IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Backin No. 2123 Vrijdag 11 December 1925. Drie en veertigste jaargang Bericht. GOUDFAZANT-SIGAREN Bakpoeder Bij Ruwe. Schrale Huid PU ROL Firma J. M. C. POT - Tholen. Uit hoofde van de a.s. Feestdagen zal ons blad in plaats van op25Dec. op Donderdagavond 24 December ver schijnen. H.H. Correspondenten verzoeken wij beleefd de opgaven van de Predikbeurten voor die dagen in te zenden voor het no. van 18 December. De Uitgeefster. GEMEENTERAAD. 33020 10 6 8 10 ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. HEMT, Etten (N B.) 1 PLUHCAKE DrOeS"ker's Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavoud. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad 1,376, franco per post 11,65 -|- 10 ct. disp. kosten. U1TGWE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag den 19 December a.i. des middags te 12 uur, ten Kaadliuizo aldaar, EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. 8 331SI De aanwijzing geschiedt door den karreman. Tholen, 9 Dec. 1925. BUITENLAND. brengen verdeeld over vier etappes, zoodat voor 1926 de diensttijd 10 maanden zou worden. Ook in offlciëele kringen wil men tol dit cijfer komen. Men zal zich kunnen herinneren, dat de Britsche regeering ter tegemoetkoming aan de moeilijkheden in de kolennijverheid aan de mijn eigenaren een subsidie heeft verstrekt van 10 millioen pond sterÜDg. Thans wordt opnieuw 9 millioen voor hetzelfde doel aangevraagd. Men verwacht bij de behandeling van deze suppletie- aanvraag in het Lagerhuis een ernstige oppositie van liberale en arbeiderszijde. De oppositie in bet Fransche parlement levert het doorslaand bewijs dat er een groot verschil is tusscheu theorie en praktijk. In theorie heeft zij zich steeds verklaard tegen eiken maatregel die de opvolgende regeeringen wilden Demen om een volslagen ÏLflatie te voorkomeD, en even zoovele malen heelt zij een nieuw kabinet doen verrijzeu lot zij zelf in de gelegenheid of feite lijk tot plicht werd gesteld om orde in den chaos te brengeD. En met welk resultaat? Met geen ander dan dat de nieuwe minister van financiën Louche.ur zijn toevlucht beeft moeten Demen tot datgene wat hij zelf steeds verfoeide, Damelijk de bil- jetteDgrens te verhoogen en liefst met niet tuinder dan 7*/j milliard francs. Zijn eenige uitvlucht was eeu gebaar naar de ledige schatkist. Niet alleen moesten de schatkistbiljetten tot een bedrag van milliard worden betaald, doch ook, gelijk we iu ons vorig overzicht deden vermoeden, is een groot bedrag der bons vaD de nationale verdediging niet vernieuwd, zoodat er inderdaad geld moest gemaakt worden. Het is een zich herhalend verschijnsel, dat de elkander opvolgende regeeringen als het ware ééne lijn volgen. Het geldgebrek van den Staat wordt min of meer verborgen, het groeit voort durend aan, totdat op een gegeven oogenblik de juiste toestand naar voren treedt, het minis terie aftreedt en het in de plaats komende de moeilijkheden heeft te overwinnen waarop het aftredende is gestrand. Eveuwel is elke üieuwe regeering genoodzaakt geweest de plannen die werdeu voorgelegd en als oppositie werden be- Btredea, worden overgenomen als uiterste nood zakelijkheid en als eeoigst redmiddel. In weerwil van de meest scherpe bestrijding der iDflitie is Loucheur gekomen met een door de Kamers aanvaard voorstel om de biljetten pers in beweging te stellen opdat de schatkist kan gevuld worden met vrijwel ondeugdelijk gelcL Zoowel de regeering als de meerderheid der volksvertegenwoordiging die haar in deze aan gelegenheid volgt, tooneu groote zwakheid door een weg te volgen dien zij zeker weten niet te moeten bewandelen. Het lijdelijk uitredden uit de moeilijkheid is niets dan een uitstel vau executie, die onvermijdelijk schijnt. Thans is door Loucheur eeu stel nieuwe ontwerpen samengesteld, waardoor uit nieuwe belastingen acht millioen zoude kunuen gehaald worden, terwijl een belangrijk hoogere opbrengst uit de tabak wordt verwacht. De door den rijkskanselier der Duitsche repu bliek toegezegde ontslagname van bet kabinet heeft zich bevestigd. Het is er een druk ge- confereer van de partijleiders en fracties. De crisis is er als 't ware even zonderling als bij ons te lande. Ze is niet geboren uit een conflict tusschen regeering en volksvertegenwoordiging, daar zelfs de Locamo-verdragen aan het kabinet eene meerderheid bezorgdeo, doch het schijnt alsof meu er tot een andere partijgroepeering wil komen. De Belgische minister van landsverdediging heeft bij de Kamer een ontwerp ingediend inzake de legersterkte. Het contingent voor 1926 zal met 5300 verminderd worden. Het bezettings leger zal in het komende jaar nog 7000 man telleD, die zullen worden gelegerd te Aken, Emmerick en Eschweiler. De socialisten zullen een voorstel indienen pm den diensttijd van 12 op 6 maanden te ST-M AARTEN8DIJK, 9 Dec. voorin. 10.30 u. Voorzitter de heer J. PoldermaD, Burg. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Na lezing en onveranderde goedkeuring der notulen vau de vorige zitting, wordt mededeeling gedaan de volgende ingekomen stukken a. Missives van Ged.'Staten tot goedkeuriug van de begrootiogswijzigirg dienst 1925 eu van de begrooting 1926 v< or het woningbedrijf. b. Kasopname bij den gemeente-ontvanger waarbij aanwezig bleek f 8434,55y2- c. Missive van Ged. Staten houdende mede deeling der beslissing van de Kroon dat het maximum aantal vergunningen voor deze ge meente is bepaald op 9. d. Overlegging van de wiust-eu verliesreke ning van den Keuringsdienst van waren te Goes, e. Missive van Ged. Staten tot toezending van eenige bemerkingen op de vastgestelde ge- meentebegrootiug 1926. De jaarwedde van den gemeente-secretaris moet worden bepaald op f 2590. Aan het verleend subsidie aan de afdeeling der I\B.C-vereeniging moet eene tijdsbepaling wordeu verbonden, bijv. tot wederopzegging toe. Deze wijzigiogeu «orden, met nog een paar puuten van zeer ondergeschikt belang aangebracht. d. Verzoeken van W. A. vau Zetten, Jac. Hengstmeogel, A. den Engelsman, A.L. Riedijk en J. G. Duijnhouwer om in aaumerking te komen voor eveutueele verloting van land, worden ingewilligd. De heer Vroegop acht de loting op zich zelf niet onbillijk, maar sommigen staan reeds zoo lang op de lijst, dat ze aan geen land kunuen komen. Hij zou er de voorkeur aan geven om te haudelen zooals met de toewijzing dtr ge meentehuizen. Goedgevonden wordt om hen die zich tot een bepaalden datum hebben aangemeld, op eeu lijst te plaatsen in volgorde door het lot te bepaleD, en zij die zich daarna aanmelden of nog zullen aanmelden, achtereenvolgens op die lijst te plaalsen naar welke raugorde zij voor de toewijzing van een stuk laud in aanmerking komen. e. Verzoek van Gebr. Nelisse om het land dat bij beiden vau de gemeente in huur is, af te staan aan een hunner. De Voorzitter zegt dat beiden overeengekomeu zijn om elk een perceel voor eigen rekening te huren. Zoo is een gelijk verzoek aan het Kerk bestuur gedaaD, waarbij Pieter het geheele stuk aau zijn broeder Nathanaël wil overlaten en zoo wil laatstgeuoemde zijn aandeel van het ge meenteland aan ziju broeder overlaten. Met algemeene stemmen wordt deze over dracht goedgekeurd. f. Verzoek ven de Acetyleer-Maatschappij te Ro'terdam om bij Iz. Hage eeu benzinepomp te mogen plaatsen. Burg. en Wetb. hebben nadat aan de wettelijke formaliteiten wa9 voldaan daar tegen bezwaar, doch daar de pomp op de stoep, die feitelijk gemeentegrond is, staat, stellen Burg. en Weth. voor in den vorm van een recht voor die plaatsing f 10 'sjaars te vorderen. De heer Vroegop vraagt of dat niet onbillijk is. De pomp staat niemand en Diets in den weg. Waarom moet dan daarvoor nog f 10 ge vraagd worden. L)e stoep is van de gemeente, maar dal zullen bij slot vau rekening wel alle stoepen 2iju en als men daarop een heining of iets anders plaatst, wordt daarvoor niets gëeischt. De heer Kloet merkt op dat in Bt-Annaland f 25 moet worden betaald. De heer Koopman vindt in het voorstel Diets onbillijks. Als een werkman grond vraagt om er een varkenshok op te plaatsen, moet hij er ook voor belaleD. Waarom dan in dit geval Diet. De heer Vroegop acht het geval niet gelijk. Want in het laatst bedoelde wordt er grond aan de gemeente onttrokken, maar met bet plaatsen van zoo'n pomp niet. De heer Quakkelaar is tegen de f 10, als er nog een aanvrage inkomt dan zou die wellicht gratis behandeld worden. De heer Koopman zegt dat er geen uitzon deringen moeten zijn. De heer Kloet voelt niet veel voor die mo gelijk andere vraag. Met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Quakkelaar, Vroegop en Hage, wordt het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. 9 qtdep0 met rozijnen naar Oetkcr's^Rcccpt, gebakk. m. een dooi Dr Oetker op wetenschappelijker grondslag vervaardigd Bakpoeder. Backin vervangt de Gist. Men gaat onmiddellijk tot hakken over, hei deeg rijst ondei het bakken Backin is zuinig in het gebruik en niet zooals gist, aan bederf onderhevig 80 gr. boterca. f 0.25 2 eieren 0.12 150 gr suiker ca. 0.07 250 gr tarwebloem 0.08 l/3 pakje Di Oetker's Backin 0.01 l/s liter room ca. 0.20 150 gram rozijnen „0.18 150 gr. krenten. 0.12 li3 citroen 0.03 f 1.09 Bereiding: Men roere de boter tot room voege suiker, eieren, geraspte citroenschil, he. gezeefde en met Backin vermengde meel en de room toe dan rozijnen en krenten.Vul een in^ gevetten vorm met dit deeg en bak de cake bij middelmaiige hitte ruim 1 uui. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratissreceptenboekje toezenden. g. In verbaud met de mogelijke bijdrage vau het rijk in de exploitatiekosten der gemeente- woningen, waartoe de gero. secretaris een volledige opgave vau den aanvang der exploitatie heeft sameogestcll, verzoekt hij een billijke vergoeding, bij aldien de gemeente inderdaad een rijksbijdrage mocht outvangen. De voorzitter zegt dat de secretaris er een zeer omvangrijk werk aan heeft gehal door van elke wouiug sint9 1914 gebou»d de onder scheidene gegevens te verstrekken. Burg. en Weth. achten eene gratificatie van f 100 alles zins billijk. De vergadering vereenigde zich daarmede unaniem. b. Een nota van b vindingen der gezond heidscommissie te Tholen naar aanleiding van een aan deze gemeente gebracht ofliciëfi beioek. De Bewaarschool maakte eeu goeden indruk aan een in de Dabijheid gelegeu beerput behoort meer aandacht ter geregelde reiuiging te «orden geschonken. In de openbare 9chool zouden in sommige lokalen de banken die aan de gezond heid der kinderen niet bevorderlijk zijn, door nieuwe behooreu te worden vervangen de kachels waren roestig j in den gang zou eeD uieuwe tegelbedekking weuschelijk zijn de muren vau 6omioige luk. ]en waren zeer kaal een waterdoorspoeliog en een waschgelegenheid zijn wenschelijk, een jongen leed aan hoofdzeer, die van de school diende verwijderd te worden. Iu den dierentuin wordt erg geklaagd over de stank die daarvan uitgaat. De sloot aan het Boschje, die eeu erge slank verspreidt, behoort gedempt en gerioleerd te worden. De voorzitter zegt dat reeds terstond de aan dacht aan een en ander is geschonken. Het vernieuwen van de schoolbanken i9 een zaak die er zeer diep zou ingrijpen. Als men af en toe enkele nieuwe stelleu aanschaft, komt men tocb ook tot de verbetering. Ten aauzien van de stank in deD diereutuin is aangezegd dat de mestputten behooren afgedekt te worden. De muren iu de school wordeu beurtelings geverfd. De leien iu den schoolgang zullen vernieuwd worden, zoodat de bezwaren niet van zoo'n eru- stigen aard zijn. De heer Vroegop zegt dat het slot van hel schrijven vergeten wordtde demping van de sloot aan het Boschje. Hiertoe is reeds in het voorjaar besluteö, en er gebeurt niets. Dat komt meer voor, als er tot iets besloten is, dat men het, maar laat loopen. Men kaa eigenlijk even goed den Raad opdoeken. De heer Quakkelarr merkt op, dat de ge zondheidscommissie zich niet van haar taak gekweten heeft, voor wat aangaat dat bezoek aan den diereniuiD. in plaats van er iu te gaau en zich te overtoigen, zijn ze er maar voorbij De heer Kloet zegt, dat de polder er tegen is om de vuile rommel uit die sloot in den watergang te ontvangen. Als er eene oplossing kan gevonden worden om dit vuil io een ver- gaarput op te vangec, dan zal hel bestuur geen bezwaar hebben om de sloot in de watergang te laten uitwateren. De voorzitter voegt er aan toe, dat men wel gemakkelijk een besluit kan nemen, maar het moet ook kunnen uitgevoerd worden. Zooals de toestand nu is, is het uiet uit te voeren daar het water toch uiet bij een klim kan weg- loopen. h. schrijven van den iniuister van Arbeid, houdende mededeeling, dat geene premies meer worden verstrekt voor den bouw van arbeiders woningen. i. vau de verschillende besturen der kring gemeenten van den keuriugsdieost is bericht ontvaDgeu dat tegen bepaliug van de jaarwedde vau den keuringaveearl9 op f2750 geeu bezwaar bestond. Ook bier worden geene bedenkingen gemaakt, nadat was medegedeeld, dat deze wedde uit de keuringsgelden wor-lt bestreden. De heer Vroegop vraagt of er op de keur- Ioodcd nog iets over is. Hierop wordt bevestigend geantwoord. Doch iu 1927 als da wet in volle uitvoering zal kouneu moet er een gebouwtje voor nood- slachtiogen worden opgericht, hetgeen uit de keurloooen moet komen. Zou meu nu de keur- looDen verlagen, dan is het onvermijdelijk dat ze io 1927 weder zouden moeten worden verhoogd. j. Het adres van de Proviuciale geitenfok- vereenigiog tot het verleeneo van een subsidie als er eene plaatselijke vereeniging zou wordeu opgericht, wordt voor kennisgeving aangenomen, evenals het verzoek van de vereeniging Centraal Hulpbetoon tot toetreding als lid tegen een contributie van f 10 's jaars. k. Verzoek vaD de bewoners van het Bleekveld om straatverlichting en betere bestrating. De Voorzitter zegt dat tegen het eerste geen bezwaar is daar hot aanwezige lichtpunt enkel het Bleekveldscbe voetpad belicht. Ten aanzien van het tweede gedeelte merkt hij op, dat men in die straat Dog aan het bouwen is eu er enkel de rijbaan ligt. Het klinkerpad wordt aangelegd als de straat vol i°. Verzoek van de Cbr. Landarbeidersbond om hare vergadering te houden in een der lokaleu vau de openbare schoei. De Voorzitter zegt dat het hoofd der school heeft medegedeeld dat zulk eene vergaderiug nie' de minste last veroorzsakt, weshalve Burg. eu Weth. voorstellen het verzoek iu te willigen en eeD gelijk recht ook toe te keuneu aan den modernen Landarbeidersbond. Aangenomen. m. Op het verzo k van het Hoofdbestuur vau den Bond vau arbeiders iu het Land- eu Tuinbouwbedrijf tot het treffio eeuer regeling ten bate van eukele leden der arbeidersbouden die in verbaud met de desbetreffende reglementaire bepalingen geeu uitkeeriug bij werkeloosheid kunuen geuieteu hebben Burg. en Welb. geen praeadvies ingediend en wenscheu de beslissing aau deu Raad over te laten. Bedoelde bepaliug 544 van Handen en Gelaat Doos 30-60-90ct. IU 33182 luidt dat een lid, dat gedurende 3 achtereen volgende joreu steun beeft genoten, nog gedurende 36 dagen steun kan genieten. Nu zijn er enkele ledeu die dit maximum hebben bereikt eu te zijner tijd toch steun behoeven, doch er niet van zullen kunuen j rofiteerer, waarvoor nu eene regeling wordt gevraagd. De heer Quakkelaar merkt op, dat het geen bewijs is, dat zij die Diet uitgetrokken zijn, niet werkeloos zijn. De heer Kloet zou er tegen zijn om als er in die periode een dag zou gewerkt worden, geene uitkeering te geven. De beer Vroegop zegt, dat dit juist de fraude in de band zou werken. De wettelijke bepalingen zijn er om na te leven. De heer Koopman zegt dat er wel zijo voor wie gedurende 35 dagen wordt gestempeld, die tóch 3 tot 4 maanden zonder werk zijn. Men zou zoo zeggen dat er bier geen werkeloosheid is. Op voorstel van den heer Hage zal bet Dag. Bestuur eene conferentie houden met de besturen vau de bouden en den controleur, ten einde eene regeling te ontwerpen die den Raad ter goed keuring zal worden aaDgebodcn. n. In verband met de door den heer G. J. de Wilde gedane aanzegging tot opruiming van de gemeente-mestvaalt is men bij nader overleg tot de conclusie gekomen, dat deze belt kan

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1