IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Backin Pu rol geneest en verfraait de Huid >el X n er lEUo. 2094 Vrijdag 26 Juni 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. st Z t. ;lb SE DrOefker's Bakpoeder1 Firma J. NI. C. POT Tholen rkon I. Een Vruchten-Taart guu met Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,S76, franco f t post i 1,65 4* 1" ct- d'»P- kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot i regels 75 cents; iedere regel meer 17vent». Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND. UNO.# elc- niet pchci iien 56 ELT Vc hebben reeds meermalen beschouwingeu •even over de daliog van den franc en Frankrijk» Dtoa&ischen toestand. Hen meende aanvanktlijk, dat, als Poiucaré bet politieke tooneel zou zijn verdwenen, .en merkbare verbetering zou intreden. Iu- aad is dit het geval geweest met het optreden het kabinet-Herriot. En al moge te dien de verhouding tegenover Duitschland eene ttering hebben ondergaan, op den algemeeneo Ntaud heeft dat niet zoodanigen invloed gehad, Frankrijk zich nit het moeras, waarin het zamerhand wegzonk, heeft kunnen opheffeD. en heeft een juichtoon kunnen beluisteren en de tonBenmaat van den uitvoer ziender- ;en steeg en daaruit geconcludeerd dat de rlijke toestand van het land gezond was, r men heeft met het dalen van de valuta aak zulk eene toename geconstateerd, dan men hieraan een maatstaf van gezonde eco- iie mocht aanleggen. Immers, tot de welvaart een laad draagt zulk een grooteren uitvoer bij, omdat de verkochte producten of althans rondstoffen meestal tot boogere prijzen moeten Iden teruggekocht. ieJfs sedert het begin van dit jaar is de uitvoer inderd in weerwil van de daliug van den ic. Die vermindering hield zelfs aan tot aan einde van April, om in He daaropvolgende od weder eeu stijgende richting aan te nemen, h geeft deze verbetering nog geen reden tot leugenis over een blijvende vooruitgang, want s in hoofdzaak het gevolg van den algemeenen ociëelen toestand, waardoor meu als 't ware den eenen dag in den anderen leeft en geene bintenissen op eenigszins langen termijn wor- aangegaan. Daarenboven is ook Dog de kere verhouding tot Daitschland ten aanzien het handelsverdrag eene gereede aanleiding een groote invloed uitoefent op den buiten- jdschen handel, eeds geroimen tijd reist de voorzitter van Üuiticbe handelscommissie op eu neer tusschcu lijn en Parijs zonder dat een definitief ban- verdrag is gesloten. Nu is dezer dagen wel i bericht de wereld in gezonden waaraan is leeod, dat weldra eeoe beslissing kan worden ;emoet gezien, maar in Fraukrijk is meu Tootrent niet bijster gerost. Het ligt voor baud dat elk der partijen, nu er zulke groole angen op het spel sta&D, tracht voor zichzelf groot mogelijke voordeelen te behalen, en meent uit dien hoofde dat men nog verre tot overeenstemming is gekomeo. Hoewel in zeer goed beseft dat er voor Frankrijk enabelangen op het spel staan, mist men jkbaar de innerlijke kracht om zoodanig in grijpen dat er een einde wordt gemaakt aan t opzettelijk draleD, dat de eindbeslissing draagt. De strijd in Marokko is voor Frankrijk een ar onaangenaam en kostbaar intermezzo. Be- lve het hevig verzet der Riff-kabylen, komt nog de propaganda der communisten, die dit rzet aanwakkert. In de Kamer was dienaangaande eene interpel- ie aangevraagd, in hoofdzaak over de geruchten lgens welke het hoofd der opstandelingen itsche en Italiaansche bemiddeling zou hebben koop geroepen om met de Frauschen en Spanjaarden ede te sluiten. De regeering wenschte zich ||/r hter niet onnoodig bloot te geven en vroeg IVUitstel der interpellatie die zij verkreeg. Briaud rklaarde tegelijkertijd dat het doel de regeering Marokko is het zoo spoedig mogelijk verze- flue^eren vau den vrede, mits de rechten en belangeo Frankrijk ongerept blijven. Zoodra Abdil- rim blijk gtefi van vredelievende bedoelingen, hij een gewillig oor bij de Fransche regeenug ndm. De communisten zullen geen snelleu ede kunnen bevorderen door het voeren van n misdadige eo afschuwelijke progagauda. De tariefsvoorstellrn der Duitsche regeeriog ibben eene wijziging ondergaan terwijl er eukele euwe bepalingen aao zijn toegevoegd, maar er bet algemeeu ziju de wijzigingen van weinig Dteekenis en beeft het ontwerp het beschermend irakter behouden. Bij de metaalwaren is meo aan de protesten >r industrie tegemoet gekomen door de schrap- ng van de voorgestelde verhoogiog voor blik. ere 'cgociog «treeft er naar om zoo mogelijk iór 18 Juli het ontwerp in veilige haven te hebben Het optreden van de nienwe Belgische regeering et het volgen eener vastere lijn verwachten op t punt vaü de buitenlandsche politiek, tegen- ver de schommelingen, die men na den oorlog eelt kunnen waarnemeu en het vertrouwen naar )P 2*uiteu aanmerkelijk heeft geschokt. De e minister-president Ponllet is de erste groote staatsman, die ten tijde dat men 1 België droomde van een groote buitenlaodsche alitiek, openlijk op het verderfelijke van dit rijven heeft gewezeD. ing f lat op V 9*6*9 tf Voor slechts f 1.15 een voor direct gebruik gereed Gistpoeder. Backin vervangt de Gist. Met Backin rijst het deeg onder het bakken- 500 gr. tarwebloem0.16 1 pakje Dr. Oetkers's Backin 0.07'L 100 gr. boter f 0.28 marg.. 0.12 2 eieren0.12 Vs liter melk0.02 een weinig zout 100 gr. suiker0.051lt 3 pond fruit (Klapbessen. Bessen, Kersen of derg.)... 0.60 f 1.15 Bereiding: Men bereide het deeg op de gewone wijze, rolle het dik of dun uit, al naar gelang men een of meer goed ingevette bakblikken ermede wil bedekken. Men be legge de met dit deeg bedekte bakblikken met ontpitte, gesuikerde vruchten. Indien het fruit zeer sappig is, bestrooie men het rijkelijk met geraspte beschuit of paneermee' en een weinig suiker. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook :en gratissreceptcnboekje toezenden een mogelijken tegenstander, die zich van deze strijdmiddelen zon bedienen. Verder is eene militaire gasschool nietB auders dan eene opleidingsinrichting en geenszins een fabriek. Wanneer het juist zou zijn, dat een groot deel der Utrechtsche bevolking tegen de op richting van eene gasschool te Utrecht bezwaren heeft zal zulks vermoedelijk een gevolg zijn van oDjuiste opvatting of voorlichting. De laatste twee vragen worden ontkennend beantwoord. De Koningin heeft tijdens haar verblijf in Zwitserland een auto-ongeluk, gelukkig van weinig beteekenis, gehad. Teruggekeerd vaneen autotocht, stapte de chauffeur van den aato af, voordat Hare Majesteit was uitgestegen, zoodat de auto onbestuurd werd geslaleo met enkel de Koningin er in. De auto reed tegen een boom eu kwam in een drooge sloot terecht waardoor hij spoedig tot stilstand was gebracht eu een groot oubeil werd voorkomen. De rechterhand werd gekaeusd en wordt thans in een verband gedragen. ONDERWIJS. In 1921 reeds schreef Poullet, dat het in het klaarblijkelijk belang van Europa en van België is, dat hun land en Nederland de vriend schappelijke betrekkingen hervatten, die voorheen tu«schen hen bestonden. Het is niet noodig om de Schelde-, Rijn- en Maasmonden tot een tot een Westersche Balkan te maken, daar er reeds oorlogshaarden in het oosten genoeg zijn. Het ligt voor de haud dat we mogen ver wachten, dat het kabinet-Poullet alles in het werk zal stellen om de betrekkingen tusschen beide landen nog hartelijker te maken. - Voor de acte lager onderwijs ziju te Rot terdam geslaagd de hecreu P. den Haan van St-Maartensdijk en J. de Korte Sz. van Tholen, kweekelingeu resp. aan de dagnormaalschool te Goes eu de rijkskweekschool te Middelburg. Tholen. Tot hoofd der openbare school te Oudelaude is benoemd de heer C. J. O/erbeeke, onderwijzer aan school A alhier. Dezer dagen werd door een deputatie uit de onderwijzers in de ouderwijsiuspectie Middelburg aan den vroegeren inspecteur, den heer J. N. Pattist te 's Graveuhage namens de Zeeuwsche ouderwijzers als blijk van hoogachtiug en waar- deeriug eeD keurig bewerkt album aangeboden, bevattende de handteekeningen van een groot aautal onderwijzeressen en ouderwijzers uit de vroegere inspectie van den heer Pattist. Daarbij was gevoegd een fraai schilderstuk van den Middelburgschen schilder Louis Heijmaus. Album en schilderij werdeu door den heer Pattist met groole erkentelijkheid in oDtvangst genomen, terwijl hij de deputatie verzocht zijn bijzondereu dank voor deze vriendelijke attentie aan zijn Zeeuwsche vrienden over te willen brengen. SPORT. „De Gevleugelde Postduif* TholeD, wed vlucht Orleans 436 K.M. C. Hoek 1, C. Rus- scher 2 en 11, A. P. M. Voets 3, A. W age- maker 4 en 7, L. M. de Heer 5, 9 en 10, A. C. Burgers 8 en P. Goossen 6 en 12. BINNENLAND. In verbaud met het voornemen tot stichting van eene militaire gasschool te Utrecht hreft het lid der Eerste Kamer de heer Moltmaker, zich tot dm minister van oorlog gewend met de vraag of de minister heeft kennis genomen van de mededeeliDg van de Duitsche afvaardi ging ter wapencoDferentie te Geuève, dat Duitsch land bereid is, zouder eenig voorbehoud toe te treden tot elke internationale regeling, welke gericht is op het doen verdwijnen van den stikgasseDoorlog. Moet in verband daarmede Nederlaua nog verdere maatregeleu nemen om zich inzake eventoeele gasoorlogeu verder voor te bereiden? Voorts of de minister niet bereid is die voor- loopige maatregelen voor de oprichting vau eeu militaire gasschool te Utrecht stop te zetten, TUINBOUW. Is aardbeienteelt voordeelig Verleden week lazen wij in een Zuid-Bevelandsch blad, dat de Tuinbouwvereeniging te Kapelle aan den hoogsten inschrijver den heer P. Zegers ie Kapelle had gegnnd de opbrengst van 50 geratten aardbeien aan f40.70 de 100 K.G. Laten we eens uitrekenen hoeveel dat wordt per gemet. Goed aardbeicnlaod brengt per roe 40 a 50 pond op. Nemen we 't laagste getal 40. Dat wordt per roe 20 x 40.70 I 8.14 en per gemet 1 2442.— Voorwaar een mooi cijfer Rekent men, dat men dit aardbeieuland drie jaar laat liggen, dan heeft men gedurende dien tijd enkel den zorg van mesten, schoonhouden en plukken. Ieder tuinder kan nu3 wel up zijn vijl vingers uitrekenen dat aardbeivnteelt niet een voordeelige teelt is. Iu dit bericht zien we ook wat het vereenigd op. oproeping van gegadigden voor de functie van veilingmeester, wegens de ontslagname als zoodanig door den heer C. van den Berge, zioh drie sollici tanten hadden aangemeld. Aangezien tot dezen ook behoorde de boekhouder der Vereeniging, de heer M. P. de Wilde, werd het vermoeden ge opperd, dat destijds een besluit ia genomen, waarbij het niet geoorloofd is dat de functies van veilingmeester en boekhouder in ééne hand zouden vereenigd zijn, en dit das eventuëel zou moeten worden ingetrokken. De Secretaris, de heer W. L. Klompe, deelde dienaangaande mede, dat het huishoudelijk reglement zich daartegen niet verzet, terwijl destijds dit geval wel ter sprake is gebracht, maar niet tot eenig besluit, dat een verbod zoude inhouden, heeft geleid. Bij voorbaat achtte de voorzitter eene priocipiëele beslissing over de combineering van beide faucties gewenscht, en met op één na algemeene stemmen verklaarde men zich iu beginsel niet tegen de mogelijke vervulling van beide betrekkingen in ééae haod. I Daarna werd eveneeus met op één na alge meene stemmen als veilingmeester benoemd de heer M. P. de Wilde. Bij de rouJvraa^ informeerde de heer A. J. Praat of het Bestuur notitie had geuomeu van zijne aanvraag oen ontslag aD afslager bij de veiling. De Voorzitter antwoordde hierop bevestigend, bijaldien het ontslag niet wordt ingetrokken. Aangezien de heer Praat daartoe niet bereid bleek, zal zoo spoedig mogelijk in deze vacature door het bestuur worden voorzien. Woensdag is door Zijne Eminentie mon seigneur A. J.Callier, Bisschop van Haarlem, het 11. Vormsel toegedieud aan de communiceereude kinderen der parochiën van Tholen en Oud- Vosiemeer, daarbij geassisteerd duor de pastoors der beide parochiëo en die vau het naburige Halsteren en omstreken. Ter eere van dit hooge Kerkelijk bezoelt wapperde van den toren der parochiekerk en van de woning der parochianen de nationale vlag. Coucert te geveu door bet fanfaregezelschap „Cobcordia" te Tholen op Woensdag lJuli».«. des avonds 8 uur op de muziektent alhier. Progamma. 1. Flandria, pas redoublé Ferd. Verbeek. 2. Catharina, ouverture D. Snoeck. 3. Écho d« F Escaut, marche L. Vermaelen. 4. La Stoïque, mazurka J. Preckher. Pauze 5. Le Val de '1 Amblève, fautai ie D. Brllr- fLmina. 6. Bjuquet de Chrjsanthè ue», concertwals G. Fcremans. 7. Salut au Printemps, pssredoublé, J. KesseL. OUD-VOSSEV1EER. Onder leiding vau drti heer Wiskerke werd Vrijdagavond de eerste vergadering gehouden van de leden en donateura van Oud-Vossemeer's muziekvereeniging. Na de wording der vereeniging eenigszins uitvoerig gereleveerd te hebben, werd door den voorzitter aaugeboden een concept-reglemen', hetwelk bijna ongewijzigd werd aangenomen. Hierna kon de Bestuursverkiezing plaats hebben, waarbij er op gewezen werd, dat de vergadering iu zijn keuze geheel vrij was, alleen, dat twee werkende leden deel moesten uitmaken van dat Bestuur. Daarvoor werdeu gekozen de heeren Hub. Ridderhof eu J. de Klerck. De heer Dubois werd verder als lid aangewezen, krachtens het Reglement, dat" zegt, dat de Directeur daarvan lid moet zijn. Bij de stemming voor de 4 overige leden, deelde de heer Wiskerke mede, dat hij, zooals trouwens bij de oprichting door hem was gezegd, niet in aanmerking wenschte te komen. Hierna werden 15 32725 waartegen zoo'n groot deel der Utrechtsche be volking bezwaar heeft gemaakt. En eindelijk of de minister niet bereid is elke handeling inzake de oprichting der school op te schorten tot na de Kamerverkiezing vau 1 Jali opdat alsdan zal zijn gebleken of het Nederlandsche volk wel begeert uitgaven voor dusdanige doeleinden te verstrekken. De minister heeft daarop geantwoord van de mededeeliog van don Duitschen afgevaardigde keüuis te hebben genomen, terwijl de regeering zouder eenig voorbehoud bereid is toe te treden tot elke internationale regeling, welke op het verdwijnen van zulk een stikgassenoorlog gericht is. Ook wenscht ze zooveel mogelijk te bevor deren dat eene iuternationale conventie tot staud koine in zake een algemeen io te voeren verbod van het ge bruik van chemische strijdmiddelen. Uit overwegingen vau menschelijkheid zoude het evenwel niet toelaatbaar zijn, na te laten zoodanige voorbereidingen te treffen als noodig eijn om onze troepen te beschermen tegenover treden der kweekers vermag. Niet de kooplui die de producenten een voor een alloopeo en den prijs be palen soms 4 5 cent en nog willen ooder de veilingsmarkt zijn hier de baa3 waar de tuinders, vereend zijn, meesier van het terrein. Zyn alle tuinders aangesloten, dan moeien de kooplui, willen ze fruit hebben, daar aankloppen. Van die wijsheid is nog niet elke tuinder op 't eiland Tholen ten volle doordrongen, 't Hangt nog maar van buiten van zyn kauwe kleeren. 't .Verdeel wordt er van jongsaf tr.et de paplepel ingegeven. De eigenlijke voortbrengers, de zwoegers, een matig winstje, de tusschenpersoon 't drie-viervoudige. Ziedaar de praktijk nog van den huldigen dag Ach waren alle tuenschen wijs 1 Ongelukkig is nog niet ieder voortbrenger eeu brokje van Salotno's wij.beid deel achtig geworden. THOLEN, 26 Juni 1925. Maandagmiddag had audertuaal tneene vergadering plaats der Veilingsvereenigiog „Beudracht". Medegedeeld wetdi da', naar «inleiding der eene alge- leden vau de achtereenvolgens aangewezen de heeren G. W. J. de Graaff, l). J. Auipt Gz., E. H. Verhees en B. H. Ridderhof. Door den voorloopigen penningmeester werd verslag uitgebracht omtrent deu toestand der kat. Nadat de heer De Graslf zijn spijt had uit gedrukt, dat de heer Wiskerke niet had gewenscht als voorzitter te blijven fuogeeren, kon hij niet nalaten uarnens de vergadering dank te zeggen, voor wat hij io het belang der vereeniging bij de oprichting had gedaau. Hierna sloot de heer Wiskerke de vergadering ouder opwekking de vereeniging trouw te steuneo. *3T-M AARTENSDIJK. Bij het te Goes gehouden Zangconcours behaalde iu de derde afdeeling de Zaogvereeniging „Vooiuitgar g tij 00. streven" een 3e prijs met 133 punten. Bij deo dienst der dirrcte belastingen tn«. is o.m. geslaagd voor het eiaintn voor adjonctr commies de heer F. A. Bierens te Roosendaal,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1