IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ■I :n h. Arbeid PUROL fo. 2113 Vrijdag 2 October 1925. Drie en veertigste jaargang Firma J. M. C. POT Tholen. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ren sn, Het verdrag tusschen Nederland en België. iii. dhed iat ii RECHTZAKÉN. Brand en ontploffing. Een zonderlinge aanval. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/, vent. Grootte der letters naar plaatsrnimte. piëere In ons vorig artikeltje wezen we er op, dat o mogelijke verwerping van het verdrag door ize Volksvertegenwoordiging zonde kannen den tot een break met België. Zou dat inderdaad zoo ziju, dan moest het rechtvaardige daarvan bij onze baren worden zocht. Iu de N.R.Crt. wordt er dienaangaande mel- og van gemaakt, dat dit reeds eerder gebeurd is; Belgische Kamer heeft namelijk io 1876 een rdrag dat door onze Kamers reeds geroimen d was geratificeerd, verworpen. Het in 1827 gegraven kanaal van Ter Neozen l ar Gent was onvoldoende geworden voor de h steeds uitbreidende scheepvaart naar Gent. 1871 werd een gemengde Belgisch-Neder- odsche commissie benoemd die over deze veatie beraadslaagde, waarbij Nederland als Bch stelde begunstigende tarieven op de Bel- scbe spoorwegen ten bate van Ter Neuzen in voeren. Moge het toen in de commissie een oogeoblik fschokt hebben, de handel te Gent wist bet itwërp door te zetten met inbegrip van die tosti ge bepaling voor Ter Neuzen, voor welker iDCurrentie de Gentenaars blijkbaar niet bedacht iren. Op 24 Juui 1874 werd bet verdrag door ministers geteekend. Nauwelijks was dit ge- hied of er daagde een storm op van de zijde ,n Antwerpen. Zwichtende voor de sterke ipositie, wist de toenmalige Belgische minister ,d buitenlandsche zaken Malou in bet verdrag, lewel dit reeds geteekend was, nog eene wijzi 329 ng te breDgen, waardoor die gunet voor Ter eazea slechts 15 jaren zon duren, waartegenover Igië zich verbond een deel van den Lim- irgschea spoorweg over te nemen en te ex- üiteeren. Maar 24 Mei 1876, toen de Neder- len. adsche Kamers het ontwerp ree is lang hadden edgekeurd, verwierp de Belgische Kamer bet iikel dat de begunstiging van Ter Nenzen hield. Het gevolg hiervan was, dat de onderhande len met de Nederlandscbe regeering werden irvat. In 1879 k wam men tot overeenstemming, met it eiodreaaltaat dat de gaustige bepaling voor :r Neuzen nit het verdrag verdween, doch als rgoeding daarvoor kreeg Nederland de over- ming vau den spoorweg van Antwerpen naar oerdijk, voor zoover die op Nederlaüdsch gebied en met inbegrip van de zijliju van Rooseudaal ar Breda, die nog in het bezit eener Belgische aatschappij was. Zoo is het verdrag in dat jaar door de Kamers tedgekenrd. Het zou dus niet voor de eerste maal zijn, t een reeds geteekend verdrag door een votum q de volksvertegenwoordigiug van een der beide iden werd teruggezonden. Deze heriunering kan ze waarde hebben, dat ze eenig licht werpt op klacht in de atdeeÜDgen der Tweede Kamer ioit bij het onderzoek van het thans veel iproken verdrag, toen men het onbegrijpelijk htte, dat, terwijl België ten behoeve van de ven van Antwerpen tal van voordeelen heeft iten te bedingen ten nadeele van onze havens, o onze zijde niets is bereikt om voor de haven Ter Neuzen de concurrentievoorwaarden thans gelijk te stellen. BUITENLAND. i. Men zal zich kannen herinneren, dat de nstige crisis die in het begin des jaars in de gelsche steenkoolnijverheid is ontstaan, be- oren is door de inmenging der regeering die o stean van 10 millioen pond sterling voteerde, thans, terwijl men meende, dat er werkelijk industriëele vrede was, ontbraudt er een euwe strijd, over een onderlinge kwestie die het ware het sop de kool niet waard is. De lzegg,ug van de loonovereeokomst die met li zon geschieden is herroepen, nadat de geering die steun had verleend. Maar nu is Dgevolge vau een nonchalante bemerking der ■dactie van een der bepalingen een uitleg tstaan die ruimte gaf voor een conflictje, larvoor eigenlijk geen plaats is. Maar zoo'u ignatie komt weer op ontzaggelijke verliezen staan, zoodat geen middel onbeproefd wordt laten om het geschil bij te leggen, hetgeen or de regeering te eerder mogelijk is omdat bewnste ambtenaar erkend heeft de font te bben gemaakt. De Volkenbondsvergadering heeft de discussies ëiodigd over het trio van Lot welzijn der ten en volken: veiligheid, arbitrage en ont- pening met de aanneming van de verschillende loloties die door de speciale commissies aan voltallige vergadering waren voorgelegd. De korte inhoud daarvan over deze ingewik- lde kwesties vat zich samen in goede wenschen den Volkenbond voor het welslagen van de conferentie die te Locarne zal wordeu gebonden en knoopt er de hoop aan vast dat het te sluiten veiligheidsverdrag eene versterking van de al- gemeene veiligheid zal medebrengen. De Vol kenbondsraad moet zoo" spoedig mogelijk met de grondige voorbereiding van de toekomstige ontwapeningsconferentie eeü aanvang maken en een niet minder grondige stadie ondernemen omtrent het geheele vraagstuk van de vreedzame beslechting van internationale geschillen. Zoowel das omtrent de verzoenings-procedure, als omtrent de verplichte arbitrage. Ook Duitschlaud zal aan deze conferentie deelnemen en men is er tc Berlijn van overtuigd dat de deelname aau de besprekingen geen ongüDstigen invloed zal uitoefenen op de onder handelingen die tnsschen Duitschland en Rusland gevoerd worden over economische aangelegen heden. Men is het hier reeds in zooverre eens geworden dat Duitschland een crédiet van 100 millioen zal openen voor Rusland, waartoe Duitsche landbouwmachines zouden worden ge leverd. De kwestie waarom Duitschland niet tot den Volkenbond toetreedt, is door den Duitschen gezant te Parijs andermaal tegenover minister Briand uiteengelegd, en komt hierop neer, dat Duitschland door zijne toetreding de schuld aan deo wereldoorlog op zich zou nemen, hetgeen het onmogelijk voor 2ijne verantwoording kan nemen. Caillaux is vol goeden moed over de onder handelingen te Washington in zake de regeling der Fransche schuld aau de Vereenigde Siaten. De delegatie heeft aan de desbetreffende com missie voorstellen gedaan ten einde tot eene definitieve overeenkomst te komen. De Amerikaansche vertegenwoordigers hebben slechts ondergeschikte tegenvoorstellen gedaan. Komt de overeenkomst tot staod, dan zal zij aan den President ter goedkearing worden voor gelegd, in welk geval het congres haar nog moet ratificeeren. BINNENLAND. Door den vertegenwoordiger der regeering is in de vergadering van de centrale commissie van georganiseerd overleg medegedeeld, dat de Regeering bereid is om over 1925 aan het ge heele Rijkspersonael, zoowel militair als burger lijk, een extra-nitkeering van een week loon te schenken. De regeeriDg raamt deze uitgave op drie millioen. Mocht deze echter iets meer zijn, dan zullen daartegen geen overwegende bezwaren bestaan. De toezegging werd verder nog gedaan, dat ook het personeel met een tijdelijke aan stelling zeer waarschijnlijk een week extra loon zal ontvangen, doch voor het personeel in lossen dieDst en voor hen, die op plaatselijke loou- contracten arbeiden, kan deze toezegging niet worden gegeven. Van de zijde der organisaties is de ontstem ming over deze toezegging te kennen gegeven, te meer waar bij het georganiseerd overleg alleen gesproken mocht worden over de verdeeling van het bedrag van 3 millioen en niet over de vraag, of, gezien de toezegging van de vorige Regeering en den huidigen toestand van 's lands financiën, een hoogere uitkeering dan een bedrag van 3 millioen zoo gewettigd zijn. Wellicht zal met ïDgang van 1 Januari a.s. op verschillende groote en kleine kantoren der posterijen in het land en op enkele bepaalde bijkantoren in de groote steden belasting betaald kunnen wordeD. Dergelijke betalingen zullen worden aangenomen op de wijze van betalingen per giro, dos zouder dat men quitanties ont vangt op de betrekkelijke aanslagbiljetten. De postambtenaren zullen enkel door middel van een doordruk een bewijs afgeven van de bedragen, die men betaald heeft, met vermelding vaa de belastingjaren, soort van belastingen en kohier artikelen, waarop men de gestorte sommen wil laten afschrijven. De postadministratie draagt dan zorg, dat men op de ontvangkantoren van deze betalingen verwittigd wordt. De bedoeling van dezen maatregel is het aaDtal betalingsgelegenheden te vergrooten. Tot io de kleinste plaatsen toch' vindt men hulp kantoren der posterijen. Vermoedelijk zullen daartegenover verschillende kleine belasting ontvangerskantoren kannen worden opgeheven en tot één groot kantoor vereenigd of aan een bestaand grooter kaDtoor toegevoegd worden. Naast uitbreiding der betaalgelegenheden ver wacht men dus een besparing op de nitgaven. Als deze maatregel ingang vindt bij het pnbliek, en daaraan valt nauwelijks te twijfelen, dau zullen de betalingen aan de belastingkantoren in aantal' belangrijk afnemen en zal men daar ruimer gelegenheid vinden om de bepalingen der Invorderingswet vlugger en beter tot haar recht te doen komen. Nu de Biesbosch zal worden bedijkt, waartoe het koninklijk beslait tot onteigening kan worden verwacht, zullen voorloopig alleen crisis-werkloozen te werk worden gesteld. In strijd met de loopende geruchten dat mr. Zimmerman, de commissaris van den Volken bond voor Oostenrijk, ood-bnrgemeester van Botterdam, in ernstige aanmerking zou komen voor de vervanging van mr. D. Fock als gou verneur-generaal van Ned.-Indië, wordt gemeld, dat deze vervanging in de regeeringskringen zelfs nog niet ter sprake is gekomeD. De Ministeriëele beschikking van 21 en 27 Augustus waarbij het verbodeu was her kauwende dieren en varkens te vervoeren of te doen vervoeren naar de Provincie Zeeland, is met ingang van 1 October ingetrokken. Handenarbeid geeft vaak ruwe, be schadigde en leelijk uitziende werk handen. Deze worden echter weer spoedig gaaf en zacht door 10 32998 30-60 90 ct. Arr. Rechtbaok le Breda. Door den Politierechter is veroordeeld tot f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis, I. G. vau G. te Poortvliet wegens het toebrengen van lichame lijk letsel met een riek aan M. B. B. te Tholen. ONDERWIJS. Toegelaten tot de e klasse der Rijksland- bouwwinterschool te Dordrecht AJ. Wagemaker te Tholen. THOLEN, 2 October 1925. De kermis heeft een kalm verloop w Was het aautal etablissementen aanzienlijk minder dan voorgaande jaren, ook het bezoek was zeer matig, waaraan het zeer ongunstige weder van Zaterdag wel niet vreemd zal zijn geweest. Dank zij het drankverbod is van geeu enkele orde verstoring vernomen. Zondag treedt de zomertijd weer buiten werking en moeten de klokken en horloges, die dien tijd aanwijzen, een uur achteruitgezet of opgehouden worden. ST-MAARTENSDIJK. Gedeputeerde Staten dezer proviucie hebben het Weezen-Armbteoaar alhier gemachtigd om gedurende 3 jareu te rekenen van 1 Jan. 1926 af, aan deze gemeente eene bijdrage te verleeneu berekend naar f 375 per jaar voor iederen krankzinnige die in gemeld tijdvak voor rekeuiDg der gemeente iu „Vrederust" wordt verpleegd, lot eeo totaal bedrag van ten hoogste f 3000 per jaar. OUD-VOSSEMEER. De heer A. C. Dorst, geboren alhier, is verplaatst van het kantoor der Registratie te Goes naar het kantoor te Bergen op Zoom. De heer J. M. Engelvaart alhier, heeft kosten noch moeite gespaard om zijn winkel in Heeren- KinderkleediDg, enz. een aanzien te geven welke beantwoordt aan de eischeu des tijds. De nieuwe winkel kan, uit een oogpunt van verfraaiing, als een aanwinst voor het dorp be schouwd worden, terwijl de keurige etalage doet vermoeden, dat de heer Eugelvaart zich alle moeite zal getroosten om ziju cliëutèle te gerieven. Wij verwijzen naar achterstaaode advertentie en wenschen den ondernemer socces toe. STAVENISSE. Daar er zich een voldoend aaDtal deelnemers heeft aangemeld, zullen de lessen aan het vervolgonderwijs, uitgaande van de Oudercommissie, alhier dezen winter gegeven worden. Te Scherpeuisse zulleo er in den a.s. winter 2 cursussen voor volwassenen gehouden worden, n.1. een in Plantenteelt door dhr. J. Oudesluijs en een in Bedrijfscontiö'.e (Landbonw- boekhoudeD) door den heer J. W. H. F. Buijze. SCHERPENISSE. Aan den dienstplichtige Marinus de Jager, lichting 1923, is bij beslissing van den Minister van Oorlog met ingaDg van 1 November 1925 voor goed vrijstelling verleend van den dienstplicht wegens kostwinnerschap. GEMENGD NIEUWS. Een vechtpartij. Zondagmiddag, omstreeks half zes, ontmoette een surveilleereud agent van politie iu de Blok- steeg te Beverwijk, een platte wagen, bestuurd door M. J., die bij de politie niet al te gnnstig bekend staat. Op den wagen zat J.'s vrouw en nog een drietal personen, allen min of meer onder den invloed van sterken drank. De wagen reed in de richting van den Polderweg en werd door den agent gevolgd. Bij de woniDg van J. aangekomen, ontstond hevige twist tusschen J. en twee van de mannen, die met hem waren medegereden. J. weigerde de twee mannen binnen te lateD, waarop dezen met steenen de ruiten van diens woning ingooide. Op eens kwam J. naar boiten, gewapend met een buks en schoot op ongeveer 15 h 20 meter op hen en trof de 24-jarige J. Ch., met een schampschot in het rechterbeen. De buks bleek met hagelpatronen geladen. De politieagent sommeerde J. de boks over te geven en het wapen te ontladen, maar daar J. hieraan niet voldeed en daar de agent alleen en machteloos was, ging deze naar buiten. De twee personen stonden toen nog op den weg. J. kwam wederom naar buiten en richtte de buks io de richting vau den politieagent, waar achter de aodere persoon, de 28-jarige H. F. Sch. zich trachtte te verschuilen. Toen de agent hem gelastte van achter hem weg te gaan, voldeed Sch. hieraao, uitroepende „Niet schieten D, maar voor deze een paar passen gedaan had, viel een tweede schot Sch. werd getroffen in zijn linkerwang, terwijl zijn oog bloedend verwond werd. De agent trok nu ziju revolver en dreigde te zullen schieten als J. niet naar binnen zou gaan. Aan dit bevel werd eindelijk voldaan. Inmiddels was hulp der politie komen opdagen en werd J. zonder verzet in zijn woning gearresteerd. De buks, benevens 20 hagelpatronen, werd in beslag geoomen. Bij de fouilleering bleek J. nog drie patronen in zijn jaszak te hebben. De gewonde Sch. werd door dr. Muijs d. Moer behandeld, die een hagelkorrel nabij het oog verwijderde. In de tooneelzaal van de „Rustende Jager" te Bergen-binLen is brand ODtstaan, waardoor het houten gebonw geheel in vlammen opging. In het gedeelte waar de buffetten waren ge vestigd ontstond een ernstige ontploffing der koolzuurcylindera, waardoor vijf menschen ver wondingen bekwamen. De bloemist J. V. in de Aelbrechtsstraat te Rotterdam kreeg Vrijdagavond bezoek van een ongeveer 30-jarigen man, die beweerde, de zoon te zijn van den ingenieur der Nederlandscbe Spoorwegen Kloot, die zou wonen nabij de Aelbrechtskude. Zijn vader, zoo vertelde hij, zon binneukort zijn 25-jarig jubileum iu dienst der spoorwegeu viereu en nu wilden zijn zoons bij die gelegenheid de woning versieren, waar *ij eeu paar honderd gulden voor over hadden. Den bloemist werd aangezocht, vo>r bloemen en planten zorg te dragen en 's avonds 9 uur aau de Aelbrecht9kade te komen tot het bonden van verdere besprekingen. Hem werd tevens gevraagd, f 50 mede le brengeD, want zijn bezoeker had enkel een bankbiljet van f200 en wou f150 vooruitbetalen voor de kosten. Op het aangegeven nur was de bloemist op de Aelbrechtskade en trof er den man aan die bij hem was geweest, in gezelschap van een juffrouw. Beiden vertelden, dat zij nog wachten moesten op een broer, die uit Utrecht zou komeD, Nadat men tot 11 uur tevergeefs op dien broer gewacht had, zeide de bloemist, dat hij won vertrekken, omdat hel hem te laat werd. Toen bij daartoe aanstalten maakte, wierp dejoffrouw hem opeens haar mantel over 't hoofd. Op zijn hulpgeroep kwamen eenige bewoners van woon schuiten aauloopen. Het tweetal zette het op eeo loopen en ontkwam zonder hun klaarblijkelijk doel, berooving van den bloemist, bereikt te hebben. De bloemist is door den val licht aan het hoofd verwond en raakte ziju hoed kwijt. Onbewaakte overwegen. Aan den onbewaakten overweg tusschen Lage Zwaluwe en Moerdijk heeft Zondagmorgen een ernstig ongeluk plaats gehad. Eeo rijtuig wilde jaist den overweg oversteken, toen de trein van Lage Zwaluwe kwam aau- stoomen. De machinist trachtte nog door hard remmen een botsing te vermijden, doch kon niet ver hinderen, dat het rijtuig nog door den locomo tief werd gegrepen. Het paard bleef ongedeerd. De koetsier kon zich nog door van den bok te springen bijtijds redden. Het rijtuig werd gedeeltelijk vernield en de inzittende heer bekwam dusdanig ernstige ver wondingen dat hij ua een kwartier overleed. Den machinist van den trein treft geen schuld. Mij heeft door fluitsignalen te geven en door krachtig remmen alles gedaan om het ongeval te voorkomen. Ramp te Borculo. De schade te Borcalo veroorzaakt door den cycloon op 10 Augustus is getaxeerd op f 2,012.500. Onroerend goed beloopt f 1.700.000, roereud goed f 200.000, landbouwgewassen f 80,000 eo bedrijfsschade f 35.000.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1