IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT PU ROL No. 2122 Vrijdag 4 December 1925. Drie en veertigste jaargang GOUDFAZANT-SIGAREN Ruwe,Schrale Huid Firma J. M. C. POT Tholen. 83020°lt) 0 8' 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N.B.) springende lippen Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. p,y. per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87®, franco per post f 1,65 -}- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE: Telef. Interc no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 76 cent; iedere regel meer 171/1 vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND. Evenals in 1914 de kreet weerklonk de kogel is door de Kerk", daarmede te kennen gevende, dat de algemeene oorlog ontketend was, kan van den gedenkwaardigen datum van 1 December van dit jaar dezelfde kreet uitgaan. Doch van gansch tegenovergestelde beteekenis. Immers nn bedoelt het de inluiding van een doorzamen vrede in Centraai-Europa. Voor Duitschland is het van eene bijzondere beteekenis, daar bet een toekomst mede tegemoet gaat van een weder-opgestane gelijkgerechtigde mogendheid van grooten omvang. En in het algemeen «1 uit het den moreelen plicht in zich om eene onderlinge welwillende gezindheid aan den dag te leggen. Zoo kan de eerste van Wintermaand een vredeadag worden voor West-Europa, als een triomf van de vredes- gedachte. De plechtigheid der ooderteekeniug van het verdrag in het Departement van buitenlandache Zaken te Londen was eenig in de geschiedenis. Na de onderteekening volgden verschillende toespraken van alle delegaties. De grondtoon was eene verwijzing naar het nieuwe tijdperk, waarin de volken die geslagen zijn door den geesel van den oorlog zullen sarneu werken in een geest van wederzijdech vertrouwen en door de ontwapening der harts tochten de ontwapening der landen voorbereiden. Frankrijk heel! weer eèn nieuwe regeering. Briand is er io geslaagd een kabinet samen te stellen, dat, gelijk elk ministerie iu Frankrijk staan zal in het teeken der fiuaDciëele politiek van de Republiek, die inderdaad eene brandende kwestie is. Men moet vóór het begin der volgende week de terugbetaling der vervallen schatkistbiljetten doen. Deze bevinden zich in hoofdzaak in handen van instellingen, die deze biljetten als belegging op kortea termijn hebben genomen en met de aflossing das wel rekening hebben gehouden ten aanzien hunner eigene verplichtingen. Zoude de betaling worden opgeschort dan zouden ze mede genoodzaakt kunnen zijn hun bons der nationale verdediging te verkoopeu, waardoor zoowel het ministerie van finauciën als de Bank van Frankrijk in groote moeilijkheden zouden komen. Het aanaienlijk bedrag dat aan deze boos uitstaat 56 milliard francs vormt voor hands een staket voor elke poging om tot betere toestanden te komen. Immers de bezitters van deze bons hebben het in hun macht om elke maatregel die hen- zelve zou beuadeelen, te voorkomen, door de bedreiging met de opvraging eu bloc. Daardoor ontstaan in den laatsten tijd telkeomale botsingen in het parlement, waar de regeering de lasten van den tijd zooveel mogelijk op de schouders der bezittendeo wenscht af te wentelen, hetgeen door bepaalde categoriëu wordt tegen gehouden. Het grootste gedeelte van het gevallen kabioet- Painlevó is overgegaan io dat van Briand. Men wacht de daden van het nieuwe bavind af. Het zoo juist geboren kabinet zou zijn taak kunnen tooien met een zeer vruchtbare daad. Briand moet, in overleg met de Spaansche regeeriog bereid zijn, zoo spoedig mogelijk vrede in Marokko te sluiten op den basis van een inter nationale overeenkomst waarbij aan de Riff* bet bestuur over bun gebieden zou worden gelaten. BINNENLAND. Men zal hebben kannen ervaren dat de gouden tienguldenstukken in ruime mate in circalatie zijn gekomen. Het is de bedoeling niet om ze uit te geven om ze als curiositeit op te potten doch werkelijk als betaalmiddel te deen functio- neeren. We weten wel, de gouden Willems zijn mooi eo in het oog van het huidige geslacht, waarvan menigeen nog nimmer zulk een geldstuk zal hebben gezien een groote bekoring hebben, maar desondanks wil de Nederlandsche Bank dat ze alt betaalmiddel zullen worden gebruikt, waartoe het zelfa in de bedoeling moet liggen om lang- zamerhaod papieren geld aan de circulatie te onttrekken. Het bewaren van dit gouden geld heeft na ook geen zin meer als dit uit speculatief oogpunt mocht geschieden iu de verwachting dat ze aan merkelijk in prijs zoaden stijgen, daar de wer kelijke waarde gelijk is aan de goudvaarde en de massa-ciroolatie de zeldz&amhaid dezer mooie mont geheel wegneemt. Het Hgt in de bedoeling om in de volgende maand de aanbesteding te doen plaats hebben voor het bedijken van een gedeelte van den Biesbosch. In het Zeenwsch comité tot oprichtiüg van een monament voor Juliana van Stolberg hebben o. m. zitting genomen de heeren J. Polderman, L. Nilant, A. F. Hanssens en mr. A. J. van der Hoeven, resp. burgemeester van St-Maartens dijk, St-Philipslaod, Stavenisse en Tholen. Zoowel door den heer Van der Waarden als door den beer Braat zijn voorstellen ingediend in zake den nog steeds de gemoederen verdeeld houdenden zomertijd. Eerstgenoemde wil eene vermindering van het tijdsverschil, alzoo niet een verschil van ééo uur, terwijl de heer Braat nog een korter tijdsbestek wil waarin eveutuëel .de zomertijd zon gelden. Het mecrendeel der opposanten van den zomer tijd kon zich vrijwel met dit voorstel vereenigen. Sommigen betreurden het zelfs dat het zich niet uitstrekt ook tot den wintertijd. Het voorstel-Braat had een minder gunstig onthaal. De inkorting van den duur van den zomertijd had geen zin, daar hij bij nog meer dere inperking weinig waarde meer heeft. De kabinetscrisis. Op de vraag van mr. Marchant aan de Katho lieke Kamerfractie of zij bereid is mede te werken aan de samenstelling van eene parlementaire democratische regeering, die steuuen kan op eene meerderheid iu de Tweede Kamer, welke dan zou moeten gevormd worden door de Katholieken, de vrijzinnig- en sociaal-democraten, heeft be doelde fractie eenstemmig atwijzend geantwoord. Op den voorgrond wordt in bet autwoord gesteld dat zij in hoofdzaak met de-grootste groep waarmede zij zou moeten samenwerken een te diepgaand verschil in levensbeschouwing heeft, dan dat van deze 9ameuwerking sprake kan zijn. Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze, om verschil lende redeneD, door haar zeer ongewenscht ge achte samenwerking kunnen overgaan. Zij ziet echter niet in dat deze Doodzaak thans reeds aanwezig is. Daar zonder de medewerking der Katholieken een parlementair democratisch kabinet niet mo gelijk is gebleken, heeft mr. Marchant de hem door de Koningin verstrekte opdracht tot vorming van een kabinet, betnigd tot zijn leedwezen niet te kunneu aanvaarden. Naar luid der geruchten zou thans naar parlementair gebruik de beurt aan de Chr. Hist. fractie zijn. Nu vraagt men onwillekeurig af of zulk eene poging ooit kans van slagen zou kunnen hebbeD, daar deze partij niet uiel links een ministerie kan vormen en evenmin met rechts, daar"de coalitie als 't ware zou zijn verbroken met de afstemming over dea gezantschapspost bij den Paus. De verklariog van dr. Noleus, afgelegd vóór de stemming, duidt, meent men, daarop. Toch geeft „het Centrum" daarvan eeu uitleg, die geheel anders is dan men dr. Nolens in den mond legt. De leider der Katholieken heeft verklaard dat medewerking aan de opheffing van het gezantschap hen zou nopen om te overwegen of de Katholieken steun kunnen verleenen aan welk kabiuel ook, voortgekomen nit groepen aan welker medewerking de ophelfing vau dezen gezantschapspost zou zijn te wijten. Daar is niet gesproken over die overweging ten opzichte van een stemmen vóór het amen dement-Kersten. Men heeft blijkbaar van de Chr. Hist. niet anders verwacht, dan dat ze voor dit amendement zouden stemmen. En waar zij dit deden uit overtuiging, deed de linkerzijde dit uit politieke berekening. Uit dien hoofde behoort te worden overwogen of aan een kabinet nit zulke groepen steun kan worden verleend. Iu verband met de zinsnede iu het antwoord aan mr. Marchant, dat zij de voorkeur geeft aan een kabinet, steunende op de drie rechtsche partijen, omdat zulk een kabinet de meeste waarborgen geeft voor een alzijdige behartigi g van 'a lands belang, ziet men de verklaring van de woordspeling dat de roomsch katholieken wel kunnen samenwerken met de chr. historischen ondanks ze vóór het amendement-Kersten stemden, maar niet met een der andere groepen nit de Kamer, die den gezantschapspost hebben doen vervalleB. PROVINCIALE STATEN. In de Dinsdag geopende najaarszitting der Provinciale Staten is lecture gegeven van het schrijven inzake de verbeterde overvaart tnssehen Zijpe en Anna Jacobapolder. De directeur der Rott. Trammij. had in eene correspondentie met den hoofdinspecteur-generaal van de spoor- en tramwegen, aangevoerd, dat de ontwikkeling van het autoverkeer voor de Provincie van veel meer belang schijnt dan voor zijn Maatschappij en bij moet wat dit laatste betreft, toegeveD, dat een vervoer van slechts 800 auto's per jaar, dat is 1 auto op 4 h 5 overvaarten per dag, nog niet voldoende is of voor de toekomst vol doende vooruitzichten opent, om zich daarvoor belangrijke opofferingen te getroosten. Bovendien is den hoofdinspecteur gebleken, dat bij autoreizigers de grief bestaat, dat het aantal malen, dat de veerboot per dag vaart, te. gering is en dat aautal slecht over den dag verdeeld is en dat vooral het tarief voor een extra-overvaart, dat thans f 20 bedraagt, veel te hoog genoemd wordt. Het aautal overvaarten is in de zomermaandeu meer dan in den winter en bedraagt bij de tegenwoordige dieustregeling tot 15 December van Zijpe naar Anna-Jacoba 6 op weekdagen en in tegengestelde richting feitelijk slechts 4, doch indien men zich eerst de reis naar Stave nisse getroosten wil, ook 6. De directeur gaf toe, dat dit aantal niet groot is, en dat hij daarom ook oogluikend toelaat, dat eeD veerman, die tusscbentijds met een motorbootje publiek en rijwielen overzet, van de uitsluitend voor zijn dienst bestemde Rijks- havens gebruik maakt. Hij is bereid tot bet inleggen vaD extra- vaarten op tijdstippen, welke door de Provincie io overleg met hem zouden zijn vast te siellen, mits hem per overvaart het niet te hooge bedrag van f 3 gegarandeerd wordt. Onderhandelingen daarover zouden reeds in een vergevorderd stadium verkeeren en schijnen door de Provincie aanneembaar geacht te worden. In dit verband wijst de hoofdinspecteur op de subsidie, «elke door de Provincie nog steeds aan de R. T. M. verleend wordt voor het ouder- houden van een geregeldeo dienst naar Stavenisse eu het feit dat tengevolge van het geregeld loopen van autobussen op bet eiland Tholen, waardoor ook de bewoners van Stavenisse een behoorlijke en geregelde verbiuding met Bergen op Zoom verkregen hebben, het nut van dien Stoombootdienst belangrijk verminderd is. Her haaldelijk varen de booten thans zonder passagiers of lading, eoodat de vraag rijst of bet niet aau- beveling zoude verdienen het daarvoor bestemde geld te besteden voor verbetering van de be- dieniug van het veer Zijpe-Aona Jacoba. Hij concludeert derhalve dat bet tijdstip nog niet aangebroken schijnt om de R. T. M. door verlaging van bedoelde maxima, te dwiDgen tot het invoereu vao een lager tarief voor bet ver voer van automobielen iu meergenoemd veer, doch, dat er zeker termeu zijn voor de Provincie Zeeland om in overleg met genoemde Maat- echappij eu voor het verleeneu van een geldelijke tegemoetkoming te geraken tot een lager tarief en een menigvuldiger veerdienst, ter verwezen lijking waarvan die Maatschappij zooals hem bleek, alleszins bereid is mede te werken. Doos30-60*90cLTube ÖOct Bij Apoth.en Drogisten 552 10 33169 THOLEN, 4 December 1925. De collecte teu behoede van een geschenk aan H. M. de Koningin en Prins Hendrik bij gelegenheid van hun 25-jirig huwelijk heeft in deze gemeente f 61.40 opgebracht. De jongedames Lien Goossen en Gre L&nting die zich daarvoor beschikbaar stelden, hebben eer van hun werk. De destijds voorloopig aangekondigde tentoonstelling van de vereeniging „de Gevleu gelde Postduif' alhier, Z9l plaats hebbpn op Zaterdag 12 December in „Non Se ui per'. Er is reeds een groote deelname; de vereeniging hoopt eveneens op een druk bezoek te mogen rekenen. De toegang zal kosteloos ziju. Als be langstellenden de vereeniging in de gelegenheid willen stellea de aan te scha (fa u kunstvoorwerpen die als prijzen worden uitgeloofd, nog meer uit te breiden, zal dit het bestuur zeer aangenaam ziju. De laodbouwersknecht Deurloo van „Molen vliet' had Woensdag het ongeluk vau een wagen te valleD. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en ouder geneeskundige behandeling gesteld. Ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen heeft te Poortvliet de verkoop plaats gehad van een woonhuis eo erf ten be hoeve van de erven vau wijlen J. E. van der Slikke aldaar. Kooper werd de heer W. Dron- kers, burgemeester, voor f2375. ST-ANNALaND. Op Dinsdag. 1 dezer, werd des avonds in het lokaal van M. J Boogaard alhier eene tweede boiteugewone algemeene ver gadering der Ccöp. Boerenleenbank gehouden, omdat in die van 20 Nov. j'. de behandeling der nieuwe statuten niet kon plaats hebben, wegens het niet aanwezig zijn van een voldoend aantal ledeD. In deze vergadenug wareu na tegenwoordig 61 leden. Da nieuwe Statuten eu het nieuwe Huishoudelijk Reglement werden met algemeene stemmen onveranderd vastgesteld en besloten tot de oprichting eener afzonderlijke spaarbank over te gaan. In het Huishoudelijk Reglement is nu bepaald dat geen bloed- of aanverwantschap tot eu met den tweeden graad mag bestaan tusschen de leden van het Bestuur, noch tusschen die van den Raad van toezicht, noch tusschen de leden vao het Bestuur en die van den Raad van toezicht onderling. Evenmin mag die bestaan tusschen den kassier en de leden van het Bestuur en den Raad van toezicht, terwijl de benoeming van Bestuursleden en van den Raad van toezicht moet plaats hebben uit een bindende voordracht vau drie personen opgemaakt door het Bestuur en den Raad vau toezicht. ST-MA ARTENSD1JK. Iq deze gemeente doet zich een geval voor van typhus abdominalis. ST-PHILIPSLAND. Bij den hevigen storm, die verleden week woedde, is de motorboot van Esbak en Zonen te Broek op Langendijk, schipper J. Haverboek, „Nooit volmaakt', tegen de ateeD- glooiïng van den dijk aan den Anna Jacoba polder geworpeD. Het schip sloeg een gat van pl. m. 25 M. lengte in de steenglooiïug. De opvarenden, schipper met vrouw en kind met knecht kouden bet schip door middel van de loopplank verlaten Wonder boven wonder bekwam de motorboot geen letsel. Ongeveer terzelfder tijd strandde op het schor bij de hofstede „de Stel berg' eveneens em mo torschip. Het zal nogal veel moeite kosten om dit schip alsmede de „Nooit volmaakt" vau Haverhoek te water te krijgen. Bij de op Zaterdag jl. gehoudeu verkiezing van notabelen bij de Ned. Herv. Kerk alhier werdeu herkozen de beereo H. J. Rijsteubil, A. C. Stoutjesdijk eo A. A. Stols. De heer A. A. A. Verbraeck, vroeger onderwijzer aan school I alhier, thans te Amster dam, slaagde dezer dagen voor aardrijkskunde M. O. Door de bewoners van den Stationsweg alhier is bij den Gemeenteraad irgedieud een verzoek om genoemden weg in een beteren toe stand te willen breugen, daar deze weg bij slecht weer bijna onbegaaubaar i°. STAVENISSE. Iu de alhier gehouden verga dering vao den Dijkraad der waterkeering van de Ca1, polders Oud-Kempenshofstede eu Mog- gershil werdeu opgemaakt de omschrijvingen der uit te voeren gewone en buitenwone werken aan de waterkeering van de beide polders in het dienstjaar 1926/27. Dd gewone werken aan den Cal. O. K. H.polder eischeu een uitgaaf van f 730 en die aan den Cal. polder Moggershil een van f 975, terwijl de buitengewone werken aar. laatstgenoemden polder werden begroot op f14510. Deze bestaan iu den aanleg vau steen- glooïug tusschen de dijkpalen 0 en 2. Voorts werd overeeukomstig een algemeene uitnoodiging van h.h. Ged. Staten dezer provincie de iustructie van deu waterb. ambtenaar gewijzigd eu aange vuld in d:en zin, dat bet hem volstrekt ver boden zal zijn op eenige wijze zijn bemiddeling of tusschen komst te verleeneu bij betalingen, welke tot de verplichtingen der aannemers be- hooreu. GEMENGD NIEUWS. Ernstige scheepsramp. Te ongeveer half zeven is de Deenscbe drie mastschoen r Vestland, vermoedelijk tenpc/olge van een verkeerde afstandsberekening op de plaat /an Zoutelande geloopen. Het was noodweer eu er woei een hevige sneeuwstorm. Zoo'lra door den afhaalkolter no. 3 van het Nederlandsch loodswezen was gerapporteerd, dat op genoemde plaats een schip zat, is die kotter met de reddingsboot van Vlissiugen uitgevaren. Het bleek echter door de hevige branding on mogelijk direct hulp te bieden; de reddingsbooten bleven in de buurt. Toen de athaalkotter tegen 11 uur een sloep met 3 matrozen vau de Vestland ontdekte, wareu deze maunen spoedig aan boord gehaald. Even later ontwaardde de reddingsboot een der 8 opvarenden, die in een gordel rond dreef; deze schipbreukeling werd gewond en verkleumd in de reddingsboot gehaald en gezien ziju toestand direct naar Vlissiugen gebracht en aldaar per brancard naar het St-Josephziekeohnis vervoerd. De machinist bad zich in deu mast iu veilig heid trachten te breDgen en was geheel verkleumd en daarbij was hij tijdelijk in zijn geestvermogens gekrenk*. De zcesleepboot Blaukenburg gelekte bet den kapitein, den stunrman en de machinist vau de Vestlaud van boord te halen en naar Vliseingen te voeren. De machinist werd terstond naar het St-Josephziekenhuis vervoerd. Er waren toen dus 7 personen in veiligheid gebracht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1