IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT I f Kiespijn Sanapirin lo 2i1i Vrijdag 18 September 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. Hoestsiropen Firma J. M. C. POT - Tholen. DIE' let verdrag tusschen Nederland en België. kor voor Kinderen Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -}- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëu van 1 tot i regels 75 cent; iedere regel meer 17»é»t. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Afgekondigde strafverordeningen. Sargemeester eu Weihouders van Tholen, gelet op kei 175 der Gemeentewet, maken bekend, dat larende drie maanden, op de secretarie der ge- ente, voor een ieder Ier lezing is nedergelegd tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld, de op heden afgekondigde verordening wijziging der Algemeene Politieverordening 111.) Tholen, 17 September 1925. 12 Zaterdag had op ioitiatief van den Zeeuw en Polder- en Waterschapsbond in het Hotel lof van Holland^ alhier eeue druk bezochte IHeeukomst plaat?, waarin de heer J. C. Ramaer, Sd-iuspecleur vau deu Rijks-Waterstaat, de be- aren uiteenzette tegen het verdrag tusschen pderland en België. Ingeleid door bet lid van het bestuur van en Bond, de heer J. M. Wagemaker, gaf de ter Ramaer een keurig historisch overzicht van n toestand van de Zeeuwsche wateren op hedeu voorheen, waaruit bleek dat de verdediging r polders eu achterliggeude landen iuderdaad ied verzorgd is en het beheer in goede hauden rust, dank zij de naleving der gegeven voor uitten. Door die goede voorziening wordt thans een eep gehaald, indien het tractaat door de Volks- rtegenwoordigiug zou worden geratificeerd. Nadat minister van Karnebeek na het sluiten n den wapenstilstand en daarop van den vrede, :elt weten te voorkomen dat de begeerige blik j^oo| e België op Zeeuwsch-Vlaauderen en een ge- elte van Limburg wierp, iu daden werd om zet, is bij bij de samenstelling van bet ont- irpverdrag blijkbaar uitgegaan vau de meening, t Nederland dermate ongerept uit dien strijd voorschijn kwam, dat men ten aanzien vau et nu te sluiten verdrag België wel wat tcge- oet kon komen. Nu zijn het tal van bepalingen die de be ngen van België bevordereu, zoo bijv. het ggen van diverse kaualeu die voor België be- ngrijk zijn, maar bet ontvouwen daarvan was iet het doel van het houden dezer bijeenkomst, welke specifiek Zeeuwsche belaugeu meer op in plaats waren. In bet verdrag komt o. a. eene bepaling voor, aarbij aan eeue io te stellen commissie, be lande uit een gelijk aantal Nederlandsche als Bel- sche leden, de absolute bevoegdheid is gegeven n voor te schrijven dat alle werkefu die tioodig e a c h t worden tot stroomvtrleggiug als ander- ttts, door de betrokken polderbe^ureu moeten orden uitgevoerd. Het is dus iu dezen niet de kwestie van de ïngende noodzakelijkheid dier uitvoering, maar i zij noodig geacht wordt door die commissie, itgeen steeds een rekbaar begrip is. Nu ligt et voor de baud dat de leden der Commissie naburen voor hunne belangen pleiten, 3d als met grond mag verwacht worden at de Nederlandsche delegatie dit evenzeer doen li. Doch dan komt men voor het geval te aan, dat men tot geen resultaat komt. Dan oint het woord aan een arbitrage-commissie. 'P_.zal beBtaau uit vijf leden waarvan de Ne- erlandsche regeering een Nederlandsch eu een ilon assa 95 45 ordei 1293 ntdi ur e TER een «ffei 1926 lidde 14 y-;nauuscue regeering een iveaenauusca en een iet-Nederlaodsch lid benoemt en de Belgische o Belgisch en een niet-Belgisch lid, terwijl t vijfde lid, onverschillig van welke natioüa- teit, dat tevens voorzitter zou zijn, voor de erste maal wordt beuoemd door deu koning an Denemarken, aan wien dit recht gedurende rie jaren wordt geschonken. In de volgeude eriode zal deze benoeming worden opgedragen an den koning vau Spanje, 't Is nu juist de iiBenstelliug van die arbitrage-commissie, welke roote oppositie verwerkt, omdat er een belang- "k gevaar iu schuilt. Om dit met ééo voorbeeld, uit de talrijke oor het grijpen liggende, te illustreeren, wees pr. op een hoofd nabij Walzoorden in de Vester-Schelde, hetwelk voor de vaart op Aut- erpen een niet onbelangrijk bezwaar is. Dat de Belgen iu de commissie op de nood- akelijkheid van het wegruimen van dat hoofd k|« ollen staao, is te begrijpen, evenals de Neder- (anders het behoud zullen bepleiten ter voor- otning van inundeering van dat gedeelte van lOsteJijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Het is du9 zoo goed als zeker dat meu op iet doode punt en deze zaak voor arbitrage aaumerking komt. De samenstelling dier ommissie heeft dan plaats als bovenomschreven, ours lis cu de koning van Denemarken of later de m8t| ooing van Spanje een vijfde lid dier commissie janiSDoet benoemen, dat Doch Nederlander noch Belg iiitieDao zijn> doch wel een Noor, FraD9cbman, Rus, Spanjaard, desnoods een Chileen mag wezen, dan voelt men wel dat zoo iemand geruimen tijd noodig heeft om zich eenigszins op de hoogte te stellen eener zoodanige kwestie, waarvoor hij overigeus uit den aard der zaak een minieme belaugstelling kan hebben. Daarenboven is in het tractaat bedongen dat de uitvoering van de door de commissie noodig geachte werken acht dagen na het gevallen be sluit kan geschieden. Daaruit vloeit voort, dat met haast kan gewerkt worden. Als spr. nu ook wel eens arbitrale commissie vergaderingen heeft bijgewoond, waarbij de zucht voorzat om maar een eind aan de zaak te maken, dan ligt het voor de hand dat wel eens de noodige ernst ontbreekt om een zaak an fond Mljnhardt's Borsthoningslroopf 0.60 Mijnhardt'» Thijmsiroop f 0.75 Anga-siroop (ook bij Kinkhoest). f 1,75 Bij Apothekers en Orogisten - te bezien. Hoeveel te meer mag men zulks ver onderstellen bij eeue commissie, waarvan het mogelijk is dat de voorzitter zelfs in een ander werelddeel woonachtig is, over de kwestie van zoo'u hoofd te Walzoorden. Voor ons, Nederlanders, is ze intusschen interessant genoeg, om met kracht op te korneD tegen eén tractaat, waarbij onze belangen aan zienlijk kannen worden geschaad. Ook om fiuan- cieele redenen is dit verdrag niet in het belang van Nederland, want in talrijke werken, die een speciaal internationaal karakter dragen, zal ons land moeten bijdragen. Uit hoofde dezer verschillende bezwaren is ook elke Zeeuw ver plicht zich tegeu dit tractaat te verkliren en daarvan uiting te geven door onderteekening van een adres aan de Stateu-Generaal om dit tractaat niet aan te nemen. De fieer H. Goossen meende dat de eventu- eele samenstelling der commissie van Nederlan ders en Belgen wel van dien aard zal geschieden dat arbitrage zooveel mogelijk zal uitgesloten zijn. De heer H. J. Dorst van Staveuisse zag niet de groote noodzakelijkheid ju van de teekening van het adres docr bewoners van dit eiland, daar het meer in het bijzonder de Wester- Schelde betreft. De heer J. Moelker vroeg of den iuleider ook bekend wa?, of de visscherij in de samen stelling van dit contract was gekeud. De heer Ramaer verklaarde nader, dat juist de sameustelling van de internationale commissie herhaaldelijk zal leiden tot onbesliste hande lingen, tengevolge waarvan arbitrage ouvermij- delijk is. Voorts sprak hij als zijne overtuiging uit, dat het enkele geval, hetwelk hij noemde, dat gevaar kan opleveren, geenszins uitsluit dat ook niet andere deelen van Zeeland gevaar dreigen en het dus ook voor bewone-s vau andere deelen dezer provincie vau evenveel belang is om zich tegen het tractaat uit te sprekeD, ge zwegen nog van tal van andere streken die door de uitvoering vau het verdrag ten zeerste kunnen getroffen worden. Eindelijk was het hem niet bekend, dat de visscherijautoriteitén in de samenstelling der om advies was gevraagd. De heer W. Moelker deelde mede, dat de visscherij-aotoriteit in Zeeland niet gekend was in het onderhavige geval. Daarop sloot de heer Wagemaker deze bijeen komst met dank aan deu spreker voor diens uiteenzetting van de nadeelen van dit verdrag. BUITENLAND. Ondanks deu vooruitgang die de FrauscU" Spaausche troepen maken eD de hoop deden ont staan dat de Rif-Kabylen spoedig tot rede zouden zijn te brengen, schijnt zich die verwachting niet te bevestigeD. Althans de openbare meening wordt reeds voorbereid op een wintercampagne in Marokko. Gedurende dien tijd zal wederzijds weinig of Diets bijzonders gebeureD. Meu stelt nu zijn hoop op het einde van den strijd tegen de komende lente als de wegen begaanbaar zullen zijn. Het eerste doel van het offensief acht men wel bereikt, maar dit was enkel eene voorbe reiding. Het succes moet later worden uitge bouwd. Toch schijnt die expeditie een ietwat donkere achtergrond te hebbeD, omtrent welks afloop zelfs Engeland niet geheel onverschillig kan zijn. Dat de grenzen van Frankrijks en Spanje's zones naar Engelands opvatting niet mogen worden uitgebreid, is een kans voor Abd-el-Krim om in het geval van een volkomeD nederlaag een zelfbestuur voor het Rif te kuunen redden. De Spanjaarden hebben bij de operaties aan de Alhucemos-baai een overwinniug behaald, doch die blijkt duur te zijn gekocht. Hunne verdedigingslinie heeft niet minder dan tien dagen lang aanvallen moeten weerstaan van 3000 KabyleD, die niet slleen machinegeweren maar tien kanonnen bij zich hadden, vau welk materiaal door de Spanjaarden niets buit is gemaakt kunnen worden. Hun communiqué spreekt enkel van vele dooden iu het vijandelijk kamp. Het aandikken van deze tijding zal ongetwijfeld dienst moeten doen om de moeilijkheden, die zij bij die baai ondervinden, te verdoezelen. Aan een troostelooze kust wachten ze op leeftocht eo op nieuwe versterkingen, die ten gevolge van den opge^tokeu ougunstigen wiud uitblijven. De Kabylen laten intusschen niet na heu 'snachts te bestoken, hetgeen een nadeeliger invloed op de landingsmacht uitoefent. Het is dus voor hands nog verre van een zegevierenden intocht die wordt ondernomen. De Spiansche stelling die door het bombardement zeer gehavend is, wordt in allerijl hersteld, waarmede overeenstemt, het bericht dat de Kabylen toebereidselen maken voor een nieuwen aanval op TetoeaD. BINNENLAND. De derde Dinsdag van Herfstmaand draagt stetds een Dooit falend aantrekkelijk karakter. Met uiterlijk vertooD, dat sedert de mobilisatie jaren gedeeltelijk is ingekrompen eu met inner lijk ceretuoniëel wordt dan de zitting der StateD- Generaal geopend door de Koningin. Lang te voren had zich een dichte menigte opgesteld in de straten waarlangs de stoet van het Nooideinde naar de Ridderzaal heDentrekt om te genieten van het mooie schouwspel dat nooit zijne attractie verliest. Hare Majesteit de Koniugiu en de Prin?, ge zeten in de met acht paarden getrokken gouden galakoets, omgeven door hoogwaardigheid<-be- kleeders in groot tenue, blijft immer bet middel punt van de groote belangstelling vau dien dag. Aan den iogang van de Ridderzaal waar de leden der beide Kamers van de Stateu-Generaal voor deze plechtige zitting bijeen zijn, werden de Koningin en de Prins outvangeu door eene commissie vau in- en uitgeleide eu naar den troon begeleid. Hare Majesteit las met luider stem de trooD- redevoor, waaring waagd wr id van de stormramp, die een gedeelte van ons land beeft geteisterd. Getuigd werd van eenige verbetering in den algemeenen toestand des land?. Van vage p'annen en vermoedelijke voornemens van de regeeriog wordt gewag gemaakt. In overweging zal worden genomen de herzieuing van de geldelijke ver houding tusschen het Rijk en de gemeenten en eene wijziging van de schoolgeldhelfiog. In uit zicht wordt gesteld eene inkrimping van de militaire uitgaven en het nemen van maatregelen tot uitbreiding vau werkgelegenheid. Toeo de Koningin van den troou oprees om de zaal te verlaten, werd zij begroet met een z/Leve de Koningin!'' Aan de door den minister vau finai.c ëo in gediende nota omtrent deu toestand vau 'a lands financiën is ontleend, dat verwacht wordt, dat de dienst 1925 geen tekoit zal aanwijzen. En al is de begrootiug voor het dienstjaar 1926 sluitend, mag daaruit niet worden afgeleid, dat zij een normale en gezonde fijanciëele toestand aanwijst, letteude op het peil der uitgaven, waarop zij nog staat. Blijkeus het ontwerp der staatsbegrooting zal geleidelijk de opbreogst der rijwielbelasiiag in een fonds ter verbeteriug van de wegeD worden gestort, dat tevens zal worden gevormd door eun matige belastiughelfing van motorvoertuigen. De gewone middelen ziju geraamd op f 592,200.745.30. Van een overschot, dat voor de zoo noodzakelijke verlaging van belastingen zou knDnen worden aangewend, kan nog geen sprake zijn. Alleen kan de verdedigingsbelasting II met 1 Mei worden opgeheven nu de opbrengst ad f 26.5 millioen uit aodereu hoofde nagenoeg wordt gedekt. Op Landbouw wordt zeven ton bezuinigd, die echter weer onder andere hoofdstukken zijo verwerkt. Onderwijs raamt rnim 1 millioen lager. Echter staan tegenover aanzieulijk lagere ramingen vau sommige posten weer belangrijk hoogere voor andere. Trouwens, voor 1925 was f 141.702.353 toegestaan, terwijl nu f 140 558.652 wordt ge raamd. Voor vergoeding aan gemeenten en aan bijzondere lagere scholen, ingevolge de wet van 1920, is f 6 millioen minder geraamd. Marine zal een reorganisatie oudergaan. De verdediging van Indië zal naar Koloniën overgaan de verdeeling vau de kosten komt dientengevolge tusschen Nederland en Indië. Daar dit departe ment met oorlog tot een ministerie van lands verdediging zal worden hervormd, zal voor marine een directeur-generaal worden aangesteld. De nieuwe vlootaaubouw zal ruim 12 millioen kosten. Het eindcijfer der financiëu wijst bijna f 3l/2 millioen minder aan. Oorlog toont weinig verschil aan met den vorigen dienst; het beloopt slechts ruim 2 ton lager. Nadat de geloofsbrieven in orde waren be vonden, ook die vau den heer Braat, wien in het 8oc. dem. orgaan fraude verweten was, legden de toegelatenen in banden van deo tijdelijken voorzitter mr. A. van Gijn de vereischte eeden of beloften af. Op de nominatie ter benoeming van een pre sident der Kamer werden geplaatst als le can- didaat jhr. mr. Ruijs de Beerenbronck, als 2e dr. de Visser en als 3e de beer Schaper. De groote zeldzaamheid van deze zitting was onge twijfeld dat ze voltallig wa?. Aan de begroot ing voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie is o.m. ontleend, dat het aanvankelijk geraamde winstcijfer van 15.700.000 inderdaad zi\ woiden bereikt. Aangezien de uitgaven ruim f5.300.000 lager konden worden geraamd, sluit de thans aangeboden begrooting met ruim 7 millioen als winst. Indien de algemeene financiëele toestand zich blijft ontwikkelen gelijk thans het geval is, zal eene ver laging van de tarieven de volle aandacht moeten hebben. De port voor buitenlandsche briefkaarten woidlal verlaagd. Dit is, zegt mr. Vau Gigh in de Tel., natuurlijk in het belang van de vele vreemdelingen, die bij een bezoek aan ons land prentbriefkaarten verzenden. Zou er iemand nog een gewone briefkaart, een zonder plaatje, naar 't buitenland zenden Het is zeer vanzelfsprekend dat, als de port verlaagd wordt, eerst de vreemden daarvan profyt trekken. Zij betalen bjj ons immers geen belasting. Overigens brengt dit feit ons juist bijtijds in her innering, dat wij de duurste post hebben van alle beschaafde landen. Nederland kan er trotsch op zyn reeds lang Amerika naar de krooQ te steken le.i aanzien der soporatieven. De Vereenigde Staten heb ben bet monopolie niet meer ten opzichte van het „sie". Wij hebben de slechtste wegen, de hoogste auto-belasting, de daorste post. Maar onze brievenpost moge dan al daur zijo, do post doet dan ook zoo weinig mogelijk ten gerieve van den gebruiker en jaagt hem op zoo hoog inoge- lijke kosten. Van de aankomst van een aangeteekende zending wordt ons door middel van een keurig, modern ingedeeld papier kennis gegeven. Het wordt losweg in de bus gestoken cd do daaraan onschuldige ontvanger heett te zorgen, dat het niet in verkeerd i handen geraakt. Hem wordt dan w el grootmoedel ijk toegestaan den aangeteekenden brief van het postkantoor te kalen of te doen halen. Het valt te waardeeren, dat we een ander mogen machtigen de stukken voor ons te halen. Wij be merken dit voordeel eerst, als we een lelegrafiscben postwissel of een brief mei wat hooge aangegeven geldswaarde ontvangen. Onverbiddelijk wordt dan afgifte geweigerd aan een ander dan ons persoonlijk. Dat geeft een aangenaam gevoel van eigen belangrijk heid. Overigens is waarlijk niet slechts het ontvangen van een aangeteekenden brief lijdroovend. Ook het verzenden kan zijn eigenaardige genoegens \erscbaffeu. Dezer dagen kwam ik te kwart voor zes aan een postkantoor om een aangeteekenden brief te verzenden. Er was één loket geopend. Daarvoor stond een nu-isje met ongeveer 50 a 60 kkine pakjes, die stuk voor stuk moe-ten worden aangeteekend. Achter haar dr io Buisje 75 ct. tandpijn en aangezichtspijn 9 verdrijft men bet beste met 32946 (Mijnhardt) wachtenden. De zeer correcte postambtenaar, die met engelengeduld de pakjes inschreef, gaf hun den ge moedel ijken en juisten raad liever naar een naburig postkantoor te gaan, daar hij vreesde, dat zij niet voor de avondsluiting aan de beurt zouden komeo. Wat er gebeuren moest als ook daar een juffrouw met 50 pakketjes ter aanteekening voor het eenige loket stond, vertelde hij er niet bij. Men zou kunnen opmerken verzend uw brieven dan maar niet aangeteekendze komen toch wel vlot op tijd aan. Dat men daarvoor dan echter niet den, Zaterdag kieze. Een brief, 's Zaterdagmiddags te ééo uur in Amsterdam gepost, bereikt zijn be stemming in Dod Haag op Maandagavond. Het schijnt namelijk, dat de expeditie Zaterdagsmiddags 2 uur wordt stopgezet tot Zondagnacht. We mogen dus trotsch zijn op onze Amerikaansche overtreffende trappen. Als de duurste post zijn ta rieven zou verlagen, zouden er nog veel meer brieven verzonden worden (het zijn er al zoo'n massa). Men zou het werk niet meer af kuonen, misschien zelfs de expeditie op Zaterdagmiddag niet meer kunnen stopzetten en wat zou er op die manier terecht komen van den socialen vooruitgang? THOLEN, 18 Sept. 1925. Onbestelbare brieven en briefkaarten, vau welke de afzenders onbekend zijn. BiDDeDland (Briefkaarten.) Ridderhof P., St-Anoaland. Nota. Aanbevolen wordt om het adres Tan afzender op de stukken te vermelden, opdat deze bij oabcstelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per poil te verzendeu stukken steeds van eeo volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voordien.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1