IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT ft" 2102 Vrijdag 17 Juli 1925, Twee en veertigste jaargang rH Vacantie ÏS"1 Firma J. M. C. POT - Tholen. lum telt and er; 30-60-90 ct. PUROL N /er s teekeningen uit de geschiedenis der aterkeering van Scherpenisse en Westkerke. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, jer kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87', franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 171/, veit. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Afgekondigde strafverordeningen. gemeester en Wethouder» van Tholen gelet ikel 175 der Gemeentewet bekend, dat gednrende drie maanden, op iretarie der gemeente, voor ieder ter lezing is elegd en tegen betaling der kosten algemeen gbaar is gesteld, de op beden afgekondigde ening tot wijziging der Algemeene Politie- lening. len, 14 Juli 1925. 12 DIENSTPLICHT. Wenschen omtrent inlijving. ii II Al sn, NE! V. die voor de lichting van het volgend jaar geschreven on hou wcnsch omtrent de inlij- geval van bestemming tot gewoon dienst- niet reeds by de keuring en ook niet reeks aan den Districtscommandant hebben n of wel een bijzondere reden hebben, hun wensch veranderd is, kunnen vóör 5 ,ber a.s. bun verlangen opgeven ter secretarie gemeente, voor welke zij hebben geloot. den deskundige van den polder en handhaalt zijn standpnnt. Verder wordt de erfpacht van een tweetal stukjes gemeentegrond hernieuwd. Barg. en Weth. stellen voor, in de verorde ning op de heffing van leges eene wijziging te brengen, daar bij toepasaing van de hnidige verordening de nienwe Bouwverordening 9 AIO gulden zon moeten kosten, daar de legeshefÜDg 25 cents per bladzijde bepaalt. Voor zulk een prijs neemt niemand eene ver ordening, weshalve Burg. en Weth. voorstellen daarvoor 10 cent per bladzijde te bepalen, waar door de prijs circa f 4* wordt. Dienovereenkomstig wordt besloten. Aangeboden wordt de gemeente-rekening: in ontvang op f 48.245.175 en in uitgaaf op v 45.191.155 waarschuwingsborden werpt men er toch alle vnil. En aaogezien niets schijnt te belpen om verbetering aan te breügen zal hij elke week den gemeentewerkman de put wat gaaf laten makeD. Op de vraag van den heer Van der Graaft of de urinoirs in de gemeente ook wel eens worden nagezien, zegt de voorzitter, dat ze ten vorigen jare zijn geteerd, hetgeen dit jaar kan herhaald worden, terwijl verstoppingen niet voorkomen. Daarna wordt de zitting gesloten. - BUITENLAND. IBIE lo. OM. Goed slot f 3.054.02 voor wat betreft deD gewooen dienst en op f 11.686 in Oütvang en uitgaaf voor wat aangaat den kapilaaldienst. De meerderheid van Burg. eu Weth. stelt evenwel geen zekerheid worden gegeven, voor aan de politie voor extra bewezen diensten gedurende de kermis eene gratificatie toe te kennen van f 15 per persoon. De heer Van der Graaft' ziet daarvan de noodzakelijkheid niet in. Als bij de post tal van uren overwerk geschiedt, zooals bij de Nieuw- jaarsdrnkte en laatst bij de bezorging van de oproepingskaarterr voor de stemming wordt toch ook geen extra loon uitgekeerd. De voorzitter wijst op deu zeer zwaren dienst die door de politieambtenaren wordt verricht. Met 4 tegen 3 stemmen, die der hb. Klos, Van der Graaft en Bolier wordt het voorstel hun verlangen rekening kaD wordeD gehouden -PEAlcn, 15 Juli 1925. 16 op GEMEENTERAAD. 1EBPENISSE, 13 Juli voorm. 10 nnr. rzilter de heer D. J. Visscher, bnrgem. enwoordig alle leden en de secretaris, lezing en goedkeuring der notulen vaD ige zitting wordt mededeeling gedaan van hilli ;ekomen stukken, waaronder enkele missives ter 16 g veev iteed K Thol BE. 12 OM den. led. Staten tot goedkeuring van genomen leslniten, alsmede een verzoek van den Vrij- Landstorm tot toekenning van een sub- D8 van f 15. meerderheid van Burg. en Weth. stelt dit verzoek in te willigen. Na ampele ïking wordt het voorstel aangenomen met ;en 3 stemmen, die der hh. Klos, Bolier d. Qraaff. ikens schrijven van den Commissaris der igin is aan den bargemeester een verlof eend van 1530 Juli. VQglf voorzitter deelt verder mede, dat de boot an Strien kon gebezigd worden bij het Dmaken van de haven op het oogenblik, VOer !e over bet water kon worden vervoerd, wethouder Klos is afbesteld, waardoor ze later laDd moest worden vervoerd, zoodat de i zeer hoog werden, daar volgens mede- ig van den heer Steur het zeer geruimen duren eer de boot over water vervoer was. meent, dat de heer Klos niet in het be- der gemeente heeft gehandeld, heer Klos achtte zich niet verplicht zijne 'ialen in gebruik te geven en daar de ge le er geene had, kon zij met de boot niets iDgen. voorzitter zegt dat het vervoer over land I geld heeft gekost, hetgeen vermeden had en worden, als de heer Klos het belang ;emeente op het oog had gehad. heer Keijzer merkt op, dat als men iets de gemeente doet, dat later blijkt minder ncht ait te loopen, dan kan daarvan nog 1 worden dat men tegen het belang ;emeente heeft gehandeld, maar in het geval u besproken, is het belang der gemeente ;ediend. heer Bolier zegt dat hij uit ervaring weet, let vervoer wel over water had kannen ge- aaDgenomeD. Op het voorstel van Burg. en Weth. om aan den marktmeester J. Geoze eene gratificatie te ver- leenen van f 25, stelt de heer Klos voor om dit met f 10 te verhoogen, daar dit in verhouding Ter verzachting en genezing van siuk- geloopen voeten, zadelpijn, schrijnen der huid en zonnebrand, is het nood zakelijk op reis altijd voorzien te zijn van een Doos Cf li den. MAN AT IOM. DSCI EN i25| fhole ing voi Staal! UES f OP onn Pl'N 1BFA ter p voorzitter beroept zich op het oordeel van tot de vergoeding die aan de politie gegeven wordt, ruimschoots verdieud is. Zonder hoofd, stemming wordt ook dit voorstel aangenomen. In de begrooting wordt eene administratieve wijziging aangebracht. Aan Burg. en Weth. wordt machtiging ver leend tot publieke verkoop van de straatmest. Aangeboden werd de rekeniug van het Burg. Armbestuur over 1924: in ontvang op f 1376 535 en in uitgaaf op n 1333.583 alzoo met een goed slot van f 42.95 De begrootng van hetzelfde bestuur beloopt in ontvang en nitgaaf f 1337.95, waarbij is inbegrepen eene bijdrage uit de gemeentekas van f 1200. Het suppletoir kohier der hondenbetasting wordt vastgesteld met één aanslag voor '/j j»« ik f 2, en een voor een heel jaar A f 4. Na afhandeling der agenda bespreekt de heer Van der Graaft den onhoudbaren toestand van den Honwerpnt. Door den berg grond die er ligt, te gebruiken om den put deels te dempen, zon afdoende zijn. De heer Keur neemt ook voortdurend ergernis aan den walgelijken toestand, maar ondanks de Men is in Frankrijk eenigzins ontstemd, dat de buitenlandsche pers, in hoofdzaak de Neder- landsche, de ontwikkeling van den strijd in Marokko in een somber daglicht stelt. Boven dien spreekt er een sceptische toon nit als men meent dat de toekomst teo deele verontrustend is. Zou men de toestaud zonder vooroordeel be- schoowen, dan zou er eerstens uit blijken dat ze niets verontrustends heeft en aan de andere zijde dat alle natiën hunDe sympathie moeten laten uitgaan naar de Fransche troepen, die twee gemeenschappelijke vijanden hebben te be strijden, zoowel de struikrooverij der Rif kalyben die vijandig staan tegenover het werk des vredes en der beschaving, als het communisme, dat de oorzaak is van eene ernstige verwarring. Frankrijk toch is door verschillende traktaten aangesteld als de bewaker van zekere grenzeD, terwijl bet in Marokko slechts vecht om de be scherming van deze grenzen te verzeketen. Het heeft daar niet aaugevalleD, maar moet zich verdedigen tegen de aanvallen vaD Abd-el-Krim. Dat het dus daar, in een tijdperk waarin het voeren van een oorlog allerminst eenige reden van bestaan zon hebben, zijne krachten zon ver spillen en zich geldelijk zou mïneeren, is goed schiks niet denkbaar en mitsdien in het geheel niét te verdedigeD, zoodat zeer aannemelijk is, dat de strijd haar wordt opgedrongen. De successen van Abd-el-Krim zijn van zeer betrekkelijke waarde. Hij Deemt weliswaar drin gende maatregelen, maar dat is zeer verklaarbaar. Want als hij in een streek, waarin hij vorde ringen maakt, een stam zou weigeren hem te voorzien van manschappen en geld en meerdere benoodigdheden, dan steekt bij den boel in brand. De noodzaak der aanhankelijkheid treedt duidelijk aan het licht, maar het motiet voor een heiligen oorlog is verre te zoeken, Intusschen houden de vredes-geruchten hard nekkig aan en besprekingeu dienovereenkomstig tnsschen Frankrijk en JSpanje zullen zich meer bewegen in de liju van vredes-voorslellen dan een gezamenlijk offensief om den vrede af te dwiDgeu. Er is destijds iets uitgelekt omtrent de eischen die Abd-el-Krim stelde en als hij daarbij blijft, hetgeen des te gereeder deukbaar is nu het hem voor den wind gaat, zal de bereidwilligheid om vrede te sluileD, niet groot zijn, tenzij tusschen- tijds hem een harde les wordt geleerd of hij gebrek aan oorlogstuig en voorraden krijgt. Aan Engeland is inmiddels voorgesteld om Britsche oorlogschepen te zenden teneinde de smokkelhandel in wapenen te helpen tegengaan. Engeland voelde echter terstond waar 't naar toe moest. De regeeriDg heeft dan ook geant woord, dat zij wel bereid is aan de verplichting volgens het verdrag van Tanger te voldoen om mee te werken tot het waken tegen contrabande in de territoriale watereD, doch er niet aan denkt om deel te nemen aan eenige actie daar buiteD. Zij verzet zich tegen het zendon van troepen naar Tanger, in de meening, dat zulks in plaats van een aanval op die stad te voorko men, deze eerder zon uitlokken. Het voorstel om inboorlingen nit de Spaansche zone nit te leveren aan de Spaansche overheid, acht de regeeriag een practische onuitvoerbaar heid en bovendien nutteloos, als zij bedoeld is om een eind te maken aan den opstand, daar zij integendeel nog meer last en onrust zoude veroorzaken. In het licht van het protocol van Genène waarvan de grondgedachte is elkander zooveel mogelijk te helpen, is Eogelands houding weder een vasthouden aan het oude standpunt van zijn isolement. Engeland maakt een ware crisis door in de steenkooluijverheid. Door de over-productie heerscht groole werkeloosheid, die toevallig 390 32784 samenvalt met den afbop vau het collectief arbeids contract. Voor het oogenblik zijn de overeenkomsten onder de oude omstandigheden door de mijneigenaren opgezegd. De regeering staat voor d£ groots moeilijk heid om de beide partijen tot elkaar te brengen. De mijneigeoareo wenschen de loonen te ver minderen, omdat de exploitatie hun verlies op levert. De mijnwerkers zijn niet alleen tegen verlenging van den arbeidstijd, maar vooral tegen vermindering van het loon. De vertrouwensman der regeering heeft het door overleg zoover gebracht dat beide partijen hebben ingestemd met de instelling van een hof van onderzoek, zij 't dal de arbeiders znlks voorwaardelijk dedeo, als de eigeDareo hun be- sluii tot het opzeggen van het arbeidscontract introkken. RECHTZAKEN. Door het Kantongerecht te Bergen op Zoom zijn o.m. veroordeeld wegens het berijden van een rijwiel zoDder licht J. P. en M. v. T. te Ond-Vossemeer tot f 3(boete sub. 3 dagen hechtenis. Wegens het vervoeren van twee personen op een rijwiel A. G. te Tholen tot f 2 of 1 week tncbtschool. Wegeus het niet zichtbaar bevestigen van een nummer aan een rootorrijtnig A. T. teSt-Annaland f 0,50 boete of 1 dag hechtenis. ONDERWIJS. O de algemeene vergadering van den Zeeuw- Polder- en Waterschapabond werd ge- op het eiland Tholen, en deze steeds t opgevolgd door eene excursie naar een of marquante deelen van het gebied waar bijeenkomt, viel als vanzelf de aandacht op der oodste en meest aangevallen deelen, ilijk op Scherpenisse en Westkerke. aarmede is niet gezegd dat de andere water- troi >pen van dit eiland geen rijke geschiedenis enrijk aan allerlei wederwaardigheden, Scherpenisse en Westkerke's geschiedenis i een zeer bonte aaneenschakeling van Elei onheilen, van dijkdoorbraken en over gingen, van dijkvallen en van terreinverlies. venals elders in Zeeland en ook de Zuid- andsche eilanden, zijn de polders van Tholen roegere tijden in tal van eilanden opgekomen wateren. eerste bedijkingen, naar onze begrippen lts omkadiugen, liggen in het verre verleden, de aaneensluiting door de bedijking der henliggende geulen, kreeken eo stroomen in vele gevallen meer in historischen tijd. In het Groot Charterboek van Van Mieris is opgenomen het pact gesloten te Brugge in October 1206 tusschen den Graaf van Holland en Lodewijk van Loon. In dit pact wordt Scher penisse vermeld als een der vier eilanden, waarmede de Graaf van Loon wordt beleend, i J. de Kanter Phz. heeft aan zijne beschrijving van den watervloed van 14/15 Januari 1808 toegevoegd eene beschrijving van watervloeden in vroeger tijden. Daarbij worden herhaaldelijk de polders vermeld, die vrij bleven van door braak en men zich moet denken dat overig Zeeland overstroomde. In de 14e en 15e eeuw wordt Scherpenisse niet bij name genoemd, zoodat het niet zeker is of deze polder vau overstrooming had te lijden. De omstandigheden waaronder in 1406 graaf Willem VI de heerlijkheid Scherpenisse verkoopt aan Floris van Borssele, heer van St-Maarlensdijk, geeft Hollesteile met recht aanleiding tot de mededeeling vau overstroomiug, namelijk door deD vloed van 19 Nov. 1404. Aan eene nieuwe inpoldering kon hier niet gedacht worden, maar wel aan eene herbedijking. De St. Elizabethsvloed van 19 Nov. 1421 die vrij algemeeu bekend is en welke den laat- stea tijd weer in herinnering is gebracht door de voorgenomen bedijking van den Biesbosch, welke toentertijd ontstond, schijnt aanmerkelijk Bij het eindexamen aau de Rijks Hoogere Burgerschool te Bergen op Zoom zijn o.m. ge slaagd de heeren C. M. de Fouw, M. J. Mol beiden te St-Maartensdijk, C. van de Zande te Tholen, A. W. Ampt en M. C. Polderinao, beiden te Oud-Vossemeer. Onl-Vossemeer. Geslaagd voor het examen stuurmans-leerling met het diploma B de heer Ant. van den Ende alhier. Geslaagd voor de 3e klasse van het Chr. Lyceum (afdeeling Gymuasium) te Zeist C. Goedhart. BINNENLAND. Hare Majesteit de Koningin heeft aan den heer H. Colijn, minister van fioantiën iu het demissionnaire kabinet opdracht gegeven tot de samenstelling van een nieuw ministerie. meer rampen in Zuid-Holland en West Noord- Brabant te hebben veroorzaakt dan iu Zeeland. Is Scherpenisse bij dezen vloed niet vermeld geworden, Boxhorn vermeldt in zijn vervolg- kroniek op Van Reijgeribergen, dat de geweldige watervloed van 5 Nov. 1530 onbeschrijfelijke ellende veroorzaakte in Zeeland en ook Scherpe nisse niet spaarde. Met dezen vloed en die van 11 Nov. 1532 vangt nog een ander proces aan, dat van grooten invloed wordt voor de dijken en vooroevers aan deze zijde van het eiland Tholen, daar de Ooster-Schelde zich gaat ver- breeden tot de groote kom, zooals wij die heden ten dage nog kennen en slechts het noemen der namen van Reimeriwale en Loodijke roepen de herinnering op welke uitgebreide landstreken daar verloren giDgeD, maar tegelijk aan welke aanvallen van stormvloed en stroom de tegen overliggende kust van Tholen werd blootgesteld. Reeds in 1555 moest bij Gorishoek een in- laagdijk of waardijk wordeu gelegd wegens de grondbraken in den zeedijk. Zelfs moest Poort vliet hierin te hulp komen, zooals Erinerins' Zeeuwsche Oudheden vermeldt. Deze inlaag besloeg bijna de geheele leogte van den Westkerkepolder langs de Ooster-Schelde en rekent men beide polders samen de kleinste helft vanaf Gorishoek tot den Klaas van SteeD- I landpolder. De ingelanden konden de lasten niet opbrengen en de parochieën vau Scherpenisse en Westkerke verkregen voor 7 jaren vrijdom van 9chot en uit de opbrengst der leden 300 pond Vlaamsch gedurende vier jaren. De vloed van 1 op 2 November 1570 ver oorzaakte een dijkbreuk bij de sluis, waardoor beide polders bevloeiden, maar daar de doorbraak plaats bad op het terrein van Scherpenisse, moeit ook deze de kosten der dichting dragen. Dit had tengevolge dat de polders werden vereenigd. De oude Eeweg was trouwens de eenige scheidiogdeze weg wordt nu op de kaarten vermeld als Platteweg. De stormvloed van 1613 (de Kanter vermeldt 1612) bracht aaucuerkelijke schade aan de dijken, waarna deze ook werden verhoogd. Bovendien werden de dijken geteisterd door de in Zeeland zoo gevreesde dijk vallen in 16*21 vóór de vermelde inlaag van 1555 in 1622 tegenover den Eeweg, welke vallen bezonken en bestort werden inet afbraak van de stad Reimerawale. De Staten vau Zeeland verleenden wel sub sidie, maar dwongen tal van omliggende poldert tot bijdragen in de kosten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1