IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT '^hkoigmteesi^mv^ftaciücUJüuci No. 2125 Donderdag 24 December 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. GOUDFAZANT-SIGAREN Tholen Firma J Het volgend nummer van ons blad verschijnt Donderdag 31 December We verzoeken h.h. correspondenten hier mede rekening te willen houden. In dit nummer bestaat gelegenheid Nieuwjaarswenschen te plaatsen. Vroeg tijdige inzending hiervan is gewenscht. De administratie. gemeenteraad. 88020 10 6 8 10 ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N B Dit bl»d Terschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,876, franco per post f 1,65 10 ct- disp. kosten. UITGAVE Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel ineer 17 ]/j "ent- Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND. Tot op zekere hoogte heeft het optreden van den nieuwen minister van financiën der Fransche repu bliek eenig vertrouwen gewekt, want de franc die gedurig buitelingen maakte, kon zich eenigszins herstellen. Of Doumer in de practijk aan de ver wachtingen zal kannen beantwoorden, dient afgewacht te worden. Het feit is niet te ontkennen dat de Fransche financiën in zeer groo'e moeilijkheden verkeoren, die in hoofdzaak hun grond vinden in een kortzichtige politiek die sinds de wapenstilstand is gevoerd. Van de onmeedoogende vernietigings- gedachte tan Duilschland is Frankrijk in zijn ver blindende roes zelve het slachtoffer geworden. Schier der wanhoop naby, wil het thans door de Fransche koloniën een deel der lasten van het moederland laten dragen De ongerijmdheid van zoo'n denkbeeld treedt onmiddellijk aan het licht als men denkt aan Marokko dat integendeel mil- liarden verslindt en aan Syrië, dat eveneens een bodemlooze put gelijkt. De overige koloniën zijn steods stiefmoederlijk bedoeld. Aan hunne cntwik- keling heeft men zich le weinig gelegen laten liggen, dan dat men nu verwachten mag dat ze iets zouden kunnen bijdragen. Integendeel hebben ze nu nog eerder kapitaal noodig. Wel werden schatten aan kapitaal naar Rusland uitgevoerd om dit tol meerdere cultuur le brengen, maar de eigen koloniën liet men aan zichzelf over. Het behoeft alzoo geen verwon dering te baren, dat gebieden die gedurende tal van jaren zijn veronachtzaamd, thans gansch niet in de gelegenheid zijn om iets te kannen helpen bijdragen in de nooden waaronder Frankrijk gebukt gast. De inzinking van het ruilmiddel zal niet in die mate gaan als in Duilschland, omdat de nieuwe republiek bovendien nog eene aanzienlijke oorlogs schatting had te betalen en van hare koloniën was beroofd, maar niettemin zijn er diepe wonden ge- slageu die »lechi9 langzaam zullen herstellen. Frankrijk zal oven wel niet ten onder gaan. Als het in de gelegenheid is eene buitenlandsche leening van vrij grooten omvang te sluiten, dan zal het, evennis Duitschlaud een herstel, zij 't ook langzaam, tegemoet kunnen zijn. Moeilijke problemen, waaraan geen land ontkomt, doen zich ook in Engeland voor, al kan niet ontkend worden, dat Groot-Brittanië veel meer weerstand aan de moeilijkheden kan aanbieden. Het verkeert zelfs in de mogelijkheid om, wat in veler oog een ver keerde oplossing wordt geacht als proef te nemen. Wo bedoelen de invoering van de beschermende rechten. Op enkele artikelen zullen ze reeds van toepassing zijn gedurende een vijftal jaren. Men verwacht eene uitbreiding van de wareu-reeks die beschermd zal worden. Het mag als bekend worden verondersteld dat Engeland steeds heeft gestaan aan de spits der vrijhandels-beweging en het 't land van den vrijen handel bij uitnemendheid is geweest, en er eenige ongerustheid is gewekt door het invoeren der be schermende rechten. Da', deze in werking zijn ge treden op een tijds'ip dat de Britsche nyverheid weder langzamerhand in staat werd gesteld met de buitenlandsche industrie ie kunnen mededingen verhoogt de geenszins. te houden tot eene volgende zitting, waarroede ook de afgevaardigde, de heer van Ysseldijk, zich vereenigt. Het jaarverslag derzelfde maatschappij wordt ter lezing voor de leden ter secretarie neder- gelegd. De voorzitter beveelt den leden aan, dit ver slag met belangstelling na te gaan en indien men met een of ander niet tevreden is, kan men zijn opmerkingen of klachten, goed gefor muleerd, schriftelijk indieneD, I. Ingekomen stukken, als: a. missive van den minister van bionenland- sche zaken betreffende het aangaan van geld- leeuingen door gemeenten, waarbij veeltijds een belangrijk percentage ten deel valt aan tusschen- personen, hetgeen kan vermeden worden indien de gemeenteQ rechtstreeks met de financieele instellingen onderhandelingen voeren. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. ter gelegenertijd hierop sullen letten. b. echrijveo van de directie der stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom, dat de voor rekening der gemeente verpleegde P. van der Meer reeds 4 Decemher is overleden. De voorzitter voegt er aan toe, dat ver haal op de ouderdomsreute door Burg. en Weth. is bevorderd. c. de reeds bekende circulaire inzake de te verstrekken inlichtingen bij maatschappelijk hulpbetoon, wordt voor kennisgeviugaaugenomen, omdat voor deze gemeente geen reden aauwezig is tot toetreding. d. missive van Ged. Staten iozake eene cir culaire van den minister van Arbeid tot stop zetting van den gemeentelijken steun bij woning bouw. drang naar beschermende rechten de machtiging veileent, dit in zich sluit om het plan stilzwijgend te doen uitvoeren. Het zal daft ook een goed werk zijn, want ieder heeft de overtuiging dat het noodzakelijk is. Bovendien zullen de belastingen er niet direct door behoeven verhoogd te worden. Maar men moet niet uit sluitend zien naar het genoemde bedrag, alsof daarmede alles kan bekostigd worden. De be strating die er noodwendig voor moet opgebroken en daarna vernieuwd worden, zal eveneens heel wat kosten men kan veilig rekeuen dat er nog wel een duizend gulden of drie bij komt. De voorzitter acht dit vanzelfsprekend, maar vindt het goed, dat de heer Van IJsseldijk het nog eens naar voren brengt. Zonder hoofdelijke stemming wordt de mach tiging verleend. 11. Als lid van het Burgerlijk Armbestuur werd herbenoemd met 5 van de 6 stemmen de heer P. van Iwaardeu Cz., met wie tevens was voorgedragen de heer L. C. Potappel één briefje was blanco ingeleverd. lil. Als lid der commissie van toezicht op het lagej onderwijs wordt met gelijke stemmen verhouding herbenoemd de heer M. P. Tazelaar. IV. Ter be.top mi ng van een onderwijzer aau de op. lag. school in de vacature-Jonk is door Burg. eu Weth. onder goedkeuring van het schooltoezicht, uit de 64 sollicilanteu een voor dracht opgemaakt bestaande uit de heeren S. Stoel te Stavenisse, A. Harpe te Tiel eu A. Weeda te Maasland. De heer Van Ysseldijk wil zijne verwondering te kmnen geven dat ten aanzien van deze voor dracht De voorzitter kan niet toestaan dat er over de personen van d^ voordracht in openbare zit_ en wind avond aan avond op het pad is, zoowel om de lantaarns te ontsteken als om te dooveu, dan is hij er van overtuigd dat hem zeer zeker eene belangrijke verhooging taekomt eu het salaris wel f 300 mag zijn. Ook de gemeente werkman behoort beter te worden gesalariëerd. Met de gratificatie kan hij accoord gaao. De voorzitter merkt op, dat dit punt bij Burg. en Weth. in bespreking is geweest, waaromtrent straks een voorstel zal worden gedaan. De heereu Stoutjesdijk eu Tazelaar kuDnen zich volkomen vereenigen met het voorstel-Van IJsseldijk. De voorzitter zegt, dat er ook bij de wethouders wel geen bezwaar zal zijn; het wordt door het dag. bestuur overgenomeD. Nadat de zitting andermaal in comité-generaal is overgegaan, wordt na heropening het voorstel van Burg. en Weth. om ten behoeve der tram- boot op Zijpe f 625 subsidie te voteeren, waartoe door een onbekend belangstellende f 125 wordt geschonken, zonder hoofdelijke stemming aan genomen, evenals de andere hier vorengenoemde, terwijl aan den gemeente-werkman lz. Moerland eeeue verhooging van jaarwedde wordt toegekend van f 100 en mitsdieu gebracht op f 850. Ten slotte wordt aan Burg. en Weth. mach tiging verleend tot den verkoop van kleine zaken als straatmest en dergelijke over 1926, waarna de 'itting wordt, gesloten. SCHERPEN1SSE, 21 Dec. 1925. Tegenwoordig alle leden en de Secretaris In verband met de omstandigheid dat de Voorzitter over weinig lijd te beschikken heeft worden de notulen der vergadering van 6 Oct. en 24 Nov. aangehouden. ^543 18 33213 STAVENISSE, 18 Dn 1925, voorm. 10 uur. Voorzitter de heer A. 1. Kaossens, burg.-secr. Tegenwoordig zes leden; af».7jjg zonder ken nisgeving de heer J. Hage. Na lezing en onveranderde goedk^,jng van v notulen der vorige zitting,''deelt de vorzjlter a °erst mede, dat na de vorige verga^nng D08 Se conferentie heeft plaats gehad met ouder-coH,üij,9je inzake het avondschoolonderwijs eu waarbij ^auwege Borg. en Wetb. ia gewezen op het feit schoolgeld honger kon zijn. Iutosschen schijf dit niet manlijk te zijn ge- weeat om dit in toepassing -e breDgen, want de cnrsas is niet doorgegaa-* gebrek aan vol gende belangstelling. Goedgevonden w^rdt verder het uitbrengen van het verslag ran de vergadering vaD aandeel houders vau de Waterleiding-maatschappij aau e. het verslag van deu keuriogsveearts Steendijk over de maanden Juli, Aug. en Sept zal bij de leden worden rondgezonden. f. iugekomen is een verzoek vau J. L. Dorst tot het gebruik van een schoollokaal om daarin lessen in veeteeltkennis te doen geven door deu heer Zwagerman eu anderen. Burg. eu Weth., overtuigd van het algemeen belang, hebben bereids medegedeeld dat tegen inwilliging geen bezwaar was, en onder nadere goedkeuring van den Raad, teneinde dit belang in de hand te werken, een verwarmd en verlicht lokaal beschikbaar stellen. De Raad verleent daaraan zijne bewilliging. g. Het salaris van den keuringsveearts wordt goedgevonden te bepalen op f 2750 's jaars. h. De inspecteur der directe belastingen te Zierikzee heeft medegedeeld dat de opcenten op de grondbelasting over 1925 f 1680.36 bedragen. i. Blijkens bet proces-verbaal vau kasopname bij den gemeente-ontvanger was aanwezig f 5186 36, juist overeenkomende met de vertoonde gelden en geldswaardige papiereu. j. missive vau den minister van onderwijs c.s houdende mededeeliug, dat er over de jaren 1921, 1922 en 1923 voor gegeven vervolgonderwijs moet worden uitbetaald f 130. k. Op het verzoek van den heer D. Jonk om ontslag als onderwijzer aan de op. lag. school alhier wegens zijne benoeming als zoodanig te Gouda, wordt dit, overeenkomstig bet voorstel van Burg. en Weth., eervol verleend met ingang van deD datum nader door Burg. eu Weth. te bepalen. 1. Winst- en verliesrekening met balans over 1924 van den kearingsd'enst van waren te Goes. Aangezien blijkt dat door deze gemeente f 54.35 te veel is betaald, zal hiermede bij de bijdrage rekening werden gehoudeD. u». Missive van den miuister van financiëu dat ten bate dezer gemeente door de «aterieiding- mij. 1 5800 is gestort in het reutebedrageud voorschot, terwijl door deze gemeente als rente verschuldigd is f 5494.06 hetgeen rechtstreeks door de waterleidingmaatcshappij is verzonden. d. Rapport van het technisch adviesbureau van de vereeuigiug van Nederlandsche gemeenteD met een plan tot riooleering van de Voorstraat en 2 achterwegen. Aangezien in het comité-generaal, waarin deze zaak besproken is, het geheeie plan nog al duur beoordeeld werd, is gevraagd of het ook iu kleinere afmetingen zou kunnen worden uitgevoerd, waarop het bureau een bevestigend antwoord gaf. Als 8 volg daarvan is uu een plaü ingekomen be- treh^de de riooleering vau de Voorstraat en een tw*otai achterwegen, wearvan de kosten zijn geraamd o^f H000. Feitelijk beloopt dit slechts f 7000, daar f 4000 zijn gesteld op rekening van ae huisaar.sluitn^en^ dje jQS weer terugkomen. Burg. en Weth. vragen alzoo machtiging dit plau verder uit te werken. De heer Van IJsseldijk zegt, dat als de raad tiüg wordt gesproken. Ah de heer Van Ysseldijk het woord hebben wil, dan dient hij eerst te zeggen waarover het loopen zal. De heer Van Ysseldijk kau moeilijk zeggen waarover hij spreken zal, zonder tegelijkertijd de feiten aan te roeren; het gaat natuurlijk over de voordracht. De voorzitter verleent daarover het woord niet, gelet op de wijze waarop deze spreker in eene der vorige vergaderiDgeo personen iu het debat heeft gebracht. De beer Van Ysseldijk protesteert er tpgen dat hem het woord niet verleend wordt. De voorziiter kon den heej van Ysseldijk niet verder toestaan dat bij het woord bleef voeren, hetgeen niet in overeenstemming is met de goede orde eener vergadering. De heer Potappel wilde er niettemin een enkel woord over zoggen. De voorzitter: Ook u, mijnheer de wethouder, wordt het woord over dtze zaak geweigerd, en naar de goede gewoonte eener ordelijke verga dering, wordt de discussie over deze zaak ge sloten, tenzij men haar in geheime zitting wil voortzetten. De heer Putappel wenscht daarvaD gebruik le maken. De openbare zitting wordt geschors1. Na heropening wordt met 4 stemmen tot onderwijzer benoemd de beer S. Stoel, tegen 2 stemmeD op den beer A. Harpe te 'J iel. De benoeming gaat in op 1 Jan. 1926 V. Goedgekeurd wordt de nota der water leiding a f 155 voor het gebruik vaD 31 brand- krauen over 1925. VI. Het suppletoir kohier der hondenbelas ting wordt vastgesteld met 6 aanslagen voor een geheel jaar en 6 id. voor een half jaar le klasje. Vil. Wijziging begrootiug 19 35. Tegelijker tijd stellen Burg. eu Weth. voor, oio de jaarwedde van den lantaarnops'eker Knuist le verhoogen vau f225 tot f 260; de belanghebbende beeft er niet om gevraagd, doch de uitbreiding van het getal lantaarns wettigt wel deze verhooging, in te gaan met 1 Januari 1925. Ook den gemeente-opzichter wenschen Burg. en Weth. een blijk van belang stelling te geven voor het toezicht op de restauratie van deu turen. Wel behoort dit tot zijne taak, maar niettemin achten Burg. en Weth. voor dit buitengewone werk een^ gratificatie van f30 billijk. Het mag evenwel niet worden aangemerkt als eene beloouiug, waarop men recht zou kunnen doen gelden. In deze wijziging wordt ook gebracht de f 130 ait te betalen aan het hoofd der scmol als vergoediug voor geg?-?« vervolgonderwijs ever de jaren '21, '22 en *23. Dc heer Van l«Bsi l-lijk merkt op, dat de jaarwedde van Kuui>t bij de begrootiog niet is besproken. Zij is i?1ijkhaar over het hoofd gezien, maar hij heeft hajv/altijd veel te weioig gevonden. Als men bij 4e warme kachel zit en men be denkt dat dcr lantaarnopsteker door alle «eer Overlegging geschiedt van de volgende ingèkomen stukken Schrijven B. en W. van Goes betreffende toezending balans-, winst en verliesrekening van den keuringsdienst van waren te Goes over 1924. Schrijven van dhr. D. A. Hartog be treffende aanneming zijner benoeming als lid van het Burg. Armbestuur. Exploitatierekening ingezonden door dhr. J. C. Krijger te Goes betreffende autodienst StavenisseTholen over 1924. Goedgekeurde raadsbesluiten van 24 Nov. 1925 tot verkooping van een tweetal op gaande boomentot verhooging van de huur der doör M. van Gorsel gehuurd wordende gemeenteworiing en tot in ge- bruikgeving van een schoollokaal aan den landbouwwintercursus. Schrij ven Directeur waterleiding meldend dat per 30 Juni 1925 aan rente is ver schuldigd f5557.20. Goedgekeurde gemeentebegrooting 1926 Schrijven van Ged. Staten meldende dat over het jaar 1924 voor den warenkeurings- dienst f39.27 te veel is betaald. Procesverbaal van kasopneming bij den pemeente-ontvanger op 14 Dec. jl. in kas f 8300.47. Schrijven B. en VV. van Goes betreffende toezending begr. 1926 voor den keurings dienst van waren te Goas. Alte voor kennisgeving aangenomen. Verslag en Balans-, winst- en verlies rekening van de N.V. Waterleidingmaat schappij Tholen over 1 Dec. 1923 t/m 31 Dec. 1924 zal aan de raadsleden ter lezing worden gegeven. De Voorzitter deelt mede dat de twee opgaande boomen op het speelterrein achter de school zijn verkocht voor f6.50. Naar aanleiding vaneen ingekomen adres van Joh. Bijnagte e.a. om een schoollokaal in gebruik te mogen nemen voor een op te richten mannenkoor wordt besloten dit verzoek in te willigen mits de kosten van verwarming, verlichting en schoonhouden van het lokaal voor rekening der vereeniging komen. Op een verzoek van D. Brand om ver hooging zijner jaarwedde als havenmeester wordt met algemeene stemmen afwijzend beschikt. Aan den gemeen te-veld wachter K. Hanse wordt wegens buitengewone uitgaven in zijn gezin in dit jaar eene gratificatie van f50 verleend. Een schrijven van den heer Hoofdinge nieur van den Rijkswaterstaat te Goes betredende ingebruikneming door de ge meente van het posthaventje te Gorisboek en een adres van G. Bevelander e a. bet treffende verbetering van waterafvoer iu

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1