i IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT en lft HAARDEN EN KACHELS Bakpoeder *0. 2114 Vrijdag 9 October 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. m. Wat is GOUDFAZANT-SIGAREN nten IT )iJ Firma J. C. POT - GEMEENTERAAD. BUITENLAND. 'ONS ro ASSELBER O'S Pracht collectie is 14 BEZIENSWAARD 33019 33020 10 6 8 10 ets. Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. Sigarenfabriek H. v. HEMT, Etten (N.-B.) .IER- ïizen enz. 1152 [oom. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad 1,876, franco per post f 1,65 10 ct- disp. kosten. ÏN. 12964 de leel r28 el AS. VERVOLGONDERWIJS. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken tekend, dat voor hen, die het gewoon of buitengewoon lager onderwyi hebben genoten en niet meer onder ie verplichting vallen dit onderwys Ie volgen, de [elegenheid bestaat tot het genieten van vervolgonderwijs. Dit vervolgonderwijs wordt gegeven roor de JONGENS, iederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrydag, gedureode de maanden No- ember, December, Janoari en Februari, des avonds van 4S/j lot 7 uren. Het strekt zich uit over de volgende vakkenlezen, rekenen, Nederlandsche taal, aardrijkskunde en vader- landsche geschiedenis voor de MEISJES, iederen Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrydag, gedurende de maanden November, December, Januari en Februari, des avonds van 4 tot 6I/2 uren. Hel strekt zich uit over de volgonde vakkenlezen, rekenen, Nederlandsche taal, aardrijkskunde en band- werken. Ouders of verzorgers, die hnn kinderen het vervolg onderwijs wenschen te laten volgen, worden verzocht daarvan vóór 15 October 1925 aangifte te doen op de Gemeentesecretarie. Tholen, 8 October 1925. 30 UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. IAdvertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/} eent. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. gevoerd, waarvan de Frausche staatsman getuigde, hiervan een allerbeaten indruk tehtbben gekregen. Door de Fransche delegatie is het voorstel gedaan om aan Frankrijk de bevoegdheid te verleenen om door het Rijnland te marcheeren, indien Duitschland de oostelijke grenzen zon schenden. De moeilijke formuleering dezer zaak is aan de juristen voorgelegd. Als meB zich waoen zon in een sfeer van algemeeee ontspanning eo vrede te zijn, en men hoort over verdragen tot regeling van onderlinge doorlating van troepen, dan krijgt men den indruk alsof de vredesbewegingen de oorlogs- gernchten verbergen. EN nze D- DE als rije i 998 -2 UUI 3265 De moeilijke besprekingen tnsschen Caillaux en de Amerikasnsche gedelegeerden hebben niet tot het resnltaat geleid, dat er aanvankelijk van rcrwacht werd. Caillaux immer* was vol goeden moed over den goeden afloop, doch het succes is niet noemenswaard. Het voorstel van Amerika om gedurende vijl jaren het te betalen bedrag rast te stellen op 40 millioen dollar en intus- achen een onderzoek in te stellen naar Frank rijk'* fioanciëele draagkracht doet den schijn rerwekken alsof men Frankrijk een stroohalm beeft willen toesteken, die als reddingslijn kan dienen in zijn benarde positie. Verschillende omstandigheden hebben er toe medegewerkt te veronderstellen dat de zaak dier onderhandelingen uiet met dien ernst is voorbe reid al* voor dergelijke conferenties gewenscht is. De kleine voorvallen daargelaten waaruit zou op te maken zijn dat er met te grooten spoed is gehandeld, heeft deze kwestie een veel die peren oodergroua. Tijdens de onderhandelingen verspreidde een deel der pers, die de meeniog der groote industrie vertolkt, da mededeeling, dat een regeling van de schulden aan Amerika geen voordeel zon opleveren, als daarvoor nieuwe leeningen moeten worden aaugegaao, die weer hnn terugslag zouden doen gevoelen op handel en industrie. Caillaux achtte echter eene schuldregeling te hoogst uoodzakelijk voor den financieelen toestand des lands, dan dat hij zich zou laten leiden door andere dan specifiek nationale gedachten. Men verwacht dat de regeering bet voorstel van Amerika zal verwerpen. Welke tegenvoor stellen Frankrijk dan zal doeD, i* nog niet duidelijk af te teekenen. Hoogst gewenscht is het, dat de regeling spoedig tot stand komt, want zoo het hiertoe niet leidt en het verlies vsn Amerika'* sympathie er het gevolg van zon zijn, dan zon eeu diepe val niet onwaarschijnlijk zijn. Het meest belangrijke feit in den strijd in Marokko it, dat de Spaansche troepen uit het gebied van Melilla zich hebben kuooen verbinden met den oostelijken vleugel der Franschen. De Spanjaarden hebben bovendien aan de baai van Alhucemas een goed landingsterrein verkregen, dat beschot is tegen stormen, zoodat de schepen er een veilige ligplaats vinden. De successen der Europeanen hebben op Abd- el-Krim een deprimeerenden invloed, behalve aan aanhaDg verliest hij ook aan aaDzien onder de Rifstammen. Het heeft er allen schijn van alsof de conferentie te Locarno tot eene werkelijke verzoening tusschen Lievevroawestraat 41, Bergen op Zoom Frankrijk en Duitschland zal leiden. Gedurende vijf jaren hebben de geallieerden tegenover Daitschland een politiek van sancties gevoerd waarvan in hoofdzaak de bezetting van de Roer een karakteristieke, uiting was. Er is nu besloten een tegenovergestelde politiek te voeren, die van vederzijdsche overeenkomsten. - Tusschen Lsdher en Briand is een onderhoud SCHERPENISSE, 6 Oct., voorm. 9.20 uur. Voorzitter de heer D. J. Visscher, bnrgein. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige zitting, geschiedt mededeeling van de volgende ingekomen stokken, als a. verzoek van het gemeentebestuar van Zoeterwonde om adhaesie inzake haar adre9 tot afschalfing van den zomertijd. De heer Klos vindt dat deze gemeente meer gemak dan ongemak van den zomertijd heeft. Over het geheel genomen leeft men in den ouden tijd en alleeu als men eens weg moet, houdt men rekening met den zomertijd. De heer A. A. Rijstenbil beaamt dit; ook hij heeft er geen ongemak van. Het verzoek wordt voor kennisgeving aange nomen. Eeu schrijven van de heeren R. Jager eu D. J. Hartog en mej. C. A. Hartog, dat zij hun pensioensgrondslag overeenkomstig de vast stelling op 30 Juni 1922 wenschen gehandhaafd te zien. Missive van Ged. Staten hondende mededee ling van de Koninklijke goedkeuring tot nadere regeling van de verordeningen tot heffiag van leges ter gemeentesecretarie en van haven- en kadegelden tot 1 Januari 1929. Dankbetuiging van het bestuur der schiet vereniging „Prinses Juliana* voor het haar verstrekt subsidie. Procesverbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger waarbij aanwezig bleek f7696.24. Verzoek van het bestaar der Landbouwver- eeniging om voor het geven van een vervolg cursus in bedrijfscontrole, eeu schoollokaal met verwarming af te staan. Burg. en Weth. stellen voor, hieraan te voldoen omdat men overtnigd is vau het alge meen nut, dat ook hiervan uitgaat. De heer Keijzer meent dat verleden jaar hiervoor f 5 is betaald. De voorzitter beaamt dit, het jaar te voren was het zelfs f 25. Maar met het oog op het belang willen Burg. en Weth. het gratis afstaau die f 5 maakt toch zooveel niet uit. Zonder hoofdelijke stemming wordt het ver zoek ingewilligd. Adres van K. Hanse, om zijne jaarwedde als gemeenteveldwachter op het maximum te willen brengen ingaande 1 Jan. a.v., daar hij de emo lumenten mist als marktmeester, klokluider en polderbode, terwijl door het sterven van zijn schoonvader zijn gezin is verzwaard. De voorzitter zegt dal Borg. en Weth. hier omtrent geen voorstel hebben en het aan den Raad overlaten. Niettemin wil hij wel even iets aantikkeD. Adressant veipeldt njet dat hij met de inning der waterpenningen een aardig eino- lument heeft, terwijl zijn voorganger niet f 20 ontving als vergoeding voor een rijwiel. De heer Van der Graaff merkt op dat de dienst zich wel eens heefi uitgestrekt tot 's nachts 1, 2 uur. De heer Bolier is hem ook meermalen 's mor gens vijf nur tegeu gekomen. De voorzitter zegt dat dit een hoogst enkele keer kan geweest zijn. De heer Van der Graaff zegt, dat het salaris voor den tegenwoordigen tijd te weinig is en voelt er wel voor om het verzoek in te willigen. De voorzitter begrijpt dit standpunt niet. Een paar vergaderingen terug was men zelfs gekant tegen f 15 gratificatie voor extra-diensten en nu zou eene verhooging van f450 wel kuDnen. De heer Klos meent dat men het een niet met het ander moet verwarren. De voorzitter zegt dat 't toch beide politie zaken betreffen. De heer Kenr wijst er op dat de gemeente-bode laatst ook verhooging gevraagd heeft doch niet verkregeD, alleen is hem een kleinigheid toegekend. Dit zou hij nu ook willen toepassen in deze zaak, dan blijven we in de rechte lijn. De voorzitter herneemt, dat het salaris welis waar niet groot is, maar het is hier ook maar een kleine gemeente. Bovendien was de grootte van het salaris hij het solliciteeren bekend. Van der Graaff die bij de posterijen is, kan ook wel zeggen dat zijn salaris te gering is en de voorzitter ff Backin is een door Dr. Oetker op weten* schappelijken grondslag vervaardigd voor direct gebruik gereed ter vervanging van gist. Bakken met gist is tijdroovend, omdat men dan moet wachten totdat het deeg gerezen is; met Backin evenwel kan men, zoodra het deeg gereed is, direct tot bakken overgaan, want met Backin rijst het deeg onder het bakken. Voor het bakken met Backin behoeven de bestanddeelen van het deeg niet zooals met gist wèl het geval is vooraf warm gemaakt te worden; met Backin kan het deeg koud bereid worden, zelfs in een koude omgeving. Het Backin rijst het deeg altijd. Backin is niet zooals gist aan bederf onderhevig, mits droog bewaard. Leest de Dr.Oetker's recepten, welkt algemeen door de Huisvrouwen bij ervaring geprezen worden, en geregeld in de Nederlandsche Bladen, dus ook in dit Uw blad, geplaatst worden. Vraagt Uw Winkelier eens een pakje Backin a 7^ cents; heeft hij het niet voorhanden, wendt U dan tot de Ecnige Importeur»: E. Ostermann Co., Amsterdam Het onderhoud der wegen en straten is voor k met f 120 verhoogd eo gebracht op f 500. De heer D. K. Rijstenbil merkt op, dat als het met deze posten gaat als het dezen zomer met de bestrating gegaan is, het dan weinig resultaat oplevert. Er zijn keien aangekocht, die na renteloos liggen. De voorzitter zegt dat het te laat werd om te bestraten. De heer Klos heeft den straatmaker ontboden, maar deze was bezet en zoodoende moest het werk worden uitgesteld. De heer D. K. Rijstenbil kan dit als reden aaonemeo, maar te laat was het niet. Het is opmerkelijk dat er altijd gewerkt wordt in het profijt van den aannemer van den Rijksweg en den straatmaker. Verschillende plaatsen worden opgenoemd, die vernieawd en hersteld zullen worden. De commissie vraagt naar de verhooging der rioleering met f 100. De heer Klos zegt dat het de bedoeling is om met gedeelten te verbeteren en de nauwe buizeD, die vaak verstopt zitteo, door wijdere te vervangen. De heer D. K. Rijstenbil merkt op, dat daar tegen geen bezwaar is, mits men maar niet gaat herstellen op particulier terrein voor rekening van de gemeente. Want destijds, toen de gemeente de rioleering goed ter hand wilde nemeD, heeft Tholenaar dit tegen gehouden. Meu behoeft das niet zoo hard over verstopping of wat ook te klagen, als men vroeger tegenwerkte om het goed te krijgen. De verhoogde aanvraag met f 100 voor de haven dient tot verbetering der vloeipalen. De begrooting wordt voorloopig vastgesteld tot een balanscijfer van f 39.277.33Yj met een sluitpost vau f 582.93YJ» tsrwijl de kapitaaldienst voor memorie wordt uitgetrokken. Daarop sluiting der zitting. 38024 51 GEMENGD NIEUWS. kan dit van het zijne ook zeggen, maar wat helpt dat. Niets. Hanse schryft over dat sterfgeval vaD zijn schoonvader, no is dat eenigszins een arga- ment. Maar ook zonder dit geval had hij reeds te keoDeo gegeven om deze verhooging te vrageD. De heer D. K. Rijstenbil wijst op de lap grond aan den watertoren die Hanse in gebrnik heeft. De heer Van der Graaff zegt, dat hij de daarop geoogste vrachten heeft moeten terughalen. De heer D. K. Rijstenbil zegt dat men een mee- of tegenvaller van het gewas niet in zijn hand heeft. Nadat het verzoek in stemmiog gebracht en verworpen is met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Klos, van der Graaff en Bolier, wordt goedgevonden eene jaarlijksche gratificatie te verleenen van f 50 tot het maximum is bereikt met dien verstande, dat die tuelage niet geldig is in het jaar waarin de periodieke verhooging wordt gegeven. Het verhuurde terrein voor den opslag van bieten heeft f370 opgebracht. Gemeenlebegrooting 1926. "Bij monde van den heer D. K. Rijstenbil vraagt de commissie naar de bedoeling van het geraamde bedrag van f 570 voor het gemeentehuis. De heer Klos zegt dat het moet geschilderd worden en de boekenkasten in orde gemaakt. Ook de w. c. en het nrinoir moeten noodwendig opgeknapt worden. De heer A. A. Rijstenbil zegt dat daarvoor een bedrag van f 570 zeer hoog is en stelt voor den post te verminderen met f 200. De heer Kloa wijst er nog op, dat het hierbij net gaat als in een huishonden als men aan het karwijen is, komt er steeds meer voor den dag dan waarop gerekend is. De ramen in de achterkamer moeten ook beslist hersteld wordeo. De heer D. K. Rijstenbil, zegt dat het voor de gemeente met dit onderscheid gaat, dat er met een dubbele pen geschreven wordt. De heer Klos weerspreekt ditde cijfers zijn vergelekeu met die van particuliere rekeningen en leverden geen verschil op. De heer Keur zegt dat het arrestantenlokaal dringend herstel vereiacht. Er zijn tal van vee stallen die er beter uitzien dan het arrestanten- lokaal. De begrootingspost wordt gehandhaafd met 4 tegen 3 stemmen, die der heereu Keijzer, D. K. en A. A. Rijstenbil. Geïnformeerd naar de beteekenis van den post reis- en verblijfkosten ad f 50, zegt de heer Keijzer dat men eigenlijk geen woord meer over de begrooting behoeft te zeggen, daar alles toch vast staat. De voorzitter zegt dat het zich kan voordoen dat men in het belang der gemeente op reis moet, waartoe dan nit deze post kan gepot worden. Een ongemakkelijke luchtreis. Zaterdagmiddag l uur zon de luchtvaarder v. Pottum op 't terrein aan de Lammermarkt te LeideR, in verband met de viering van de 3 October-feesten, opstijgen met zijn ballon. Op het oogeoblik dat hij opsteeg geraakte een 12-jarige jongen, die zich onder de toeschouwers bevond, hoewel het terrein geheel door een honten heining was afgesloten, in een lus van het ankertouw, dat op het afgesloten gedeelte lag. De jongen ging mee de hoogte in, doch hield zich stevig vast en ging met de ballon ontzaglijk snel naar boven in Noord-Oostelijke richting. Verschillende vronwen onder het pu bliek vielen flauw. De heer v. Pottum vertelde aan een verslag gever van do „Tel.*: Op een paar honderd meier wilde ik mija reclames oitwerpen, wat ik gewoonlijk doe. En ineeDS zie ik wat onder aan de mand hangen. Ik dacht een pop. Ze halen wel eens meer grapjes uit. Das dacht ik niet anders dan dat het een pop was. Maar ineens zag ik dat die een scheiding in zijn haar had. Eigenlijk ge loofde ik het 1 bg niet. En ik zei tegen mijn passagierkijk eens wat een leuke scheiding die pop in zijn haren heeft.... Maar dan zag ik ineens dat het een kind was. Hou je vast, hou je vast t brulde ik omlaag. De jongen zei wat terng, maar van laag naar hoog kan je niets verstaan. Ik zag, dat hg knikte.... Mijn eerste gedachte was.... dalen.... dalen. Maar ik was al vijfhonderd meter hoog en boven de stad. Gewoonlijk schiet je eerst tweeduizeud meter de lucht in... Zóó wil het publiek. Dat wil de balloe als een voetballetje zien, dan is het tevreden. De jongen bing zoowat veertig meter beneden ons, draaiende aan het touw. Hou je goed vast, brulde ik nog eeo., terwijl ik de klep opentrok. Ik zag dat de jongen kalm was. Op 500 meter had ik de stijgkracht bedwongen. Eerst moest ik boven de huizen weg. Al geloolt het publiek het niet, we hebben een vrijen ballon evenzeer in onze band als een vliegmachine. Men kan er sneller mee dalen. Een vrije ballon is absoluut bestuurbaar binnen de richting van den wind. Het is alles een hallastkwestie. Ik kooa dos onmiddellijk vau nit de lucht de plaats van landing buiten de stad. Ik gaf dadelijk het gewone bevel aan de passagier, als er gedaald wordt... zitten... we

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1