H. te Alphen 'a avonds laat van zijn bed gelicht eu io verzekerde bewaring ge steld. Bij hem werd nog f 150 gevonden. Hel ijzeren geldkistje is uit den Rijn, waaria het was geworpen, opgevischt. De inhoud ter waarde van ongeveer f 20.000 was onaangeroerd. Een politieageot nam een caféhouder, die op deu Schiedamschen weg te Rotterdam zijn vrouw met een revolver bedreigde, mee naar een politie post. Toen een onderzoek werd ingesteld naar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1