IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Backiri T No. 2119 Vrijdag 13 November 1925. Drie en veertigste jaargang Koopt geen kachel Ga liever zien Prachtcollectie Engeisdte Cake Bakpoeder GOUDFAZANT-SIGAREN Firma J. M. C. POT - Tholen. Een jubileum. op een plaatje ruim 200 Haarden en Kachels. N. V. ASSELBERGS' IJZERHANDEL Bergen op Zoom Dr"GeS"ker's 33020 10 6 8 18 ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N B Dit blad verschijnt elkeu Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,875, franco per post f 1,65 10 ct. disp. kooien. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/j vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. We lezen haast iederen dag van jubi- leerende personen of instellingen, zoodat in onze dagen een jubileum geen zeldzaam heid meer mag heeten. Het spreekt van zelf dat een jubileum van personen of vereenigingen die in onze onmiddellijke omgeving plaats hebben meer onze belangstelling hebben dan herinne ringsfeesten van personen of vereenigingen die elders wonen of in ver verwijderde omgeving hun arbeidsveld hebben. We willen hier eens de aandacht ves tigen op het Kroonjaar van een Zeeuwsche Vereeniging, een vereeniging die jammer genoeg, nog niet den steun geniet die ze waard is te mogen genieten. We bedoelen de Vereeniging Kinderzorg. De naam spreekt voor zich zelf „Kinder zorg". Geen Kinderzorg in algemeenen zin, neen, doch deze Vereeniging neemt de zorg op zich van het verlaten kind, of de stumpertjes van de ouders die uit de ouderlijke macht zijn ontzet, en die ze tracht op te voeden tot nuttige leden van de maatschappij. Het is hier een Zeeuwsche vereeniging, die haar hoofdzetel te Middelburg heeft. 100 kinders zijn thans aan haar zorgen toevertrouwd. Hoeveel kinderleed wordt in het tehuis te Middelburg niet gestild Hoevelen wordt niet een goede plaats in de maatschappij bezorgd Vele kinderen hebben hun be houd zedelijk en maatschappelijk aan deze zoo nuttige vereeniging te danken. En daarom is het zoo jammer te moeten ver nemen dat deze vereeniging die voor ge heel Zeeland werkt en die 21 Februari haar 20-jarig bestaan viert, dus een Kroon jaar naar Zeeuwschen trant, zoo onder geldelijke zorgen gebukt gaat. Om de stichting van een gebouw met al wat daarbij behoort mogelijk te maken is in dertijd een obligatieleening aangegeaan en zoo rust op deze vereeniging die den steun van eiken Zeeuw verdient, een schuld van tweeënvijftigduizend gulden ruim. Men deelde ons mede dat indertijd 88 Gemeenten in Zeeland beloofden deze Zeeuwsche Vereeniging te steunen. Wat zou het werk schitterend gaan indien allen hun woord hadden gehoudenDoch hier aan schijnt nogal wat te haperen. Dat is wel jammer, immers hoeveel kinde ren uit den vreemde vonden in Zeeland een onderdak 1 En zouden de inwoners van het eiland Tholen dan niets voelen voor die ongelukkige kinderen over wie «Kinderzorg" zich wil ontfermen? Dat twintigjarig bestaan mag toch niet onder zoo groote geldelijke zorgen worden ingegaan, want dan zou het toch de viering niet kunnen zijn van een Kroonjaar! Volgende week hopen we nog een en ander omtrent de viering van dit twintig jarig bestaan te kunnen vertellen. N.B. Ook zwaar vernikkelde PLATTEBUIS KACHELS 25 33019 BUITENLAND. wordeu door de opbreugst van de uitgitle van verdedigingsbons, schatkistbiljetten en dergelijke staatseigendommen. De finauciëele commissie die een aanvang beeft gemaakt met het onderzoek der ontwerpeD, heeft geen gnnstigen indruk van de plannen gekregen. De heffing vau een personeele belasting van 20 franc beeft zij intusschen verworpen, doch het beginsel eener bijzondere belasting op roe rende en onroerende goederen aangenomen. Duitschland's miuistriëele crisis draait nog in een cirkel rond. Men weet dat de miuisters, beboorende tot de Duitsch-Nationale partij, zich uit het kabinet hebben teruggetrokken, Dadat die partij had verklaard zich niet te kuuneo vereenigen met de voorloopig te Locarno ge sloten verdragen. De aanvulliug zal niet plaats hebben dan nadat de verdragen door den Rijks dag zulleu zijn geratificeerd. Want de gedachten- gaog wint veld, dat de verdragen zullen worden aangenomeD, ook zonder de medewerking der Duitsch-nationaleD. Zijo die verdragen werkelijk heid geworden, dan kunnen ze weder in de regeeriug treden. Zoo'n comedie-vertoening kan als intermezzo in het dofi'e politieke leven hare waarde hebben rna^r een waardige houding is ze allerminst. Indien werkelijk voor haar uit het oogpunt van het nationale belang, de Locaruo- verdragen onaaunemelijk zijn, dan moet zij ook alle krachten inspannen om ze verworpen te krijgen eu de republiek voor een iu hare oogen verderfelijke zaak te behoeden. Door haar zonderling oittredeo uit de re- geeriug eu wegblijven van de vergadering zou ze middellijk toch medewerken aan de totstand koming van datgene wat ze zelf verkeerd acht. Hare onthouding ontslaat haar echter niet van de verantwoordelijkheid, waut onthouden is partij kiezen juist aan de zijde der tegenstanders. Maar de r^kskau selier, dr. Luther, ziet verder en wil elke mogelijkheid om met de Duitsch- nationalen samen te werken, afsnijden, gelijk het Centrum nu reeds in toepassing brengt, nadat het van die partij geene voordeeleo meer te wachten heeft, Intusschen, politieke crisissen hebbeu de eigenschap dat ze tot wonderlijke oplossingen kuuneu leideö. Wellicht ook voor de Duitsche republiek. De medewerking tot de goedkeuring van het verdrag van Locarno wordt ook nog afhankelijk gesteld vau de ontruiming der Keulsche zone. Daarmede is men intusschen begonneu. Er wordt ougelwijfeld voedsel verschaft aan de opeubare meening dat men hierin een bewijs vau goede trouw kan onderkennen bij de g-aMieerden tegen over de nieuwe republiek. Tegen deu Italiaauscheu minister-president Mussolini is eeD aanslag op touw gezet, die tijdig is verijdeld. Deze mislukking bracht geeue ontmoediging, want opnieuw werd een poging gewaagd om Mussolini te treffen. De groote verontwaardiging die allerwege het gevolg is vau deze aanslagen, zou aanleidiug hebben kunnen geven tot krachtige weerwraak- middelen, maar het bestuur der fascistische partij heeft gelast dat meu zich zal onthouden van ge weldpleging tegenover de tegenstanders. Mussolini heeft ontelbare telegrammen van gelukwenschiug ontvangen. De koning, die een reis in Toscane deed, heeft de'e onderbroken en keerde naar Rome terng. Men beschoawt de verijdelde aanslag als een samenzwering tegen den regeeringsvorm. Mussolini had van zijne getrouwen een indruk wekkende huldebetoogiug in ontvangst te nemeD, bij welke gelegenheid hij een krachtige, diep gevoelde rede hield, die er vau getuigde hoezeer hij zijne getrouweD in de hand heeft. [let onderzoek der politie heeft geleid tot de ontdekking dat door een consortium 150.000 lire was bijeengebracht voor de voorbereiding der samenzwering, die moest leiden tot een opstand van gewapei.de troepen legen het fascisme. Het schijnt alsof het wankelbaar voortbestaan der Fransche regeering-Painlevé zich richtte naar de plannen die van het departement van financiën zonden verschijnen. Thaos hebben de ontwerpen het licht gezieu en worden natunrlijk aan een scherp oordeel onderworpen. In de eerste plaats wordt een speciale belas ting voorgesteld in den vorm vau een verhoogde inkomstenbelasting. Gedurende 14 jaar zal een persoonlijke "belasting verschuldigd zijn van 20 francs per jaar en per persoon, waarvan eene opbrengst wordt verwacht van 200 millioen francs. Daarenboven is een buitengewoue belas ting op den bebouwden eigendom iu het plan opgenomen. Het tweede hoofdstuk omvat de instelling van een nationale amortisatiekas, die zal gevormd BINNENLAND. 9 9«dcp naar Oetker's=Recept, gebakken mei 1 ff n voor direc gebruik gereed Gistpoeder. Baclcin vervangt de Gist. i:t Backin -ijst hei deeg onder liet bakken 150 gr. boter 0.70 of margar. 0.30 250 gram suiker..0,13 12 eieren0.72 500 gram tarwebloem 0 16 1 pakje Dr. Octker's Backin 0.071', 150 gram krenlen0.08 1 citroen 0.05 TWEEDE KAMER. 1.51% Bereiding: Boter en suiker roe re mentotroom cn voege langzamerhand de eierdooiers bij. Dan roerc men hel met Backin vermengde meel, de krenten, de geraspte citroenschil en ten laatste het zeer stijfgeklopte eiwit erdoor, waarna men de massa in een ingc vetten, 'angwerpigen cakevorm stort, om ze bij middelmatige hitte a ty2 uur 'e bakken Deze cake is bijzonder smakelijk, een zeer gewild gebak bij tamilie=jeestelijkhedcn Men lette vooral op Barkin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als üenige Import' urs B Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis*receptenboekjt toezenden Amerikaansche dwarskijkerij. Amerika heeft zich na den wereldoorlog niet meer rechtstreeks met de Europeesche aange legenheden bemoeid. Zeker, Wilson is de vader van den Volkenbond, maar Amerika is nog steeds niet tot deze wereldorganisatie toegetreden. Wel stuurt het naar alle internationale conferenties een „dwarskijker", maar overigens bepaalt het zich tot een aanmaning om de oorlogsschulden te voldoen De Vereenigde Staten hebben huD positie van afzondering vooral versterkt door hun grenzen voor vreemdelingen te sluiten en zich met hooge tariefmaren te omringen. Maar de talrijke invoer- belemmeringen zijn zich natuurlijk onverbiddelijk gaan wreken door opvoering van den kostprijs der producten en sterke stijging van de prijzen. Voorschriften zijn nu gegeven voor de vast stelling van de waarde der ingevoerde goedereD. Meent de Amerikaansche douane, de aangegeven waarde der buitenlandsche goederen niet te kunnen vertrouwen, dan acht men het noodig een onderzoek in te stellen naar de productie kosten iu het bedrijf zelf; weigert de buiten landsche fabrikant deze spionnage, dan wordt zijn artikel niet toegelaten 1 Men verklaart eeuvoudig tot een onrechtmatige daad datgene, waarop de geheele handel is gebaseerd, n.l. het goedkooper leveren dan aan de concurrenten. De Amerikanen zijn met hun iuvoerbelem- ne'iugen wel tot weerzinwebkei.de methoden g< komen. Ondervindt een Amerikaai.schefabrikaut ondanks het hooge invoerrecht nog last van een buitenlandsche concurrent dan vraagt hij een onderzoek. Wijst dit uit, dat de buitenlander goedkooper kan produceert, dan wordt het invoerrecht evenredig verhoogd. Weigert de buitenlander deze dwarsk kerij, dan vindt bij de grenzen voor zijn artikel hermetisch gesloten. Zwitserland en Denemarken hebben de Ameri kaansche spionnen eenvoudig het laüd uitgezet. Pogingen werden daarop gedaan om hen le doen erkennen als douane-attaché's maar de Zwitsers hebbeu dit botweg geweigerd. Ook Ned-rland zal zich moeten verzetten tegen deze spionnage. Een nieuw gevaar bedreigt hier ons bedrijfsleven, dat weer aan den lijve moet gevoelen de kwade gevolgeu van kortzichtige pogiogeo om de binnenlandsche industrie door hooge tarieven te beschermen I De radio heeft in zeer korten tijd een groote vlucht genomen. Wie in de steden door de wooistraten wandelt, ziet op de daken ge heele bosschen van palen, waaraan draden zijn bevestigd om de geheimzinnige aetergolven op te vaugen. Niet alleen is de radio thans binnen ieders bereik gekomen, ook de werkingssfeer is zeer uitgebreid. Wie zich thans tot luisteren zet, hoort niet meer alleen muziek, maar ook nieuws berichten enpropagaDda-redevoeringen. De Regeering wil de radio-omroep onder Staatstoezicht plaatsen, waarbij een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers, vol. van eenige politieke partijen, zal adviseeren over wat al dan niet zal worden nitgezondeD. Men mag vertrouwen, dat hierbij aan alle politieke partijen zal worden gedacht eu geen enkele geestesrichting zal blijven uitgesloten. Maar het is eveneens te hopen, dat men zich üiet op eng politiek partij-standpunt zal plaatsen en den radio-omroep, door welken een breeden kring van toehoorders bereikt wordt, vooral ook dienstbaar zal maken aan de ontwikkeling van den nationalen gee9t bij ons volk. En van niet mioder belang 19 het, dat de Nationale Omroep tevens dienstbaar wordt gemaakt om, over onze grenzen heen de Nederlandsche beschaving meer en gemakkelijk onder het bereik van onze geest verwanten ginds in Vlaanderen te brengen, een taak, waaraan Nederland zich als stamland niet mag onttrekkeu I Algemeene beschouwingen Staatsbegrooting. De heer Marchant heeft verder betoogd, dat het militaire vraagstuk leidt tot de keuze tusschen zware kostbare bewapening eu ontwapening. In plaats van daaruit eene keuze te doen, be paalt de regeering zich tot een weermacht, die niets vertoont dan een voorgevel. Een groote Europeesche oorlog is feitelijk niet meer denkbaar. En waar nu de belasting druk noodzakelijk moet verlicht worden, vraagt hij of 't \erantwoord is een kleine 100 millioen uit te geven voor een militaire macht. Verder spon hij uit, dat de uitspraak der stembus eene veroordeeling is van het regeeriügs- beleid als het beleid-Colijn. De kiezers hebben zich uitgesproken voor eenecoahtie-regeering,alleen deanti revolutionaire partij stelde het beleid-Colijn op den voorgrond en zij heeft de ergste klappen gehad. De heide andere rechtsche partijen stelden uitdrukkelijk op den voorgrond dat het ging niet om het I beleid-Colijn maar om het behoud der coalitie. In verband met de aangeheven verkiezingsleuzen vau anti-revolutionairen en CbristeUjk-HistorLchen die de kiezers opriepen in deu strijd tegen rood en Rome, was het zouderling, dat zij na den strijd met Rome samengingen. De les hieruit is deze, dat de coalitie slechts kan gehandhaafd b 1 ijv9n bij -een beleid, dat onrecht stelt boven recht, dat de kleineu verdrukt ten bate der grooten en dat de regeermacht overlevert aan de economische machten. Tegenover deze negatieve critiek staat de positieve, dal eeae regeeriDg het rtcht moet handhaven, de welvaart bevorderen, de lasten der kleinen moet verminderen. De heer Braat (plattel.) behandelde in de eerste plaats eenige landbouwzaken die naar des Voorzitters oordeel bij de desbetrtffende be- grooting thuis behooren. De ambtenaren zijn achteruitgegaan, maar dit ging io gelijke mate als met de conjuctuur. Hij gaf de regeeriug in overweging om de uitgaveu voor pensioenen te besnoeien en wat meer overeenstemming te brengen tasscheu de pensioenen van t 2000 en f 3000 en die van f 3.'s wééks waartoe hij eeue verhoogiug tot f 5 een goede maatregel zou achten. Hij z 1 de regeering steunen als zij met voorstellen komt iu het belang vau het platte land, niet echter wanneer het geldt de uitvoering vau groote en dure werken en wanneer zij nieuwe belastingen oplegt. De heer Van den Tempel rl. a. p.) wijst op de werkeloosheid en betoogt dat de werkloozen moeten geholpen worden door steunregelingen en door werkver9chalfi g. Ten opzichte van dit laatste had hij gaarne nadere toezegginge i van de regeering gezien in de memorie van toelichtiug. De minister-president gaf onmiddellijk le keunen, dat de outwatering in die memorie staat vermeld. De heer Rutgers van Rozenburg, chr.-hist., wijst op het feitelijk tekort der begrooting, doordat niet alle uitgaven in het ontwerp zijn opgenomen het bedraagt 8 millioen gulden. Met het voorstel tot afschaffing van de verdedigingsbelasting II kan hij zich slechts ten deele vereenigen omdat hoewel het leenlugsfonds een overschot heeft, het pensioenfonds een tekort aanwijst. Daarom geeft hij de voorkeur aan een gedeeltelijke afschaffing dier belasting en het restant ts gebruiken voor dat fonds. De heer Van Gijn (vrijh. boud) wijst er op, dat, wie beweert, dat door het systeem van den minister de gulden is veilig gesteld, van de oor zaken vau de waardevermindering van het geld niet veel begrepen heeft.. De afschaffing van de verdedigingsbelastiug II zal niet kunnen ver hinderen, dat in het Leeningsfonds nog het grootste deel zal worden bijgedragen door ver mogens- en inkomstenbelasting. Over 1925 wordt door deze belasting-jij eten iu dal fonds bij gedragen 71 pCt., terwijl dit na afschaffing van de verdedigingsbelaativg II nog 61 pCt. zal zijn. Hij meent, dat de minister het zijne heeft gedaan om te bezuinigen en hoopt, dat hij op dien weg zal voortgaan, ook door opheffi ig en samenvoeging van bareaox. De heer Heemskerk (a.-r.) zegt dat de partijen der rechterzijde prijs steldeu op voortzetting van de coalitie, die een basis heeft ondanks de ver schillen, die eveowel niet zoo groot zijn, dat er geen samenwerking mogelijk zou kunnen zijn. Er zijn wel tegensti Hingen in de chr. partijen, maar die tegenstellingen moeten, Krachtens het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1