IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ih Purol bij Doorzitten - Zonnebrand - Stuk loopen m 5103 Vrijdag 24 Juli 1925. Drie en veertigste jaargang Pod GEMEENTERAAD. Firma J. M. C. POT - Tholen. ooi I0M lote eekeningen uit de geschiedenis der Vaterkeering van Scherpenisse en Westkerke. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, kwartaal f0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per poat f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. NNALAND 21 Joli 's middags 12our. itter de heer C. P. M. W. Hansaeue. woordig alle leden en de Secretarie, ezing en onveranderde goedkeuring der van de vorige zitting, deelt de voorzitter it van den minieter van onderwijl eene ontvangen ter begeleiding van een Iceluit van 12 Mei tot het verleenen .heffing der verplichte aanwezigheid over ran een onderwijzer met hoofdacte naaet ifd der school. ede van een nadere toelichting die door ad gevraagd was op den post rpensioens- i" voor den Secretaris van de Gezondheids eis. Het cijfer is voorloopig op het ge- bedrag omdat bet niet bekend is of het voor den nienwen Secretaris behoort len ingekocht. De Voorzitter zegt dat Borg. en Weth. wijzigingen in de Algemeene Politiever- g voorstellen. ena door aan art. 100 eene alinea a toe en en te bepalen dat het onverminderd aaide bij art. 458 van het Wetboek afrecht, verboden is om niet-nitvliegend dierte te laten loopen op niet-bezaaide weiden ale anderzints, anders dan die rechthebbende, zal de hoofdbewoner (t erf- waar deze worden met eei f 10.— UITGAVE: Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëo van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 171/J cent. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. dieren thuisbehooren e geldboete ?an ten De oplossing kan wel gevouden worden langs gerechtelijken weg, maat deze is zeer omslachtig en dubieus. Burg. en Weth. hebben van de in deze ge meente liggende 18 dreven, voorkomende op den ligger, overeenkomstig art. 738 Burg. Wetboek, en de breedte laten opnemen, die gemiddeld 2.56 M. is en stellen na voor een art. 107a aan de Pol. Verordening toe te voegen met de be paling dat de dreven tot op minstens 2.50 M. breedte moeten worden gehouden en de erkende voetpaden op 1 M. breedte, op straffe van eene boete van hoogstens f 15,bij overtreding, voor zoover bij eene Rijkswet, een algemeene maatregel van bestnur of eene provinciale Ver ordening anders zou worden bepaald. Zonder deliberatie aangenomen. lil. Doordat zoowel Burg. eu Wetb. als de inspecteur van het lager ouderwijs het ten zeerste gewenscbt achten, dat de vacature van mej. Slager door eene onderwijzeres zal worden vervuld, die het onderwijs in de eerste klasse met vracht kan geven en tevens de nattige handwerken, die nu tijdelijk door een onbevoegde worden vervuld en de gemeente heel ^at kost, kan onderwijzen, zijn Burg. en Weth. van oordeel eene onderwijzeres op te roepen. Doch daar dan tegelijkertijd een leerkracht over- niet aan het voorstel geven, dat met 5 tegen 2 stemmen, ook die van den heer Heijboer, wordt aangenomen. IV. Ten vorigen jare is door het bestuur van den Calaroiteuzen SnzanBapolder gevraagd Daar den koopprijs van gemeentegrond, dieoende tot versterking van den dijk der waterkeering. Daarop is geantwoord dat de prijs zou bedragen 50 cent de vierkante meter. Het bestnur heeft daarop den bewoners der huizen te kennen gegeven dat zij voor dien bedongen prijs de grond zelf konden koopen en daarmede hunne woningen des te meer beveiligen. Doch daar de bewoners tot op heden weiger achtig zijn gebleven om tot die herstelling over te gaan, vraagt thans zelf de grond te kannen koopen, over eene lengte van 38.84 M. en eene breedte van 40 cM. Burg. en Weth. doen daartoe het voorstel onder voorwaarde dat alle kosten, uit deze trans actie voortvloeiende door den kooper worden gedragen. Tegelijkertijd gaat daarmede gepaard eene onttrekkiDg van dien grond aan den publieken dienst. Bereids is de gelegenheid om bezwaren hiertegen in te breogen gepubliceerd, doch geen enkele reclame is ingekomen. eene wijziging aangebracht tot een bedrag van f 200 over te breDgen van onvoorzien naar den uitgaaf post onderbond straten en pleinen en f 2.17 naar dien van kwade posten grond belasting. Terwijl als achterstallige inkomst f 260 is ontvangen van het departement onderwijs ten behoeve van bet herhalingsonderwijs, welk bedrag weer in oitgaaf komt ten bate van het personeel benevens f234.25 aan de H. B. S. te Bergen op Zoom en f 8.02 van de scbipperschool te Dordrecht. Deze administratieve handeling gaat zonder stemming onder den hamer door, waarop de vergadering wordt gesloten. BUITENLAND. In de mijncrisis in Engeland is nog weinig verandering gekomen. Reeds sedert geruimen tijd zijn de resultaten in de steenkoolnijverheid onbe vredigend. Io het begin des vorigen jaars was het aantal werkloozen in deze branche 31.000 en op dit oogenblik bedraagt hun aantal 301.000. Van de 255 millioen ton voortgebrachte steenkool werd met twee derde winst behaald, doch op een derde verlies geleden. De loonen der mijn arbeiders ziju z>owel op zich zelf als ia verge- 12 32806 komen vele klachten in orer het toe- oitloopen tan kippen en dergelijke, rg. en Welh. meenen hieraan paal en e moeten stellen door de toorgestelde ig. Art. 458 tan het Wetboek tan Straf- rerbiedt hetzelfde eutel wel toor wat betreft Dpen op bezaaiden grond. Het botendoelde R1 elnit natuurlijk dit Terbod geenszins uit. ijds is het zoogenoemde duitenterbod L. M., aangehouden omdat da noodzake- i uiet zoo bleek eu er is io deze gemeente duiten waren. Thans zijn er dit voorjaar lachten ingekomen en aohten Burg. en het gewenscht ook hieromtrent eene ver deling te maken in dezen zin, dat bet nde de periode van 15 Maart tot 15 Mei en is dniten anders te honden dan in ïaaie i of in afgesloten ruimten of wel zoodanig IKE >gclijk uitvliegen op of over gronden van dan de eigenaren of beheerders dier wordt voorkomeD. Van dit verbod kan et houden van wedstrijden met postduiven den Burgemeester ontheffing worden ver- telkenmale voor ten hoogste drie achter- gende dagen. en overtreding van deze bepaling wordt ms eene geldboete van ten hoogste 110. e Ju Zili I oini en RKT 26 ]P 1, e zonder hoofdelijke stemming goedge- irts wenschen Borg. en Wetb. ook een te maken aan eene kwestieuze zaak, n.l. er dreven, waarover vele klachten tot hem Den zijn. compleet komt, stellen Burg. en Weth. ?©or aan den onderwijzer J. van Luijk met ingang van 1 Sept. a.s. eervol ontslag te verleenen onder dankbetaiging voor de vele diensten die hij in het belang van het onderwijs aan deze gemeente beeft bewezen. Na is niet op van Luijk de aandacht ge vallen omdat hij de minste van het personeel zou zijn, integendeel is hij een van de beste krachten, ook naar de uitspraak van bet hoofd. Maar alleen de omstandigheid dat hij onge huwd is, deed hem daarvoor het eerst in aan merking komen. De heer Goedegebnure kan zich niet ver eenigen met dit voorstel. Waarom van Lnijk ontslaan als hij de beste kracht is P De Voorzitter merkt op, niet te hebben ge zegd, dat van Lnijk de beste leerkracht is, maar een van de beste. De regel die in het algemeen gevolgd wordt om oogehuwden het eerst voor ontslag in aanmerking te laten komen. Hem wordt voor het eerste jaar als wachtgeld een vol jaar traktement gegeven en daarna ge durende 5 jaren uithoofde van zijn 14 jarigen diensttijd 65% daarvan. De heer Goedegebuure meent, dat het regel is dat de jongste iu dieust zijnde het eerst in aanmerking komt en vindt het jammer dat van Lnijk voor ontslag wordt voor gedragen, waarvan men zegt, dat hij een der beste krachten is, maar die voor hem de beste van onze openbare school is. Hij zal zijn stem Slot. N1623 kon tengevolge tan een dijkval toor laag de dyk niet meer gedicht worden en de inlaagdijk tzn 1555 wztetkeerend, mui daartoe aanzienlijk terhoogd en terzwaard sn. Galijktijdig werd een nienwe inlaagdijk nag( irpen, maar niet uitgeroerd. i vooroever ging geleidelijk achteruit en in iltal ontstond een groote ral in de nabijheid itand len Klaaa van Steenlandpolder, gevolgd door n 1643. j den storm in Januari 1645 zonk een ak ter lengte van 200 Meter in de diepte waardoor de polder in zeer korten tijd diep FeD( r de golven werd bedolven. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voor stel goedgekeurd. V. Dourdien het te verl-eneu ontslag aan gehnwde onderwijzeressen niet in de wet is ge regeld doch door den wetgever aaD deu ge meenteraad is overgelaten, stellen Borg. en Weth. voor, deze zaïk nader te bepalen. Zij aehten het in het algemeen ongewenscht dat gehnwde onderwijzeressen aan de tchool werk zaam zijn, en stellen mitsdien voor, onderwijze ressen aan de plaatselijke openbare school weikzaam, te ontslaaD als zij vóór hun 45e jaar in het huwelijk treden, evenzeer hetzij maunelijke of vrouwelijke leerkrachten bij het bereiken vau den 65-jarigen leeitijd. De laatstbedoelde termijn kan met vijf jaar worden verlengd indien de betrokken personen zich nog krachtig genoeg gevoelen. Zou eene onderwijzeres op laterendan 45-jarigen leeftijd huwen, dau valt het treffeo van maat regelen buiten 's raads bevoegdheid. Met algemeene stemmen aangenomen. VI. AaD K. van der Male eu Wed. M. vau Dijke wordt op hun verzoek wegens afschaffing van hun hond vóór 1 Juli ontheffing verleend van bonnen aanslag op het kuhier der honden belasting voor het tweede halfjaar. Aaogeboden wordt de gemeente-rekeuiug over 1924 in ootvang op f 78.466.04 io uitgaaf op f 73.116.03 alzoo tot een batig saldo van f5.350.01. VIII. In de begrooting voor 1925 wordt de 'g meel in l Hen et beholp der Staten en tele omliggende irt werd een inlaagdijk gelegd, die in 1648 roltooid. Vele ingelanden die geen 4 pond msch of 24 per gemet (pl. m. f 60 per hec- konden opbrengen, abandonneerden hunne rijen. ryollestelle vermeldt, dat in 1647 55 gemeten Ui d door het polderbestuur werden verkocht 5 schellingen per gemet of ongeveer f3.75 hectare. oor een dijkval in 1655, waardoor ook de verloren ging, en een zware val in 1661 de zooeven vermelde slaperdijk opnieow rkeerende dijk. zeedijk, in 1555 aangelegd als inlaagdijk, bij den storm van Sept. 1671 door en 10 land de weel, die op oudere kaarten wordt iri emd het Vischgat. elijktijdig bezweek de zeedyk bij Loohoek. ieow werden Scherpenisse en Westkerke met behulp van de Provincie en omliggende polders beverscht. De geweldige springvloed van 26 Januari 1682, twee dagen nik volle maan en N.-Wester- storm, deed in Zeeland 75 polders ter grootte van 47600 gemeten iuvloeien, maar Scherpenisse en Westkerke bleten ditmaal gespaard. Hollestelle schreef dit toe aan de toorgelegen dijkbonten en nolleo, waardoor de kracht der golten op den zeedijk werd gebroken. Lag dus de waterkeering beschermd tegeD de geweldige golfterhelSog, zij moet toch zoo hoog zijn geweest, dat zij niet orervioeide bij dit zeer hooge getijde en dit moet te danken zijn geweest aan do zooeven gemelde verbetering en verhooging der dijken. De genoemde voorliggende dijkbonten, nollen en hoe men verder de resten van de vroegere waterkeering noemde, lagen onverdedigd blootge steld aan stroom en stormvloed. Geleidelijk werd alles door het water ver zwolgen, zoodat de stormvloed van 3 Maart 1715 zware schade toebracht aan de zeeweringen en opnieuw de halp der Staten werd ingeroepen. ïn den loop en tot in het laatst der 18e eeuw bleven de polders wel verschoond van dijk- vallen, maar het gewoon onderhoud was herhaal delijk te zwaar voor de ingelanden, zoodat ook hiervoor telkens bijstand noodzakelijk was. Met het wegziuken van een deel der Nol bij Gorishoek in 1787 opent zich weder een tijdperk tan stroomaantal op den tooroever en telkens terogkeerende oeteraftchnitiogen en dijktallen. De terontrnstende verschijoselen in 1792 waargeoomen bij Gorishoek, werden in 1793 reeds gevolgd door een tal aan den Westnol. Een nienwe inlaagdijk werd gelegd tan af den Valelweg ter lengte ran 385 1'ntsche roeden (bijna 1567 meter) ter vrijwaring tan oterstroo- ming bij het ontstaan van plotselinge calami- lijking met die van andere landen, laag te noemen. Komt men niet tot elkander, dap loopt men groot gevaar voor een uitgebreid conflict, daar ook werklieden van andere ondernemingen, en voornamelijk do transportarbeiders, bon steun zonden willen verleenen bij het mogelijk oit- brekeD van eene slakiDg. Dit is wel is waar nog geen voldongen leit, en dergelijke uitingen moeten niet steeds zóó opgenomen worden als de vorm waarin zij ge goten zijn, maar een dergelijke bedreigiug heeft niettemin een ernstig karakter. Het is dus ten zeerste te hopen dat men tot een minnelijke schikking komt. Frankrijk maakt een crisis door op zuiver ÜDanciëel gebied. Ze gaf de opzienbarende ge beurtenis te zien dat het wisseldisconto of da rentevoet van 7 tot 6 procent werd teruggebracht. De bedoeliDg van deze verlaging is niet dnide- lijk, daar er geen redelijk motief voor aan te voeren is, tenzij er politieke drijfreeren aan len grondslag liggen. Minister Caillauz is altijd een voorvechter geweest van den kleinen rentenier en heeft alles in het werk willen stellen om de waardevermindering van de beleggingsfondsen tegen te gaan. Vermoedelijk ziet Caillauz in eene verlaging van deu olficiëelen rentevoet eene stijging van de beleggingsfondsen, waardoor het mogelijk «ordt dat een deel van het oit Frankrijk „gevluchte" kapitaal terugkeert. Maar bovendien meent de regeering de vruchten van een verlaagden ren e/oet te kunnen trekken bij teiteu aan den bedreigden zeedijk. Ook nu ver leenen de Staten hulp, maar onder nadrukkelijke voorwaarde den zeedijk in goeden staat te honden en deze niet te lateD vervallen. Hier wordt dus gebroken met het zoo omioense stelsel, dat Caland io zijne waterbouwkundige aanteekeningen later in hot licht gesteld en veroordeeld heeft, namelijk, dat na het leggen van inliagdijken naar de zeedijken niet meer werd omgezieu en de slaperdijk doorgaans vrij spoedig natten dijk werd. Io de 18e eeuw werd het verkeerde vau dit stelsel wel door enkelen ingezieD, getuige de woorden Door slapers slapen zij Eo worden zoo verslonden, enz. In 1825 moest de zoo even vermelde inlaag dijk (van 1793) in zeewerenden staat worden gebracht, maar daartoe bezigde men grond van den zeedijk. Door deze verzwakking brak de dijk in 1826 door en verdweeD daarmede de in 1555 als inlaagdijk gebouwde dijk in de diepte en de inlaag, bekend als de „uitslag», ging voor een deel verloreu. De voortdurènde den zeedijk naderende diepte was oorzaak, dat in 1856 weder een inlaagdijk werd gelegd in het verlengde van den zooeven genoemden zeedijk (inlaagdijk van 1793). De dijkvellen en oeverafechoivingeo van 2 De cember 1861 en van 2 Maart 1865 bedreigden den polder dermate, dat io 1866 de inlaagdijk opnieuw werd verlengd in vrijwel rechte lijn en waarbij het vroeger genoemde „Vischgat» moest gesneden worden met al de daaraan verbonden bezwaren vaD verzakking en nazakkiDg. In 1870 moest, tengevolge van een val aan den Weslool, een gedeelte dijk worden overge haald en verdedigd met ziBk- en stortwerk. Dergelijke werken waren noodzakelijk aan den 1901 eu aan den Westnol 1906, 1912 en laatstelijk in Oostnol in 1899 in 1881, 1883, 1924. Verschillende dezer werken dienden ter ver sterking of zeewaartsehe uitbreiding van vroegere verdedigingen. Zooals men in het waterschapsrecht spreekt van repressief eu preventief toezicht, zoo onder scheidt men ook io de verdediging der poldert de repressieve en de preventieve werken. Repressief zijn de werken te noemen als zij worden sangelegd ter beteugeling van oeverat- schuivingen of dijkvalleD, preveotief als zij worden uitgevoerd ter voorkoming vao verlies van dijk eu vooroever. Scherpenisse en Westkerke zijn ook zoover gekomeo, dat werken van repressieven aard in geruimen tijd niet meer behoefden te worden aangelegd, maar vooruitgegaan zijn tot de preven tieve werken. Het waterschap is au, met inbegrip van de Geertrui- en Zontepolders, kadastraal groot 943 hectaren, terwijl naar schatting in dea loop der tijden pl. m. 250 H.A. aan de Ooster-Sehelde is prijsgegeven. Ten slotte moet hnlde gebracht worden aan hel stoere voorgeslacht, dat onder allerlei ellende door overstrooming veroorzaakt, telkens weder opstond om der vaderen erf te ontwoekeren aan de baren. Enkele namen der leiders bij den arbeid tot beversching zouden knnnen genoemd worden, van velen daarentegen zijn de namen zells niet tot ons gekomen. Het is een daad van piëteit al die generatie» te mogen gedenken in hen telkens terogkee- renden zwaren arbeid om hunne fheimische scholle» te bevrijden en vrij te honden van het geweld der watereD. Zierikzee. A. v. D. WEIJDE.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1