IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT r Fietsen Hoofdpijn Mijnhardt 2108 Vrijdag 28 Augustus 1925. Drie en veertigste jaargang '9 Firma J. M. C. POT - Tholen. De Graanmarkt. EO Acten en Diploma's. GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f1,87», franco per post f 1,65 10 ct. disp. kosten. PUBLICATIËN. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17'/, vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTEREKENING. urgemeesler en Wethouders van Tholen brengen openbare kennis, dat de rekening van de inkomsten uitgaven der gemeente, over het dienstjaar 1924, vergelegd aan den Raad, en gedurende veertien en, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter ng Jig, en, tegen betaling der kosten, algemeen krijgbaar is gesteld. 'holen, 28 Augustus 1925. 11 BUITENLAND. let is opmerkelijk, dat de tijd waarin de anferschepingen aanvangen geheel andere ïtandigheden te aautchouwen geeft, dan ten gen jarr. Poen toch hoorde men uiet alleen overal in ropa, maar ook io andere deelen der wereld, ie klagen over een tendeele mislukten oogst jevolge van deu overvloedigen regen, lad dit een begrijpelijke prijsstijging ten- olge, thans wordt eene daling verwacht, die uurlijk den consument ten goede komt. Daarnit valt te verklaren het feit, dat de ag tot op zekere hoogte gering is, hoewel de rraden van den ouden oogst, die men nog beschikking heeft, zienderoog slinken. At' de invoering van de graanrechten in België's beroep op Amerika's toegeeflijkheid inzake de afbetaling van de schulden is niet zonder uitwerking, zij 't ook dat het destijds door wijlen president Wilson gegeven woord nopens de steun aan België, hierbij wordt in- felfs Jn. origi- d irzien den >ud ng 6 neer, itschland, die met het eind van deze maand werking zullen treden, vermogen niet aan narkt een levendiger aanzieo te geveD. Er is dan ook geen sprake van om vóór bet erking treden van die graanrechten zooveel gelijk koren in te voeren. Io de kringen der importeurs bestaat zelfs de wachting, dat de prijzen nog aanzienlijk llen daleu en men zich niet zal kunnen be- >rdeelen door aangewende pogingen om aan heffing der graanrechten te ontkomen, legeuover de afwachtende houding der koopers len de handelaren die nog io het bezit van 'tijen graao zijn, gaarne hunne voorraden van haud doen. Met name is Rusland sterk aan de markt 't verschillende granen en veevoeders. Behalve Engeland en Duitschland moeten ook iu ons ld belangrijke transacties op blanco crediet afgesloten. Ruslaud moet dit seizoen niet nder dan drie millioen ton te verschepen aben, waarvan nog niet valt te zeggen welke «veelheid daarvan voor ons land is bestemd. De buitengewoon scherp concurreerende prijzen rklareu zich uit de omstandigheid, dat men »r te laude het graau zoo vlag mogelijk in dere waarden tracht om te zetten. Ook Roemenië zal zich aan de markt niet betuigd lateu. Ofschoon de oogst io Noord- lerika een minder groote opbrengst heeft op- ie?erd, zal dit weinig op de prijsbeweging invloed zijn, zoowel omdat Canada zich in i goedeu oogst mag verheugen als dat Europa er het jalgemeen een gunstige opbrengst ee- gst heeft. De tijd van de examens, die eiken dag in de iden elleulange uitslagen gaven, is weer bijna orbij. De eischen worden wel iets zwaarder, bet aantal geslaagden is niet zoo groot als vroeger wel het geval was, maar toch mochten loos velen het genoegen smaken, een diploma een acte te verwerven. Jaar op jaar gaat dat zoo. Het is niet meer de kwestie of er vraag is ar en gebrek aan gediplomeerden. Men schijnt araan zelfs niet te denken. Heeft men echter Dtnaa] de onderscheiding in den zak, dan komt vermijdelijk de teleurstelling. De vraag is gewettigd waar men met de erproductie vau geslaagden op allerlei gebied en moet. Honderdeu jooge menichen mei ploma's in den zak loopen werkloos en doelloos od. Er wordt gewaarschuwd tegeu de studie diverse vakken omdat er zoo'u geweldig ivercompleet is. Wiet het miust tegeu dat van iderwijzer. Hoevelen die de acte behaalden, tan de school niet binnen, eenvondig omdat geen plaats voor hen is. Het doel waarvoor zij gewerkt hebben, zal eoigeen hunner niet bereiken. Is evenwel de rtuin deze of gene gunstig en kunnen zij, ider welke auspiciën .ook, te lange leste een aatsje bemachtigen, dan zijn ze veeltijds reeds ele jaren nit het schoolleven geweest en oeten ze, voor wat de praktijk betreft, weer meetat beginnen. Daar komt bij, dat zij tegenwoordig bij het ededingen naar de hoofdacte eeu bewijs van pee-jarige schoolpractijk moeten overleggen. >oge lieden die wel de acte maar geen practijk 321 Jbben, kunnen wel om hunnen ledigen tijd vullen, voor de hoofdacte siudeeren, maar orden door dien eisch tegengehouden haar te ehalen. Onwillekeurig daalt de practijk waarde vau fleD. Zouden diploma's van goede handwerks- rzA e<*en op den duur niet practischer zijn Tijdens den oorlog leende België van Amerika 171 millioen dollar en na den wapenstilstand 246 millioen. De terugbetaling dier bedragen moet plaats hebben in 62 jaar. Van de eerstbedoelde 171 moet geen rente worden betaald terwijl van de overige slechts 8procent gevorderd wordt. Deze voor België gunstige bepalingen zallen voor Frankrijk en Italië niet kannen strekken als basis voor de afwikkeliug van hun eigen schulden aan Amerika. Destijds heeft Engeland, om aan de moeilijke financieële positie waarin tal van Staten waren gekomen, kortweg een einde te maken, voorge steld de onderlinge vorderiugen te annnleeren. Frankrijk echter dat toen stond onder den druk vau PoiDcaré heeft zich daarmede niet kuDnen vereenigen, zoodat het plan niet ver wezenlijkt werd. Frankrijk is eveuwel nog immer de dupe van de koppigheid van Poincaré. Want behalve dat het bij Engeland en Amerika tot bedragen van bnitengewoueD omvaüg in debet is, zijn de vorderingen, die het zelf op de kleinere Staten heeft van dubieusen aard, omdat hunne kassen evenzeer ledig zijs. Met de gevolgen die uit deze afwijzing voortvloeien, heeft Frankrijk nog steeds te kampen. Engeland heeft toen een andere rekeuiDg op gemaakt en heeft het tasschen de 33 en 38 millioen pond sterling 's jaars te vorderen waarvan het 9 millioen uit de schadevergoeding van Duitschland krijgt. Van Frankrijk heeft het te goed 20 millioen pond. Dat is zeer coulant berekend, want dat blijft nog 10 millioen beneden de rente die het zelf moet betalen van de tijdens den oorlog zelf geleende en aan Frankrijk voorgeschoten gelden. Men heeft Londen willen paaien met eeoe betaling van 7 a 8 millioen pond waarvan nog de helft zou bestaau iu Dawes-obligaties, maar Engeland weigerde daarop in te gaan omdat het in de waarde-vastheid van die obligatiën weinig vertrouwen stelde. Caillaux is deze week naar Londen gegaan met een nieuw voorstel, dat meer kans van slagen hoeft en de vordering vrij wel nadert. De onderhandelingen werden op hartelijke wijze gevoerd. De wisseling van nota's tasschen Frankrijk en Duitschland doet altijd eeu groote belang- De verhooging van het invoerrecht met 200 procent geeft aan de schatkist in werkelijk heid slechts eene meerdere ontvangst van 2'/2 millioen 's jaars. Voor dit betrekkelijk lattele bedrag heeft de wetgever het verbruik van een zoo nattige en geliefde volksdrank met een derde verminderd, oDgeacht het nadeel dat is toegebracht aan deu afzet vaD een eigeu kolo niaal product in het moederland. Bij Wiel- en Motorrijden heeft meo vaak veel last van schrijuen eü door zitten der huid. Om dit dadelijk te verzachten en spoedig te genezen ge bruikt men algemeen 11 32874 30-60-90 ct. PUROL stelling ontstaaD, maar na heeft deze haar hoogtepunt bereikt, wijl zij in een eenigszins geheimzinnig waas is gehuld. De Entente heeft de antwoord-nota nopens de onderhandelingen over het vredesvraagstuk in zijn geheelen omvang reeds Dinsdag doen overhandigen, doch stond er op, dat ze niet eerder openbaar zou worden daD Vrijdag. Toch is daarvan al een en ander uitgelekt. De eerste indruk is niet ongunstig. Het houden eener onderlinge conferentie, waarop Duitschland reeds meerdere malen heeft aangedrongen, zal vermoedelijk thans tot stand komen, daar ook de Fransche regeering te kennen geeft, dat er aan het wisselen van nota's maar eeus een einde moet komen en van onderhandelingen meer te verwachten is. De vraagstukken die Duitschland io haar nota had aangeroerd len einde daaromtrent tot een definitieve oplossing te geraken, worden in de antwoord-nota eenigszins ontweken, hoe vriendschappelijk de tooD, waarin zij gesteld is, ook moge zijn. Ook Dasseldorf en Daisburg zijn nu door de Franschen ontruimd. Men moge tot voor korten tijd niet hebben willen gelooven dat Frankrijk en België hunne belofte zonden houdeD, de werkelijkheid heeft bewezen, dat zij integendeel wel hun woord bielden en niet gelijk men dacht een voorwendsel zoaden vinden om de als sanctie bezette steden niet te ontruimen. BINNENLAND. Er wordt berekend dat het theeverbrnik hier te lande over de maand Juli, dus gedu rende de eerste maand waarin de verhoogde invoerrechten in praktijk zijn gebracht, is terog- geloopeo vaa 850 tot nog geen 600 ton, eene vermindering alzoo van 30 procent. POORTVLIET. 25 Aug. voorm. 11 uur. Voorzitter de heer W. Dronkers, burg.-secr. Tegenwoordig alle leden. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige zitting, komt aan de orde. I. Gem.-rekening over 1924. Bij monde der commissie van onderzoek, be staande uit de raadsleden die geen deel uitmaken van het Dag. bestuur, rapporteert de heer Carels dut de taak der commissie ditmaal heel wat aangenamer en gemakkelijker was dan verleden jaar. In de ontvaugsten is een bedrag verantwoord van f 10.827.47, hetgeen f 10.827.50 moest zijn, waarvao het verschil vau het plausibele bedrag van 3 cent niet is opgelos'. Post 133 a f 11.001.46. die ook niet duidelijk was, kwam na toelichting tot zijn recht; de onduidelijkheid was ontstaan doordat de specifieke staat over het le halfjaar ontbrak, terwijl die van het 2e halljaar aanwezig was. De gewone dienst geeft een ontvang aan van f4<8.174.445 en een uitgaaf van f44.384.06, zoodat er een goed slot is vac f 3.790.385. De kapitaaldienst wijst een cijfer in outvang en uitgaaf aan van f 11.013. De commissie concludeert tot goedkeuring der rekening. De voorzitter dankt de commissie voor haar onderzoek. De rekening wordt met algemeene stemmen tot de voormelde cijfers voorloopig vastgesteldde wethouders onthouden zich van medestemming. II. Rekening Alg. Armbestuur. De heer Carels verklaart bij monde van de zelfde commissie, (met uitzondering van den heer J. Eleubaas) dat het nazien dezer rekeuing bijua evenveel tijd vorderde als het onderzoek der gemeenterekenirg. In de uitgaven school aan vankelijk een verschil van f 24, hetwelk nader hand is hersteld, doch in het begeleidend schrijven was blijven bestaan. We hebben het dus beschouwd als eene ommisóe. Het heeft de aandacht der commissie getrokken dat als zaalhuur voor het houd°n der vergade ringen f 1.50 per keer wordt berekeud. In het abnormale jaar 1924 troffen we als consomptie aan f52 en f115, zonder zaalhuur, die eind December weer wel a f 1.50 in rekening is gebracht. De heer van der Slikke, voorzitter van ge noemd bestuur, xegt, dat dit bedrag reeds van ouds dateert en tot nu toe is gebleven. Dat bedrag is niet te veel. Er is ten vorigen jare zeer dikwijls vergaderd. De heer vau Westen viudt het wel wat onge permitteerd als er tijdens eene vergadering ver teerd wordt en dan nog zaalhuur te vragen. Een andere zaak zou het zijn, als er geen ver teer gemaakt werd. De heer van der Slikke zegt dat er iu ge wone omstandigheden hoogstens achtmaal wordt vergaderd. De heer Krijger merkt op, dat behalve een zaal ook nog vuur en licht wordt gegeven en dat de herbergier die f 1.50 wel mag hebben. Het Groeoe Kruis geeft voor hare vergaderingen ook f 1.50 kamerhuur. De heer Carels zegt dat het niet gaat om het meer of minder aantal malen dat vergaderd wordt. Dat heeft niet de aandacht der commissie getrokken, maar wel de zaalhuur tegenover het berekende verteer, waarvan we bedragen van 6, 7 en 8 gulden onder de oogen kregen. Zelfs nog een souper voor twee heeren van f 2.50. De heer van der Slikke Dat was niet be stemd voor de commissie, maar voor den ac countant. De heer Carels Nu men spreekt over hooge bedrageD, wil hij wel mededeeleo, dat de com missie verbaasd was over het bedrag van f 700 voor den rechtskuudigeu bijstand aan mr. Dieleman, over de f 830 voor den accountant, over de f 60 vacatiegelden voor van Rees en over diens reis kosten. De Voor'itter geeft in overweging dat het bestuur de zaalhuur terugbreugt tot f 1. De heer Van der Slikke is daar beslist tegen; f 1.50 komt den man zeer goed toe. De heer Carels merkt op, dat er corporaties zijn die geen zaalhuur betalen ook het Water schap niet. De heer Uijl zegt dat als de landarbeiders- vereenigiug waarvan hij voorzitter is, bij Klsteloo vergadert, zij zich verplicht gevoelt, saalhnur te betaleD. De heer Vau der Slikke wijst er op dat het Waterschap niet in een herberg vergadert,-maar als het bestuur voor eene aanbesteding daar te samen komt, geen zaalhuur betaalt, omdat er dan tevens publiek is. De heer Eienbaas zegt dat het Weezen-Arm bestuur nooit aan de armen heeft te kort ge daan en jaarlijks duizenden guldens over hield. Nu wordt er aan de behoeltigen ruimschoots bedeeld en nu moet een luttel bedrag van f 1.50 aan zaalhuur bet Dog ontgelden. Men moet niet vergeten dat het niet de gewone café-zaal is waar vergaderd wordt, maar dat er een heele i sbl bedaart spoedig door het gebrnik van Hoofdpijntabletten 8 32875 Buisje 60 afzouderlijke kamer is bijgezet waarvoor toch wel eenige vergoeding mag gegeven worden. De heer Carels wijst er op, dat niet alle corporatiën eene gelijke strekking hebben. De bier bedoelde is evenwel een filantropische in richting. Hij beschuldigt niemand van eenig minder goed beheer, maar wil alleen zeggen, dat eene instelling als deze geen dabbelije ounoodig mag uitgeven, dat niet beter besteed zoa zijn tot bestrijding der armoode. De Voorzittir meent dat men eens kan af wachten of het volgend jaar de rekening niet een gulden zal aanwijzen voor zaalhuur. De commissie concludeert tot goedkeuriug der rekening in ontvang op f28.409.18 en in uitgaaf op f 21.446.51° alzoo tot een batig saldo van f 6.962,665 waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. III. Aangeboden wordt de gemeenle-begrooting voor 1926 in outvang eu uitgaaf op 1 47.862.51 en die van den kapitaaldienst tot eeu balans- cijfer van f 50. IV. Het kohier der hondenbelasting wordt voorloopig vastgesteld met 54 aanslagen tot een totaal bedrag van f 216. Nog enkele namen van hondenhouders wordeu genoemd, waaromtrent zal worden onderzocht of zij losloopende honden hebben. Naar gelang van omstandigheden worden Burg, en Weth. gemachtigd het kohier zoo noodig met die namen aan te vulleo. Na afhandeling der agenda zegt de heer Van der Male, dat zijn aandacht is gevertigd op het verschil van de vracht der grin'er is 75 cent gerekend, terwijl het tarief 1.50 is. De Voorzitter zegt de gemeente grint van het Waterschap heeft overgenomen, die voor een uniforme vracht óveral wordt g( bracht waar het noodig is. De heer Carels vraagt of Burg. en Wetb. nog oiet eens de mogelijkheid hebben onder zocht oin een lijkkoets aau te schaffen. De Voorzitter zegt, dat dit vroeger wel eens is overwogen, maar dat het op moeilijkheden is afgestuit. De heer Carels vraagt verder of Burg. eu Weth. bereid zouden zijn nader te overwegeu om de afgestorvenen op een nette eu behoorlijke wijze te doen teraardebeslellen, daar het toch wat afstootelijk moet genoemd wordeu dat soms voor begrafenissen vau buiten een boereowageu moet gebruikt worden. De Voorzitter wil dit wel bij Burg. en Weth. overbrengen, nadat andere leden er mee instemmen. Na eenige onderlinge besprekingen over de toepassing van zulk eene instelling, wordt de zitting gesloten. THOLEN, 28 Aug. 1925. De Vrijwillige Verkeers Inspectie iu Zeeland kan nu terug zien op verscheidene maanden werkzaamheid. En de resultaten, die bereikt zijn op verkeersgebied op Walcheren en Zuid- Beveland, zijn zoo prachtig, dat het Bestuur nu den lijd gekomen acht, de organisatie, uit te breiden over de geheele Provincie. Door de eigenaardige gesteldheid van onze proviucie, is het beter voor elk der afzonderlijke deelen eeu aparte organisatie op te richten, zoo mogelijk met eigeu bestnur. Dit regelt de interne zakeö io iedere afdeeling, en in overleg met den Districts-Commandant der Rijksveldwacht te Middelburg. Opdat de verschillende afdeelingen eenigrn band onderling zullen hebbeD, is het gewenscht, dat elke afdeeling een lid afvaardigt naar hit Centrale Bestuur, dat dus bestaat uit een af gevaardigde van elke afdeeling en bet tegen woordige bestuur der V. V. I. Z.. Verschillende antomobilisten hebben een uit- noodigiug ontvangen tot het .bijwonen van een vergadering. Hierzullen aauwezig zijn de Districts- Commandant der Rijksveldwacht eu bet Bestuur der V. V. I. Z. om de werking van de organisatie der Vrijwillige Verkeers Iospectie toe te lichten. Het is de bedoeling, dat uit deze kernen vau automobilisten, die beter' op de hoogte zijn van plaatselijke toestanden, eeu organisatie groeie,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1