IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 2124 Vrijdag 18 December 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. GOUDFAZANT-SIGAREN Firma J. M. C. POT - Tholen. Telef. Interc. no. 16. Het volgend nummer van ons blad verschijnt Donderdag 24 Dec. a.s. We verzoeken onze Correspondenten zorg te dragen dat de berichten voor ons volgend nummer tijdig in ons bezit zijn. De preekbeurten voor Oudejaars avond en Nieuwjaar moeten we in het nummer van 24 December opnemen. Men gelieve hiermede rekening te houden. De Redactie. Advertenties voor ons nummer van 24 December a.s. kunnen we tot uiter lijk Donderdag 12 uur aannemen. De Administratie. geeft ruwe huid 83020 10 6 810 ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. HEMT, Etten (N B.) geneest Oit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal ƒ0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per post f 1,65 -j- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/, cent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND. Frankrijk heeft weder een nieuwen Minister van Financiën. De heer Doumer, een man zonder twijfel van groote capa citeiten, zal nu eens probeeren om orde in den financiëelen chaos te scheppen. Verdubbeling van belastingen is een der bronnen waaruit men meent te kunnen putten, doch niet zoodra is het woord ge noemd of er steekt reeds een storm op. De nieuwe minister zou verpachting wen- schen van de staatsmonopolies, zoo zou b.v. verpachting van het tabaksmonopolie een som van millioenen en millioenen in de schatkist brengen. Nauwelijks is ook dit plan bekend of niemand minder dan Herriot doet eeri be roep op de gansche linkerzijde, waarin hij zegt voorstander te zijn van belastingver- hooging en nog eenige andere maatregelen ter gezondmaking van den financieelen toestand, doch tevens verklaart hij tegen afstand te zijn van eenig staatsmonopolie. Of de nieuwe Minister een lang leven als zoodanig zal hebben, staat, gelooven we, nog te bezien. Koesterde Frankrijk eenige hoop dat de opstand in Marokko uit zou zijn, de be richten vandaar luiden niet erg gunstig. Abd-el-Krim is tenminste bezig om zijn gansche front te versterken tegen het in't voorjaar zonder twijfel loskomend offensief, ook Syrië blijft van Frankrijk belangrijke offers vragen, zoowel wat menschenmate- riaal als financiën betreft. In Duitschland is Hindenburg er nog niet in geslaagd een nieuw ministerie te doen vormen, de formateur dr. Koch had opdracht om een groote coalitie bijeen te brengen die de regeering moest leveren, doch deze slaagde hier niet in. Hef zou wellicht kunnen dat dr. Luther terugkeert. lang zvaatder moet wegen dan het anti-papistisch verzet tegen de handhaving van het gezantschap bij den H. Stoel, het niet eens is kunnen worden otn zich te verbinden tot medewerking aan het behoud van den gezantschapspost in een vorm die ook voor de katholieken zou zijn te aanvaarden. De opdracht aan Dr. de Visser was hierdoor mislukt oog vddr de formateur zich met een schriftelijk verzoek om steun aan hel te vormen kabinet tot de Tweede Kamerfractie kon wenden. Brieven zijn er blijkbaar niet gewisseld, zoodat Dr. de Visser het voorbeeld van mr. Marchaut die de gevoerde correspondentie publiceerde, niet kan uavolgen. Dr. de Visser heeft enkele leden van het demissionnaire kabinet schriftelijk aangezocht zitting te nemen in hst door hem te vormen extra parlementair kabinet. De 4 katholieke ministers die naar wij vernemen een dergelijke uiinoodigitig hebben ontvangen zullen heden bijeeokomen om den politieken toestand te be spreken. Daar het de vorming van een extra parlementair kabinet geldt spreekt het vanzelf, dat de R. K. Kamerfractie buiten de ouder handelingen staat, al mag men ainnemen, dat alle katholieke voormannen die in de onder handelingen worden betrokken aan het bekende standpunt der fractie zullen vasthouden. Naar in de parlementaire kringen verluidt zullen in het door Dr. de Visser te vormen extra parlementair kabinet dau ook geen katholieke politici zitting nemen tenzij zekerheid is verkregen dat de regeering den gezantschapspost bij deu H. Stoel handhaaft. De schatkist beeft in de verstreken elf maanden van dit jaar 425 milliuen gulden ont vangen, dat is 19.67 millioeu meer dan in het zelfde tijdvak van 1924. De invoerrechten droegen met 71/i millioen het voornaamste in die stijging bij. BINNENLAND. Nadat de tweede poging tot vormiDg van een parlementair kabinet is mislukt, is aan dr. de Visser thans de opdracht verstrekt tot samen stelling van een kabinet. Zij het een niet- parlementair, dan een zoogenaamd zakenkabinet. Omtrent het slagen kan weinig voorspeld worden. Naar „De Tijd" verneemt, is de poging van Dr. de Visser om een parlementair kabinet te vormen, niet geslaagd omdat de Chr. Historische Tweede Kamerfractie ondanks de overtoiging van sommige harer ledeo dat de voortzetting der rechtsche sameu werking als groot nationaal be- TWEEDE KAMER. Ook de initiatiei-voorslellen van de Kamer leden van der Wasrdsn en Braat in zake de zomertijd zijn behandeld. Eerstgenoemde wilde de tij 1 gelorende welke den zomertijd vigeert, in plaats met een uur, slechts met 40 minuten vervroegen. De Kamer dis blijkbaar de verwarring welke als een twistappel tusschen het platteland en de steden is ontstaan, niet grooter wilde maken weea dit voorstel van de hand. De heer Braat wilde eene oplossing aan de hand doen door de zomertijd te doen vallen tusschen 31 Mei en 1 September. Hoewel zijne kansen stegeu nadat dat van den heer Van der Waerden was verworpen, werd een amendement iDgediend om den aanvaugstermijo te stellen op 10 Mei en te doeo eindigen op 9 Oclober, alzoo eeoe verleogiog met ééoe maand. In weerwil vau Braat's verzet, werd dit amendement aangenomen. Gelijk het in de lijn van een bewindsman ligt, op wiens onlwerp eeoe afwijkende beschik king wordt genomen, vroeg ook de heer Braat schorsing der beraadslagingen, waarop een onbe daarlijke hilariteit volgde. Wat de meerderheid op dat moment bezielde is bezwaarlijk aan te duiden, doch zij willigde dat schorsiogsverzoek io. Vermoedelijk heeft de heer Braat er mede bedoeld zich te kannen beraden of hij zijo voor stel thans zon intrekken. De laatste zitting van dit jaar, onnatuurlijk vroeg, veroorzaakt door de kabinetscrisis, was gewijd aan het gelijkstrijkeo van eenige oneffen heden van het bezoldigingsbesluit. Overvolle tribunes met belanghebbenden, een schier voltallige Kamer en alle ministers achter de groene tafel, het bleek inderdaad een emotie volle zitting te zijo. De premier betoogde dat het 23-tal ontwerpeo, omvattende ruim vier millioen galden, als tege moetkoming op de ingekrompen salarisseo, niet bedoelt eene algemeene salarisverhooging maar enkel om, zooals gezegd, die onjuistheden en oneffenheden in dat beslnit weg te nemen. De uiterste linkervleugels waren geeDszios voldaan en aanvaardden de ontwerpen alleen in den vorm van „afbetaling", dus op hoop van meer. RECHTZAKEN. De Arrondissements-Rechtbank te Breda beeft den ex-gem. secr. van Bergen op Zoom wegens malversatie in de gemeente administratie veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenistraf. POSTERIJEN. Met het oog op de naderende Kerstdagen deelen wij het volgende mede, omtrent den dienst tijdens die dagen. Vrijdag '25 December, Eerste Kerstdag, wordt gelijk gesteld met den Zondag. Zaterdag 26 Dec. Tweede Kerstdag, is het post- en telegraafkantoor opengesteld als op Zondagen, van 's morgens 8 tot 9 uur en van 's middags van 1 tot 3 uur. Het rijkstelegraafkantoor zal geopend zijn van 89 uur en van 12 uur. De hulpkantoren zullen, wat den post dienst betreft, open zijn van 89 uur voormiddag. Met uitbreiding voor zooveel den post dienst betreft van hetgeen is voorge schreven omtrent de uitvoering van den dienst op Zondag, zullen mede postwis sels, postbewijzen en kwitanties worden behandeld en aan te teekenen stukken ter verzending worden aangenomen. Er zullen één blief- eu één pakketpost worden uitgevoerd. Alle te bestellen poststukken, dus ook die, welke anders des Zondags van de bestelling zijn uitgesloten, moeten ten huize van de geadresseerden worden be zorgd. Zondag 27 December wordt de dienst uitgevoerd als op andere Zondagen. LANDBOUW. De campagne aan de Coöperatieve suikerfabriek te Dinteloord zal waarschijnlijk Zondag a.s. eindigen, terwijl die ie Steenbergen Vrijdag zal afgeloopen zijo. THOLEN, 18 December 1925. A. P. de Jonge, ingeschreven zettersleerliog ter drnkkerij van de fa. Pot alhier, legde Zaterdag met goed gevolg af het eerste onderzo k als zettersleerling voor de leerlingencommissie in Zeeland van de drukker?federatie. Vrijdagavond j I. trad voor ods Nuts- departement op mej. Antoinette van Dijk. Ze vertolkte het Nederlandïche lied van oude lijden tot hedeo. In hel eersle gedeelte voerde zij haar toehoorders lerug tot de 14e teaw, in de ver trekken van de toenmalige slotvroowe, de fKemenade", waar deze zich verzette met bet zingen van haar liederen. Het tweede gedeelte voerde ons in de buiskamer van een 17-eeuwsch geziü, waar de gezelligheid hoogtij vierde door i het ten geboore breögen van liederen, terwijl het derde gedeelte de zangeres ons vergastte op' liederen uit den tegenwooraigen lijd. Om de illusie meer volkomen te maken, was de zangeres resp. gekleed in het costuum der edelviouwe uit die dagen, terwijl het tweede tijdperk zij de 17-8euw9che huisvrouwe voorstelde en het laatste deel haar zangen ten geboore bracht in een modern avondtoilet. Waar de zangeres haar liederen deed vergezeld gaan met luit en pianobegeleiding en tevens de strekking ervan verduidelijkte door een aardige caoserie, die van fijne homor getnigde, is te begrijpen dat het ten geboore gebrachte zeer in den smaak viel. De voortdarende bijval van de aanwezigen was hiervan reeds de tolk en de heer Van Dijk, die mej. Ant. van Dijk namens de aanwezigen en het departement dankte voor da aangename wijze waarop ze den avond had gevuld, sprak den wensch uit dat het niet de laatste maal zou zijn dat mej. Van Dijk voor het Natsdepartement was opgetreden. Het applans dat op deze woorden losbrak vertolkte de stemmiDg der aanwezigen ten opzichte {van de zangeres. De heer Moelker vond aanleiding om, waar de voorzitter don 5 December zijo zeveotigsten geboortedag heeft mogen vieren, den heer Van Dijk, ook nameus het Departemeut iu het openbaar geluk te wenschen, spr. deed dit met eeoige welgekozen woorden, terwijl de aanwezigen door hun applaus hun instemming betuigden. De tentoonstelling vanwege de vereenigiug „de gevleugelde postduif", Zaterdag in Nou Semper gehouden, is succesvol geweest. Inge zonden waren 101 duiven in verschillende categoriën. De jury, bestaande uit een drietal bekwame deskundigen,^had een zware taak met de toe kenning der bekroningen, wad de expositie gold niet eeoe beoordeeliog naar kleur, vorm of soort der duiveD, maar naar de vliegcapaciteit. In de le klasse, oude doffers, behaalde de le prijs C. Baaij, 2e J. Bampaart, Oud-Vossemeer, 3e C. Baaij en 4c Gebr. Vermet, Oud-Vossemeer, terwijl A. P. M. Votts een zeer eervolle ver melding en C. Hoek een eervolle vermelding verwierf. 2e klasse, oude duivinDen, le prijs C. Ru>scbir, 2e A. P. M. Voete, 3e C. Baaij, 4e C. Russcher en 5e C. Baaij, z. e. v. P. Goossen en e. v. A. P. M. Voets. 3e klasse, jonge doffers, le prijs C. Russcher, 2e C. Baaij, 3e C. Russcher, 4e C. Baaij, 5e C. Praat eD 6e C. Baaij, z. e. v. A. P. M. Voets en e. v. C. Hazen. 4e klasse, jonge duivinnen, le prijs C. Russcher, 2e A. P. M. Voets, 3e J. Rampaart voornoemd, s. e. v. C. Praat, e. v. A. P. M. Voets. De prijzen bestonden uit medailles. De schooDste doffer en schoonste duivin waren ingezonden door C. Russcher, die met deze mooie diereu veel eer inlegde. Onze zegsman, die ons Vrijdagochtend de ongelukken, aan de busseD overkomen, mededeelde is blijkbaar niet vrij van fantasie geweest. Immers, de bus van Krijger is zeker niet iu een sloot terecht gekomen, evenmin als zij in de buurt van deo watertoren een schichtig paard is tegengekomen. In werkelijkheid is aldaar een wagen, beladen met eiken rijshout in de ruiten terecht gekomen. Dat verwekte wei eene consternatie bij de in- zitteuden, en niet het minst bij de twee passagiers die in de bus waren overgestapt, nadat ze het ongeval met de roode bus haddec meegemaakt, doch overigens liet het ongeluk geen sporen na, dan van gebroken glas. Het blijkt iutusschen weer, dat men zeer behoedzaam moet ziju met het aanvaarden van oDgeluksberichten, die veelal öf wordeu over dreven, bf auders worden voorgesteld, dan het werkelijk i9 gebeurd. Iu de laatstgehouden vergadering van deo kring West-Brabant van het Kop. Ned. Gym- uastiekverbond is als Bestuurslid o. m. gekozen de heer G. Amsing Jr. te Tholen en als lid der technische commissie van denzelfden kring de heer C. Bijl alhier. ST-ANNALAND. De collecte voor het „Tehuis voor alleeustaaude blinden" te Wolfhezen, heeft ajbier opgebracht f 69.75. Pijnen van allerlei aard £-> bestrijdt men met -71- MIJN HARDT Buisje 75ct Bij Apoth. en Drogisten 586 lü 33200 ST-M A ARTENSDIJ K. Bij het sleeijerijden aan de helling van deo Molendijk, is het 10-jarig zoontje van den heer B. J. van Oost zoodanig tegen een paal gereden dat genees kundige hulp moest worden ingeroepen. ST-PHILIPSLAND. Op Donderdag 10 Dcc. jl. werd een ouderavond gehouden. De opkomst was tamelijk goed. De voorzitter, dhr. L. Neele, opende de vergadering en heette allen welkom, inzonderheid Burg. en Weth., benevens de voor het eerst aanwezige dames. Hij deelt mede, dat deze avond hoofdzakelijk is belegd om kennis te maken uaet dhr. Speelinau. De notulen werden goedgekeurd, waarna dhr. Speelman de hoop uitspreekt, dat een prettige samenwerking zal bestaan, tusscheo personeel en ouders. De heer J. P. Rooz- mond brengt verslag oit over bet schoolreisje. Bij de rondvraag, bespreekt dhr. A. M. v. Dijke de wenschelijkheid van rapporten. Men besluit., dat met ing>ng van 1926 driemaaudelijksche rapporten aan de kin deren zullen medegegeven worden. De heer A. W. Beorkens informeert naar hek geval, dat de kinderen hun klompen moeten uittrekken aan den ingang der school en dan op hun kousen door de gang naar hun lokaal moeten. Hij heeft hierover van verschillende ouders klachten gehoord en bespreekt verder de wenschelijkheid dat de kinderen met hun klompen aan in de bank mogen zitten. De heer Speelman zegt, dat hij voorgenoemden maatregel genomen heeft in het belang van het kind. Was vroeger de gang nat er. modderig, nu is hij droog en zindelijk. Klachten over koude voeten hoort men niet. De heer Roozemond heeft in zijn klasse de zaak persoonlijk onderzocht. Eéa jongen bleek natte voeten te hebben, echter hLd hij die niet in de gang opgedaan, maar het ventje wat huiten in een plas gevallen. De heer G. C. Noorthoek zegt, dat de men- schen over iets nieuws dikwijls slecht te spreken zijn, zonder dat ze het eigenlijk precies kennen. Hij acht het 't beste deze zaak te lateu rusten en er over te spreken als er beter over te oor- deelen valt. Hij vertrouwt, dat het hoofd en persoueel der school zullen handelen in het belang der kinderen. Nadat niemand meer het «o>rd verlangt sluit uien de vergadering.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1