IERSEKSCHE ERI THOOLSCHE COURANT I en De onferentie tusschen de Britsche minister ko financiën en zijn ambtgenoot van Frankrijk Beft er toe geleid, dat Churchill aan Caillaox n loyaal aanbod heeft gedaan iuzake de destijds edane oorlogsleeningen. Purol geneest en verfraait de Huid Ko. 2110 Vrijdag 11 September 1925. Drie en veertigste jaargang lel he o. m. L Th Firma J. M. C. POT - Tholen. IG V (in pit ber ictri CE PON DE BRUG. GEMEENTERAAD. Oit bltd verschijnt eiken Vrijdagavond, rijs per kwartaal 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,876, franco per post 11,65 -f" 1" ct. diap. kosten. UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot i regels 75 cent; iedere regel meer 17«ent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Ki k"jg doe 3278 t me sparte Openbaar Lager Onderwijs, Burgemeester en Wethouders van Tholen maken kond, dat tegen 1 October a.i. gelegenheid bestaat plaatsing op de openbare lagere school in die meonte van kinderen, die vóór of op 1 April 1926 n leeftijd van zes jaar zullen hebben bereikt. Ooders, voogden of verzorgers, die hou kinderen papillen op de openbare lagere school wenschen Qif plaatst ie zien, worden in de gelegenheid gesteld iarvau op 14 September a.s. aaDgifle te doen bij hoofd der o. 1. school B, den heer Van Liere, is namiddags tosscben 4 en 5 uar. Tholen. 7 September 1925. 15 Afgekondigde Strafverordeningen. Burgemeester cn Wethouders van Tholen maken ikend, dat gedurende drie maanden, op de secretarie jemeente, voor een ieder ter leziug is nederge- gd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijg- is gesteld, de op heden afgekondigde verorde- ng houdende voorschriften voor motorrijtuigen, be emd voor het vervoer van reizigers tegen vergoeding. Tholen, 10 September 1925. 10 het ddel TTO rEN Dnze ND- YDE i als vrije 16 99 —2 u De teerÜDg is geworpeD. De overbrugging van de Eendraoht i9 een ildoogen feit geworden. Het eiland Tholen zal weldra in zooverre een liereiland zijn dat het aan het overige deel a Nederland wordt verbooden door middel van vaste brug. Na jarenlange overweging zal dan eindelijk it probleem eeue oplossing vinden, welke blijk- kar is verhaast door het steeds toenemend irkeer. En zij vormt een schoone bladzijde in de nchiedenis onzer gemeente, welker bestuur et een te loven eenstemmigheid de vaste ver- ndiug bevorderde. Maar evenzeer in de magistra le loopbaan van ouzen energieken burgemeester, iens naam thans aan bet gevoteerde plan lafscheidelijk is verbonden. Ongetwijfeld wordt met de overbrugging eeoe ieuwe episode voor ons eiland in het algemeeD Bn voor onze gemeente iu het bijzonder ingeluid. Het wederzijdsche verkeer zal ontegenzeggelijk ig toenemeB, nu men linia recta de onderlinge vers van de Eendracht bereiken kan, in plaats ku zich vaak in een laogdurig geduld te moeten ifenen, alvorens de poDt, die wel ataüg heen weder vaart, doch daarvoor ook weer de tijd oet hebben, de overzijde genaakt. Wie zal zeggen hoe groot hel aantal offers is, it reeds gepleBgd is bij het wachten aan en o overtocht van het veer, niet het minst in :t gure jaargetijde. Maar thans mag worden aangenomeD, dat die it weldra zal geleden zijn. Ook het verkeer door onze kronkelende straten, it immer een niet denkbeeldig gevaar oplevert, il eenigszins anders worden geleid. In het brugplan ligt tevens opgesloten eene oorbraak van de Botermarkt naar de Bebouwden am over het onbebouwde gedeelte van den Wal, zoo meer oostwaarts dan thans de veerpont de rortoebt onderhoudt, om over de brug de wal ko Noord-BrabaDt te bereiken. Behalve dat van het verkeer, zal de brug ook n economisch belang dienen, waarvan, naar we irtgrondig hopen, ook de winkelstand zal weten profiteeren door zicb aan te passen aan de ellig veranderde omstandigheden, die de nieuwe ubiudiog met den vasten wal met zicli bren- q zal. 326! BUITENLAND. Men kan weteu dat de Britsche regeering spons wil halen over het meerdere waarop aanspraak heeft dan hetgeen zij zelf aan merika moet betalen, dat is gedorende de eerst- •lgende zeven jaren 33 millioen pond sterling jaars en daarna 38 millioen. Nu wil Engeland dat Fraukrijk 12% millioen jaars terugbetaalt en Italië 10 millioen, terwijl J dan zelf nog de ruim 10 millioen zal beleggen, e zij evenwel van Duitschland moet ontvaugen. I de kaDS voor Italië groot is, dat het 10 illioen kan opbrengen is zeer twijfelachtig, rwijl inderdaad de vooruitzichten niet gunstig jjo, dat de schulddelging op deze wijze naar ensch zal gaan. Toch is Engeland sterk tegemoet getreden Frankrijk ter wille te zijü, waarmede onge- ijfeld zeer veel wordt gedaan in de richting tot eene betere verstandhouding tusschen de ilken te geraken. Men heeft het Britsche voorstel n Frankrijk niet scherp becritiseerd. Integendeel ak men bewondering uit voor den breeden k die men op de algemeene zaken heeft, in rwil men in eigen land met zoovele problemen kampen beeft. Het gaat in Marokko hard tegen hard. De Kabylen hadden het er op gezet de Spaansche linie te doorbrekeD, maar die pogiug mislukte. Bij het ontschepen van troepen, leden de Span jaarden vrij ernstige verliezen. Ook heeft Krim een inval gedaan in den westelijken sector van het Fransche front. Da Kabylen worden gedacht bestookt met bommen oit vliegtuigen. Berlijn wotdt als het ware getuchtigd door brandstichtingen. Onophoudelijk brekeo er dan hier dan daar uit. Ze schijnt bovendieu aanstekelijk te werken in andere doelen des land*, waar eveneens telkens branden uitbreken. Men meent ze te moeten toeschrijven aan het werk van een geestelijk abnormaal mensch. BINNENLAND. Met ingang van 1 October a.«, zullen in de portatieven eenige wijzigiogen worden aangebracht Port der monsters voor eeu gewicht van niet meer dan 100 gram, 5 cent voor elk meerder gewicht van 50 gram daarboven 2Y2 cent. Recht wegens expresse-bestelling van brief postzendingen (bet vaste recht) 30 ct. De maximum afmetingen van de briefkaarten en de monsters zonder waarde zullen gelijk zijn aan die voor het internationaal verkeer. In gebruik znllen worden gesteld fraukeer- zegels van 3 en 6 cent, postzegelboekjes, in houdende 24 frankeerzegels van 15 cent,zoomede briefkaarten met een zegelafdruk van 12% ct., worden tot nadere aaukondiging opgebruikt. Na 30 September 1925 worden zij aan de kantoren der posterijen tegen den prijs van 10 ct. verkocht en staan ze in waarde geheel gelijk met de brielkaarten, voorzien van 'n zegelafdruk van 10 cent. In verbaud biermede wordt in het eigenbelang van een ieder dringend aan bevolen voor het tegenwoordige niet meer brief kaarten met zegelafdruk van 12J/2 ceut aan te koopen dan ten gebruike voor 1 October a.s. noodig zijn. Voor het gebruik van briefomslagen met doorschijnend adresvlak gelden dezelfde regelen als voor het int. verkeer. Bij gelijktijdige aanbieding van 5 of meer aan te teekenen stukken moeten deze zijn inge schreven op de daarvoor bestemde lijsten, welke kosteloos op de postkautoreu verkrijgbaar zijn. Ter verzending zullen uiet zijn toegelaten*, pakketten, waarvan eeu der afmetingen 1.50 M overschrijdt pakketten waarvan de lengte, (ver. hebbers uitgeschreven Nationaal Concours van uit St. Vincent de Tirone (Spanje), afstand 964 K.M., gehouden op 1 Augustus 11. behaalde de heer D. de Wilde Iz. alhier den £3e en den 99e prijs. Er waren 491 duiven in concours. THOLEN, 4 September 1925. (Vervolg,) De heer Goedegebuure komt met het voor stel om de pol. verordening te wijzigen. In een vorige vergadering is aangenomen een door hem gedaan voorstel de kermis droog te leggen doch uu blijkt hem dat de herbergiers niet, doch wel auderen bier enz. kunnen verkoopen, dat is niet billijk. Hij doet het voorstel de verordening te wijzigen. De Voorzitter vindt beter dat dhr. Goede gebuure voorstelt art. 111 alleen te wijzigen door een toevoeging. De beer Goedegebuure stelt dit voor. De heer Jansen vindt het erg geheel geen sterke drank mag verkocht worden, een boer die naar de beurs komt zon dan zijn borrel niet mogen drinken, dit is wel wat kras. De Voorzitter vindt dit geen groot bezwaar, het is alleen voor één marktdag. Den heer Goedegebuure bevreemdt het dat de beer Janeen het alleen erg voor den boer vindt voor de andere menschen is het dus niet erg. Den heer Moelker doet het genoegen dit voor stel te hooren. Met het festival ia gebleken dat eeD verbod 5 uar ingaand zeer wel zou kunnen, dronkenschap is toen niet voorgekomen, hij wil er niet op aandringen, en 9teunt het voorstel van Goedegebuure. Met alg. st. wordt dit aaugenomeo« Den heer Corneli9se wordt thans gelegenheid gegeven tot zijn bespreking omtrent de haven gelden. Hiertoe moet deze tot 1867 teruggaan. De toestand aan de haven was toen zoo dat er geen doorgang was, het was niet mogelijk anders bij de haven te komen dan over den dijk. Veel drukte was er dan ook niet. Daarna kwam de tijd dat de suikerbieten in cultuur kwamen, hetgeen de coupure in den dijk noodig maakte, er werd voordien een havengeld van 2i/2 ct. per ton geheven, dat na die verandering op 5 ct werd gebracht, deze verandering was alleen in hel belang van de landbouwers, zoodat de schip pers hiervoor mo sten betalen. 6 32926 meerderd met den groot9ten omtrek gemeten niet in de richting van de lengte), 3 M. te boven gaat. Aanbevolen wordt, om door middel van een aanteekeniug op de adreskaart aan te geven, hoe in geval van onbestelbaarheid van het pakket door het kantoor van be&temmiDg zal zijn te handelen. Aan de kantoren der posterijen kunnen inlichtingen worden verkregen nopens verschil lende wijzen van behandeling, die voor de post pakketten, iu geval van onbestelbaarheid kunnen worden verlangd. Bij herdruk wordt inrichting der adreskaarten en -labels met een en ander in overeenstemming gebracht. De op 1 October 1925 van kracht zijnde tarieven zijn opgenomen in eeu nieuwé uitgaaf der tariefboekjes, welke tegen 10 cent per exemplaar tegen bet einde der maand September bij alle kantoren der posterijen verkrijgbaar zullen zijn. Deze uitgifte zal nader algemeen bekend worden gemaakt. Ongetwijfeld heeft vooral de zakenwereld met belangstelling kennis genomeuvan de verrassing, ons zoo pas door den directeur-generaal der P.euT. bereid. POSTERIJEN. Onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Briefkaarten.) Toon Deurloo, Maassluis. L. J. Koot, Rotterdam. Jac. Vermaat, Diuteloord. Binnenland (Brieven). N. V. Ephitie Maatschappij, 's-Gravenhage. Zijne Excellentie den Minister van Financiën, 's-Gravenhage. Nota, Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stokken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken 9teeds van een volledig adres straatnaam en huisnummer te voorzien. SPORT. St-Maartensdijk. In whet door de afd. B taa lden Ned, Algem. Bond van Postduivenlief- 1887 was er een nieuwe beschoeiing noodig en weer waren het de schippers die den last drtegen, ze moesten nadien betalen IU ct. per ton havengeld, weder betaalden de laudbonwers biervoor niets. De landbouw breidde zich uit met als gevolg grootere verscheping van land bouwproducten, de kaai moest van eeu betere bestrating worden voorzien. Oui aan de grootere schepen, die alleen noodig waren om iu meerdere laadruimte alleen ten behoeve van de landbouwers te voorzien, moest de haven vergroot worden, en het zijn steeds de schippers die moeten betaleu voor hetgeen waarvan de landbouwer profiteert. Nu staan we weer voor hetzelfde geval, de havengelden moeten verhoogd worden, doch van verhooging van de landbouwers hoort men niets. Het zal wel moeilijk zijn, want de landbouwer boudt er niet van zich in de vingers te snijdeu, billijk is het echter wel. De voorzitter vraagt hoe dhr. Cornelisse zich deze regeling denkt. De heer Cornelisse zou den laudbonwer als volgt willen laten bijdragen, voor iedere wagen inet twee paarden bespauneu 20 ct. en voor een kar met één paard 10 cent. De heer Moelker zegt dat hij eigenlijk ook tot de belanghebbenden bij de kaai behoort en spr. stemt lang niet in met het door dhr. Cor nelisse naar voren gebrachte idee. Er zijn plaatsen waar de breede beurt, door den vorigen spr. bedoeld, veel meer moet betalen. Zoo is Bergen op Zoom nog veel duurder dan het ontworpen nieuwe tarief voor Tholen. En nu het betalen van de boeren. Spr. wil niet pleiten voor de landbouwers, doch we dienen de billijkheid te betrachten. Vorig jaar bedroeg het tekort van de gasfabriek f 5000, hetwelk uit do gewone middelen werd gedekt, en daaraan ook de land bouwers, die e? Sïet van genieten mede betaaldeD. De landbouwers betalen voor de suikerbieten liggeld eu dat is nogal een heel bedrag. Spr. zou bet laten betalt n van 20 ct. en 10 ct. door de landbouwers een oubillijkheid achten. De heer Wagemaker gelooft dat de beer Cornelisse een beetje abuis is, hij verwart het havengeld eD kadegeld met elkander. Aan kade- geld werd vorig jaar door de landbouwers voor de bieleu f 1300 betaald. De haven is er voor de schippers die er van profi eeren. De boeren betalen voor straatverlichting en bestrating, waarvan ze hoegenaamd niet profi'eeren. De heer Cornelisse merkt op dat de gasfabriek f 5000 tekort is gekomen welk bedrag door alle Thoolsche burgers is opgebracht. Het liggeld heeft dus f 1300 opgebracht, het Kaaiboschje en Zoutkeet wordeu ook als zoodanig gebruikt en daarbij beeft de Gemeente nog de kosten van het straten reinigen in de peeën tijd, terwijl de straten door dit vervoer aardig stok worden gereden, hij vindt het niet onbillijk als de laud- bouwrrs mede betalen aan de havengelden. De voorzitter vraagt of dhr. Cornelisse het goed vindt dat B.eu W. deze zaak ouder de oogen zien en in de volgende vergadering met een voorstel komen. De heer Wagemaker gelooft dst dhr. Cornelisse niet op de hoogte is, immers van de peeën in het Kaaiboschje en bij de Zoutkeet wordt even eens liggeld betaald. De heer Aertsen is van meeniug, dat, als de raad op het voorstel van den heer Cornelisse zou ingaan, al de peeën vanaf Keltingsdijk, te ötrienham en Scherpenisse zullen worden ver scheept, hiervan worden dus de Thoolsche ar beiders de dupe. Ook de boeren cabij Oud- Vossemeer wonende zullen dan liever daar hun peeën brengen dan meer te moeten betalen. De heer Cornelisse hoort dit dhr. Aertsen wel zeggen, doch hij ziet dit niet gebeuren, immer» te Strien weten ze al niet boe de petën die er komen te verschepen en ook te Scherpenisse is al geen ruimte over. De heer Goedegebuure vraagt wie of eigenlijk het kadegeld betaalt voor de petë». De heer Wagemaker antwoordt d >t ieder boer dit op zijn rekening krijgt. De heer Cornelisse meent dat de schepen die voor het Waterschap komen lossen ook niet betalen, wel als er schepen m^t vracht voor de gemeente komen wordt er betaald, waarop rust de vrijstelling van haven- en kadegelden voor het Waterschap? Dit dieut auders wel in de verordening opgenomen. De voorzitter verzoekt dhr. Cornelisse zijn voorstel maar te formuleeren. De heer Goedegebuure meent dat Cornelisie bedoelt dat ook voor het Waterschap de ver ordening gehandhaafd wordt. De voorzitter merkt op dat het voorstel van dhr, Cornelisse is om 20 en 10 ct. voor bespannen wagens te laten betaleu, het lijkt spr. niet erg duidelijk, waarom hij het beste acht dit aan B. en W. over te laten. De voorsteller gaat hiermede mee. De heer Moelker zegt, dat hij de vorige vergadering afwezig is geweest en toen is eeu bssluit genomeu om aan de <v rzijde van het veer eeu verbetering aau te brengen iu het belang van de Thoolsche incsselvisschers, willen die menschen er nog van profi'.eeren dart is het zaak Diet te lang hiermede te wachten, daar als de verscheping van de suikerper ën begint, ze hiervan last ondervinden. De voorzitter zegt dat de uitvoering van dit werk zou worden beschouwd als werkverschaffing, zoodra bet goede tijdstip hiervoor aaubreekt, zal er aan worden begonnen. De heer Goedegebuure merkt op dat er uu hier een Staatkundig Geref. school bestaat. De voorzitter zegt hier niet mede bekend te zijn. De heer Goedegeboare antwoordt dat hij be doelt de nieuwe Chr. school, er is besloten 4 lokalen af te staan, doch na hebben ze 2 lokalen in ;g*bruik. Zet zijn tegen brandassurautie en wij betalen hiervoor, dat4 is onbillijk en spr. stelt voor dat deze school gedeeltelijk in die assurantie hij zal dragen. De voorzitter zegt dat dit niet kan, de school lokalen zijn in bruikleen afgestaan. Hierna sluiting. ST-PUILIPSLAND, 8 Sept. 1925, vm. 10l/2. Voorzitter de heer L. Nilant, Burgemeester. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vorgadering worden onver anderd goedgekeurd. Ingekomen slokken. Een schrijven van het Bestuur der Com. tot ver betering van het verkeer Schouwen-Duivels»^ met Roosendaal, waarbij oen bijdrage wordt gevraagd voor de te maken onkos'.Gu van 1 ceut per inwoner. Hierop wordt möi algemeene stemmen afwijzend beschikt. De Raad besluit vorder om adhaesie te betuigen aan het adres, gericht tot de Tweede Kamer door den Raad van Zoeterwoude, lot afschaffing van den Zomertijd. Een adres van A. Verwijs, alhier, waarin deze zich beklaagt, dat hem door de Politie gelast werd om niot meer met zijn los paard door de Anthonie- straat te komen. Wordt terzijde gelegd, aangezien dit adres ongezegold is. Dhr. Do Ruijter vraagt hierover het woord, maar dit wordt hem geweigerd door den voorzitter, daar dit een zaak is, die hem aangaat en niet tot de competentie van den Raad behoort. Tot hoofd der o. 1. school 1 wordt benoemd met 6 stemmen no. 4 van de voordracht J. J. Speelman te Hardinxveld. De heer Henderikx verkreeg L stem. Vervolgens wordt de begrooling dienst 1926 den Raad aangeboden, sluitende in ontvang en in uitgaaf

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1