IERSEKSCHE EM THOOLSCIE COURANT ;e tfl&vüt ygftaesi n. 2120 Vrijdag 20 Novenier 1925. Drie en veertigste jaargang \A GOUDFAZANT-SIGAREN om NG iS. Firma J. WC. POT - Tholen. Tel Interc. no. 16. Een jubileum. lOinleh&aMlm-WintetiOvvteft Nederland in den vreemde. klonj v/d A 'elefoo lom on*t»r 33030 10 6 8 1 0 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEWT, Etten (N B.) Kiespijn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, js pér kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,87B, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. )e Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 28 November a.s. des middags te 12 oor, ten dhuize aldaar, EEN HOOP COMPOST iliek verkoopeo. 8 38127 )e aanwyzing geschiedt door den karreman. 'holen, 21 Nov. 1925. )e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat m Dinsdag deo 24 November 1925 des namiddags ure eene openbare vergadering van den Raad lelegd. Punten van behandeling: Ingekomen stukken. Wijziging der Algemeene Politieverordening. Vaststelling begrootingen van de gemeente en van de bedryven voor 1926. Goedkeuring begrootingen der gemeentelijke armbesturen voor 1926. Wyziging begrootingen voor 1925. Suppletoir kohier van de hondenbelasting voor 1925. Reorganisatie van het Lager Onderwys. Benoeming leden van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim. Benoeming lid Algemeen Armbestuur. Benoeming leden Veercommissie. Benoeming leden Gascommissie. 'holen, deD 19 November 1925. 0 326 an het nnoeer n Biet sr ijd een M, or. smiddi middel wabe. rouw yoor SSEP J1TGAVE Advcrtentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17cent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. fe schreven de vorige week over de Zeeuw- Vereeniging „Kinderzorg", die 21 Febr. a.s. 20-jarig bestaan kan gedenken, doch dit doen onder zorgen gebukt, immers op r gebouw rust een schuld vau f 52,000, een rm bedrag I ün hoe kau men nu deuken aan een feeste- herdenking met zoo'n schuld voor oogen. )eze schuld moet verminderd, dat spreekt zelf en hier moeten onze Zeeowen met el- 611 fer voor zorgen, zoo ook de inwoners van den hun steentje bijdragen. )itmaal wil men niet met lijsten werken, d de gaven moeten spontaan en geheel naar ers goedvinden gegeven kunnen worden. Volgende week zal daaitoe aan de in- ners van Tholen huis aan huis een enveloppe den verstrekt waarin ze bun gave, groot of m kunnen insluiten. j)e eoveloppes worden teruggehaald, dus ge- 8 keiijker kau het al niet. receptiVe meenen, waar het hier een zaak betreft uitsluitend Provinciaal belang dat ieder een Dtje zal bijdragen voor dit goede doel. sartiklle bloemballenbandel ouderviodt in Engeland met haar import, nu de rerdeokiog is geuit bet zoo zeer gevreesde mond- en klauwzeer Eogelaud wordt overgebracht door besmette lakking vau bloembollen uit ons land. enige jaren terng heelt de Nederlandsohe r bet moeten afleggen tegen de Oeensche - thans loopt de te goeder Daam en faam bekend U. r nde Hollandsche volle hariog gevaar den- den weg op te gaan. aatsexaie vangsten hebben normale resultaten op* 32 verd en is niet van invloed geweest op den in weerwil de haring iets minder vao otte is oitgevalleD. 3P Z( |e aachtheid waardoor de vorige winter zich bi merkte, heeft voor het bariDgverbruik een ?UNK irpe concurrentiestrijd doen ontstaan. En om TFA gl lieo strijd stamde te kannen blijven, werden er pin itere hoeveelheden haring van de vaugst 1931 die der vangst van dit jaar vermengd, angezien bleek, dat deze gecombineerde eelheid niet toereikend bleek voor de aan- g, werden nog duizenden tonnen haring de vangst van 1934 uit Engeland ingevoerd, i proefnemingen met de kwaliteit werd niet n toegepast op de gewone volle haring, docb op de goed ingevoerde en speciale goede ken, waardoor feitelijk een samengestelde noeiïng ontstond. De gevolgen daarvaD en niet uit; voor eeu zelfde merk werdeD tot vijf verschillende prijzen bedongen, en beste BQ Qgeschi ids bel m 0ude soliede handel op bedenkelijke 23 3^ in de banen der bekende en wellicht ichte oorlogszaken. plaats vau een trust te vormen om den in naam op peil te houden is integendeel aantal eerste klas firma's zoo geriDg geworden, het nauwelijks de naderende catastrophe zal nen tegeuhouden. let serteeren van de hommers en de kuiters heeft aauleidiog er toe gegeven, dat deerst- bedoelden aan de doorsnee-waar wordt onokken om dienst te doen als hommers die t> eene verhooging van vier tot zes gulden ton kunnen worden verkocht. Dat door een en ander de Hollandsclharing- handel in diecrediet komt, is te begpen* De Noorsche en Duitsche kwaliteit9 merkenïroveren zienderoogen de markt. In weerwil d.van zijn de Hollandsche firma's de meening «gedaan, dat men met een voorbijgaande crisi te doen heeft, hoewel zij stap voor stap lerreiverliezen. Van deskundige zijde wordt daartegen op gemerkt, dat hoewel het feit van defbreuk die aan het Hollandsche product wordt erokkend, geenszins kan worden ontkend, d Duitsche koopers grooteodeels zelf de oorz* zijn van die knoeierijen, daar de zaakkundig weten dat voor de prijzen die voor het prodit gegeven worden onmogelijk prima soort h geleverd worden van de Hollandsche volle 'ring. Reeds ten vorigen jare is op een klacht vaien Duitsche firma over de levering van En^che haring onder den naam van Hollandsch aangeboden om volle medewerking te verleeut aan door de regeeriug te nemen maatregelen ome voorkomen dat niet-Hollandsche haring ondeden naam van Nederlandsche zou worden verzoleo. Het sorteeren van de hommerkan niet aan gemerkt worden als eene foutiev omstandigheid V8n hedendaagscheD oorsprong laar dit reeds vóór den oorlog plaats vond zoler aanleiding tot aanmerkiugeu te hebben gesven. stoet, waarin alle patriottische vereenigiugea uit den omtrek met hunne vaandels mee liepen benevens het muziekkorps van het elfde regiment infanterie en een delegatie van den Bond van Fransche poilus met een Fransche vlag. De inwijding van het vaandel zou plaat9 vinden op het marktplein, daar het gemeentebes'uur ge weigerd had de lokalen van het gemeentehuis voor deze plechtigheid ter beschikking te stellen, hoewel de gouverneur der provincie en een tweetal vertegenwoordigers des koniugs aaüwezig waren BUITENLAND ■ICU. Toen de stoet het gemeentehuis voorbij trok, zal optreden, werd de nationale vlag, die pas was uitgestoken, op in het oog vallende wijze weer ingetrokken. Was men een oogenblik onthutst over deze haudelwijze, onmiddellijk daarop volgde eeu algemeen protestgeschreeuw. Een aantal oud strijders bestormde het gemeentehuis en trapte de deur in. De vlag werd toen weer uitgestoken, hetgeen met een algemeen gejuich werd begroet. Eenige oudstrijders betrokken tot des avonds de wacht bij de vlag om te beletten, dat ze weder beleedigd zoude worden. teureo van de BrusseLche Bank Bridee en De Jong. Zij zullen zich te verantwoorden hebben wegens verduistering van fondsen aan cliënten toebehoorende en het doen plegen van valsch- heid in geschrifte. Bridee afzonderlijk is boven dien nog een verduistering van fondsen ten laste gelegd. Door het O. M. zijn tot dusver 11 ge tuigen gedagvaard. Van de zijde van de ver dediging zullen eenige getuigen h decharge en deskundigen gpdag7aard worden. Bridee zal ver dedigd worden door mr. F. Muller Massis, I terwijl als raadsmau van De Jong, mr. F. Koko^ky Arrondissementsrechtbank te Breda. Door den politie-rechter zijn veroordeeld wegens poging tot omkooping van een ambtenaar J. J. E. te St-Philipsland tot f 150 boete of 150 dagen hecht. H. P. W. te St-Maartensdijk wegens mis handeling tot f 25 boete of 25 dagen hecht. BINNENLAND. Alvorens eene tegemoet kottnde houding aan te nemen in het licht der te f»caroo voorloopig gesloten verdragen, zal op 1 fecember, ten dage dus waarop te Londen de cderteekeuiDg vaD die geparapheerde overeenkomen plaats heeft, de Keulsche zone door de grilleerde bozetting wordeu ontruimd, terwijl in ie aauwijzing van een Duitsch controle-commsaris door de ge allieerden is toegestemd. Al faciliteit zal ook gelden dat voor bepaalde ov/tredingen niet meer eene berechting voor densrijgsraad zal plaats hebben, maar voor een Drtsche rechtbauk. Ten aanzien van de veüinderiug der bezet ting kan dienen, dat op he oogenblik er zich nog 130.000 man troepen hemden. Als de Keulsche zone zal zijn ontruimd resten er nog 90 100.000 man. De Duitsch-nationale >artij heeft in een druk bezocht congres unanieo eene motie aangenomen legen het verdrag van Lcaroo. Zij eischt wijzi ging van het verdrag vn Versailles, herstel van de Dnitsche eenheid loor teruggave van de ontrukte gebieden, zo ook vaD de voor de economische ontwikkelng onmisbare koloniën. Aan de drie afgelrede ministers dier-partij werd hulde gebracht voor het werk dat zij hadden gepresteerd. De Centrumpartij die eveneeos eene groote vergadering heeft ghoudeu, heeft de nood zakelijkheid der aanvardiug bepleit. Italië heeft met zin Amerikaauschen crediteur eene schuldregeling gettoffen, die niet alleen daar te laüde maar tok in Frankrijk een gun- stigen indruk heeft gemaakt. Men ziet er een zekere vrees van de Unie in om Europa als geheel voor het hocld te stooten, daar dit zich, vooral sinds het beeikte resultaat te Locarno, tegen den gemeemchappelijken crediteur zou kunnen aaneensluitm. Men verwacht in Frank rijk van dezen omkeer in de Amerikaansche gedachte een mild?re stemming tegenover Frank- rijk's schulden. Indien de eerste termijnen van bescheiden omvang zouden zijn, zou Frankrijk daarbij zeer gebaat wezen Naar aanleiding van bet vermissen van een duikboot der Engalsche marine die met man en muis is vergaan, heeft de president van de groote verzekeriugmaatschappij Lloyd zich tot den premier Baldwin gewend met een schrijven, waarin hij er op aandringt dat op de conferentie te Washington het plan ter sprake zal komen om alle duikbooten af te schaffen. De brief die ook in de Times is afgedrukt, is met algemeene instemming door het publiek begroet. Ook de admiraliteit moet met het plan sympathiseeren. Andere autoriteiten steunen het plaD. Men ge looft niet, dat de duikboot voor hel Britsche rijk een wapen van werkelijke beteekenis is, welke opvatting door den wereldoorlog vrij wel is bevestigd. Zij is in dien grooten worstelstrijd de eenige oorzaak geweest, dat deze oorlog niet op eerlijke wijze is gevoerd. Reeds op een vorige conferentie is voor de afschaffing van de duik boot geijverd, maar Frankrijk was daarvoor toen niet te vinden. Thans meent men, dat Engeland als tegenprestatie voor de Fransche veiligheid de concessie kan eischen van eene bewilliging in de afschaffing. België doet weer eens van zich spreken door middel van een vlagincident. De Bond van Belgische ond-3trijders te Genck in Limburg wijdde een vaandel van zijn nieuwe afdeeling. In den namiddag vormde zich een THOLEN, 20 November 1925. Bij de gehonden aanbesteding van de inrichting eener speelplaats aan eene R. Kath. school te Bergen op Zoom is het laagst inge schreven door de heeren A. du Burck en Jac. Vos alhier voor f3572. De hoogste der 16 iuschrijvingen was f 4698. Onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekeud zijn. Binnenland (Briefkaarten.) Bevelauder J., Oud-Vossemeer. In een te 's-Graveuhage gehouden ver gadering van het Algemeen Nederlandsch Ver bond heeft de Belgische prof. mr. Van Ray aangetüoud, dat het verdrag tusscheu Nederland en België, zoowel van Vlaamsch als van Neder landsch standpunt verwerpelijk is. Zoolang het geheime BelgischFransche politiek-militaire verdrag niet is openbaar ge maakt, kan het NederlandschBelgische ver drag niet geacht worden in overeenstemming te zijn met de grondslagen van den Volkenbond, en zoolang dit niet is geschied, kan ook Vlaanderen niet medewerken aan eenig verdrag tusschen Nederland en België. Het- is in ieder geval het gemeenschappelijk belang van Vlaanderen en Nederland, dat eene regeling tusscheu Nederlaod en België niet worde vastgelegd in één verdrag, dat zoowel het politieke als het economische terrein bestrijkt, dan in meer verdragen of regelingen, waaraan ten aanzieu van hun duur een termijn is verbonden, na het verstrijken waarvan, eventueel het verdrag van 1839 wederom in werking kan tredeD. De parlementaire crisis die ontstaan is ten gevolge van de schrapping der gelden ten dienste vau deu gezautschapspost bij het Vati- caan, heeft eeu uitgebreider vorm aangenomen, dan het zich aanvankelijk liet aanzien. In de poging tot het afvoeren vau dien post van de begrooting van buitenlandsche zaken heeft de Katholieke Kamerfractie een aanslag van religieuzen aard gezien, waarvan de rnede- deeling, die dr. Nolens heeft gedaan de vrijwel ondubbelzinnige verklariug was. Terstond hebben, nadat de beslissing gevallen was, de katholieke ministers hun ontslag ge nomen. De politieke situatie die daarvan het gevolg was heeft geleid tot de ontslagaanvrage ook van de vijf overige ministers. Het was niet wel mogelijk om een rechtsch kabinet te reconstrueeren op het program dat het thans demissionnaire bewind had aanvaard. De logische gevolgtrekking wa9 dus dat de ge schapen toestand een andere constellatie eischt. Behalve de daartoe aangewezen officieele autoriteiten zijn ook de verschillende leiders der staatkundige partijen door de Koningin in con ferentie ontvangen om hen over den toestand te raadplegen. POSTERIJEN. Het Post- en Telegraafkantoor Tholen is vanaf 16 November jl. geopend voor den tele foondienst van 84, 5—S, zolks echter uit sluitend voor de telefoonabonné's. Voor de niet-aangeslc.tenen bestaat gelegen heid gesprekken vannit de cel van het kantoor te voeren van 81, 24, 5.307.30. RECHTZAKEN. De chauffeur van Jhr. Van Vredenburch, die voor de rechtbank te Antwerpen heeft terecht gestaan wegens het met doodelijkeu afloop over rijden van eeu vrouw die op het onverwachts van achter een woonwagen te voorschijn kwam, is van de aanklacht van de oorzaak door schuld vrijgesproken. Den len December zal de rechtbank te Amsterdam behandelen de zaak tegeu de direc- Binnenland (Brieven). Gedeputeerde Staten van Zeeland, 2e afdeeling, Middelburg. Nota. Aanbevolen wordt om het adre9 van afzender op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbcstelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voort9 is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds vau een volledig adres - straatnaam en huisnummer te voorzien, Onze vroegere stadgenoot, dhr. W. Waale» thans in den Haag woonachtig, slaagde bij het dezer dagen aldaar gehnudeu examen voor den rang van le stuurman bij de groote vaart. Als een zeldzaamheid deelt men ons mede dat in de nabijheid van de haven alhier in weerwil van de koude en het vergevorderd seizoen door den veerkuecht L. L. Schot een ansjovis i9 gevangen. De wonderlijke speling der natuur voltrekt zich wel over de geheele lijn, want de heer Timmers vertoonde ons als tweede vrucht pracht volle framboozen. Gisterenmorgen is de laudbouwerskoech*1 M. Bijl met zijn been ouder een geladen kar met bieten terecht gekomen, zoodat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. en Aangezichtspijn verdrijft men het beste door het gebruik van Sanapirin-Tabletteu (Mijuhardt). 75 ct. Bij Apoth.eu Drogisten 6 33125 ST-MAARTENSDIJK. Woensdagavond werd ten veTzoeke van de erfgenamen van wijlen Mej. Wed. W. M. Rijnberg door Notaris Meulenberg in het openbaar verkocht, een woouhuis met erf gelegeD in de Ark voor de som van f 520. Kooper werd de heer M. Larooij aldaar. OUD-VOSSEMEER. Dezer dagen is tegen een aantal personen, welke hun panden niet bij de waterleiding willen doen aansluiten, proces verbaal opgemaakt, ze zijn reeds gedagvaard, zoodat weldra deze kwestie voor zal komen. STAVEN1SSE. Zaterdag 28 November a.s. zullen te Scberpenisse aanvaDgen de beide cur sussen voor gediplomeerde oud-leerlingen. In deu voormiddag opent de heer Buijze ziju cursus in „Bedrijfacontrole" en in den namiddag de heer Oudesluijs zijn cursus in „Plantenteelt^. De lessen worden gegeven in een lokaal der openbare school, daartoe welwillend afgestaan door het Gemeentebestuur aldaar. ST-PHILIPSLAND. Bij den laudbouwer P. Vogelaar is onder zijn veestapel mond- en klauwzeer geconstateerd. Vauwege de afdeeling atSchuttevaer" alhier ziju aan den buitenberm vau deu zeedijk eeu tiental meerpalen geplaatst, omdat de schippers van deze ligplaats geen gebruik meer konden maken, daar de paaltjes, geplaatst voor het breken van den golfslag, waren verwijderd. Nu behoeven zij, zooals eenigen tijd geschiedde, niet meer op stroom te blijven liggeD. Op Dinsdag 17 No*. 1925 hield de Cl öp. Boerenleenbank alhier een algemeene vergadering, die door 84 van de 109 ledeu werd bijgewoond en waarin de vaststelling plaats had vau wijzigingen in de Statuten en in het Huishoudelijk reglement, noodig geworden door

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1