IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ;e IÉ Ga liever zien Prachtcollectie Purol geneest en verfraait de Huid No. 2117 Vrijdag 30 October 1925. Drie en veertigste jaargang 31 Koopt geen kachel it GOUDFAZANT-SIGAREN Firma J. M. C. POT - Tholen. Telef. Interc. no. 16. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. II. datl sten :oom| op een plaatje ruim 200 Haarden en Kachels. N. V. ASSELBERGS' IJZERHANDEL Bergen op Zoom ente :tit. ING tot ÏT GEMEENTERAAD. 33020 10 6 8 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N B.) Dit bl*d venchijnt eiken Vrijdsgeïond. Priji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zoüdagsblad f1,37', franco per post f 1,65 10 ct. disp. kotten. UITGAVE: Adrertentiën ran 1 tot 4 regela 75 cent; iedere regel meer 17'/, peut. Grootte der letters naar plaatsruimte. BUITENLAND. 5265 De Duitsch-Dationalen, een belangrijke groep ormende io het Dnitsche staatsverband, ook in len Rijksdag en in bet kabiuet, hebbeu zich aanzienlijke meerderheid tegen het verdrag jan Locarno verklaard. Nu draagt een partij teliswaar niet eene zoodanige verantwoordelijk- leid als de fractie van een wetgevend lichaam, naar het is toch teekenend, dat op den weg naar iene algemeene verbroedering, waarvan het pad il vrij aardig is geëffend, hinderpalen worden ;elegd, juist door deze machtige partij, wier naam och eene bevordering van het nationalisme be- eekent, hetwelk bovendien in de eerste plaats loor een internationale goede verstandhouding [ebaat zon zijn. Die opkomende storm dreigt eene crisis te ;ollen verwekken van verstrekkende gevolgen, üdieu althauB de oppositie uiet kan bezworen porden. Eene Kamerontbinding zou er zelfs aan pas kunnen komen. Intusschen is er nog tijd 'enoeg om ook deze onrustbarende geruchten laten bezinkeD. Men drijft met het gebaar dier partij wel wat len spot, maar in dezen tijd van brute uitspat- ingeD, kan men te voren niet veel zoggen van gevolgen die zulk drijven zouden kunnen eroorzaken. De Ryksdaggroep dier partij heeft het besluit au het bestuur der Duitsch-nationaleo om de erdragen van Locarno onaannemelijk te verklaren nel algemeene stemmen goedgekeurd. De Duitsch- atiouale ministers die in het huidige kabinet itting hebben zijn dientengevolge afgetreden eu tl zal voorloopig deze ministeriëele crisis niet üt een kabinets-crisis leiden, zoo is de toestand och zeer netelig geworden. Na eene langdurige beraadslaging heeft het abinet besloten de opengevallen plaatsen on- crling waar te nemen en het bewind te blijven oeren met bet oog op de definitieve sluiting Londen van de te Locarno geparapheerde erdragen. Vóór den fatalen datum van 1 De- ember waarop die samenkomst te Londen plaats eeft, zal Luther den Rijksdag de verdragen ter eslissing voorleggen. Terwijl algemeen de zacht zich openbaart tot otwapening, opdat de oorlog voor goed tot het erledene zou behooren en ter bevordering dier eginselen de Volkenbond zich alle moeite geeft, otstaat er weer een zeer scherp conflict tusschen riekenland en Bulgarije, hetwelk een donkere ihadaw werpt op dat groote werk de« vredes, ezwegen van het bloedige samentreffen der ransch-SpaaDsehe troepen in het Moorenland. Tengevolge van een grensincident heeft Grie- wekte ontstemming, dat zijne plannen zoomin naar inhoud als naar vorm waren uitgewerkt. Betrekkelijk onverwacht, in verband met de definitieve afwikkeling van de te Locarno ge parapheerde veiligheidsverdragen, is in Frankrijk een kabinetscrisis ontstaan. De financiëele plannen van Caillaox stsan niet in goeden reuk van zijne medebestuurders en deze moest mitsdien geloosd worden. Maar Caillaux wilde niet alleen gaan en dwong daardoor het heele ministerie tot ontslagname. Intusschen zal de oplossii g spoedig gevonden zijn, daar de afgetreden premier Painlevé eene opdracht tot vorming van een nieuw kabinet heeft aanvaard en met een geconstraeerd ministerie heel spoedig zal gereed zijn. Het nieuwe Fransche ministerie is reeds tot stand gekomen. Slechts Caillaux en twee zijner aanhangers zijn vervangen. De premier Painlevé heeft de portefeuille van financiën. 2997 54 N.B. Ook zwaar vernikkelde PLATTEBUIS KACHELS 25 33019 i, IMEI Huize N en: 115 i Zoo •it 19 BINNENLAND. Uit Indië zijn een paar berichten ingekomen, die wel niet terstond verontrustend zijü, doch niettemin van droeven cn zeer ernstigen aard zijn. Te Tapaloeau iu Atjeh heeft een overval plaats gehad, evenals te Sigli, waarbij een kapitein gedood en een andere gewoud werd, terwijl te Ba- kougan nabij Padang tegen een uitgezonden expe ditie ouder kapitein Paris door dertien Atjehers een rekening-conrant zal openen bij de Bank voor Ned. Gemeenten. e. schrijven van den heer G. A. van Overbeeke houdende kennisgeving dat hij wegens vertrek uit de gemeente ontslag neemt als lid der Com missie tot wering van schoolverzuim. f. verzoek van het bestaar der Binuenscheep- vaart-vereeniging om in verband met het leggen van een brug over de Eendracht, die uitsluitend dient tot het landverkeer, de scheepvaart niet te belasten met bet heffen van doorvaartgelden. De heer Cornelisse meent dat dit schrijven geen zin heeft omdat er geeoe zullen geheven worden. Het schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. g. schrijven van M. van Duivendijk, exploitant van de scheepswerf, waarin hij te kenneo geeft, dat door het bouwen der brug over de Eeodracht, waar schepen zonder strijkbare masten niet onder door zullen kuDnen vareD, tal van scheepjes die op zijne werf worden gerepareerd deze niet zullen kunnen bereiken, zoodal uit dezen bouw een voordeel voor een tweede dergelijke bedrijf, en een nadeel voor het zijne zal voortspruiten, weshalve hij verzoekt met de ligging rekeuiog te willen houden met de plaats waar zijn bedrijf wordt uitgeoefend of hem eene schadevergoeding toe te kennen. de brag er nog niet ligt en er 33Ö76 nland twee Bulgaarsche steden laten bezetten i9 er reeds geducht huis gehouden. Een paar r geleden werd Korfa door Italië bezet en as de regeering te Athene buiten zichzelf over onrechtvaardigheid door Mnssoliui begaan, alië verklaarde toentertijd dat het geene in menging van den Volkenbond zon aanvakrdeD, aar thans ging Griekenland nog verder, door verklaren dat het bleef bij zijnen aan Bulgarije ■stelden eisch tot genoegdoening. Daaruit bleek het zijn eigen rechter wilde zijö. De Volkenbondsraad heeft intusschen te Parijs t conflict behandeld en had ook- eene deputatie de Griekscke regeering uitgenoodigd. Die geering was intnsschen al wat ingebonden want droeg haren gezant te Parijs op, baar te rtegenwoordigen tegelijk met een Griekscb ilitair gedelegeerde. De finantiëele moeilijkheden in Frankrijk lopen zich meer en meer op. De laatste oissie mislukte evenzeer als de poging van lillaux om in Amerika de vordering op Frank- k ta regelen. Gelijk gewoonlijk krijgt de on- irnemer de schuld als 't tegenloopt, terwijl hij Q genie zon genoemd worden, als bet integen- el gunstig was verloopeD. Nu kant alles zich gen Caillaux, zelfs zijn geestverwanten keeren im den rug toe. Ia den kabinetsraad moet hij it zwaar te verantwoorden hebben gehad. Het klewangaanval is uitgevoerd. Twaalf kwaadwilligen werden neergelegd, waarvan één in de rivier was terechtgekomen. Aan onze zijde sneuvelden een Amboineescbe sergeant. Zes Javaansche infante risten werden zwaar gewond, terwijl kapitein Paris licht gewond werd, evenals de Europeesche sergeant Negen. Men meent deze gebeurtenissen meer te moeten toeschrijven aan een samenloop van omstandig heden, dan aan eeu organisch verzet. In vele jaren was daarvan bij* de bevolking geen sprake. Met het oog op die algemeene onderwerping is hoogstwaarschijnlijk langzamerhand de waakzaam heid iets miuder streng geweest en hebben eeoige onverzoenlijke fanatieke inlanders kans gezien om uit den band te springen, hetgeen voor het bestuur des te pijnlijker is omdat het bestaan van die om zwervende haatdragende inlauders toch üiet od- bekend is. Een uitgebreider toezicht zal worden ingesteld, terwijl naar de schuldigen een slreog onderzoek is gedaan. Gelijk boven gezegd is de daarmede belaste kapitein Paris op een troep Atjehers gestooten, die de waakzaamheid nog aanzienlijk zal versterken. Zoo'n verzet, zij 't dan in minia tuur, is onder de leepe Atjehers geenszins te onderschatten. Naar aanleiding van de vestiging van post agentschappen in winkels, waarmee men een proef zal nemen te Amsterdam en Tilburg, lezen we, dat dit aanmerkelijk zal uitgebreid worden, indien de proef slaagt, voornamelijk tot wijken die veraf gelegen sijn van gewone post- of hulpkantoren. Hiervoor zullen niet alleen boek winkels, maar ook andere winkels in aanmerking komen. Het moet ook in de bedoeling liggen de taak dezer agentschappen uit te breiden en niet alleen te beperken tot postzegelverkoop. Behalve geriefelijkheid voor het publiek ligt aan de oprichting dezer agentschappen ook ontlasting vau de postkantoren en aanmerkelijke bezuiniging ten grondslag. THOLEN, 28 October, n.m. 2.30 unr. Voorzitter de heer Mr. A. J. van der Hoeven, burgemeester. Tegenwoordig 7 leden en de Secretaris. Afwezig de heeren W. Moelker met, en C. Goedegebnure, J. Braai en J. Qaist, zoDder kennisgeving. Na opening der zitting te tien minnten voor drie unr, werden de ter visie gelegen notulen der drie voorgaande zittingen goedgekeurd. Ingekomen stukken. a. een missive van Ged. Staten houdende mededeeiing vau eene ministeriëele beschikking dat met ingang van 1 Januari 1926 het aantal vergunningen iu deze gemeeute wordt bepaald op 11. b. verzoek van J. J. Voordijk en andere eigenaren van de Paulinastraat om deze in eigen beheer der gemeente over te nemen. Op voorstel vau Burg. en Weth. wordt dit verzoek ingewilligd. c. het proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger, hetwelk bij de stukken voor de leden ter inzage heeft gelegen, wordt voor kennisgeving aangenomen. d. missive v|in Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit waarbij de gemeente eene dus nog van geen bedrijfschade kan gesproken worden, stellen Burg. en Weth. voor, afwijzeud op het verzoek te beschikken. De heer Cornelisse voelt aan één kant wel het bezwaar door van Duivendijk geopperd, maar zoolang de brug er nóg niet ligt, is er ook geen schade. Het verzoek wordt zonder hoofdelijke stemmiug van de baud gewezen. h. Verzoek vau L. Berrevoels en andere bewoners van het Sloothof om een lantaarn te plaatsen ter verlichting van bet pad naar den singel. Naardien dit naar het oordeel van Burg. en Weth. te duur zon zijn, wordt overeenkomstig huo voorstel afwijzend op dit verzoek beschikt. i. Naar aanleiding van een schrijven van den inspecteur der belastingen te Utrecht waarbij het billijk is tot restitutie vau het bedrag van 7 maanden aanslag in den hoofdelijken omslag dezer gemeente aan M. C. Bout varensgezel op het stoomschip „ImmaDuel" omdat hij gedurende dat tijdvak reeds terecht voor de gemeente Utrecht was aangeslagen, wordt goedgevondeu dezeu aan slag terug te betalen. j. Een schrijven van het bestuur der Visschers- vereeniging houdende verzoek om, in verband met de hooge eischen die het bestuur der Visscherijeu op de Zeeuwscbe Stroomen stelt aan de schelp dierenteelt in de Schelde, maatregelen te nemen dat het water in de rivier Diet verontreinigd wordt ter voorkoming van besmetting. De voorzitter zegt dat Burg. eo Weth., dien aangaande nog onderhandelingen voeren en mits dien voorstellen het schrijven voor kennisgeving aan te uemeo, Dienovereenkomstig wordt besloten. k. Verzoek van H. G. Deurloo en andere bewoners van de oostzijde van de Vossemeersche poort om de grond achter hunne woningen ge legen in erfpacht te mogen ontvangen omdat de rnimte het verrichten van sommige huis houdelijke werken vaak moeilijk toelaat. In verbaud met de brugplannen waartoe het niet onmogelijk is, dat die grond noodig zou konoen zijn, wordt overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. afwijzend op het verzoek beschikt. 1. Verzoek van D. J. Donken om vergoeding uit de gemeentekas ad f 2.25 voor een ruit ge- brokeö door eeD knecht van de caroussel tijdens de kermis, die uiet bij machte was dit te betaleD. De Voorzitter stelt voor, dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen en het bovendien terzijde te leggen omdat het niet op zegel was geschreven. Aldus besloten. m. Verzoek van G. Verkamman en andere schippers om wijziging in de heffiog vau het Dienovereenkomstig wordt besloten. II. Gemeente-rekeningen bedrijven over 1924 De commissie van onderzoek heeft slechts ééne opmerking te maken die van uitsluitend administratieven en van ondergeschikten aard is. Overigens kan zij concludeeren tot voorloopige vaststelling der diverse rekeningen als a. die der gemeente in ontvang of 163.995.985 in uitgaaf op f 156.998.82, batig slot f6.997.165 b. die van den kapitaaldienst in ontvang op f 144.892.80 en iu uitgaaf op f 146.163.46 alzoo een nadeelig slot vaQ f 1270.60. c. Gasfabriek: in ontvang f 189.838 415 eu uitgaaf f 196,280.75 nadeelig slot f 6.442.335 waarvan f 5000 wordt gedekt door eeu post op de gem.-begrootiüg 1924 terwijl nog een onge dekt nadeelig slot van vroeger bestaat van f 7642.015. Het brogfonds bedraagt voor 't oogeublik f 30.856.98. De vergadering vereenigt zich met de con clusie der commissie en stelt de verschillende rekeningen tot de vorengenoemde cijfers voor loopig vast. De voorzitter dankt namens Burg. en Weth. de commissie voor den ijver waarmede zij dit omvangrijke werk heeft verricht en voor de welwillendheid om deze taak op zich te nemen. III. In de loopende begrooting wordt §ene administratieve wijziging goedgekeurd. IV. Het huis Hoogstraat 48, bewoond geweest door den heer G. A. vau Overbeeke wordt na goedgevonden te verhuren aan den heer J. Waverijo voor f 350 per jaar. V. Reorganisatie van het lager onderwijs. De toestand aan de openbare school is on houdbaar, daar 7 onderwijskrachten staan voor 14 klassen. Den inspecteur om advies gevraagd, heeft deze aanbevolen de beide scholen op te heffen en er ééo voor in de plaats te stellen. Burg. en Weth. kunnen zich daarmede goed vereeuigen. Overeenkomstig bun voorstel wordt daartoe besloten ingaande 1 Januari a.s. In verband daarmede wordt aan de onderwijzers W. van Liere, L. M. de Heer, J. J. van El- sacker en dames O. N. de Wilde, D. J. Penny, J. Vis en C. de Heer eervol ontslag verleend en met ingang van 1 Januari a.s. benoemd tot hoofd der opeob. lagere school de beer W. vau Liere, tot onderwijzers de heeren L. M. de Heer en J. J. vau El.-a:;ker en tot onderwijzeressen dames C. N. de Wilde en D. J. Penny en als volontaire mej. J. Vis, die, als op 28 Febr. het aantal leerlingen meer dan 240 bedraagt tot ouderwijzeres wordt benoemd. Voor deze school wordt hetzelfde nu geldende leerplan ingevoerd. Bij de rondvraag bespreekt de heer Cornelisse de wenscbelijkheid om het presentiegeld voor de raadsleden te bepalen £p f 3 per zitting. Dat qjag billijk geacht worden voor hen, die bij verzuim op hun werk een plaatsvervanger moeten zetten. Zoa er 's avonds vergadering gehouden worden, dao zou dit niet noodig zijn. De voorzitter wijst er op dat men geen raadslid is voor '*t presentiegeld, maar om de belangen der gemeente te dieueu, en voorts kan dit punt beter ter sprake komen bij de behandeling der gemeeutebegrooting. Daarna wordt de zitting gesloten. Burg. eu Weth. wijzen er op, dat adressanten een abonnement hebben loopeu en de eenige die geen abonu. heeft, dit niet heeft willen sluiteu. Het schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. n. Verzoek van M. Cornelisse tot wijziging van het tarief van het kadegeld. Op voorstel van den voorzitter wordt dit verzoek niet in behandeling genomen, omdat het in de bedoeling van Burg. en Weth. ligt tegen het voorjaar met voorstellen te komen tot wijziging dier verordening. 3T-ANNALAND, 29 October, nam. 3.15 u. Voorzitter de heer C. M. P. W. Hanssens, burg. Tegenwoordig 6 leden en de secretaris. Afwezig met kennisgeving wegens ziekte de heer C. M. Elenbaas. Na lezing en goedkeuring der notulen van de beide voorgaande zittingen wordt mededeeiing ge daan van de volgende ingekomen stukken, als: a. schrijven van mej. A. N. Kvertse leïerseke, dat zij hare benoeming tot onderwijzeres aan de op. lag. school aanneemt, welke functie zij blijkens een nader schrijven kan aanvaarden met ingang van 1 November, waarop haar ontslag te Oostdijk ingaat. b. alsvoren van de maatschappij „de Automaat" dat zij de voorwaarden tot plaatsing van een ben zinepomp op gemeentegrond aanvaardt. c. missive van Ged. Staten houdende mededeeiing dat de rijksbijdrage krachtens de wet van 24 Mei 1897 over 1925 14041.96 bedraagt. d. proces-verbaal van kasopname bij den ge meente-ontvanger waarbij aanwezig bleek f 15670.78 overeenkomende met de vertoonde geldswaarden en de boeken. e. missive van den minister van Arbeid dat de verstrekking van premies bij den bouw van gemeen telijke arbeiders-woningen wordt gestaakt. Alle voor kennisgeving aangenomen. II. Verzoek van de Bataafsclie Import-Maat schappij te Rotterdam tot plaatsing van een benzine pomp io de Voorstraat bij den smid M. P. Lanooij. Burg en Weth. stellen voor, de verguuning daartoe

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1