IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT as N Mijnhardt's Salmiak Vrouwen No 2112 Vrijdag 25 September 1925. Drie en v eertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. M. C. POT Tholen. Telef. Interc. no. 16. B» ING Jiger ietal ar ïeel Bi eei Het verdrag tusschen Nederland en België. ii. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE: Advertentiëo van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. DIENSTPLICHT. Vrijstelling wegens kostwinnerschap persoonlijke onmisbaarheii en wegens H, il h e ti d e o w ij- ver- 42 ZAAN, De BURGEMEESTER van Tholen brengt onder de aandacht- van belanghebbenden, dat vrijstelling wegens een der hierboven genoemde redenen voor degenen, die voor de lichting van het volgend jaar hebben geloot, in het algemeen moet worden aan gevraagd omstreeks drie maanden vóór het tydstip, waarop de ingeschrevene zal worden ingelijfd. Ten aanzien van hen wier inlijving zal plaats hebben binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving betreffende de toewijzing aan een onder deel van de landmacht of de zeemacht, geschiedt de aanvraag binnen 14 dagen ca ontvangst van bedoelde kennisgeving. Ontstaat de reden van vrijstelling eerst na den hierboven aangegeven tyd, dan geschiedt de aanvraag binnen 14 dagen nadat de reden van vrijstelling is ontstaan. Omtrent elk dtr genoemde redenen van vrijstelling geldt voorts hetgeen hieronder vermeld is. Kostwinners. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt verleend san hem, door wfene verblyf in werkelijken dienst iioor eerste oefening voldoende middelen tot levens onderhoud aan andere personen ontbreken of zouden komen te ontbrekeD. Onder deze personen worden uitsluitend begrepen de echtgenoote van den ingeschrevene; b. zyn bloed- en aanverwanten in de rechte linie c. zijn andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad d. zyn pleegouders; e. degenen, in wier onderhoud de ingeschrevene ingevolge rechterlyk vonnis moet voorzien. Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan wordt de vrijstelling giet verleend, zoo de belangen van den dienst het wenschelyk maken, haar niet te verleenen. Het verdient bijzondere aandacht, dat vergoeding wegens kostwinnerschap voor het verblijf onder de wapenen voor eerste oefening slechts bij uttzonderiDg wordt toegekend, namelyk alleen in het geval, dat de behoefte daaraan eerst tydens den duur vao de eerste oefening ontstaat en als bovendien de belangen van den dienst niet toelaten den ingelijfden kost winner vrij te stellen. Wie vrijstelling wegens kostwinnerschap verlangt, moet ter secretarie van de gemeente verzoeken een staat van inlichliogen op te maken Bij uitzondering kan de staat van inlichtingen in een andere gemeente of in het buitenland worden opgemaakt. OPMERKING. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt aanvan kelijk één of meermalen voor een bepaalden duur verleend. Is de vrijstelling reeds voor een gezamen- lyken duur van ten minste vier jaren verleend en blykt de grond voor de vrystelling by een daarna te nemen beslissing nog aanwezig, dan wordt de vrijstelling voorgoed verleend. Zoolang de vrystelling Qüg niet voorgoed verleend is, kan aij worden in getrokken, als blijkt, dat de grond voor de vrijstelling niet meer bestaat. Persoonlijke onmisbaarheid. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid wordt verleend aan hem, wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor de instandhonding der middeleD van bestaan van personen, als hierboven met betrekking tot kost winners onder de letters a.e zyn vermeld. Omtrent het aanvragen van vrijstelling wegens persoonlyke onmisbaarheid geldt belgeen ten aanzien van het aanvragen van vrijstelling wegens kostwinner schap is vermeld. Wat hierboven onder „OpmerkiDg" slaat, geldt ook voor deze reden van vrystelling. Van elke aanvraag om vrijstelling wordt terstond u bewijs afgegeven aan den persoon, die de aan vraag doet. Tholen, 24 September 1925. - 84 i. 12 lier. alle selen iigen rebr. irgen 2, Ver- :l Burgemeester en Wethouders van Tholen maken be kend, dat de Molenvlietsche straat vanaf Maandag 28 September 1925 tot nadeto bekendmaking zal gesloten zyn voor het verkeer met rij- en voertuigen. Tholen, den 24 September 1925. 6 De bestrijding vau dit ontwerp ondervindt niet zoo'n enthousiasme als zij verdient. De bezwaren door den heer Ramaer ontwikkeld mogeu dan n»et zoo impulsief zijn voorgedragen dat daardoor reeds een groote geestdrift ontstond, toch werden ze zoo klaar en duidal»V naar voren gebracht, dut geen twijfel bcnoeft te iTc. draagwijdte. --Merjaudsch- De souvereine macht van de Ffcv.<.. -ét');* Belgische commissie, die zich uitstreat over alle» wat de belangen van de scheepvaart betreft, waaronder ook valt het verleggen en doorsnijden van de bandijken, is reeds van zulk een omvang, dat hij gaat boven die van de wettelijk bevoegde autoriteiten. Onwillekeurig is men geneigd te vragen of dat niet is eene schending van onze aouvereiniteit. Nn hebben we te dezen opzichte nog iets toe te voegen aau wat we vermeldden omtrent het door den heer Rainaer gesprokene en dat we niet hebben gehoord; het is dit, dat de beslissiugen der internationale commissie de goedkeuring behoeft van de beide wederzijdsche regeeriogen. En als bijv. ODze regeering zulk eene beslissing niet zou goedkeuren, dan volgt de arbitrage, waarvoor de heer Ramaer zoo bijzonder beducht is. Nu heeft het den schijn alsof, naar oud- Hollandschen trant, die verdrag-affaire niet zoo hoog wordt opgenomen en men zich in slaap wiegt met de geruststellende gedachte, dat het zoo'n vaart niet loopen zal. Die latente houding wordt nog gevoed door eene gedachten wisseling als te Middelburg heeft plaats gehad, waarbij den heer Vau Oordt, hoofd-ingenieur-directeur van den Rijks-waterstaat betoogde, dat de gevareD, verhouden aau die groote macht van de internationale commissie, niet zoo ernstig zullen zijn. Men zal zich kunnen herinneren, dat de heer Ramaer het voorbeeld noemde vau een der hoofden of kribben te WalsoordeD, hetwelk van voldoende belaug is om beducht te zijn tegen die souvereine macht. De heer Van Oordt zeide daarentegen, dat, als bijv. die krib mocht worden weggenomen, er door audere oeverwerken voor gezorgd zou worden, dat het waterschrp er niet door lijden zou. Hij was mede afgevaardigd geweest te Parijs en weet dus uit den aard der zaak me^r dan het publiek. Evenwel, hier gaat het niet over. Het is de tekst vao het verdrag waaraan men zich ie houden heeft en uiet de besprekingen, die er geruimeu tijd aan voorafgingen. Het verdrag is een contract voor twee partijen, waarvan men er rekening mee moet houden dat er uit gehaald kan worden wat er in ligt opgesloteu en voor zoover dat met het belaDg van de eene of an'dere partij is over een te brengen. Het ligt voor de haud dat de beguustigde partij altijd België moet zijn, want het uitvoeren van werken op Nederlaudscheo bodem dat de scheepvaart van Antwerpen bevordert, is geenszins in het nadeel van België. Het Aulwerpen- Moerdijk-kauaal evenmiD. De werken ia de We3ter-Schelde zullen evenzeer in geen geval in het nadeel van onze zuidelijke buren komen. Het heeft ook den schijn alsof de politiek in deze zniver zakelijke kwestie gemengd zal worden. Omdat het ontwerp van mioister Vau Karnebeek is, en het tb vreezen is, dat eene afstemming tot een breuk met België zou leiden, zal er hoogst waarschijnlijk in de Kamer eeue strooming ont staan, die het belaDg der politieke staatspartij de doorslag zal doen geven bij de te nemen beslissing. Minister Van Karnebeek moge het verdrag aanbevelen als van belang voor een duurzame goede verhouding tusschen buide staten, wij voorzien er in, dat dit tractaat eerder eeu bron van een slechte dan van een goede verhouding zal worden. 32978 9 tabletten. Rond model Bij Verkoudheid aangenaam en geneeskrachtig Flacons 40 en 60 cent. Bij Apoth.en Drogisten, THOLEN, 25 Sept. 1925. Ons marktplein heeft weder een geheel ander aanzien dan gewoonlijk, nu er tal van tijdelijke inrichtingen zijn verrezen, die we als oude be- kendeb jaarlijks op de kermis zien wederkeeren hoewel er thans aanzienlijk minder is dan vroeger. In „Non Semper" geeft het Holl Tooneel een paar voorstellingen terwijl de gebruikelijke middelen tot het verwekken van vermaak niet ontbreken. Vau de nieuwe instelling om de kermis droog te leggen, door een verbod uit te vaardigen tegen den veikoop van sterken drank gedurende die dageü, verwacht men iu elk geval een goede uitwerking, gelijk men dit elders ook reeds geconstateerd heeft. Moge die verwachting be waarheid worden. Blijkens achterstaande advertentie zal de Ccöp. Beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen een 5°/J,obligatieleening uitgeven groot f J .600.000 met recht van voorkeur voor hoaders van Obli- gatiëu der 70/o leening. De leening wordt aangegeven tot couverteering vau de 7% leenicg, welke diende tot uitbreiding 1 voorzieinL^zekeriugscapaciteit r fabriek en tot 3 cj ^tpldG, JJÉwder bedrijfskapitaal. Het vooropga.. fefejÉjSp inderdaad bereikt. Voor de uit breid inf^a^M^cir ca 106 millioen K.Q. bieten vcrwerktVHn de laatste campagne be droeg dit i40 miïïioen K.Q. De suikeropbreDgst beliep f3.746.515.375 terwijl de totale ontvangst aan melasse, schuimaarde, pulp, nagekomen bisten en diverse baten f4.135.845.855 bedroeg. De als eenvoudig bedoelde begroeting van den Burgemeester en zijne Echtgenoote bij den terugkeer van hunne huwelijksreis, heeft zich uitgedijd tot eeue demonstratieve betoogÏDg van den meest vriendschappelijken aard. Het moge voor het platteland en voor onze omgeving iets nieuws zijn geweest en men moge er aanvankelijk wat sceptisch tegenover hebben gestaan, de werkelijkheid heeft aangetoond dat de gedachte dezer ontvangst door een zekere bekoring is omgeven. Toen te half zeven het echtpaar arriveerde had het op het pleintje voor het raadhuis eene muzikale groet van Concordia in ontvangst te nemen, die dankbaar werd aanvaard. De tafel in de raadzaal was eenvoudig doch smaakvol met bloemen belegd, terwijl het bureau vao den burgemeester als eene vriendelijke atteutie van het eecretarie-personeel eveneeus een bloemen hulde torste, terwijl van menige woniDg de vlag was ontplooid. Nadat reeds de beide wethouders, enkele familieleden en het dames-comité bestaande uit de dames Gi ossen, Wagemaker en Haaijer bij voorbaat het echtpaar hadden verwelkomd betraden ook de raadsleden en de vertegen woordigers van tal van corporaties en vereenigingeQ de raadzaal. De heer H. Goossen weuschte in bloemrijke taal als tolk van de gemeente den heer en mevrouw Vau der Hoeven hartelijk geluk met hunne echtvereeuiging. Uit achiiug die men den burgemeester toe draagt was de gedachte geboren om het echt paar bij hun huwelijk eeu geschenk te vereeren waartoe het comité, daarin gesteund door een jonge damesechaar en niet minder door de wel willende bijdragen van de burgerij glansrijk in staat was gesteld. Bij de bepaling vau den aard van het cadeau is de keuze gevallen op een vulhaard, die in eene huishouding ten tijde van het gure jiargetijde niet kan gemist wordeu. Maar zoo'n voorwerp symboliseert in zijn onderscheidene eigenschappen zoo naar juistheid het huwelijksleven. Hij voegde daaraan de hoop toe, dat een jarenlang gebruik hen tevens zal herinneren aan de toegenegenheid der burgerij, die in dit geschenk is nedergelegd. De heer Wagemaket sloot zich teu volle aan bij de woorden van zijn collega Goossen en weosclite tevens uittiug te geven aan eeu andere eigenschap van het geschenk, vervat in het symbolische //Eigen haard is goud waard" en vereeuwigd door middel vau eeu van de hand des heereu A. Engelvaart keurig uitgevoerde calligrafische oorkonde. De heer G. Amsiug Jr. bracht de geluk*ensch over namens de verschillende vertegenwoordigde Thoolsche corporaties en ven enigingen, wijl de de Burgemeester getoond heeft zich aau de samenleving aan te passen op eene wijze, die hem doet stempelen tot een burgemeester, staande boven de partijen. Mej. A. Goossen bood daarop namens het comité „Tholeu Vooruit" aan mevr. Van der Hoeven een bloemruiker aaö, die met dank in ontvangst werd genomen. De ZeerEerw, heer pastoor Brouwers wenschte het echtpaar hartelijk geluk met hunne echtver bintenis en achtte zich gelukkig namens de R. K. parochie hen een blijk vau gekoesterde liefde en hoogachting te kunnen afleggen, in het ver trouwen, dat God hen zoude zegenen. De heer Joh?. Jausen sprak naast een ge- lukwensch de hoop uit, dat op deze echtver bintenis Gods onmisbaren zegen zoude rusten. De burgemeester dankte, o>k namens zijne vrouw, zeer hartelijk voor de bewijzen van sympathie en achting bij gelegenheid van hun huwelijk ondervoudeu en ook voor de ontvangst van dezen avond, alsmede voor het geschenk der burgerij, wier belangen hij steeds naar zijn beste krachieu zal blijven behartigen. Daarop had het echtpaar nog de geluk weusch in ontvangst te nemen van ieder der afgevaardigden persoonlijk. Na afloop dezer uitnemend geslaagde receptie werd het échtpaar aan hunne woning een zaughulde gebracht door de vereenigiug ^Excelsior", een bede voor het bruidspaar, als mede het Zeeuwsche Volkslied, waarvoor vieudelijk dank werd gezegd. Geruimen tijd bewoog zich eeo dichte schare belangstellenden op de Hoogstraat om van deze zeldzame plechtigheid getuige te zijn. Donderdag zijn de kindereu van alle scholen door den burgemeester en zijne echtgenoote op eenige versnaperingen onthaald, In verband met zijn verleend eervol ont slag als hoofd der openb. school A alhier, wegens ziju aanstaand vertrek Daar Kijkduin, nam de heer G. A. van van Overbeeke gistermiddag afscheid van zijn personeel eu de leerlingen zijuer schoo'. In dit feit z^gen Burg. eD Wetb. aanleiding om gedurende dien laatsten schooltijd zich naar de school te begeven terwijl alle kinderen dier school, haddtn zich met het personeel in de hoogste klasse verzameld. De burgemeester memoreerde, dat de laatste dag waarop de heer Vau Overbeeke zijn onderwijs aan de kinderen dezer School geeft was aangebroken. Zoo'uoogeoblik stemt steeds weemoedig, te eerder daar de heer Van Overbeeke zich met groote gaven van hoofd en hart aau het onder wijs gewijd heeft en getoond heeft eeu zeer be kwaam ouderwijzer te zijn. Ongetwijfeld zullen allen die het kunnen be seffen beamen dat het gevolgde onderwijs rijken zegen zal afwerpen. Namens het gemeentebestuur bracht de burge meester hem hartelyk dauk voor wat hij als onderwijzer en als meosch voor de jeugd eu in de gemeente is geweest. Eu al betreureu wij U heengaan, toch kunnen we niet nalaten U hartelijk geluk le wenschen met Uwe eervolle premotie, iu de hoop dat het U en Uw gezin wèl moge en meisjes! Er is geen deugdelijker middel voor het verkrijgen en be houden van een fraaie Huid van Hjuden en Gelaat, dan 10 32979 30-60 90 ct, PUROL gaan en gij nog vele jaren moogt werkzaam zijn in het belang vac en voor het kind. De heer L. M. de Heer getuigde lumms het personeel, dat de tijding vau zijn vertrek naar elders met gemengde gevoelens is ontvangen hoewel het zich verheugde dat zijn wensch werd vervuld. De samenwerking was steeds in de beste harmonie en onder alle omstaudigheden diende hij hen vao r.iad en daad. Voor dat alles zeide het personeel hem hartelijk dank en sprak den wensch uit dat het hem en zijn geziu bij voortduring goed mag gaan. Nadat de leerlingen zijner klasse hem een danklied hadden toegezongen herinnerde de heer Van Overbeeke er aan dat hij thans bijna vier jareu hier werkzaam was en immer met de beste bedoelingen zich aau zijn taak heeft gewijd, zonder ooit nevenbedoelingen op het oog te hebben gehad. Voor de steeds welwillende medewerking vao de zijde van het gemeentebestuur ondervoudeu bracht hij gaarne zijo dauk aan burgemeester eu wethouders, waarvan hij uit oorzaak der om standigheden zeer vaak in aanraking is ge komen met wethouder Goossen, die zoo dikwijls het burgemeestersambt heeft waargenomen, eu bij wie hij immer eeu gewillig oor outmoette. Maar ook den burgemeester was hij dank ver schuldigd voor diens betooade welwillendheid. Met het personeel leefde hij immer in goede harmonie en bracht het hiervoor eveneens zijn welgemeenden dauk. Den kinderen met wie hij hard gewerkt heeft ook wel eens gelachen, om oomiddelijk in allen erust het werk voort le zetten, beval hij in hun eigen belang ten zeerste aan op dien weg voort te gaan. Voor die der hoogste klasse had hij een aan denken in den vorm van eeo foto en allen be dacht hij met eene verversching, die gretig verorberd werd. ST-MAARTENSDIJK. Gelijk bekend, is worden in Zeeland voor slachtkippen en eenden veel te lage prijzen betaald, omdat er geeu markten voor die artikelen zijn, eu de handel slecht georganiseerd is. Evenals in andere deeleu van Zeeland wil de pluimveeconsuleut Van Aspereu Vervenue de Thoolsche pluimveehouders ook in de gelegenheid stellen hun oude hoenders tegeu den iu ous land geldeudeu marktprijs op te ruimen. Hij heeft daarom een overeenkomst aangegaan met eeo groote firma in Berlijn die daarvoor beschikbaar stelt speciale wagons voor het vervoer vau on geveer 2000 kippeü. Deze wagons hebbeu 4 verdiepingen elk met 3 vakkeD, waariu de hoenders en eenden geplaatst worden, verpakkingsmate riaal is daardoor overbodig, en alleen noodig voor transport naar Bergen op Zoom. De heer Van Asperen Vervenne heeft het bestuur der pluimveevereeuiging de V. P. Z. verzucht deze export tot Bergen op Zoom te organiseeren. Zij die willen meedoen, moeten dit opgeven aau deo secretaris A. C. Hage, Sint-MaarteDsdijk. (Zie advertentie iu dit blad). Bij voldoende deelname zal bekend gemaakt worden wanneer de wagon er zal staan, en zal de nadere regeling worden bekeud gemaakt. Vermoedelijk zal de aflevering kuDnen geschiedeQ te Tholeö, eu zal het transport naar BergeD op Zoom per vrachtauto geschieden. De onkosten zijn voor rekeniDg der belangheb benden, eu zullen bij de uitbetaling worden verri kend. OUD-VOSSEMEER. Zaterdagavond sloeg bij het hevig onweer de bliksem ia de schuur van den landbouwer W. M. F. van de Vate op het Zwauekot, gelukkig zonder brand te veroorzaken, terwijl ook de materiale schade niet ernstig was. Eenige dames der Geref. Keik alhier doen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1