IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT Handen PUROL 'No. 2118 Vrijdag 6 November 1925. Drie en veertigste jaargang MIJN HARDT'S Koopt geen kachel Ga liever zien Prachtcollectie GOUDFAZANT-SIGAREN Firma i. M. C. POT - Tholen. Salmiak-Ta bietten Hoeststillend Slijmoplossend Keelpijn-Tabletten 60ct. op een plaatje ruim 200 Haarden en Kachels. N. V. ASSELBERGS' IJZERHANDEL Bergen op Zoom 33020 10 6 810 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N.B.) Zoom Oit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87', franco per post f 1,65 -|- 10 ct. disp. kosten. PUBLICATIËN. UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter openbare kennia, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een vertoek met bylagen van H. Meer man Jsn., om vergunning tot het stichten eener in richting tot voortbrenging van ijs of koude door ammoniak in het perceel aan de Kerkstraat no. 9, kadaatraal bekend in sectie F, no. 734. Op Maandag 16 November a.s., des voormiddags 111/2 our, zal op het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie dor gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Tholen, 2 November 1925. 20 BUITENLAND. Met den val van Caillanx als minister van Financiën der Franscbe republiek is het weinig anders gegaan dan als met Millerand die des tijds moest aftreden als president. Beideu zijn het slachtoffer geworden van de politiek der uiterste linkerzijde. Het is wel waar, dat poli tieke figuren steeds door de politiek beheerscht wordeD, maar voor 't oogenblik is de toestand van 's lands financiën geheel in handen van de uiterste linkerzijde. De botsing tnsschen Caillaux en die richting vond zijn oorsprong in de wet op de heffing op het kapitaal, waar hij niets van wilde weten, terwijl die uiterste linkerzijde daarvan juist alle heil verwacht. Toch zal dit slechts een ijdele hoop blijken te zijn, want de kapitaalvlncht is aanzienlijk en de veiligheid die verscheidene Franscheu voor hun vermogen in acht hebben genomen, is grooteu- deels oorzaak van de onveiligheid van deu franc. Kijk el ijk zal de oogst van deu fiscus ten opzichte van het Fransche vermogen niet meer kuunen zijn, zoodat er inderdaad weinig te wachten is van eene heffing van het kapitaal en de weg die Caillaux zich had afgebakend, tot meer succes zon hebben geleid. Er is nog eenige rnimte over voor een be lasting-object, voor de bestanddeelen van het vermogen, namelijk, die niet over de grenzen kunnen gebracht worden, met name het onroe rend bezit, maar tnsschen zoo'n aanslag en de werkelijke ontvangst, ligt nog een breede kloof. Het eerste samentreffen tusschen de nieuwe regeering eu de Kamer is niet ongunstig ge weest. In weerwil van de verwachting, dat het kabiuet-Painlevë in de geboorte zou zijn ge smoord bij gebrek aan levenssappen, daar de voornaamste partij waarop het moest steoneo aanvankelijk besloot zich tegen de af te leggen regeeringsverklaring zoude kanten, is het blijven bestaan. Bij eeu voorgestelde motie van vertrouwen onthieldeu de socialisten zich van medestemming en werd de motie aatigeuomeu met een goede dertig stemmen meerderheid. Maar bij voorbaat had bet kabinet al aardige pillen te slikken over de onrust die er in Syrië heerscht. Als represaille-maatregel voor begane plunderiugeu der opstandelingen, hebben de Franschen het van ernstige storing op het bedrijfsleven. De communisten, ongetwijfeld aaogemoedigd door het succes dat zij gehad hebben bij de stembus voor de gemeenteraden, dringen sterk aan op nieowe verkiezingen voor den Rijksdag. Nu zal dit verlangen meer zijn voortgekomen uit de zucht naar succes ook bij dezen stem busstrijd, dan uil een zuiver staatsbelang. Hoe ernergiek het Duitsche volk ook moge zijn, politiek opgevoed is het niet, anders zou het ongetwijfeld niet zoo star staan tegenover de verdragen van Locarno, die voor Duilschland inderdaad van goede beteekenis kunnen zijn, omdat het het de kiemen in zich bevat van een langdurige verzekering van den vrede. Dr. Luther stelt dan ook alle pogingen in het werk om het voorloopig resultaat van Locarno niet ongedaan te maken. Er heeft daartoe een langdurige bespreking plaats gehad tusschen enkele leden ?an het kabinet en de regeeringspartijen. In de eerste plaats werd het overijld optreden der Duitsch- nationalen ten opzichte van het belang van het lot van Duilschland afgekeurd. De vertegen woordigers der partijen waren het er met de regeering over eens, dat het voornaamste doel van de politiek thans moet zijn het leggen van de grondslagen voor de defiuitieve beslissing in zake het werk van Locarno. De velerlei geopperde bezwaren tegen het verdrag met België hebben er toe geleid, dat de Belgische en Nederlandsche minister van boiten- landsche zaken tot overeenstemming zijn gekomen over de benoeming van eene afvaardiging die de bezwaren van Nederlaudschen kant tegen het Schelde-verdrag van 2 April zal ouderzoekeo. Advertentiën van I tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 171L eent. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Voor Volwassenen en Kinderen Heerlijke Smaak Doozen en Flacons 40*60ct. BijApoth.en Drogisten. Op elke Verpakking staat de naam Mijnhardt. Let hierop. 568 14 83096 BINNENLAND. N.B. Ook zwaar vernikkelde PLATTEBUIS KACHELS 25 33019 vour gericht op een drietal dorpen in de buurt van Damascns. Ook die «tad ia gebombardeerd, waarbij niet minder dan 1200 menschen het leren rorloren, ongeacht dat nog meer dao 400 lijken oit de poiohoopen te voorichijD zijn ge haald. Frankrijk acht zich volkomen iu staat den opstand te dempen, daar het er een leger op de been kan breBgen van 25000 man, met inbegrip der 10000 die in Marokko zijn vrij gekomen. In Dnitschland ia het tot op dit oogenblik wel gsbleien zonder eene kabinetacriaia, maar het uitreden van een drietal miniatera der Dnitsch- nationalejparlij heeft de gemoederen geenszins tot raat gebracht. Men ia er bedacht roor eene ontbinding van den Rijksdag met alle onzeker heid van de gevolgen van dien en met de kana De Centrale Jeugdraad, het regeerings-ioati- tunt voor de zorg voor de rijpere jengd, heeft cijfera doen verzamelen over de beteekeuia van het sigarettenverbruik in Nederland, welk ver bruik voor een groot gedeelte komt voor rekening van jeugdigeu eD half-volwassenen. De Jeugdraad is tot de conclusie gekomen, dat, ondanks de herhaalde waarschuwingen door sommige organi saties tegen het rookeo,de rookgewoonte toeneemt met de gevolgen daarvan voor de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling der jeug digen. Ook de Tuchtuuie heeft een onderzoek doen iostelleD, waaromtrent haar in zeer sombere termen een rapport ia uitgebracht. In ons kleine land is er in 1923 aan siga retten voor ruim 86 millioeo gullen de lucht ingeblazen en in 1924 beliep het zelfs meer dan 43 millioen. Per hoofd, zuigelingen eo vrouwen inbegrepen, beteekent dil voor die beide jaren f5.27 eu f6.35. Het is dus niet zonder grond dat er ernstig aandacht wordt geschonken aan het overmatige aigaretten-rookan door ooze jeugd- on jongeling schap. In verband met de ondergane hechtenis- straf door eeo vrouw uit Poortvliet (en niet uit onze gemeente) inzake het oiet-vervnllen vao den stemplicht op 1 Juli, heeft het Tweede Kamerlid, de heer Doyinaer van Twist zich tot den minister van binneulandsche zaken en justitie gewend met enkele vragen daarop betrekking hebbende. Zoo vraagt hij of de ministers van oordeel zijn, dat op deze wijze met vrouwen, die gemoedsbezwaren hebben tegen de uitoefe- ning van hel kiesrecht, mag worden voortgegaan. Indien deze vraag oDtkenoend zon worden beantwoord ia de regeering dan bereid, zoo haar geeD sodere middelen ten dieoate staan, zoo noodig, voorstellen aanhangig te maken tot wijzigiog van de Kieswet. Ons dunkt, dat dit in elk geval noodzakelijk ia, want het is eeue bespotting van het recht van den Nederlander, dat de eene in de ge vangenis wordt gestopt, als hij niet gaat stemmen ea dat een ander, van eene wettelijke vergadering, waarvan hij deel uitmaakt, kan thuis blijven ala hem goeddunkt. Plicht moet dan ook maar plicht zijn. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het W&Sontwerp tot intrekkiog van verschilleude crisiawetten, waren vele leden teleur gesteld dat ook niet die, houdende verbod tot oit- eu vervoer o.a. van boter en kaas en ook vao eepige land- en tuinbouwproducten voor intrekking wordt voorgedragen. Aangezien het een crisiswet is, behoorde ze te verdwijneo. Het schijnt echter in de bedoeling van de regeering 1® Uggen door handhaving van deze regeling den eiport van boter en kaas zonder rijksmerk, tegen te gaan totdat het aauhangige ontwerp tot regeling van den uitvoer vaD boter en kaas wet zal zijp geworden. ONDERWIJS. Ter benoeming van een hoofd der school te Eikerzee komt als no. 2 op de voordracht de heer A. Kievit te Tholen en als no. 4 de heer P. J. de Roijter te St-Philipsland. Tet de eerste klasse der Rijkslaodbouw. wioterschool te Goes zijn o. m. toegelaten: C. J. Ampt te Oud-Vo»semeer en A. C. Wisse te Anna Jacobapolder, Met bekwamen spoed zal het bestuur aan dit besluit oitvoering geven onder leiding van zijn deskundig medelid, de heer W. J. Walpot, die de ontwerper van dit plan ia. Als uw handen door een of andere arbeid ruw eo beschadigd zijn,-wrijf ze dan dadelijk in met 9 33094 30-60-90 ct. THOLEN, 6 November 1925. Vrijdagavond hield de afd. Tholen van het Groene Kruis eene algeineene vergadering, die door een 40-tal leden werd bijgewoond. Ze was in hoofdzaak belegd ouo eeue beslissing te nemen over de stichting van een wijkgebonw De voorzitter, de beer dr. M. de Jong, her innerde er aan dat de plannen destijds ter tafel gebracht, geene voldoende instemming konden vinden, omdat ze te duur waren voor de fiinan- ciëele krachten van de vereeniging. Bij de uit voering naar eene rarniug van f8500 en f 6500 zou de Tereeniging op een te zware schuldeulast komen te staan. Daar echter eenerzijds aan de bij voorbaat aangekochte grond van de gemeeute de voorwaarde is verbinden, dat hij biunen een bepaalden tijd moet I ebouwd worden, eu ander zijds de verschilleude verplegingsartikelen in ouderscheideue lokalen mo- teil worden onder gebracht, heeft het bestuur gemeend aan de algeuieene vergadering te moeten adviseeren om thans een vereenvoudiging van eeo der eerst bedoelde plannen te doen uitvoeren. Het kapitaal voor zulk een bouw is aanwezig. Fmauciëel is het bovendien ook aanbevelenswaardig omdat tegenover een geraamde ontvangst van f2455 een uitgaaf staat van ruim f 2200, waarin lasten I en onderhoud van het gebouw zijn inbegrepen. Zou niet tot aanbouw worden overgegaan, dao zal het bestuur uooiwendig moeten uitzien naar een ander magazijn,, waarmede ook meerdere huur gepaard gaat. De heer G. A. Huvers deed enkele vrageD, die hierop neerkwamen of een gebouw voorden geraamden prijs noodig was ten dieDste vau de berging van artikelen. Zou het niet eenvoudiger en daardoor goedkooper kunoen wordeu uitge voerd. De voorzitter deelde mede, dat een eenvoudiger bouw niet mogelijk was, ten einde het gebouw te lateu voldoen aan de eischen, die daaraan behooren te worden gesteld. Het zal, behalve twee lokalen tot berging van verplegiugsmateriaal, tevens een kamer 1 evatten, waarin de wijkzuster gedurende een paar uur daags beschikbaar zal zijn tot de uitgifte vau artikelen, tut de ontvaugst en de controleering daarvan en het schoonhouden. In die kamer kau het bestuur zijne vergaderingen houden en kan ook het consuli van deD T.b.c.-arts plaats hebben. De zu-ter die aanvankelijk sympathiek stond tegenover het plau om het wijkgebouw te be- woDen, is daarop teruggekomen. Nu is de con- stroctie van het gebouw in dier voege dat zonder bezwaar een verdieping er op kao geplaatst worden indien het gebouw door een zuster zon worden bewoond. In dat geval wordt de rente en onder hond van den verbouw gedekt door de hoor, met welk bedrag weder het salaris wordt ver minderd. De bode-magazijnmeester wordt tevens belast met het schoonhouden van het gebouw, terwijl de daarachter liggende grond door hem tot wederopzegging als tuiDgrond kan worden gebezigd. De heer A. Cense gaf in overweging om van de gelegenheid te proBleeren dat T.b.c.-lijders in een aan te bouwen serre in de zon kunoen liggen. Dit denkbeeld werd niet overgenomen, omdat de bouwkosten daardoor aanzienlijk zonden stijgen. Het bestuuro ntraadde ook om dezen grond te verkoopeD en elders eeu gebouw aan te koopeo, daar dit hoogstwaarschijnlijk nog duorder zoo zijn en wellicht niet zoo gunstig gelegen als aan de Molenvlietscbe straat. Met de verdieping is ouk de badinrichting uit het eerste plan verdweueu. Na voldoende toelichting werd het voorstel aaDgenomen met 33 tegen 7 stemmen. Onbestelbare brieven eu briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Briefkaarten.) Kaoters J Raamsdonkdorp. Westdorp P„ St-Anüaland. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stokken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid konuen worden terug- gegeveo. Voorts is bet gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatoaam en huisnummer - te voorzien. Ocize vroegere stadgenoot de heer M. L. Liudhout, gemeente-opzichter te Haarlem, i« benoemd tot leeraar io do sterkteleer aaD de gemeentelijke avondschool voor nijverheidsonder wijs aldaar. In het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda is o.rn. de volgende wijziging opgenomen: N. Bruijnzecl 8 -Annaland, Langestraat A 332, wegens over lijden van den eigenaar N. Bruijuzeel is de handelsnaam veranderd in Wed. N. Bruijnzeel. Nieuwe eig.: W. Gaakeer, wed. van N. Bruijn zeel; Tannetje; Abrahamlna; Neeltje; Abr. en Huigje Bruijnzeel. Toen schipper van Hemelrijk van Maria- kerke (België) met zijn motorschip „Imperator" de Ooster-Schelde afkwam, weigerde, ter hoogte van de uitwateringssluis tnsschen Strieoham en Gorishoek, de machine. Ondauks dat het anker werd uitgeworpen, kon het schip niet stilgelegd worden en kwam legen de basaltglooiïug aan den dijk te liggen. Den volgenden dag werd het door ren motor sleepboot behouden te Wemeldinge binnengesleept. Bij kon. besluit is herbenoemd als kanto- - rechter-plaalsvervanger de heer A. F. Hanssens, burgemeester van Stavenisse. Sf-ANNALAND. Door den kolenbond „Ons Belang' werd op 4 dezer aanbesteed het lossen en vervoer van de -losplaats naar de aluemers van 146 600 K.G. steenkolen. Aangenomen werd: het lossen door A. van der Meer voor f2.48 per 100 Hecloliler; hit vervoer door C. Scherpenisse Ir, vojr 17.25 per 100 Hectoliter. ST-MAARTENSD1JK. Bij du 80 October j.l. gehouden stemming tot verkiezing van 4 ge- machtigdeu van het kiescollege der NecJ. Herv, Kerk, werden uitgebracht 200 stemmen, waarvan 5 vau onwaarde bleken. Hiervan verkregeu de aftredende heeren M. Bil, M. P. Groenewege M. L. Koopman en B. J. van Oost resp. 104,' 136, 126 eu 90 stemmen, zoodal de Heeren Groenewege, Koopman en Bil werden herkozen. Ter verkiezing van het 4e lid zal eeu tweede vrije stemming moeten plaats hebben. Ol D-VOSSEMEER. Zaterdag a.*. zollen elk der hoogste klasse van de drie verschillende schol-n alhier een bezoek breugen aan de beet- wortelsoikerlabriek fDe Zeelaua" te Bergen op Zoon). Zaterdag j.l. waren de leerlingen van Sl-Annaland op bezoek. Ook die vao de andere scholen iu het eiland zullen volgen. SCHERPENISSE. De Chr. Jongelingsver- eeniging »De jonge Samuel" alhier hield in de consistoriekamer onder leiding van hun Voorzitter de heer C. J. van der Weele een vergadering, waarop de begunstigers waren nitgenoodigd. Het doel vau het bestuur was om de begonstigers Op de hoogte te stellen met het werk dat dcot de vereeniging wordt verricht. Nadat Ps. 25 vers 6 was gezongen gaf de voorzitter het woord aan den heer J. van de Velde, die tot hedeD de leider en raadgever wasdeze gaf eeo duidelijk verslag van de handelingen en bet werk van het ongeveer 3-jarig bestaau der vereeniging. Daarna opende de voorzitter met gebed en het lezen vau Pred. 11. VervulgeDs werd be handeld een bijbelsch onderwerp over Jeruzalem» verwoesting en opbouw, en »De plagen van Egypte." Daarna werd gezongen Ps. 119 vers 5. Nadat oog van stukje werd voorgedragen over „Het geld" eo een lezing over Palestina, werd gezongen P«. 138 vers 1 en met dank zegging door Vao de Velde geëindigd. Door Burgemeester en Wethonders is voor het jaar 1926 aangewezen, als geneeskundige belast met het verrichten vaD Jeu doodichonw in deze gemeente de beer A, C. PoldermaD,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1