IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Ëi(ii2*Ü mm >L ;n Vrijdag 3 Juli 1925. Twee en veertigste jaargang JN (El bu HO Hoofdpijn 32710 Firma J. M. C. POT - Tholen. it .TPfl VIJN lew Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -(- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE: Telef. Interc no. 16. Adverteutiëo van 1 tot 4 regels 75 cent; iedere regel meer 17 *®ot. Grootte der letters naar plaatsroimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. rslijsten voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken. rremee8ter en Weihouders van Tholen brengen Sgemeene kennis dal de Kiezerslijsten voor de Jngeu Groot- en Kleinbedrijf der Kamer van jiandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant Joli tot en met 14 Juli ter inzage liggen op het der Kamer, Seeligsingel 4, Breda, en voor betreft de kiezers in do gemeente woonachtig Secretarie dezer gemeente. en met 14 Juli a.s. kan een ieder verbetering de Kiezerslijst vragen op grond, dat hijzelf of jider in strijd met de wet daarop voorkomt, foorkomt ot verkeerd is geplaatst. Dit verzoek tweevoud worden ingediend by het Bareau arner, Seeligsingel 4, Breda. 19 olen, 29 Juni 1925. Dienstplicht, ekendmaking van uitspraken in zake vrijstelling. Burgemeester van Tholen brengt ter algemeene dat omtrent aanvragen om vrijstelling van dienstplicht betreffende de hieronder genoemde n de uitspraak is geschied, bij den naam vermeld, iot, Benjamin Willem, lichting 1926, voor goed gegteld wegens broederdienst door God. Staten bij alt dd. 19 Juni 1925, no. 182, 3e Afd. 13 hun schuld is, dat het land zoolang zonder regeering is geveest. Bij interruptie wees men er op, dat deze niet zooals de regeering, een diensttijd van zes maanden had beloofd. De minister gaf als antwoord te kennen, dat de diensttijd niet op het programma staat en voor het oogenblik de regeering nog geen eenheid van inzicht in deze quaestie bad. Namens de conservatieve Katholieken werd verklaard, dat men niet een vijandige houding tegenover de regeering zoude aanuemon, maar haar naar hare daden zoude beoordeelen. bonb 390 6 32746 holen, 29 Juni 1925. HINDERWET. jrgemeester en Wethouders van Tholen brengen Apenbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter i ligt een verzoek met bijlagen van het Bestuar iet Waterschap „de Vrije Polders onder Tholen" vergunning tot het plaatsen van een motor ter ng van een stoommachine in het Water al, geplaatst in den Vijftienhonderd Gemeten- er, kadastraal bekend in sectie G, no. 1036. Maandag 13 Juli a.s., des voormiddags ID/2 zal op het stadhuis gelegenheid bestaan om aren 'vtegen de inwilliging van dit verzoek in rengen en deze mondeling en schriftelyk toe te in. owel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben jen gedurende drie dagen, vóór het bovenge- e tydstip, ter secretarie der gemeente kennis in van de ter zake ingekomen schrifturen, tolen, 27 Juni 1925. >U gij .6 32 loopt 21 Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 11 Juli a.s. des middags te 12 uur, ten boize aldaar, EEN HOOP COMPOST iek verkoopen 3 32549 e aanwijzing geschiedt door den karreman. tolen, 1 Juli 1925. BUITENLAND. het noodgedwongen, hebben de Fransche aer en Senaat de fiuaociëele voorstellen van laux aangenomen. Want de uood der Fransche Qciëa eischte een paardenmiddel. De oorspron- toegestaue biljetten-circulatie van 41 iard francs, die sints met 4 milliard was oogd, is met de aannemiug van het plan- laux opuieuw verhoogd met 6 milliard. De ister zal nu een 4-pCts leening uitgeveu, loitend aan te bieden aan de houders van ooale verdedigings-bous, die feitelijk schatkist— tten op korten termijn zijn. De minister rouwt vast, dat de houders dier bons die ing zullen nemen omdat de stukken zullen en in op huu goadswaarde gestabiliseerde cs. )e socialisten hadden een tegeo-voorstel in- iend om het kapitaal zoodanig te belasten, een verhoogde biljetten-ciicuiatie niet noodig zijn. Eu hoewel ze konden voorzien, dat huu rslel niet zou worden aangenomen, haudhaafdeu dit met klemhet leek dus meer op eene oDstratie tegenover het kiezerscorps. )e Belgische Kamer discusaiëert voor het jenblik over de regeeriugsverklaring. De lister-president Poullet besprak de schulden 1 België aan Amerika, die verdeeld zijn in e soorten, te welen schulden aangegaan tijdens schulden na den oorlog. Volgens het verdrag Versailles zijn de eerste te stellen ten laste Duitschland, terwijl de mogendheden, die logischold van België te vorderen hebben, itschland in plaats van België als schuldeoaar iben aangemerkt. Heeft deze regeling rechts- tcht gekregen door de onderteekeuing van het drag, niet is dit het geval ten aanzien van schuld aan Amerika dat het verdrag van rsailles niet heeft bekrachtigd. Feitelijk behoort alleen te worden gesproken over de wijze van Jtaliog. Amerika heeft reeds de toezegging aan van de mogelijkheid om een langdurig [stel te verleenen voor de teruggave van het •itaal en eveneens een uitstel voor de eerste tebetalingeD. Bij de verdere ontleding van regeeringsverklaring, zeide Poullet dat het t de schuld der Katholieken of socialisten is, de liberalen niet in de regeering zitten, r dat ze zelf niet hebban gewild, terwijl het Griekenland heeft weer eens een staatsgreep beleefd, al heeft ze dan oók geen bloed gekost. De omwenteling is niet zoozeer voortgekoineo uit een noodwendigeu eisch tot verbetering als we uitl de eerzucht om zelve de teugels van het bewind in handen te nemen. Pangalos kou blijk baar de lust niet meer weerstaan om ze te grijpen en nu hij ze in handen heeft, worden ze hem niet bijzonder betwist. Eenige vriendeu en mede standers zullen een portefeuille in het kabiuet krijgen. Op veel tegenstand is de voruuiug der nieawe regeering niet gestuit. Het hoofddoel is dat de weermacht zal verbeterd en uitgebreid worden, opdat Griekettland de militaire positie terugkrijge, die het vroeger op den Balkan had. Evenals enkele weken geleden de Chineesche gezant te Parijs door zijne laodgenooten werd gedwongen eene verklaring te ouderteekenen, die buiten den gewonen regel viel, is die thans ook afgedwongen van den gezant te Berlijn. Zaterdag avond ontving hij een aantal Chioeezen, gede legeerden van het comité der vrijheidsbeweging, die protesteerden tegen de aanwezigheid van den Chineeschen generaal Hsue in Duitscbland. Zij achtten het een groote grief, dat de generaal zich onlangs in Engeland en Frankrijk had laten huldigen, terwijl de kanonnen en machine geweren dezer lauden op Cbineescheu bodem staan om ze tegen de bevolking te keeren. Ze veronderstelden voorts, dat de generaal naast finantiëele en politieke bedoelingen bovenal de opdracht had munitie aan te koopen. Zijn publiek verleden is van dien aard, dat meu wantrouwen tegen hem koestert. De gezant werd oitgenoodigd de delegatie onmiddeljk naar den generaal te brengen, opdat zij hem zou kunnen uituoodigen onmiddellijk Duitschlaud te verlaten. Maar de gezant weigerde di', terwijl de delegatie zich ook niet tot den generaal wilde begeven omdat zij vermoedde dat hij door de politie werd bewaakt. Maar na langdurige, besprekingen werd de gezant gedwongen eeue verklaring te onder- teekeuen, waarbij hij plechtig verzekerde dat generaal Hsue iu Duitscbland geene leeningen zal sluiten, of munitie koopen, noch iets onder nemen dat tegen bet belang van China is ge richt. Mocht de generaal zich aau deze Lepalingeu vergrijpeu, dan is de gezant met zijn leven er aansprakelijk voor. GEMEENTERAAD. THOLEN, 26 Juni 1925. Hedenmiddag kwam de gemeenteraad in open bare zitting bijeen, waarbij acht leden tegenwoordig warende heeren Aertssen en Cornelisse waren afwezig met en de heer Baaij zonder kennisgeving. Tot de ingekomen stukken behoorden o.m. een schrijven van den Commissaris der Koningin, houdende mededeeling, dat aan den burgemeester een verlof is verleend van 13 Juli tot 1 Augustus. b. een missive van Ged. Stalen, waarbij te kennen wordt gegeven, dat dit college geen termen aanwezig acht om de gemeente Tholen, teu aanzien der salariëering van den burgemeester in de 7e klasse te plaatsen, zoodat bet besluit tot verhooging diens jaarwedde tot f 2550 hunne goedkeuring niet kau erlaDgen. c. een schrijven van den heer P. K. Baaij, dat hij outslag neemt als lid van den gemeenteraad. De voorzitter wil opmerken, .dat hij deze mededeeling aan den Raad met leedwezen doet. De heer Baaij heeft met groote oprechtheid en belangstelling de belangen der gemeeute behartigd en ook in de Vrercom missie heeft de gemeente kunnen profiteereu van zijn practische wenken en raadgevingen. Hij meent zeker ook in den geest van den Raad te handelen als hij van deze plaats den heer Baaij dank zegt, voor wat hij in het belang der gemeente heeft gedaan. De vergadering betuigt met deze woorden hare instemming. c. Verzoek van den heer H. Goossen om hem ontslag te willen verleenen als ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. wordt hem dit op eervolle wijze verleend. d. Blijkens schrijven van den inspectear, belast met het toezicht over de naleving der drankwet, heeft de Raad een abusievelijk be sluit genomen door het maximum der vergun ningen te bepalen op 12, zijnde in strijd met art. 4 al. 21 der Drankwet, daar dit in de ge- geveü omstandigheden slechts een maximum van 11 toelaat. Mitsdien stellen Burg. en Weth. voor het desbetreffend besluit in te trekken en het in overeenstemming te breügen met deu in bedoeld schrijven gegeven weük. De heer Moelker is van oordeel dat de ge meente TholeD met haar getal vergunningen binnen de perken der wet blijft en begrijpt daarom niet dat het moet verlagen. Hij is er daarom voor, het genomen besluit te handhaven. De heer Goedegebuure rneeut dat het de be doeling is dat, als er een vergunninghouder uitvalt, diens vergunning niet aan een ander wordt verstrekt, en dus het aantal van 11 niet wordt overschreden. De voorzitter bevestigt zulks. Met op één na algemeene stemmen, die van den heer Moelker, wordt het voorstel aangenomen. e. Hst bekende verzoek van den fung. direc teur der spoorweg-maatschappij West-N.Brabant- Tholen, hetwelk schier in alle colleges van de hand is gewezen, heeft om deze redeu Burg. en Weth. er toe geleid voor te stellen het destijds genomen besluit iu te trekken en het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Dienovereenkomstig wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. f. Op bet verzoek vau C. J. Overbeeke om ontslag als onderwijzer aau de openb. lagere school wegens bjnoetning elders, wordt door Burg. en Weth. voorgesteld, dit eervol te ver leenen met ingang van 1 Sept. a.s. Op de vraag van den heer Goedegebuure of men daarmede niet in moeilijkheden teu aauzien van het aantal leerkrachten komt, antwoordt de voorzitter, dat dit ook door Burg. en Wtth. is overwogen, omdat krachtens de verordening het outslag eerst zou kunnen ingaan met 1 Oc- tober, doch het betrokken hoofd der school heeft verklaard dat er geene bezwareu bestaan tegen een vervroegde datum. Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. g. Het voor de leden ter viste gelegen hebbed proces-verbaal van kasopname bij deu gemeente-ontvanger wordt voor kennisgeving aangenomen. II. Stemming over het voorstel van Burg. en Weth. tot het verleenen vau een crediet van ten hoogste f4000 voor den verboaw vau de openbare lagere school ten dienste van de staat kundig gereform. school, waardoor dit punt afdoende voor de gemeente geregeld wordt. De heer Goedegebuure vraagt of er nog over gediscussiëerd kau worden, waarop de voorzitter ontkennend antwoordt, omdat bet uitsluitend eene herstemming betreft. Het voorstel wordt aatigeuoineu met 5 tegen 3 stemmen, die der heeren Goedegebuure, Klompe en Quist. III. Het voorstel tot goedkeuring van de staten vau restauten en oninbare posten van vorige diensten, geeft den heer Goedegebuure er op te wijzen, dat velen hun schoolgeld-aanslag niet hebben betaald, minder uit onvermogen dan uit onwil. De voorzitter zegt dat den deurwaarder opdracht is gegeven de te achterhalen posten te innen. Daarop wordt het voorstel goedgekeurd. IV. Eene af- en overschrijving iu de be- grooliug van 1924 wordt eveneens goedgekeurd, zonder deliberatie, daar de cijfers reeds bij de stukken hebben gelegen en niet mt-er worden voorgelezen. V. In de voorwaarden tot uitgifte vau de zoute vesten met het recht van opstal aan de oestermaatschappij yBona-fi les" moet eene wijzi ging worden aaug« bracht, daar de uitgifte niet kan geschieden voor bet tijdvak van 30 jareu. Bij het outstaau vau geschillen zullen deze worden beslecht door een scheid«gerecht, waar van elk der partijen ééu lid beuoemt, terwijl als derde lid permanent wordt aangewezen de voorzitter vau het bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Btroomen. Eiudelijk zijn de kosten der acte voor rekening vau de opslaghouders». Zouder hoofdelijke stemming goedgekeurd. VI. Tot kwijting van den aankoop vau een huis door de gemeente, wordt met op éét na algemeene stemmen, die van den heer Goedi- gebuure, besloten tot het aangaan eeuer geld- leening van f 9000. VII. Het onder het vorige punt bedoelde huis op de Botermarkt wordt bestemd als vrije ambtswoning voor den burgemeester on in ver band daarmede diens jaarwedde teruggebracht tot f 1900. VIII. Het beredeneerd verslag der gemeente over 1924 wordt ter visie voor de leden ter secretarie wordt benoemd de beer P. J. Blaas met 7 stemmen tegen 1 op den heer H. G. Deurloo. X. Ten slotte stellen Burg. en Weth. voor de voorloopig bepaalde jaarwedde van den gemeente opzichter defiuitief vast te stellen op een mini mum van f 1250 met 2 jaarlijksche verhoogingen van f 50 tot een maximum van 1 1500. Voor 1925 zou bet f 1300 zijn. Burg. en Weth. vioden het beter het thans vast te bepalen, dan telken jare daarop te moeten terug komeö. De heer Klompe, vraagt of het niet beter is jaarlijks hierover te beslissen opdat meu kan zien hoe bij zijn ambt uitvoert. De voorzitter rneeDt, dat dit niet noodig is, want zon de opzichter het niet goed waarnemen, dan kan men altijd ingrijpen. De regeling wordt goedgekeurd. Na afhandeling der agenda zegt de heer Moelker bij geruchte te hebben, vernomen dat men door middel van een luidspreker op de radio het publiek eene politieke lezing wil laten hooren. Nu is men te dien aanzien vol komen vrij, maar bet zon kunnen gebeuren dat er een opeenhoopiug van volk door ontstond. Het was echter beter dat bet niet gedaan werd, noch vau den een, noch van den ander. Hij veronderstelt dal de burgemeestt r toch wel maat regelen zal nemen bij een mogelijken volksoploop. De heer Goedegebuure bespreekt een gelijk soortig mogelijk geval eD vroeg ot er, als een massa volk ordelijk zou staan luisteren termen aauwezig zij om dat te verbieden. De voorzitter gaf te kennen dat een volks oploop natuurlijk moet worden voorkomen, ter wijl tegen een ordelijk verloop van een open bare volkssamenkomst geen bezwaar is. De heer Goedegebuure geeft in overweging om eenige productieve werken, die zullen worden uitgevoerd, vroeger te doeu uitvoeren, omdat er nog zoovelen ongeveer een 25-tal werke loos roudloopeu. AaDgezieu men in bet algemeen van die wer keloosheid niet zoo overtuigd is, wordt de vraag als 't ware voor kennisgeving aangenomen eu daarop de zitting gesloten. bedaart spoedig door een gebruik van een paar Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. Bui»j« 60 ct. IX. Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand THOLEN, 3 Juli 1925. Bij de ten overstaan van het bestuur van den Broek- eu Roo'audpolder gehouden aanbesteding van het leggen van 18 betonnen bruggen over verschillende waterleidingen in dien polder, was van 11 iusehrijvers de heer A. Gunter te Oud-Vossemier d 'aaga'e a f2050, wien de uitvoering van dit werk is gegund. Er heeft zich over 't algemeen niet zo»'u drukte g» openbaard bij de stemming als in 1922 toeu de vrouw voor de eerste maal ter stembus toog. Na die Kamer-verkiezing zijn die voor de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad gevolgd, zoodat men er al aan gewend raakt. Behalve dat men vooral in den voormiddag wat meer menschen op straat zag, gewapend met een gele of groene kaart iu de band, merkte men weinig meer beweging dan gewoonlijk. Nadat het briefje in de gleuf was verdwenen, had men zijn plicht gedaan, eu vatte het gewone werk weer aan in afwacblii g van wat de geopende stembus zou opleveren. Bij de opening der bossen ten onzent tooode men niet die groote belangstelling als bij vorige gelegenheden. Eerst bij het bekend worden van het aantal stemmen op elk der lijsten, ontwaakte wat politieke geestdrift al naar gelang de richting die men was toegedaan. De uitslag van een enkele gemeente is echter allerminst een maatstaf voor dien van het gansche land. Maar hier wees ze op een aanmerkelijke opschuiving naar rechts, uitgedrukt in de meer dere stemmen die op «le staatkundig-gereformeerde eu de Christelijk Historische partij waren uit gebracht. Te Roosendaal is Maandag de eerste West-Brabantsche Fokpaardendag gehouden. De heer J. F. Brooymaua tè St-Annaland heeft weer verschillende prijaeu kunnen verwerven. In de afieeling Hengsten van 1 jaar met Brion d'or de eerste prijsin de afdeeling merries vau 2 jaar met Bertha vau Dinteloord de 5e prijs, in de afd. inerties van 48 jaar kleine maat, met Marie de 6e prijs en in dezelfde afdeeling groote maat met Celtne de 71 prijs, j terwijl hem de 4e prijs ten deel viel iu de afdeelingLoten van vier merries vau één eigenaar. In de jury had ook zitting de heer G. J. de Wilde Gz. van 8t-Maartensdijk. Mej. M. J. Bal, verloskoudige te Yers-ke, Dam Dinsdag na eeu diensttijd van 32 jaar, afscheid uit hare betrekking. Die dag is voor haar niet onopgemerkt voorbijgegaan. Namen»

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1