IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT fQiooriiifenéi Bij Muggebeten 2104 - Vrijdag 31 Juli 1925. Drie en vTeertigsfe jaargang vod ivant nvot steel Firma J. M. C. POT - Tholen. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Tho| peraeester en Wethouders van Tholen maken dat volgent besluit van Gedeputeerde Staten eeland de Eerste Kruisweg en de Tweede eg van den Broekpolder van 27 Juli tot I I Bugustus 1925 zullen afgesloten zjjn voor het LlaSr met rij- en voertuigen en vee. j loleo, 28 Juli 1925. 117'j VTI eri Ons Festival. Wé? bij Wielrijders, "m 't Bietenaaltje. Uit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ier kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,S76, franco II V0, per post f 1,65 -f~ 10 ct. diep. kosten, UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17vent. Grootte der letters naar plaatsruimte. PUBLICATIËN. K.1 IBE. 12| OM. den. ig een veertien dagen en Tholen staat in Beken van de muziek, joocordia* kan zijn Festival houden, de eerste plaats kan het dit 1 ouden door rooten steun die den Thoolsche borgerij in ruime mate op geldelijk gebied heeft ge- ruim vierhonderd galden is op de lijst end en nog vloeien de gifteu. Ook van af blijkt veel aöiajo voor het Festival te d, acht vereeDigingen nemen deel, w.o. uit het eiland, de andere komen van ntsche kant en uit Zuid-Beveland. ,s gemeentebestuur wil de Thoolsche gasten .5 Augustus officieel ten gemeentehuize ,Dgeo en we meenen, dat, waar na „Con- Daar buiten zijn veertigjarig bestaan S dit Festival wil vieren, ook onze inwoners buitenaf blijk zullen geven van met ons ichap mede te willeu leven, ereerst gelooven we wel dat dien dag de leur van alle huizen zal wapperen, of liever d, reeds Vrijdags tevoren, want dan geeft icordia" op de Markt een openings- rl. Doch we hopen ook dat „Coucordia" gasten van buiten kan laten zien dat de rij meeleeft en dan denken we aan onze ere feesten te Tholen, toen door een ver- g van straat en huis, dit zoo goed naar n kwam. Tbolens burgerij kan als ze wil, goed kronen. >t is werk voor de jongeren en we hopen ie de hoofden spoedig bij elkaar zullen o en Tholen dik in het groen zal zitten dag. lgende week hopen we nadere mededeelingen nonen doen omtrent de regeling het Festival iffeode. Ag DE ELECTRIFICATIE. HUl la jarenlang haogende te zijn geweest is in ^oDgste zomerzitting der Provinciale Staten ons gewest eene eindbeslissing genomen in eleclrificatie van de gebeele provincie Zeeland. lUI )e beide deelen van Zeeuwscb-Vlaanderen zijn is zoo goed als geheel van het moderne licht zien. oor de middelgroep en de Noorlergroep, rtoe ook het eiland Tholen behoort, zal de om kunnen betrokken worden van de Prov. ird-Brab. Flectr. Maatschappij, die dan door leeuwsche Zustermaatschappij wordt geleverd, Ier garantie van de naastbelanghebbenden. hebben dat in dezen zin te verstaan. De itbelanghebbenden zijn de gemeeuten en die ten dus garandeeren het bedrag dat binnen gebied aan electrische stroom kan worden bruikt. Bijnemen we als voorbeeld eene gemeente met 300-tal gezinshoofden een driehonderd ceelen dus waarvan er een paar honderd men worden aangesloten aan het electriciteits- ,en waarvan de opbrengst per jaar, laat ons nemen, rond f 6000 zon zijn. Dan behoort, het gemeentebestuur tot electrificatie van zijn >ied zon overgaan, het ook voor d&t bedrag ant te wezen. Op zijn beurt moet dus het tour weer trachten zijn garantiebedrag aan man te brengen, in de gegeven omstaudig- eo alzoo te bevorderen zoovele aanslaitiBgen krijgen als mogelijk is. Als er in de afdeelingen op is gewezen dat sommige streken, bijv. Tholen, geen aandrang eigen beweging is te bespeuren omtrent de Ectrificeering, dan toont men aan dat er juist ie aanvrage ligt om concessie van nit het and Tholen. f In dit verband werd de vraag gesteld of het and Tholen geëlectrificeerd zou worden, als v. de gemeente Tholen uit hoofde van haar sfabriek geen medewerking zou kunnen ver- neo. Van de zijde van Ged. Staten werd daar genover opgemerkt, dat desondanks de overige meenten toch kunoen voorzien worden. Als dit standpunt van Ged. Staten juist is onaantastbaar blijft, dan vloeit er nit voort een gemeente niet kan gedwongen worden opname in een combinatie van gemeenten. Toch is het te voorzien dat men de electri- tcit zal aanprijzen als het meest ideale dat nkbaar is op het gebied van verlichting en «doende zal nopen de gemeentebesturen te ionen voor het denkbeeld om de electrificatie hon gebied in te voeren. Het wil ons toeschijnen, dat bet reeds eenmaal egepaste systeem van verplichte aansluiting keerend zal werken in dit geval. Tholen zou voor f 8500 garaDl moeten zijn. Een bedrag dat hierom te meer beteekenis heeft, wijl onze gemeente toch al reeds met een dare gasinstallatie te kampen heeft, boven en behalve hare andere belangrijke geldelijke verplichtingen. Het jongste besluit der Staten om de bijdrage oit de provinciale ka9 in de verpleging van armlastige krankzinnigen te verminderen en te brengen op een vierde van de verpleeggelden, beteekent voor onze gemeente ook weder een hoogere uitgaaf vau een dertien tot veertien honderd gulden, zoodat we verwachten, dat de Raad bij een eventaëele beslissing over een garantie voor de electrificatie wel een goed overwogen besluit zal nemen. We zallen te zijnertijd gelegeuheid hebben nader op deze zaak terug te komen. een door de zon verschroeide Huid, Schrijnen en 5metten,verzacht en geneest men met pg |j |p| Bij Apoth.er» Drogisten 10 32818 BUITENLAND. Naast Engeland heeft ook Duitschland zijn steenkool-crisis, De productie overtreft voor het oogeublik de vraag. Het toenemende verbruik in de verschillende landen van waterkracht, electriciteit en olie doet de kolenindustrie een steeds toenemende concurrentie aar. Eukele mijnen zijn reeds gesloten en mitsdien tal van arbeiders ontslageD, waardoor vele duizenden werkloos rondloopen. Sedert maanden gaat de mijnbouw gebakt onder gebrek aan afzet. Zelfs de pogingen van de mijneigenaars om door ver laging van de prijzen der steenkolen de crisis tegen te gaan, zijn mislukt. Er liggen aan de mijnen onverkoopbare stapels steenkolen opge hoopt, die eene waarde vertegenwoordigen van meer dan 150 millioen gouden marken. Er ontbreekt bijna ruimte om de nieuwe hoeveel heden te bergen. Nijpend wordt het geldgebrek bij de mijndirecties om de reuten van de op genomen middelen te betalen en om de arbeids- loonen en onderhoudskosten uit te keereu. Het gevaar voor zelfontbranding neemt evee- eens toe. Behalve het stilleggen der mijnen is ook het drooghouden een ernstige kwestie. Immers dit brengt zoo ontzettend veel kosten mee, dat dit niet lang is vol te honden zonder een krach te veroorzaken. Komt er op de wereldkolenmarkt niet een algeheele ommekeer, dan zullen iu de komeode maanden minstens 5000 mijuwerkers worden ontslagen. Ia nauw verband met deze crisis staat de Poolsch-Duitsche tarieven-oorlog. Tot voor korten tijd moest Duitschland den 7rijeu invoer nit Polen toelaten van 500.000 ton kolen per maand. Nadat die verplichting zou eindigen stelde Polen voor als voorw. voor het sluiten van een handels verdrag den vrijen invoerjvan 350.000 ton koleD, terwijl Duitschland slechts 100,000 wil toestaan, onder het motief, dat Engeland maandelijks slechts 200.000 invoert. De ernstige crisis iu het eigen kolenbedrijf is zoo hoog gestegen, dat men de ellende in de Duitsche kolendistricten meent niet te mogen vermeerderen door grooten invoer van buiten. Het initiatief-voorstel dat van katholieke zijde was ingediend om in België aan de vrouwen het kiesrecht te verleenen, is door de Kamer verworpen. De socialisten en de liberalen stemden tegen. Tegelijk met de ontruiming van de Roer is aan de Fransche regeering het Duitsche antwoord overhandigd inzake fundeering van den Euro- peeschen vrede. De verzoenende geest die er aan ten grond- slag ligt, heeft een gnnstigen indruk gemaakt en doet verwachten, dat ook het Duitsche volk verlangend is naar eene voortzetting der onder handelingen om een permanenten vrede in Europa te bevorderen. Er is echter nog een zeer lange en moeilijke weg af te leggen eer men aan dat einddoel is. Het probleem der veiligheid dat voor Duitsch land ook in zich sluit eeoe toetreding tot deu Volkenbond beschouwt het als een gevaarlijke zaak. Want die toetreding hoadt weder ia een eveutuëel doortrekken van gewapende machten door het ontwapende Duitschland. kan de vergunning voor den verkoop in een logement, alleen aan logeergasten, worden ge weigerd, wanneer het logement, waarvoor de vergunning gevraagd wordt, niet voldoet aan de daarvoor gestelde eischen, wanneer gegrond ver moeden bestaat voor misbruik der vergunning of wanneer de localiteit, waarvoor zij wordt ge vraagd, niet kennelijk eö uitsluitend of in hoofd zaak strekt ten dienste der logeergasten. Met hechtenis van ten hoog9te drie weken of geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft hij, die in een logement waarvoor geen andere vergunning is verleend dan eene voor den verkoop alleen aan logeergasten, sterken drank in het klein verkoopt, in het klein te koop aanbiedt, verstrekt of toedient, aan anderen dan ben, die naar redelijk inzicht, als logeer gasten in dat logement zijn te beschouwen. Het zoogenaamd „Iracteeren* der bezoekers door den vergunninghouder wordt hiermede du* ook straf baar gesteld. In de zittting der Staten onzer provincie is een voorstel van Ged. Staten aangenomen tot wijziging van het reglement op de wegen en voetpadeD, waardoor thans bepaald wordt, dat hengsten van meer dan 2 jaar oud, niet laugs wegen mogen vervoerd worden, tenzij getuigd met een hoofdstel, voorzien zijnde van een stang met ketting of leidsel, ouder lings de kin, van ongeveer 40 cM. waaraan het leidsel is beves tigd, iu welk geval de heDgst vóór aan den kop moet worden geleid. De reclameborden met Vim waarmede de postbestellerskarretjes iu zoo helle kleuren prijken, zullen weldra weder verdwijnen, daar de post administratie met de De Lever maatschappij is overeengekomen om deze vau die karren te doen verwijderen. In de provincie Groningen worden in de laatste weken tal van benaderingen van vee oitgevoerd. Dit benaderen kost schrijft de Slagers courant aan het Rijk veel geld. De Nederl. Slagershond en de Grossiersboud voorden Vleesch- handel hebben aan de Paaman's slagerijen en fabrieken te Steeuwijk verzocht geen benaderd vee meer te willen koopen. Meo meent zeker te weten, dat het aantal ministriëele departementen tot acht zal worden teruggebracht. Landbouw dat du onder Binneulaudsche Zaken ressorteert zal bij Waterstaat worden gevoegd en Onderwijs komt weer onder de vleugelen van Binoenlandsche zaken, terwijl Marine met Oorlog vereenigd wordt als een departement van defensie. Het is te voorzien, dal de oplossing van de crisis niet lang meer op zich zal laten wachten. De minister van onderwijs, dr. J. Tb.de Visser, heeft reeds afscheid gtnomen vanjde ambtenaren vau zijn departement. te rijden. Zij is bereids aangenomen door een e'ónbeenige wielrijder uit Borgerbout. Er zal over een afstand van 60 K.M. worden gereden. Het schijnt, dat in België elk jaar een wed strijd door invalide rijders wordt gehouden. Wedvlucht Vilvoorde, 72 K.M., deelname „Gevleugelde Postduif" Tholen. A. P. M. Voels 1 en 6, C. Haze 2 en 8, F. Nijs 3, 10 en 11, C. Russcher 4, 7 en 9 en O. Hoek 5. RECHTZAKEN. Door het Kantongerecht te Bergen op Zoom i9 A. H. te St. Maartensdijk veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis wegeus het niet verlichten van nummer en letter van een motor rijtuig. Door de Arrondissementsbank te Breda is A. L. H. W. te St-Philipsland wegens on tucht voorwaardelijk veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaren. GEMEENTERAAD. LANDBOUW. BINNENLAND. De gewijzigde drankwet bepaalt o. m. nader, dat door Burg. en Weth. eener gemeente eene vergunning kan worden geweigerd wanneer de verzoeker niet de beschikking heeft over de localiteit waarvoor hij vergunning vraagt. Ook We hebben dit voorjaar onder de gemeente Tholen bij de Gebroeders Klompe, A. Kot en M. Ovor- beeke kunnen zien welke verwoestingen dit wormpje kan aanrichten. Bij A. Kot heeft dit aaltje zelfs 40 0/o eener gemiddelde opbrengst aan schade aangericht, 't Wordt dus tijd dat er wat op gevonden wordt om deze zoogenaamde bietenmoeheid te be strijden. Nu is er wel een middel: in geen zeven jaar terugkeeren met bieten op denzelfden blok grond. Zoolang kunnen de meeste boeren ovenwei niet wachten. Bietenraoeheid is niets anders dan te dikwijls terugkomen met peeën op hetzelfde land. Zoo spreekt men in 't Westland, waar een intensieve aardbeien cultuur gedreven wordt, van aardbeienmoeheid. Een stengelaabje is ook daar de oorzaak. Nu wil de landbouwingenieur C. Kalisvaart te Wageningeu een speciale studie maken van het voor komen en de bestrijding van het bietenaaltje, welke de bietenraoeheid van den grond veroorzaakt. In verband hiermee roept hij de medewerking van biotenbouwers in om hem verdacht materiaal, zoowel peeën als grond toe te zenden, alsmedo mededee lingen in verband met de hoegrootheid van het optreden der ziekte. Gaarne od(vangt genoemde landbouwingenieur ook mededeelingen over aantasting van andere gewassen, inzonderheid van haver door haveraaltje. Het bietenaaltje en het haveraaltje, beide met van die kleine witte speldekopjes aan de lijne wortel haren, gaan volgens sommigen, wel op eikaars voedsterplaut over, volgens anderen weer niet. Ook deze kwestie wil do landbouwingenieur aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Laten we ge noemden hoer met materiaal steunen. Wie weet zijn we binnen afzienbareo tijd de bietenmoeheid niet kwijt. SPORT. Een eigeuaardige mededeeling op wiel- rijdersgebied vouden wij overgenomen nit het Belgische sportblad De Sportwereld, dat de heer P. Groeoewege te Bergen op Zoom, oud-Thole- naar, ^eeu opruep heeft geplaatst aan alle éeubeeuige wielrenuers in België om tegen hem ST-PHILIPSLAND, 28 Juli 1925. Voorzitter de Burgemeester L. Nilaut. Tegenwoordig zes leden en de secretaris; af wezig met kennisgeving weth. A. M. v. Dijke. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergadering wordt mededeeling gedaan van dr ingekomen stukken, als: een adtes van de afd. Sint-Philipsland van de schippersvereniging „Schuttevaer" waarin deze ten eerste verzoeken om van gemeentewege een kraan op de waterleiding te plaatsen op de haven, ten einde de schippers iu de gelegenheid te stellen, zich bij den havenmeester van water te kunnen voorzieD; ten tweede verzoekt het Bestuur van „Schutte vaer" om met het bestuur van den Ouden Polder een regeling te willen trtffcn, dat de schippers met hun schepen aan den zeedijk van genoemden polder knnnen liggen tegen een kleine vergoeding. Na ampele discassie wordt op voorstel van den Voorzitter besloten deze verzoeken aan te houden tot een Volgende vergadering opdat het gemeente bestuur eerst een conferentie kan hebben met het Bestuur van den Ouden polder. Een adres van ouders van schoolgaande kin deren, waarbij deze verzoeken maatregelen te willen treffen, dat in den s.s. winter weer een cursu9 voor vervolgonderwijs wordt geopeud. Op voorstel van den voorzitter wordt ook dit aaugehouden tot eene volgende vergadering. Hierna wordt de gemeeuterekeuing over 1924 door B. en W. den Raad aangeboden. Ontvangen is f S4467.645, uitgegeven f 69057,345, zoodat er een batig slot is vau f 15410.30. De voor zitter benoemt tot leden der commissie voor het nazien der rekening met bescheiden de heeren J. v. Strien en L. J. v. Nieuweuhuijzeu, welke zich deze benoeming laten welgevallen. Het kohier vau de houdeubelastiug 1925 wordt door den Raad vastgesteld. Vervolgens wordt voorgelezen een schrijven vau de firma C. de Ruiiter uit Giessendam, wa&riu deze fi-raa voorstelt, dat zij het onderhond der straten ten dienste der waterleiding opge broken, aan het gemeentebestuur over te doen en wel tegen een vergoedmg van voor dienst leidingen op de hoofdleiding iu de bestrating en b te »i van Andere lustcteu geeft het in wrijven met PUR0L dadelijk verlichting. 5 32819 ad f 1.per M. dienstleiding eu voor de overigen f0.15 per M. dienstleiding. B. en W. stellen voor dit voorstel niet aan te nemen en den aannemer hiervoor zelf te laten zorgdrageu onder opzicht van de Directie der Waterl. Mij. Tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs (vacature ds. Los) wordt met algemeene stemmen beuoemd dhr. ds. P. C. v. Doorn. Alsnog wordt door den raad vastgesteld een verordening, houdende voorschrifteu voor motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van reizigers tegen vergoeding. Bij de rondvraag bespreekt de heer de Ruijter de hooge ko9ten vau vervolging van nalatige belastingschuldigen. De voorzitter beantwoordt spreker en zegt, dat de menschen herhaaldelijk gewaarschuwd zijn om hon belasting te betalen doch dat zij dit niet deden en eindelijk tot vervolging werd over gegaan. Nict9 meer te behandelen zijndp, wordt de vergadering gesloten. Openbare Vergadering van den raad der gemeente Poortvliet op Dinsdag 28 Juli 1925, des voormiddags ten 11 ure. Voorzitter dhr. Dronkers Burg.-Secr. Tegenwoordig 5 ledenafwezig de h.h. W. Garels en C. van der Male. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1