IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Backin Er bezet iog in DuitschUud wordt gaandeweg 'heren. Voeten 2109 Vrijdag 4 September 1925. Drie en veertigste jaargang Eerste Blad. rh< en ïpe Een Appeltaart Bakpoeder Firma J. M. C. POT Tholen. iet lartj 17'/: >01 DrOelker's r Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per post f 1,65 10 ct. disp. kosten. UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 1 7'/j «at. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. GEMEENTEBEGROTING. ■gemeeater ea Wethouders der gemeente Tholen ter kennis der ingezetenen, dat de Begroo- der gemeente en die der bedrijven voor het jaar 1926, aan den Raad is aangeboden en enkomstig Art. 203 der Gemeentewet, ter Secre- voor een ieder ter lezing is nedergelegd en betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar iteld. Dien, den 28 Augustus 1925. 12 DIENSTPLICHT-LICHTING 1910. ergang naar de aanvullingsreserve en inlevering van Rijksgoederen. joudens onvoorziene omstandigheden, zolleu op ober 1925 naar de aanvullingsreserve overgaan ewone dienstplichtigen van de lichting 1910 QP andmacht. tot de aanvullingsreserve behoorende dienst- jgen komen bij het op voet van oorlog brengen et leger eerst bij nadere oproeping en dan bij pots in werkelijkea dienst, aan deze dienstplichtigen verstrekte rijksgoe- zollen met uitzondering van het zakboekje edelijk in December 1925 moeten worden iu- rd. Blijkt bij de inlevering, dat er goederen kon of dat deze niet in den vereischten staat ren, dan stelt de dienstplichtige, wien hel zich o.a. aan bestraffing bloot, der zu'len belanghebbenden, zoowel by open als bij persoonlijke kennisgeving, worden be- jemaakt met de plaats en het tydstip, voor de iring vastgesteld. 32 n de hierby betrokken dienstplichtigen wordt itzaa] un e'f»en belang aanbevolen er intyds voor te dat bun goederen by de inlovering geheel de zyu. olen, SI Augustus 1925. 29 ;roeit verti iel ip de 12 BUITENLAND. BE. 12. OM. IcD. België is het op economisch gebied nog in orde. Er schijnt no veel gevaar te be- voor een mij uwer kersatakiug. Door den ijdenden toestaud in de industrie is de naar steeukool niet bisouder groot, de itering van deu frank, dien uien na de lenkomst met Amerika, dn nu niet, zooals iraf blijkt, aan alle wenscben van België voldaan, blijft uit. Zoo wordt het leven der en de mijueigenaars zeggen niet te oen betalen en stellen loonsverlaging voor. andere industriën vragen de arbeiders loon. Brood, aardappelen, boter, kortom noodzakelijke levensbehoeften zijn de afge- I rf" wee^ wec*er *D PrÖ8 ge®fegen- >LE ?oor Frankrijke regeering breken moeilijke 0 aan. Wel zijn er in Marokko voordeelen ald op de opstandelingen, doch van een ele onderwerping van de bewoners van het nog lang geen sprake. Nog enkele weken THf*D breekt het seizoen aan waarop de troepen veldtocht zullen moeten staken, waarvan El-Erim wel gebrnik zal weten te maken, rachalk Lyaotey, de Fransche bevelhebber isrokko, die er tevens de functie van gou- ll, Tl f r ver? 1de, is te Parijs aangekomen, vol- de geruchten zal hij door een ander worden NiogeD. ok Syrië baart den Franschen zorgen. De izen, die tegen hen zijn opgestaan, stekeD driester het hoofd op en thans zijn ze in de omgeving van Damascns gesignaleerd, ismid^araraneu ouder gewapend geleide worden evallen tot in de buurt van Damascus toe. !nrid( e'^er vao broezen heeft Syriër» oproep gericht om de Franschen uit Syrië erjagen. ys Fransche regeering heeft echter sterke lenafdeelingen naar Syrië gezonden, waardoor ost schijnbaar onder de inlanders is terug leid. Men beweert tenminste dat Damascas iet oogenblik geen gevaar loopt van aange- n te worden. Engeland is een zeeliedenstaking uitge- cd. Hoewel de „Majestic", een der grootste booten nog is afgevaren, is men van mee- dat de staking voor reeds tot uitvaren a redliggende schepen een ernstig beletsel zal fVlipen. De directies doen hun best om van zeelui te monsteren, hetgeen voor de ite mailstoomers wel kans op slagen biedt, kanaalbooten schijnen echter niet te kunnen aren, omdat ook de bemanning van deze ten staakt. De staking strekt zich uit tot R- Sugelfche Dominions, want te Sydney en pstad is de staking ook algemeen. 'oitschland gaat geregeld door met te vol- 1 aan de aangegane betalingsverplichtingen, derdag is er weer een termijn voldaan. smii awabi 20 /,!9 9«d«p°f* V Is goedkoop, voedzaam en gezond, mits gebakk. m. een voor direct gebruik gereed Gistpoeder. Backin vervangt de Gist. Met Backin rijst het deeg onder het bakken. 125 gr boter f 0.35 marg.. f 0.15 125 gr. suikerca. 0.07 3 eieren0.18 200 gr. tarwebloem ...ca. 0.17 1 pakje Dr. Oetker's Backin 0.07Vfl '/4 liter melk0.04 750 gr. geschilde appelen ca. 0.18 f 0.86'U Bereiding: Men roere boter en suiker tot room en voege na elkaar de eierdooiers, hel met Backin vermengde meel en zooveel koude melk erbij, dat men een klontenvrij deeg krijgt. Daarna roere men het stijfgeklopte eiwit door de massa, en vuile er een ingevet' ten springvorm mede; men belegge het deeg met de geschilde in 6 slukken gesneden appe« len, bestrooic hetmet suiker en bakke het oiv geveer ia uur. Inplaats van appelen kan men ook ontpitte pruimen nemen. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, cn dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann 6. Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis'receptenboekjc toezenden. GEMEENTERAAD. Daar de vacature niet vervuld kon zijn met 1 September, doch allie op de voordracht voor komende gegadigden hebben verklaard eventnëel met 1 October in funtjtie te kunnen treden hebben Burg. en Weth. een tijdelijke leerkracht aangesteld gedurende éène maand. Daarop wordt de zitting gesloten. 8T-ANNALAND, 28 Aog., nam. 4 our. Voorzitter de heer C. P. M. W. HaDssenv. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige zitting, wordt mededeeliug gedaan van de ontvangst van het tweetal missives van Ged. Staten, hoedende goedkeuring van de wijziging der begrooting en van het besluit tot verkoop van grood aan de waterkeering van deD cala- miteuzen Snzannapolder. Ingekomen is een schrijven van den Inspecteur der dir. belastingen te Zierikzee dat de inkomsten belasting voor de gemeentekas '14 '25 is vast gesteld op f 16.571.63. Overeenkomstig de gewijzigde pensioenwet is ingevolge art. 105 enkel van bet hoofd der openbare school H. W. Odink bericht ingekomeD dat diens jaarwedde ad f 4050 niet lager is dan op 30 Jnoi 1922. Gonstig wordt beschikt op het verzoek van de Petrolenm-maatschappij „De Automaat" tol bet leggen van een benzinetank, inhoudende 6000 Ij., in gemeentegrond en tot plaatsing van eeu reservoir in de Voorstraat, ooder voorwaarde dat een en ander volkomen zij afgesloten en geen hinder aan het verkeer zal veroorzaken, een en ander tegen betaling van een jaarlijkscbe retributie van f 25. Indien de maatschappij deze voorwaarden aanvaardt, wordt beschouwd deze overeenkomst te zijo aangegaan. In de verordening houdende voorschriften voor het verkeer vao huur-motorrijtoigen tegen ver goeding, is niet opgenomen de bepaliDg dat deze verordening niet van toepassing is op hen, die deswege van deo Commissaris der Kooiogiu ootheffiog hebben verkregen. Ter voldoening aan het verzoek om te willen bevorderen dat deze bepaling alsnog aaD die verordeaing wordt toe gevoegd, wordt voldaan. Het onderzoek der gemeente-rekening heeft tot geene op- of aanmerkingen geleid en over eenkomstig de coocinsie der commissie wordt zij vastgesteld in ontvaog op f 78.466.04 eo in uitgaaf op f73.116.03, alzoo tot een goed slot van f 5.350,01. AaDgeboden wordt de gemeeotebegrootiog voor 1926 tot eeD balanscijfer van f60.619.91', en die van het Weezen-Armbestnur in ontvang en uitgaaf op f 10.182.95. De verkoop van de straatmest heeft opgebracht 1153. Voor de vacature van onderwijzeres aan de openb. school hebben zich 25 sollicitanten aan gemeld. De alphabetische voordracht b -staat Dit de dames J. A. du Burck te Brouwershaven, A. Evertse te Yerseke en P. M. Snijder te Ooatdijk, gem. KrabfjcDdijke. STAVENISSE. Maandag 31 Aug. kwam de gemeenteraad onder Voorzitterschap van burgemeester Hanssens bijeen. Alle leden waren aanwezig (een vacature.) Na opening van de vergadering vond dé Voorzitter aanleiding er op te wijzen dat bizonder aandacht gewijd diende te worden aan den geboortedag van onze Landsvrouwe H. M. de Koningin, die heden haar ge boortedag mocht herdenken. Spr. sprak den wensch uit dat het Haar gegeven moge zijn dezen dag nog dikwijls te midden van Haar Familie en te midden van Haar Volk te mogen gedenken. Spreker wenscht ook eenige woorden te wijden en te herdenken onzen vriend Gakeer die de laatste vergadering nog met ons samen was. Op een andere plaats had spr. gelegen heid om te getuigen wat de overledene was voor de Gemeente. Eu bij deze her denking komen hem ook namen in de gedachte van mannen als Steendijk, Brood man die hier langen tijd de belangen van de Gemeente behartigden en ook wethouder Hage, die meer dan 25jaren de gemeente belangen behartigden. Wethouder Gakeer is op betrekkelijk jeugdigen leeftijd van ons weggegaan, hij was een kundig man, hij was werkzaam en welwillend. Voor wie met hem samenwerkten deed hij zich kennen als zelfstandig en onpartijdig oordeelende en spr. brengt uit naam van allen hier een woord van hulde en dank voor wat Gakeer is geweest voorde Gemeente Stave- nisse. De raadsleden hoorden deze woorden staande aan. Hierna lezing der notulen van de vorige zitting, die ongewijzigd werden vastgesteld. Ingekomen stukken. Kennisgeving van Wed. J. Gakeer houdende mededeeliug van het overlijden van haar echtgenoot. De Voorzitter stelt voor dit voor kennis geving aan te nemen, mededeelende dat hierop reeds namens den raad een brief van rouwbeklag is verzonden. Van den Gomm. der Koningin is verzoek ontvangen alsnog een wijziging aan te brengen in de verordening op het vervoer met motorrijtuigen. Wordt hiertoe besloten. Van de gezondh. commissie een schrijven houdende mededeeliug dat als Voorzitter is benoemd dhr. M. de Jong te Tholen. Voor kennisgeving aangenomen. Verzoek om terugbetaling van zijn verg. recht wegens het intrekken van zijn ver gunning, door A. v. Hout, wordt gunstig op beschikt. Van mej. M. Sakko te Tholen is inge komen bericht omtrent het aannemen van haar benoeming tot onderwijzeres en dank betuiging voor het in haar gestelde ver trouwen. Voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling van het hoofdstembureau dat in de vacature Gakeer als raadslid is benoemd dhr. Jac. Hage. Naar aanleiding hiervan deelt de Voor zitter mee dat de geloofsbrieven van dezen nog niet zijn ingekomen, zoodat ook heden de nieuwbenoemde geen zitting kan nemen en er ook nog geen wethouder zal kunnen worden benoemd. Zoodra de stukken zijn ingekomen zal spr. een vergadering bijeen roepen waarin dan de wethoudersbenoeming aan de orde komt en eveneens kan worden voorzien in die vacatures die de overleden wethouder Gakeer nog vervulde. Een missive van Ged. Staten waarin er op wordt gewezen dat bij leeningen van gemeentewege bij het Burgerlijk pen sioenfonds, deze niet meer door middel van tusschenpersonen dienen te worden aangegaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Voordracht zetter. Na drie stemmingen worden voorgedragen als eerste cand. de heer Stoutjesdijk, tweede cand. dhr. M. P. Tazelaar. Van Ged. Staten is ontvangen goedkeuring wijz. begrooting. Een adres van den Raad vanZoeterwoude inzake afschaffing zomertijd, een miss. van Ged. Staten houdende bericht dat aan G. J. A. Reinhoutft de bevoegdheid als onderwijzer is ontnomen. Procesverbaal van kasopname bij den gem.-ontvanger, worden alle voor kennisgeving aangenomen. De commissie tot nazien der rekeningen over 1924 hebben rapport uitgebracht. De Gemeenterekening wijst aan in ontvang f52117.06 uilgaaf f49797,75 een goed slot van f2319.605, de kapitaalsdienst in ontv. f 1300.20, uitgaaf f 1311.26, goed slot f 15. Het burg. armbestuur ontv. f2093.395, uitg. f 2150.41, alzoo een nadeelig slot van f57.015. De rekeningen worden voorloopig vastgesteld. Comm. leden waren de h.h. Van Iwaarden, Potappel en Stoutjesdijk. Van de h.h. Oudesluys, Suurland en Hanssens was bericht ingekomen dat zij hunne verhoogde pensioensgrondslag wenschen te behouden. Met alg. stemmen vereenigt mer. zich hiermede. Ingekomen is een Prov. Blad waarin wordt medegedeeld dat de Provincie niet Stukgeloopeo, branderige, door eelt of knellend schoenwerk pijnlijk ge worden voelen, verzacht en geneest men met 10 32908 30-60-90 ct. PUROL meer zooals voorheen gedeelte in de verplegingskosten zal bijdragen. De Voorzitter deelt mede dat dienten gevolge de gemeente de verpleging van 2 uit de gemeente afkomstige krankzinnigen f387.50 meer zal moeten betalen. Hij stelt voor dit voor kennisgeving aan te nemen, dochdruktzijnspijtuitdatdit zoo geloopenis De heer Van Ysseldijk vindt dit niet spijtig, hij voor zich zou het niet prettig noemen, doch z i. gaat men de goede richting uit. Dikwijls wordt maar een greep gedaan uit de Prov. kas, zoo geschiedde het in dit geval teStavenissemeteen handig heid ook en zoo meent spr. dat juist door een dergelijk besluit men een gezonder toestand krijgt, want in werkelijkheid hoort de diaconie of een ander weldadig lichaam hierbij te springen. De zaak aldus be schouwende blijkt het een stap in de goede richting. De Voorzitter is het in zooverre met den heer Van Ysseldijk eens dat er een betere toestand ontstaat, doch zijn bedoeling was dat het nu de gemeente meer geld gaat kosten in deze gevallen hetgeen hem spijt. Hetgeen het Prov. blad vermeld wordt daarna voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens worden de begrootingen der Gemeente en die van het Armbestuur den Raad aangeboden. Die van de Gemeente en die van het armbestuur den Raad aan geboden. Die van de gemeente in ontv. en uitgaaf op f40.673.385 en die van hel Armbestuur f2259.86 die van den kapitaals- dienst op f 15. De voorzitter verzoekt de bh, Tazelaar en van Ysseldijk als commissie van onder zoek zitting te nemen en stelt voor om na de zittingneming van dhr. Jac. Hage, deze eveneens aan de comm. toe te voegen. De aanwezig zijnde hh. namen hun be noeming aan. Vervolgens wordt voorgesteld om in de bouwverordening een wijziging aan te brengen voornamelijk met het oog op bed steden in kleine woningen. Er zou aan toegevoegd dienen te worden, dat B. en W. bevoegdheid hebben dat zij onder bepaalde voorwaarden ontheffing zullen kunnen verleenen. De heer van Ysseldijk vraagt of het niet beter is om dadelijk in de verordening dit recht maar toe te kennen aan den eventueelen bouwer om tiiervan desge- wenscht. af te wijken. Waarom moeten B. en W. hieromtrent nu beslissen. De voorzitter meende dat voor hetgeen dhr. van Ysseldijk in het midden bracht veel te zeggen valt, doch de Gezondheids commissie wenscht het nu eenmaal zoo en als het recht in handen van B. en W. komt, zullen deze ook zorgdragen dat het hieruilgesproken gevoelen van dhr. van Ysseldijk tot zijn recht komt. De heer van Ysseldijk zegt voor zichzelf blij te zijn deze vraag gedaan te hebben, want hij is nu zeker dat B. en W. len allen tijde zeer royaal in dit opzicht zullen oordeelen. De voorgestelde wijz. worden daarna goedgekeurd. In de pol.verordening wordt een wijzi ging gebracht houdende verbod van be vrijden van het slopje naast perceel 244 in de Voorstraat door rijwielen en motorrij wielen tot aan de schuur en tevens om

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1