IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT HAARDEN EN KACHELS Meisjes 9 33047 PUROL *1 No. 2115 Vrijdag 16 October 1925. Drie en veertigste jaargang GOUDFAZANT-SIGAREN ind. 1. dat Firma J- M. C. POT - Tholen. Telef. Interc. no. 16. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ASSELBERG'S Pracht collectie is 14 BEZIENSWAARD 33019 iten GEMEENTERAAD. 33020 10 6 8 10 CtS. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. LIEMT, Etten (N B.) Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,875, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. ieid idig nde oor ans 2654 UITGAVE: Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17 7, vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. BUITENLAND. De mislukking van de onderhandelingen lus- icben Caillaux en Amerika heeft in Frankrijk een ongnnstigen indrnk gemaakt en spiegelde gieh terstond af in een sterke daling van den frank, waartegen de regeering onmiddellijk ge waarschuwd heeft met de mededeeling dat maat- egelen Jgeromen worden ter beschermingjvan het betaalmiddel. Ongetwijfeld is het vertrouwen in de financiëele toekomst van Frankrijk geschokt, hetgeen niet het geval zou zijn geweest indien men de illusie bad gehad dat eene regeling met Amerika gemakkelijk ware te treffen geweest. De regeling van een vijfjarige betaling, zouder dat over de hoofdsom is beslist, is wel niet bijster ideaal, maar als Frankrijk die aauvaardde, zou het onwillekeurig zijn goede.B wil toonen, terwijl het zich niet al le zwaar zou belasten. Voor wat men kan noemen de handelsschuld, betaalt het dit jaar 2y2 miliiard papieren fraBk. Dit zoo, volgens het hangende voorstel van Amerika net 20 raillioeo dollars 's jaars vermeerderen, gedurende vijf jaren. Met inbegrip van de andere betalingen die Frankrijk aan het buitenland moet doeü, zou dit totaal Èy2 miliiard frank bedragen. Dat kan niet beschouwd worden als eeue ondragelijke last voor het Fransche volk. Zou worden toegestemd in eene régeling, zooals die ihaos wordt voorgesteld, en gelijk die mogelijk daD zou het vertrouwen eenigzins wedeikeereu zoo al eene stijging van den frank hiervan niet het directe gevolg was, zou er toch eene stabili- lalie intreden en tegelijkertijd ook de invoer- Lievevrouwestraat 41, Bergen op Zoom 2997 54 OOM irijzen binnen de perken houden. Hetgeen meer Eiau het buitenland zou moeten worden betaald, pou weer door de bevolking kunnen worden >espaard op de ingevoerde goederen en levens middelen. Het sluiten van eene leening zon er neer mogelijkheid door verkrijgen. Duit8chland heeft het bewijs geleverd dat het iluiten eener boitenlaodsche leening een niet inbelangrijke factor is tot het op peil honden an het betaalmiddel, indien aan een staat om- augrijke betalingsverplichtingen zijn opgelegd, let ruilmiddel is er, in weerwil van den minder lunstigen eang van zaken op het gebied van len buitenlandschen handel, door beschermd |tj [eworden. I*—Want de sints 1 October ingevoerde verhoogde arieven op den invoer hebben hunne schaduwen eeds vooruit geworpen op den import en bet ladeelige saldo van de Duitsche handelsbalans iot ruim 3 miliiard mark opgevoerd. Voor een leker deel is het belastingcijfer aanmerkelijk jestegen tengevolge van den terugkeer der laitenslands gevoerde kapitalen tot een geraamd ledrag van bijna 7 miliiard mark. rDe Duitsche handelsbalaus vertoont nog een ipmerkelijk verschijnsel. In den invoer heeft Amerika zijn aandeel zien stijgen van 18 over let eerste halfjaar 1924 tot 23 pCt. over dezelfde lelft van dit jaar. Engeland deelt in dien voor- litgang met 8 en ons laud met ruim 5 pet., raarvan beide laatstgenoemde landen weder in laamerking komen voor den uitvoer van Duitsche roducten. Van oudsher stond ons land in een lelangrijke handelsbetrekking tot Duitschland, erwijl in den laatsten tijd de Oost-Europeesche laten een eenigszins stijgende richting in den landel deden aanschouwen. Maar het is nog zoo nbeteekenend dat het begrijpelijk is als Duitsch- and een nieuw afzetgebied zoekt, waarin het ;rootendeels is geslaagd door de gesloten overeen- :omst met Rusland, wien het een crediet van 00 millioen mark heeft verstrekt, die worden erleend in den vorm van landbouwmachines. Jehalve dat Duitschlaod een goede markt heeft B|Herkregen,- worden de verachaldigde bedragen 1 dollars terugbetaald, die aan de belalingeo an het buitenland ten goede komt. Maar ook irt eeluriand profileert hierbij, daar het voor de be- deeleulingen niet behoeft te wachten tot het uit den ur, ee itvoer de noodige middelen heeft bekomen. vroolij den 1765 Uit deze transactie treedt duidelijk de innige handelsgeest van onzen oostelijken nabuar iuose aar voren, die in gewone omstandigheden on- Neen illekeorig den naijver, de bron van zooveel waad, vaardig zon maken. In Amerika toch ekt deze eigenaardige politiek eeuige ontslem- ling. Ten zelfden tijde dat Duitschland om eun aanklopt vooral in Amerika, verleent het Haaen reusachtig crediet aan Rusland, in een vorm onder omstandigheden dat concurrentie voor aderen zoo goed als buitengesloten is. Alleen merika is vrijwel het eeuige laod dat Rusland iet alleen de noodige credieteD, maar ook de landbouw-voorwerpen zou kunneu verschaffen. Al behoeft men zich daarvan niet direct het ergste voor te stellen, toch is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de handelspolitiek van Duitschland voor de Amerikaansche geldmagnaten eene vingerwijzing zoode zijn om bij het verleeneu van credieten de bepaalde voorwaarde te stellen, dat deze niet meer knnnen verstrekt worden, indien dit niet met de belangen van Amerika overeenstemt, of de toepassing van zulk een maatregel bet onbelemmerd internationaal handels verkeer al of niet in den weg zou staan is eene andere vraag. De vooruitgang die de Frausch-Spaansche troepen in Marokko maken, heeft te Madrid een algemeene vreugde verwekt. De val van Adjir is een geduchte knak voor Abd-el-Krim. Verschillende zijner volgeliugen hebben zich onderworpen. In Spanje beschouwt men de neder laag van het opperhoofd der Rif-Kabylen ook als een nederlaag voor het bolsjewisme, dat deD leider der rebellen financieel heeft gesteund. BINNENLAND. Ingediend is een wetsontwerp tot het heffen van accijns op inlandsche vruchtenwijnen. De regeering herinnert er aan, dat de wet van 22 Juli 1899 die van den accijns vrijstelde gegiste of ongegiste dran ken, die hier te lande worden vervaardigd uit versche boomvruchten mei uitzondering van druiven. Deze maatregel was een gevolg van den aandrang van verschillende zyden van maatschappijen van land en tuinbouw en van nijverheid, die meenden aldus een afzetgebied to zullen zien ontstaan voor het inlandsch fruit, dat destijds nog geen goede prijzen wist te bedingen. Het voorloopig verslag op boven vermeld ontwerp, later wet geworden, gaf blijk van de bezorgdheid van verschillende leden, die vreesden voor vervalsching op groote schaal, toeneming van knoeierijen, zoo ten nadeele van den consument als van den fiscus, door versnijding van wijn met on- belasten ooftwijn en vervanging van het gebruik van wijn door dien ooftwijn. Hoewel de vrees van de tegenstanders van het ontwerp door de toenmalige regeering niet werd gedeeld, moet erkend worden, dat zij juist gezien bobben. De inlandsche wijn is geen exportartikel van eenige beteekenis geworden. De techniek der bereiding is sedert 1899 verbeterd, zoodat hei mo gelijk is aan het product een smaak te geven, op dien van Zuidelijken wijn gelijkende. Bekend is, dat rabarberwijn verkocht wordt onder namen, die den indruk van Zuidelijke herkomst moeten wekken, evenzeer dat inlandschon wijn veel onder den naam van vormouth of portwijn in kruidenierswinkels enz wordt verkocht. Er heeft dus vervalsching en bedrog op groote schaal plaats. Er is een toenemend gebruik ontstaan van onbelasten alcohol. Het wetsontwerp heeft tot strekking, den uit inlandsche versche vruchten vorvaardigden wijn niet langer onbelast te doen blijven. Het komt den minister voor, dat met een accijns van 10 gulden per H.L. wel kan worden volstaan uit overweging, dat bij de bereiding van vruchtenwijn in den regel suiker wordt gebruikt waarvan accijns is moeten worden betaald. Volgens de voorgestelde regeliog zou de H.L. vruchtenwijn met f 18.75 a f20.10 zijn belast. Hiorvan kan een jaarlijksche bate voor de schatkist van f 113-400 worden verkregen, benevens f 22.680 voor het leeningfonds, daar hierin de opbrengst der opcenten wordt gestort. De inlandsche fabrieken blijven voldoende be schermd door het feit, dat van buiteolandsche producten de volle wijnaccijns (20 gulden per H.L. benevens 20 opcenten) wordt gevorderd. Te 'srGravenhage is op 89-jarigen leeftijd overledon de heer mr. A. P. C. van Karnebeek, oud-minister van buitenlandsche zaken. In het begin der 80er jaren is de ontslapene Commissaris des Konings in onze provincie geweest. TWEEDE KAMER. Het eerste openbare werk na haar reces ia de be handeling van de bioscoopwet. De keuring daarin opgenomen vormt het zwaarte punt van dit ontwerp. De heer Boon (v. b.) heeft hier tegen ten deele bezwaar. De wet moet niet te alleen heerschendzijn; ook aan de ouders moet iets worden overgelaten. Daarom is hij voor de grens van 14 jaar voor keuring op „geschiktheid" en voor de grens van 18 jaar voor keuring op „toelaatbaarheid" van de films. De heer Lingbeek Herv. Ger. ontleende aan den wil der regeering om in dit ODtwerp een proeve van Christe lijk beleid te geveD, de gelegenheid om een pleidooi te hoaden over den plicht der regeering om de nationale Hervormde Kerk in stand te houden en te steunen. De heer Kleerekooper s.d.a.p. is tegen dit ontwerp omdat naast do centrale keuring ook gemeentelgke verbodsbepalingen de bioscoop onmogelijk kannen maken. De heer Kersten (Sik. ger. p ontwikkelt het be zwaar tegen de biscoop. En hoewel dil ontwerp wel iets is verbeterd boven het bestaande, beschouwt hij toch dat het kwaad der openbare bioscoopvoorstellingen niet is weg te nemen door keuring van de films en stelde uit dien hoofde eene motie voor, de regeering uitnoodigende tot het doen van voorstellen die leiden tot het verbod van openbare bioscoopvoorstellingen. De heer Marchant, v.d. is geen bewonderaar van dit ontwerp en acht het feitelijk overbodig, waar hot particulier initiatief reeds zooveel ter verbetering tot stand bracht. De bevoegdheid aan de gemeentebesturen om voor waarden te bunnen stellen, wenscht hij te doen ver vallen omdat die het bedryf onmogelijk zouden kunnen maken. De heer Tilanus, Chr. Hist. juicht het-ontwerp toe omdat de regeering er in nederlegt dat zij ver plicht is voor de openbare zedelijkheid te waken, terwijl hetgeen aan ons volk in de bioscoop wordt voorgelegd, in het algemeen niet bijdraagt tot de zedelijke verheffing van het volk. De minister van binnenlandsche Zaken, mr. de Geer, verdedigde de keuring van de films, die in de Staatscommissie, bij de verschillende vrijzinningen instemming vond De keuring van de films voor vol wassenen is niet een politieke zaak, doch ligt geheel in de neutrale zóne. De motie Kersten werd yerworpen met 85 tegen 2 stemmen, die van de heeren Kersten en Zandt. POORTVLIET, 13 October, v.m. 10.30. Voorzitter de heer W. Drookers, barg.-secr. Tegenwoordig 5 leden afwezig de heeren Uijl en van Westen, niet kennisgeving. Nalezingen goedkeuring der notulen van de spoedeischende zitting van 18 Sept. deelt de voorzitter mede, dat bij de gedane kasopname bij den gemeente-ontvanger aanwezig was f 16.862.6472 overeenkomende met de aanwij zing der registers. Nopens het bekende adres van deu gemeente raad van Zoeterwoude tot afschaffing van den zomertijd stellen Burg. en Wetb. voor, dit voor kennisgeving aan te nemen. In deze gemeente waar men geheel overeenkomstig deu ouden tijd leeft, heeft men geen last van deu nieuwen lijd. Pe heer Elenbats kan er zich best mee ver eenigen als de zomertijd werd afgeschaft. Als men op kantoren moet wezen, gaat reizen of begrafenissen moet bijwouen, of de notaris een verkoopiug houdt moet ineu steeds op den nieuwen tijd bedacht wezen. De voorzitter vindt den nieuwen tijd voor het reizen juist zeer gemakkelijk. De heer Krijger vacht eeue actie van geen waarde als zoo iets van de regeering niet zelve uitgaat. We hebben dat gezien toen de Tweede Kamer Braai's voorstel tot afschaffing aannam, terwijl de Eerste Kamer het weer verwierp. De heer Elenbaas gelooft wel dat bet helpen zou ais alle gemeenten dit steunden. De heer Carels plaatst zich op hetzelfde stand punt als Burg. en Welh. om het verzoek voor keunisgeving aan te nemen. Te dezer plaatse heeft men hoegenaamd geen last van dm zomer tijd. Voof de stedelijke bevolking is hij wel van belang eu ook daarmede moet men eenigszin? rekening houdeo. Dat de melkerij in de buurt van de groote steden er wel last vau heeft, is te begrijpen, maar dat kan voor Poortvliet geen reden zijn om er zich voor te spannen. Begrooting 1926, Van de geboden gelegenheid om algemeene beschouwingen te houden over het financieel beleid van Burg. eu Welh. wordt geen gebruik gemaakt. De heer Carels zal zijn standpunt tegenover de begrooting uiet nader releveeren, daar bij zich bij de geraamde cijfers kan nederleggeu. De enkele opmerking die hij te maken beeft, is, dat hij het bejammert dat Burg. en Weth. er niet toe kunnen overgaan om het verhaal der pen8ioenspreinie op de gemeente-ambtenaren toe te passen. Daar hij weet, dat in deze ver gadering hiervoor geen meerderheid te viudeu is, heeft 't geen zin daartegen te ageereu. En ten anderen heeft hij 't vreemd gevonden, dat niet een bedrag is uitgetrokken tot steunver- leening aan werkloozen of tot werkverschalfing. Ten aanzien der laatste opmerking zegt de voorzitter, dat Burg. en Weth. zullen wachten om dienaangaande voorstellen te doen tol de feiten zich in werkelijkheid voordoen. Zonden we daarvoor nu reeds een post op de begrooting uittrekken, dan zou men onwillekeurig dien steun des te spoediger opwekken. De heer Elenbaas vraagt of dit wel op den weg van de gemeente ligt eu of niet de kas van de algemeene armen daartoe dieustbaar is. De voorzitter merkt op, dat men om steun te kunnen geuieten uit de gemeentekas, moet zijn aangesloten aan eene rijksregeling. Voorts is dit niet eene zaak voor de Algemeene Armen kas. Wil zij bet evenwel op zich nemen, dan kan de gemeente zich wel afzijdig houden. Bovendien moet er zelfs van wege het Armbe stuur eenige werkverschatfiog in het vooruitzicht zijn. Als er werkloosheid komt, is dat eerst in Februari of Maart eu zou steun noodzakelijk zijn, dau is eene spoedvergadering vau den Raad vlug genoeg bijeengeroepen. Uit de verdere behandeling van de begrooting blijkt, dat deze door de commissie van onderzoek nauwkeurig is behandeld en dat aan de wenken dier commissie bereids door Burg. en Weth. is gevolg gegeven. De jaarwedde van den gemeente veldwachter is verhoogd met f 150 en mitsdien gebracht op f 1500 behoudens f 100 als vergoe ding voor huishuur, f175 voor kleeding eu f 25 voor geneeskundige behandeling. Burg. en Weth., met de Commissie van on derzoek van oordeel, dat in dit verband ook den geueeute-werkman eene verhooging toekomt, stellen voor diens jaarwedde te brengen van f 1000 op f 1050. Dp heer Carels merkt op, dat tengevolge uit de aanschaffing van een lijkkoets voor dezen Er is geen deugdelijker middel ?oor het verkrijgeD en behouden van een fraaie Huid van Handeu en Gelaat, dan 30-60 99 ct. werkman meerdere werkzaamheden voortvloeien en vraagt of daarvoor boven de verhooging iets gegeven wordt. De voorzitter antwoordt dat in die verhooging is gerekend op die meerdere werkzaamheden. Op de nu vigeerende begrooting komt een po?t voor van f 20.0 als subsidie aan de autobus dienst van J. C. Krijger en van f 50 aau P. Geene als vergoeding voor de gelegenheid zijner ge lagkamer als wachtzaal voor dien dienst. Nu is in het begin van dit jaar het provin ciaal subsidie opgehouden. Eu daar de gemeente lijke bijdragen hierop waren gebaseerd, ligt hierin opgesloten dat ook het subsidie uit de gemeentekas vervalt en slechts behoeft te worden uitbetaald over het tijdvak waarop het Provinciaal subsidie gold. De heer Carels meent, dat het onder deze omstaudigheden zeker geen zin zou hebben om twee dieosten te subsidieeren. De heer Krijger vraagt of aan den ondernemer bericht is gezonden van dezen begrootiDgspost, iu welk geval hij een zeker recht over 1925 zou hebben. De voorzitter antwoordt hierop ontkennend. Daarop wordt de begrooting vastgesteld tot een balanscijfer van f 47.895.17 met een sluitpost van f 680.58 en de kapitaaldienst in ontvang en uitgaaf op f 50. In het feit dat de raad zich uoaniem kan vereenigeu met het ontwerp der begrooting zien Burg. en Weth. een blijk dat het volste ver trouwen in hun financiëel beleid wordt geste'd waarvoor zij deu Raad dauk zeggen en zeer erkentelijk zijn. Het verzoek van M. J. MalLkoote om een subsidie uit de gemeentekas voor zijn autobus dienst, wordt, nu ook die van J. C. Krijger niet meer wordt gesubsid ëerd, -.a i de hand gewezen. De begrooting van het Algemeen Armbestuur heeft bij de commissie tot geene bedenkingen aauleiding gegeven. Zij wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op t 16.299.93. De heer Elenbaas zegt dat er aanmerking op is gemaakt dat niet voldaan is aau het Reglement hetwelk voorschrijft dat het bestuur moet bestaan uit 6 leden. Het komt hem het best voor, dat nu wordt uitgemaakt of er aan het bestuur twee' leden zullen worden toegevoegd of dat het regle ment wordt gewijzigd door het aantal leden daario te bepalen op 4. De voorzitter zon deze kwestie liever aanhouden tot eene volgeude zittiug, als zij voltallig kan zijn. Bij voorbaat wil hij zeggen, dat, als het aautal op 6 behouden bleef in elk geval een administreerend diaken daarin behoorde te worden opgenomenzoo was althans de oor spronkelijke bedoeling. Maar bij nadere over weging zou dit geen aanbeveling verdieuen, daar dau eeD armverzorger van eeD bepaalde categorie invloed zoude krijgen op de algemeene onderstaud die zijn weerslag zou kunnen dom gelden op die beperkte armenzorg. De heer Elenbaas merkt op dal geen personen zijn genoemd. De voorzitter zegt dat geen personen wordea genoemd, doch dat dit denkbeeld aanvankelijk heeft voorgezeten. De heer Krijger bevestigt dat door burg. van Rees over 6 leden is gesproken. Aanvankelijk stond hij ook wel wat schuchter tegenover de vele werkzaamheden met riejhts 4 leden. Maar nu men dat vele werk te biven is, meent hij dat men het bestuur beter uit 4 dan uit 6 leden kan laten bestaan, omdat ook in dezen geldt: zooveel hoofden, zooveel zinnen. Hoogstens zou het uit 5 leden kunuen bestaan, omdat het wel gebeurt dat bij sommige zaken twee leden tegen over elkander staan. De heer Carels zou er voor zijn om eene beslissing nit te stellen. De leden van het Armbestuur kunnen nu wel zeggen dat he'. zoo goed gaat, doch dat hebben we maar aan te nemen. In dien tusschentijd knnnen we zelf ook eens onderzoeken, lulusschen lijkt een aantal van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1