IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT N HAARDEN EN KACHELS PUROL No. 2116 Vrijdag 23 October 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. ia v GOUDFAZANT-SIGAREN sland Firma J. NI. C. POT - Tholen. van voetpaden en Kunstwerken. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 3XX 17 der evoedi ASSELBERQ'S Pracht collectie is 14 BEZIENSWAARD 33019 33020 10 6 8 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N.B.) !r deu goede vakste voedt svens- walen, 6fl. h; q. 17650 Oit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal ƒ0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,875, franco per post f 1,65 -|- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. PUBLICATIËN. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat zij ingevolge de verordening houdende voorichriften voor motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van reizigers tegen vergoeding, hebben aan gewezen als standplaatsen de Kaaij en de Markt, als stopplaatsen de Oudelandsche poort en Vosie- meersche poort. Tholen, 20 October 1925. 9 OPNEMING Burgemeester en Wethouders van Tholen, brengen ter openbare kennis dat, te beginnen op 2 November a.s., vanwege de Gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de voetpaden en de daarin gelegen kunstwerken in die Gemeente. Tholen, den 20 October 1925. Tholen zal op Zaterdag middags te 12 uur, ten De Burgemeester Iden 31 October a.s. |Ra*dhuizo aldaar, EEN HOOP COMPOST I publiek verkoopen. 8 33061 De aanwijzing geschiedt door den karreman. Tholen, 21 Oct. 1925. Advertentiën van/1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17 V, feit. Grootte der letters naar plaatsruimte. zal ondernemen evenzeer als het een verbod voor deze beide landen inhoudt om een oorlog tegen Duitschland te ondernemen. Men zou zeggen, dal is afdoende. Tusschen die voormalige kemphanen is de oorlog een afgedane zaak. Maar jawel, als voelt men zelve de naïviteit van zulk eene bepaling, volgt er onmiddellijk op, dat er omstandigheden kunnen zijn, waarin een oorlog gewettigd is. Ingeval van zelfverdediging, ais bijv. een verdragsluitende partij door een audere wordt aangevallen. We zullen maar niet alle gevallen opsommen waarin hel voeren van een oorlog gewettigd is. Het doet ons denken aan een roes, waarin alles van een lichtzijde wordt gezien, totdat de goede verstandhouding geluwd is en zich wolken samen pakken aan den politieken hemel, zoodat het met lofliederen bezongen pact weer weinig meer beteekeuis zal hebben dan een vodje papier. Intusschen zal er wel eene ontspanning komen tusschen Duitscblaud én de landen waarmede het vroeger in oorlog was, waardoor ongetwijfeld eene KEURING DIENSTPLICHTIGEN. lale nd- en ons iner den 3r De Burgemeester van Tholen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in November en December 1925 de herkeuringsraad in een of meer gemeenten zitting zal houden. Van de gelegenheid om in die zitting een genees kundig onderzoek te ondergaan, kan worden gebruik gemaakt door ingeschrevenen voor den dienstplicht, die nog niet by de land- of de zeemacht zijn inge lijfd, alsmede door gewone en buitengewone dienst plichtigen, die nog niet in werkelijken dienst zijn geweest. Tot dit onderzoek worden in het algemeen niet toegelaten personen, die als vrijwilliger behooren lot de landmacht de vrijwillige landstorm hier onder begrepen tot de zeemacht of tot de over- zeesche weermacht, en evenmin zy, die in 1925 lijdelijk ongeschikt werden verklaard. De Minister van Oorlog kan evenwel machtiging verleenen om ook deze per sonen tot het onderzoek toe te laten. Om deze keuring te ondergaan, behoort een aan vraag te worden ingediend, in welke aanvraag aan nemelijk wordt gemaakt, dat zich ten aanzien van den belanghebbende een der volgende gevallen voordoet dat hij vroeger door een der keuringsraden voor den dienst geschikt werd verklaard, doch na de uitspraak van dien raad ziekten of gebreken heeft gekregen, waardoor hij vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden b. dat hij vroeger by het onderzoek voor een der keuringsraden behept was roet ziekten of gebreken, welke toen niet tot zyn ongeschiktverklaring hebben geleid, doch welke na de uitspraak van dien raad in zulk een mate zijn verergerd, dat hij vermoedelijk ingeschikt voor den dienst is geworden c. dat hij vroeger verhinderd was om voor een der keuringsraden te verschijnen op den daarvoor vsstgestelden tijd, ook geen der keuringsraden uit spraak omtrent hem heeft gedaan en hij vermoedelijk •^ongeschikt voor deu dienst is De aanvraag moet voorts vermelden den geslachts naam, de voornamen en het nauwkeurig adres van den dienstplichtige, datum en jaar van geboorte, de ichting en de gemeente, voor welke hy voor den dienstplicht is ingeschreven, alsmede voor zoover tem bekend het korpsonderdeel of het dienstvak, waartoe by behoort of waaraan hij is toegewezen inder dit adres Aan den Voorzitter van den Herkeuringsraad, ge touw van het Departement van Oorlog, Plein 5, i-Gravenhage. Tholen, 22 October 1925. 54 Lievevrouwestraat 41, Bergen op Zoom DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen r openbare kennis, dat op 19 October 1925, by len is ingekomen een verzoekschrift van E. van Rijssel, au beroep zonder, wonende te Tholen, om verguD- ling voor den verkoop van sterken drank in het ilein in de navolgende localiteitin het voorhuis an het perceel, kadastraal bekend gemeente Tholen, ectie F, no. 959, plaatselijk gemerkt No. 6, en ;elegen aan de Sloofstraat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer lekendmaking kan ieder tegen het verleenen van leze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester Wethouders inbrengon. Tholen, 22 October 1925. 17 BUITENLAND. Gelijk men in de rampzalige Augustusmaand fan 1914 telkeumale de naam van Duitschland zag 'ecombineerd met een der andere Europeescbe Mogendheden, ter aandniding dat tusschen die 5r m(ltten onderling de oorlog was uitgebroken, zoo eest men nu vrijwel dezelfde combinatiën ten ilijke dat een onderling veiligheidsverdrag is ge- loten, hetwelk tevens vau algemeene strekking is. Als waarborg tegen oorlog houdt het pact de i RA *oor Duitschland in, dat het noch I "^egen Frankrijk, noch tegen België een oorlog verlichting van militaire lasten zal ontstaan, die aan den algemeenen toestand zal ten goede komen. Men is dan ook in de hooge kringen zeer ingenomen met den goeden afloop der conferentie van Locarno eu met baar succes. Het zwaarte punt lag begrijpelijkerwijze of er overeenstemming zoude zijn te bekomen met Duitschland. En nu die inderdaad is verkregen, is de beteekenis vau de Duitsche gedelegeerdeu sterk geslegen. Als blijk vau dien nieuwen geest viel op te merkeo, dat de minister van buitenlandsche zaken Stresemau eu de rijkskanselier dr. Luther bij hunnen terug keer op zeer hartelijke wijze werden begroet en verwelkomd door de diplomaten van de oude garde. Het welkom had veel gelijkenis met de begroeting van den verloren zoon. Nu staat er feitelijk niets meer in den weg om het zoo laDg gesmade Duitschland van harte te ontvaBgen in het eendrachtig volkengezin. Alleen zal de prac- tische Duitscher vragen wat er nu tastbaars is bereikt. Men wacht er af of de herboren vriend schap een vruchtbare duurzaamheid zal hebben, dan wel of het slechts een vluchtige opwelling zal zijD. Het is een kwestie van vertrouwen, die aan omvang wint naar mate het wederzijdsch wordt geschonken. Duitschland heeft de verdienste, dat het in elk geval begonnen is met vertrouwen te geven. Nadat bet iu de verklaring van 9 Februari als het ware heeft aangestuurd op deze confereutie, moesten zijne gedelegeerden althans de samen komst niet doen mislukken door eischeD te stellen waarvan het tevoren was uit te rekeneD, dat ze onbereikbaar waren. En al hebben ze beseft dat ze meer vroegeu dan Briaud, de Frausche minister van buiteolandsche zaken kon geveD, evengoed als deze zich bewust was dat bij meer moest weigereD, dan Duitschland's houding verdieude, toch hebben zij de zaken niet geforceerd en daardoor getoond dat het hnn met hunne voren bedoelde verklaring ernst was. Een pendant van het vertrouwen dat Duitsch land gaf, ligt nu in de verwachting van de ontruiming der Keulsche zöje. Hel zal do in de praktijk moeteu blijken wat het herschapen vertroawen waard is. Natuurlijk moeten die verdragen nog worden goedgekeurd door de Parlementen. De defioitieve onderteekening is bepaald op 1 December en zal te Londen plaats hebben. Eerst in het laatst van November zullen de beslissingen vallen daar roet name die van Engeland en Duitschland eerst tegen dien tijd bijeenkomen. De elementen die van die verdragen niet bijster gediend zijn en de gelegenheid om in troebel water te visscheu niet znllen lateu voorbijgaan, hebben daartoe nog ruimschoots den tijd. Toch lijkt 't eeu onbegonnen zaak om bette Locarno voltooide werk ongedaan te maken. De verantwoordelijkheid voor eene verwerpiog zal men blijkbaar wel niet durven aanvaarden. Boven dien, de meerderheid zal de tastbaarheid der voordeelen geenszins onderschatten en de onder- mijners van dë republiek in hun roekeloos streven niet volgen. TWEEDE KAMER. Na de algemeene beschouwingen over de bioscoopwet ving de artikelsgewijze behandeliog aan, waarvan in hoofdzaak art. 4, handelende over de gemeentelijke voorschriften. Na eene warme discussie is in het ontwerp de mogelijkheid van gemeentelijke nakeuring ook van films voor volwassenen, alsmede een gemeentelijk bioscoopverbod voor kinderen en jeugdige personen beneden 18 jaar nedergelegd. Indertijd heeft eeu gerucht geloopen dat de regeering drie millioen beschikbaar wijde stellen ten bate van de rijkeambtenaren om in den vorm van een extra-nitkeering eene vergoeding te geven voor eeue voorgekomen onjuistheid in de salarisregeliog. Intusschen is daarvan bij de regeering geen sprake geweest en heeft er eeDe schatting plaats gehad van de kosten der verbeteringen. Minister Colijn had vóór de verkiezingen weliswaar eeue toezegging laten doeu in de centrale commissie voor bet georganiseerd over leg, die hierop neerkwam, dat eene algemeene uitkeering over 1925 zou plaats hebben als de salaris-verlaging op meer dan 23 millioen moest worden gesteld. Intusschen was de voorwaarde niet vervuld en de minister mitsdien tot niet9 gebonden. Iu de debitten die naar aanleiding vau inge diende moties om eene nooduitkeering te doen en anderzijds om eene uniforme bijslag van ül/2 pCt. van het salaris te verleenen, lieten de heeren de Wilde en Dresselhuis de verzuchting booren, dat het beter ware geweest dat van eer.e uitkeeriog nooit gerept ware geworden. De desbetreffende moties werden verworpen. GEMEENTERAAD. ST-PHILIPSLAND, Dinsdag 20 Oct. 1925 des voormiddags 91/2 uur. Tegenwoordig alle leden. De Burgemeester Voorz. opent de Vergadering. De notulen worden gelezen en na een kleine opmerking van de heeren de Ruijter en Stols, welke Na langdurige discussie verzoekt de voorzitter den heer van Dijke zijn voorstel, dat nogal ingrypend is, aan te houden tot een volgende vergadering. De heer L. J. van Nieuweohuijzen vraagt den heer van Dijke zijn voorstel in te trekken, waaraan deze voldoet. Vervolgens stelt de heer L. J, van Nieuwen- huijzen voor om voor het schoonhouden van hel Raadhuis f 50 minder uit te trekken en dit te brengen op f 100.dit voorstel wordt door den heer de Ruijter ondersteund en met algemeene stemmen aangenomen. De heer L. J. van Nieuwenhuijzen, vraagt nu B. en W. voorstellen den ambtenaar ter Secretarie J. C. de Rooij f 50,meer te geven, of de secretaris niet genegen is om daar eenigszins in tegemoet te komen, want, zegt de heer van NieuwenhuijzeD de Secretaris heeft veel gemak van de Rooij. De Voorzitter den Secretaris hiernaar vragende zegt deze dit in overweging te zullon nemen en direct niet kan beslissen. Hierna wordt met algemeene stemmen de jaar wedde met f 50 verhoogd. Bij de kosten schoolbehoeften dringt de heer L. J. van Nieuwenhuijzen aan om deze in den vervolde te willen aanbesteden. B. en W. hebben hier niets op tegen en zullen dit in den vervolge doen. Bij de inkomsten inzake bet gras van de begraafplaats zou de heer De Ruijter gaarne zien dat hei gras, dat thans jaarlijks verpacht wordt, wat eerder gemaaid werd. W eth. v. Dijke vindt, dat de begraafplaats er bij tijden onooglijk uitziet en stelt voor, het gras op de begraafplaats niet meer te verpachten, doch dit telkens door den gemeentewerkman te laten maaien en deze post van de begrooting af te voeren, waaraan gevolg wordt gegeven. Bij den post jaarwedde veldwachter vindt de heer J. A. Stols dezen post te hoog. Alles bij elkaar gerekend hoeft die man een inkomen van f22 a f2300. „Neen", zegt de heer L. J. v. Nieuwenhuijzen, circa f2000. De voorzitter zegt, dat de jaarwedde van den eldwachter wordt vastgesteld door den Commissaris door den Voorzitter worden weerlegd, goedgekeurd. ^ommissans Onder de in.eknn.en word. nelSmn een de' f ,hier0P b"u,Dlgd k.n worden. Onder de ingekomen stukken wordt gelezen een schrijven van den heer J. J. Speelman te Hardinxveld, dat hij zijne benoeming tot hoofd der school aan neemt, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen. Een schrijven v/U Bestuur der Vereeniging tot stichting en instandhouding eener school iuet den bijbel op Geref. grondslag te A.-J. Polder, waarbij dit Bestuur vraagt weder op gelijke wijze uit de gemeentekas een subsidie te mogen ontvangen voor het geven van vervolgonderwijs. Op voorstel van den voorzitter wordt met algemeene stemmen be sloten hiervoor f 1.per lesuur beschikbaar te stellen. Hierna wordt voorgelezen het rapport van de Commissio van onderzoek tot nazien der Rekeuing 1924 en Begrooting 1926 van hot Burg. Armbestuur. Aangezien deze geen aanleiding geven tot op- of aanmerkingen worden deze goedgekeurd en vast gesteld de Rekening in ontvangsten op f2107,315 eu in uitgaaf f 1814.49, batig slot f292.825 6o de begrootiug in ontvang on uitgaaf op een bedrag van f 1792,825. Hierna wordt voorgelezen het rapport over de gem.-begrooling 1926, waarin de commissie, beslaande uit de h.h. J. van Strien en L. J. van Nieuwen huijzen opmerkt dat zij in hot algemeen geeu bezwaren tegen de geraamde cijfers heeft, doch waar zij niet geheel overeenstemden omtrent de heffing van 50100 opcenten op de personeele belasting en geen heffing van opcenten op de ver- mogenibelasting heeft een lid der commissie zich voorbehouden om hierover een bespreking ie houden. Verder vraagt de commissie om van den post „onvoorziene uitgaven" f 2000 te brengeD op ver betering Oostdijk of op vernieuwing beschoeiing haven. De heeren L. J. van Nieuwenhuijzen en P. J. de Ruijter nemen aan de algemeono beschouwingen deel en ten slotte stolt de heer L. J. van Nieuwen huijzen voor om 50 opcenten te heffen op de ver mogensbelasting en 50 opcenten te heffen op de personeele belasting. De voorzitter kau met dit voorstel meegaan, maar vraagt den voorsteller deze heffing te doen met ingang vau 1 Jan. 1927 daar dit niet meer gaat met ingang van 1 Jan. 1926. Hoewel de voorzivter met klem zijn voorstel ver dedigt kan hij den voorsteller en den Raad niet overtuigen en wordt met algemeene steramen be sloten met ingang van 1 Jan. a.s. 50 opcenten te heffen op de vermogensbelasting inplaats van 100 en 50 opc. op de personeele belasting in plaats van 50—100. Verder geeft de heer L. J. van Nieuwenhuijzen B. en W. in overweging om van deu post „onvoor ziene" f 1000,te gebruiken aan bestrating Oostdijk en f1000 vernieuwing beschoeiing haven. B. en W. gaan hiermede accoord. De heer van Dijke stelt voor om de meerdere Bij den post kleeding zegt de heer Stols, dat deze te hoog is, want dat er verleden jaar niet besloten is om die post met f75 te verhoogeu. De heer L. J. v. Nieuwenhuijzen meeat ook dat die vergoeding voor kleediug slechts voor een jaar was verhoogd, doch de voorzitter is dit met do heeren niet eens, en zegt, dat verleden jaar, toen er over een gratificatie aan deo veldwachter te geven ge sproken werd, de heer De Ruijter zeide, „geef dien man een goed salaris, dat hij met zijn huishouden er van leven kan, bijv. f 200 meer. De voorzitter vroeg toen aan den heer De Ruijter „maakt u daar een voorstel van", doch dit deed deze niet, de post verhoogd werd met f75. waarop Ruwe enSchraleHuid DOOS 30, 60, 90 Cent. Bij Apoth. en Drogisten Phorm. Fabriek A. Mijnhardt Zeist 272 gelden op haven en kade, dan geraamd zijn, uit sluitend te besteden voor aflossing geldleening ten behoeve der haven. De voorzitter bestrijdt dit voorstel en ook de heeren L. J. van Nieuwenhuyzon en P. J. de Ruijter. 8 33058 Hierna doet de heer Stols het voorstel om die post terug te brengen op f 100. Dit voorstel wordt door den heer L. J. v. Nieuwenhuijzen ondersteund, doch verworpen met 4—3 stemmen. (Tegen de h.h. de Ruijter, A. M. v. Dijke, J. v. Strien en A. W. Beurkens. Bij den post brandbluschmiddelen, geraamd op f 500, vraagt de hoer de Ruijter of deze post elk jaar er op zal voorkomen, waarop de voorzitter ontkennend antwoordt en zegt dat dit is voor aan schaffing van nieuwe slangen voor bieren A.J.-polder on dat zulks niet in één jaar kan geschiedendeze post blylt gehandhaafd en wordt de begrootiug in zijn geheel vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 56.645.53. Tenslotte wordt een verordening vastgesteld op het vervolgonderwijs en daarin opgenomen, dat minstens 10 leerlingen aan een cursus roootuo deelnemen. Bij de rondvraag bespreekt de heer de Ruij'.er het weghalen vau den grond op de haven. Hy had dezer dagen twee ouden van dagen aan het werk gezien en vond dit treurigde meuscheu konden haast niet vooruit. De voorzitter zegt, dat dit steeds een moeilijke kwestie blijft, dat de karrelui de grond op de haven voor niets mogen vervoeren, zij hiervoor hunne volgeladen karren met suikerbieten mogen klikken. Dat die menschon oud zyn, weet spreker, maar wie moet hij anders nemen. Daarna wil hy de regeling en het toezicht over de haven opdragen aan een der Raadsleden, doch niemand heeft daar kijk op. De heer Stols spreekt over de brikken, die op het dorp lagen en afkomstig waren van de ver bouwing van het huis van A. A. Stols. Die had de voorzitte: alle weg laten halen, terwijl hij er aan Stols nog geld voor had willen geven. De voorzitter zegt dat dit volkomen juist is. A. A. Stols had hom gevraagd, die brikken te laten halen, hetgeen hij gedaan heeft, doch later kwam deze zeggen, dat hij ze verkoopen kon aan J. Stols, waarop de voorzitter hem antwoordde, dat hij ze hem bet eerst had aangeboden en hij er beslist niets voor betaalde. De heer de Ruijter zegt, van den voorzitter nog geeu antwoord te hebben gekregen ol de Anlhonie- straat oen straat of een trottoir was. De voorzitter autwoordt: „Een trottoir". „Neen", zegt de heer de Ruijter, „het is een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1