IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 2121 Vrijdag 27 November 1925. Drie en veertigste jaargang GOUDFAZANT-SIGAREN Firma J. M. C. POT - Tholen. Neerland's positie in den Volkenbond. 38020 10 0 8 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N B.) GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87', franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/2 vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter algemeene kennis, dat is ingekomen een aanvraag van M. van Noort alhier, om van de gemeente in erfpacht te ontvangen een stukje grond deel uitmakend van het plein der U. L. O. School groot ongeveer 131/2 M2. en gelegen ten westen van zyn schuur aan de Venkelstraat. Stukken liggen ter inzage ter Secretarie. Bezwaren kunnen binnen twee weken na heden worden ingebracht. Tholen, den 27 November 1925. 12 Vóór de oprichting van den Volkenbond was het doei van de Nederlandsche weermacht twee ledig, eerstens het opvaugea van den eer9ten stoot van een gewapeuden vijand en tweedens de handhaving van de neutraliteit. Ondanks den beschermenden Volkenbond zal toch een kleine weermacht moeten blijven bestaan om io de gegeven omstandighedeu dien eersten stoot op te vangen in afwachting v&n de komst van Volkenbondstroepen. Aldns is het standpunt van prof. Francois, chef der afdeeling Volkenbonds zaken van het departement buitenlaodsche zaken. Het volkenbondsregime sluit geenszins zelf verdediging nit en zelfs het verdrag van Locarno sanctionDeert niet alleen zelfverdediging, maar zelfs de automatische medewerking vóór de be slissing van den raad. De voorloopige werking die hiervan uitgaat, is Diet te onderschatten en komt den geheelen bond ten goede. In het VolkenboDdssysteem kan du9 niet van zoodanige weermacht worden afgezieD, want laat men den aanvaller zich vau zijn 9teunpauten meester maken, dan zouden de Volkenbondstroepen voor een uiterst zware taak worden gesteld. Intosschen kannen bepaalde landen om speciale redenen van daadwerkelijke deelneming aan de sancties worden uitgesloten, maar Nederland kan voor zich be zwaarlijk zulk eene uitzonderingspositie opeischen. Dat het Diet hij machte is een vijand aau de grens te weren, heeft het met tientallen andere landen gemeen. Daarom is de vraag niet wat voor de kleine mogendheden het aangenaamst zou ziju, maar op welke wijze de handhaving van het recht zoo doeltreffend mogelijk wordt georganiseerd. Hiertoe is het noodig tegen te gaan dat belangrijke gebieden open en bloot blijven liggen. Wil men nu eene algemeene ontwapening die afvoert vau den weg van de internationale organiseering, brengt men "den vrede niet vooruit. Onhoudbaar is het standpunt, dat men eerst het bestaande moet opruimen om dan later, als men den tijd daartoe rijp acht, te gaan denken over vorming van een interna tionale weermacht. Nationale ontwapening aan te prijzen en tegelijkertijd vertrouwen te prediken in den steno van den Volkenbond, is volkomen tegenstrijdig. Nederland is steeds bereid geweest met alle landen onbeperkte arbitrage-verdragen te sluiten, waartoe de geneigdheid van de overige mogend heden om daarop in te gaan wat grooter ge worden is, maar het sloiten van verdragen is niet alleen voldoende j er moeten ook waarborgen zijn om staten die ter goeder trouw zijn tegen de niet-naleving door anderen te bescbermeD. De tweede taak van de weermacht, die name* lijk ter handhaving van de neutraliteit, zal blijven beslaan, daar de onzijdigheid mogelijk blijft, zoolaDg het Volkenbondssysteem niet tot volle ontwikkeling is gekomen. Er kan sprake zijn van de neutraliteit bij niet-eenstemmigheid van den Raad, of bij niet-aanvaarding van 's Raad» aanwijzing van den aanvaller en ten slotte kan bij een beroep op 's lands veiligheid de tusschen- kouist van den Volkenbond spaak loopen. Zelfs een kleine weermacht kan nit een oogpunt van neutraliteitshandhaving nattig werken, door zich van den aanvang af tegen op zich zelf onbe duidende schendingen-der onzijdigheid te ver zetten, zoodat men het gevaar voorkomt dat deze schendingen langzamerhand zoodanige afmetingen gaan aannemen, dat de onzijdige onvermijdelijk in den strijd wordt betrokken. BUITENLAND. De fatale datam der onderteekening van het verdrag van Locarno zal enkele dagen worden uitgesteld. Men kan weten dat oorspronkelijk was bepaald deze gewichtige handeling op 1 Dec. te doen plaats hebben. In verband echter met het overlijden van Koningin Alexaudra van Engeland, de moeder van den Koning, zal dit thans enkele dagen later geschieden. De koningin, weduwe van wijlen Koning Edward VII, zoa 1 December 81 jaar zijn ge worden. Zij bewoog zich voornamelijk op het terrein der ziekenverzorging. Hoewel haar ge zondheid achteruitgaande was, is het einde spoediger gekomen, dan gedacht was. Immers ter eere van de terugkomst van den PriDS van Wales was een groote eeremaaltijd aangericht, waarop refeds enkele gasten tegen woordig waren. Op eens werd de festiviteit af besteld omdat de toestand zoo plotseling erger geworden was. De spijzen werden verdeeld onder de Londensche ziekeuhuizen. De kroonprins en zijn broeder konden niet tijdig meer aan het paleis van hunne groot moeder zijn daar de expres-trein door zwaren mist vertraging had. Rij aankomst bleek de Koningin-weduwe reeds te ziju overleden. Oudergroote deelneming, ook vau de bevolking, is de hoogvereerde vrouw Dinsdag begraven. "Frankrijk beleeft weer eens een regeerings-crisis. Het Kabinet-Painlevé is gestruikeld op de financieële voorstellen der regeering. Het schijnt aan de orde van den dag te ziju om kabinetten omver te werpen uit een zekere zucht om zelf in de hoogte te klimmen. Met de wijziging van de mentaliteit vso het menschdom daalt ook het verantwoordelijkheidsgevoel. De oud-minister Briand is voor 't oogenblik formateur. In Duitschland staat men er binnenkort evenzeer voor. De Rijkskanselier dr. Luther heeft onafwijsbaar verklaard, dat de regeeriog, terstond na de onderteekening van het verdrag van Locarno zal aftreden. Men is nu al druk doende met het uitzetten der stukken om te kunnen nagaan tot welke constellatie men zal komen kannen teneinde de regeeringszetels te bezetten. BINNENLAND. H. M. de Koningin heeft aan rar. H. P. Marchant de leider der vrijzinnig-democraten opgedragen een kabinet te formeerei). Mr. Marchant heeft zich in verbinding gesteld met dr. Nolens, de president van de Roomsch-Katholieke Kamerfractie en den heer Albarda, de leider van de s. d. a. p. Uit het feit dat het onderhoud met dr. Nolens geene aanleiding heeft gogeven tot het niet aanvaarden der opdracht, leidt men af, dat de Katholieken zich beraden om aan de nieuw te vormen regeeriug met de socialisten deel te nemen. In ruil voor de bereidverklaring zou den Katholieken het gezantschap bij don Paus, dat ookdoor de vrijzinnig democraten en sociaal-democraten is ontnomen, worden teruggegeven, alsof men met een stuk speelgoed te doen heeft. In de afdeelingen der Tweede Kamer is een wetsontwerp onderzocht tot aanvulling van de wet op de middelen van vervoer, in verband mot het steeds uitgebreider wordend autobus-vraagstuk. Sommige leden spraken er hunne teleurstelling over uit, dat zij niet eene bepaling aantroffen waarbij den ondernemers van een autobusdienst den plicht wordt opgelegd zich te verzekeren tegen hunne geldelijke aansprakelijkheid voor schade door de reizigers bij de uitoefening van den dienst geleden. Van andere zijde werd dit bezwaar niet gedeeld eerder zag men in eene verzekering een gevaar om roekeloos te rijden omdat de ondernemer toch tegen schade verzekerd was. Gemist worden in het ontwerp bepalingen nopens den minimum-leeftijd van autobusbestuurders, de eischen van geschiktheid en bekwaamheid en eene regeling der arbeidstijden, welke thans dikwijls veel te lang zijn, hetgeen ook hij overigens geschikt personeel zoo licht de oorzaak van ongelukken kan worden. De regeering heef* dienaangaande in de memorie van toelichting opgemerkt, dat deze onder werpen kunnen worden geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. Tal van leden waren van oordeel, dat het ontwerp geen voldoende waarborgen biedt voor een deug delijke kouring van autobussen en voor een behoorlijk toezicht op de naleving door de autobus-houders van do hun opgelegde verplichtingen. THOLEN, 24 November 1925, nam. 2.30 n* Voorz. de heer tor. A. J. van der Hoeven, burg. Tegenwoordig 10 leden en de secretaris. Afwezig met kennisgeving de heer Jac. Quist. De ter visie voor de leden gelegen hebbende notulen der vorige zitting worden zonder bemer kingen goedgekeurd. I. Ingekomen stukken, als: a. eenige missives van Ged. Staten tot goed keuring van genomen raadsbesluiten. b. verzoek van M. van Noort om een stukje gemeentegrond behoorende tot de speelplaats der U. L. O. school, ter grootte van 1372 M2, ten einde dit te benutten voor een door hem te stichten slachtplaats voor vee en tevens zoodanig in te richten dat dit in overeenstemming zal zijn met de eischen die in 1927 aan dergelijke slachtplaatsen worden gesteld, zoodat er tevens een verkoopplaats zal zijn voor het vleesch van nit nood geslacht vee. Adressant biedt tevens aan het ter plaatse staande kolenhok voor eigen rekeoiog naar een door Burg. en Weth. aldaar aan te wijzen plaats over te brengen met materi alen van de gemeente. De voorzitter zegt, dat in 1927 er een nood- slachtplaats moet wezen die overeenkomstig de voorschriften der wet moet zijn ingericht. Daaraan zal het lokaal, hetwelk van Noort zich voorstelt in te richten, voldoen. Burg. en Weth. hebben dan ook geen bezwaar om voor te stellen aan het verzoek te voldoen. Doch nn kan alleen eene voorloopige beslissing worden genomen, daar bedoelde grond eerst aan den openbaren dieDst moet worden onttrokkeD, terwijl er gedurende 14 dagen gelegenheid bestaat om eventuëele bezwaren in te dienen. Het ligt voorts in de bedoeling om die grond af te staan in erfpacht. De heer Goedegebnnre heeft in de begrooting een bedrag van f 60 aangetroffen voor een noodslachtplaats. De voorzitter zegt dat daaromtrent eene nadere mededeeling zal worden gedaan. Daarop wordt het verzoek, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ingewilligd. c. verzoek van de caféhouders om iu de algemeene politieverordening eeue zoodanige wijziging aan te brengen dat aan den burge meester de bevoegdheid worde gegeven om ver- guuDiog te verleenen lot dansmuziek op tweeden Paaschdag, id. Pinksterdag en id. Kerstdag. Aan dit verzoek wordt adhaesie betuigd door een deel der bakkers en winkeliers. Adressanten zeggen ter toelichting, dat de practijk heeft bewezen, dat zij voor wie de dansmuziek verboden wordt zich op die dagen naar Bergen op Zoom begeven om daar te genieten van het gene hen hier onthouden wordt. Zoowel het laatst gehouden festival als de kermis, toen er ondanks het oi - guustige weder veel volk was, hebben een ordelijk verloop gehad. Als de gelegenheid er is om zich te vermaken, zal men niet naar elders gaan en zijn ze hier nog onder toezicht der ouders, hetgeen ze in den vreemde niet zijn. Wegens te late ontvangst tengevolge waarvan Burg. en Weth. geen praeadvies kunnen uit brengen, wordt de behandeling van dit verzoek, overeenkomstig kou voorstel, aangehouden tot de volgende zitting. d. verzoek van A. GoedegebnurePrince, wien op haar verzoek met iugang van 1 No vember ontslag is verleend als schoonmaakster der lokalen van de U. L. O.school, om uitbe taling van de haar nog toekomende f 18.75, zijnde het loon over de maand October a f 10 en f8.75 voor het derde kwartaal der groote schoonmaak. Ter toelichting deelt adre9sante mede dat zij wegens ongesteldheid weliswaaar de groote schoon maak tijdens de zomervacantie niet heeft kannen verrichten, maar dit is toen geschied door een ander buiteu hare lastgeving, zoodat zij alles zins nog recht heeft op bovengenoemd bedrag van f 18.75. De voorzitter zegt, dat volgens hare aanstel ling ingaande 1 Januari 1922 adressante eene belooning geniet van f 10 per maand eu van f35 voor de groote schoonmaken. Vóór den aanvang van de zomervacantie is Goedegebaure hij hem gekomen met de mededeeling, gestaafd door een briefje van den dokter, dat zijn vrouw wegens ziekte de schoonmaak niet kon verrichten. De voorzitter heeft daarop in overweging ge geven dat '/ij zelve iemand zouden nemen voor dit werk, hetgeen hen wellicht goedkooper zou komen, dan wanneer de gemeente iemand aan stelde. Na dien tijd heeft hij uiets meer gehoord en heeft toen Vrieos last gegeven iemand er voor te Demen. Uit dien hoofde is het voor dit werk verschuldigde afgehoudeu vau het haar overigens toekomend loon, zoodat zij niets meer te vorderen heeft en Bnrg. en Weth. mitsdien adviseeren tot afwijzing vau het verzoek. De heer Goedegebuore vraagt of een gemeente ambtenaar, die ziek is, geen recht heeft op zijn loon. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend, doch adressante is geen gemeente-ambtenaresse in den zin der wet. En aangezien zij het werk niet heeft verricht of doen verrichten is dit van wege de gemeente geschied op hare kosteD. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voor stel van Burg. en Weth. aangenomen. e. Het verzoek van het bestuur van het fanfarecorps „Concordia^ om een hooger subsidie dan f 50 iuderdaad noodzakelijk tot bestrijding der kosten van die vereeniging, die bovendien nog een schnld van f 200 te haren laste heeft, wordt, evenals een verzoek van de afd. Tholeu der Vereeniging tot afschaffiug vau alcoholische dranken om een subsidie van f 25, aangehouden tot de volgeude-zitting ouidat Burg. en Weth. nog niet in de gelegenheid zijn geweest tot het uitbre.Dgen van een praeadvies. f. Het verzoek van de Provinciale Geitenfok- vereeniging om een subsidie te verleenen aan een eventneel op te richten plaatselijke afdeeling wordt voor kennisgeving aangenomen. II. In de algemeene Politieverordening wordt overeenkomstig het verzoek van Ged. Staten, eene wijziging van bloote formaliteit aangebracht, die Burg. en Wetb. niet noodig geacht hadden, waarom wellicht de tekst er van de moeite niet waardig geacht werd mede te deelen. 111. Gemeentebegrooting 1926. Ingekomen is een rapport van de commissie van onderzoek van dit ontwerp. De voorzitter breugt namens Bnrg. en-Wetb. dank voor het ingediende rapport, waaruit blijkt dat geen ernstige conflicten tusschen het Dag. Bestuur en de commissie ziin voorgekomen. Met den gegeven wenk om verpachtingen bij opbod te doen plaats hebben kunnen Burg. en Weth. zich vereenigen. Ten aanzien van het in de commissie te berde gebrachte denkbeeld om het presentiegeld van de leden van den raad op f 2 per zitting te brengen ter compensatie voor hen, die tijdens het bijwonen loon derven, staan Burg. eu Wetb. niet afwijzend, indien nit den bo°zetn der ver gadering een voorstel daartoe zou worden gedaan. De overige leden der commissie hebben zich noch voor, noch tegen het denkbeeld verklaard. De voorzitter deelt verder mede, dat bij voor baat tot het tijdstip waarop het noodslachting- gebouw iu exploitatie zal worden gebracht, f 60 op de begrooting is gebracht voor eventoëel voorkomende gevalleD. Gewezen is op het reeds genomen besluit dat de karreman ook in de Voorstad de vuilnis zou ophalen, doch de heer Goedegebuore verklaart dat hij er nog nooit is geweest. De heer Deurloo vraagt of er wel reeds op dracht is gegeveu. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. De heer Goedegebnure spreekt er zijue ver wondering over uit, dat er geen post u uit getrokken, voor werkverschaffing tot leuiging van de werkeloosheid. De voorzitter zegt dat Burg. eu Weth van de noodzakelijkheid daarvan niet overtuigd zijn. Mocht het evenwel noodig blijken, dan kan men verzekerd zijn, dat Burg. en Weth, deze zaak onder de oogen zullen zien. De heer Goedegebnure zon het zoo gemakkelijk voor Burg. eu Weth. vinden indien er een post op de begrooting stond, d.o was het niet noodig speciaal hiervoor eene raadsvergadering uit te schrijven. Als er bij voorbaat iu den zomer over werkverschaffing wordt gesproken, dan wordt hem tegengeworpen wat bet wel moet wordeu met den winter als daarop zoo vroeg de aandacht wordt gevestigd. En du, terwijl het winter is en de werkeloosheid voor de deur staat, zien Burg. en Weth. er de noodzakelijkheid niet van ir. De voorzitter merkt op, dat het bovendien geen zin zou hebben om nu een post op de begiooting te brengen eventoëel voor dezen winter, daar ze eerst met Janaari gaat functic- ueeren. Maar als het inderdaad noodig is, kan steeds een post op de begrooliug gebracht worden. De heer Cornelisse informeert nader of dit werkelijk kan. De voorzitter bevestigt dit uitdrukkelijk, maar Burg. en Weth.\indeu het nu niet noodzakelijk. De heer Goossen zon den heer Goedegebuure willen vragen het Dag. Bestuur eenige zaken te willen aanwijzen waardoor de werkeloosheid zon kunnen bestreden worden. Indien er eeu aan zienlijke werkeloosheid zoude keerscheo, dan is een bedrag van f 1000 als een droppel op een gloeiende plaat. Welk werk zou tnen voor de werkloozeu kunnen verschaffen dat in den tuo* gelijken nood kan voorzien. Niet die kleiue dingen waarbij een paar man eeu paar dagec werk heeft en ook weer niet het werk aan de Vest waarmede wel een halve ton zoude gemoeid zijn. De heer Goedegebuure heeft op de begrooting van den kapitaaldieüst een bedrag voor de nieuwe haven gezienhij heeft echter verschillende plannen, die hij niet in de openbare vergadering zal mededeelen, maar gaarne aan Burg. en Weth. zal overleggen. Het betreft onderscheidene onder- deelen van het groote plan, die toch moeten worden uitgevoerd eu zeker niet duurder komen voor de gemeente. Dit zon dau meer bedoeld zijn als werkverruiming dan als werkverschaffing. De heer Cornelisse zon het niet onbillijk vinden dat voor het dempen der Vest een geld- leening werd aaogegaanvoor andere werken, bijv. voor de gasfabriek eu de brug doet men dit toch ook. De heer Moelker wijst er op, dat bij het aaDgaan van een geldleening rente en aflossing moet worden betaald, die in dit geval, omdat het uiet een prodocief werk geldt, moet komen van de belastingschuldigen en voor enkelen hunner die nog al gewicht in de schaal leggen, eene aanleiding zon kannen zijn dat zij zonden heengaan en het elders beter achten omdat het hen hier te maehtig wordt. De heer Cornelisse zegt dat bij demping per Vest de tuinen heel wat zoaden vooruit gaiu en meer opbrengen. De heer Goedegebnnre meent, dat, als de groote vest blijft, de rioleering telken j »re geld voor onderhond vordert, terwijl sommige ge deelten niets betcekeueuwd*ar het vuil er als 't ware nitspat. De voorzitter zegt dat er hij Burg. en Weth. reeds plannen te dier zake in studie zijp, die

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1