IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Hoofdpijn 82695 10. 2093 Vrijdag 19 Juni 1925. Een en veertigste jaargang H Firma J. M. C. POT Tholan Hugo de Groot. Dit blid verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco post f 1,65 1" ct- disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëu van 1 tot 4 regelt 75 cents; iedere regel meer 17'/, «at». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. IQ. iR STEMMING. iirgetnMster en Wethouders van Tholen brengen Ipenbare kennis, dat op Wuensdag 1 Juli 1926, ilei morgens acht uur, tol des namiddags vijf uur gebieden de STEMMING ter verkiezing van de van de Tweede Katne- der Staten Generaal. Stemplicht. irinnerd wordt aaD de verplichting, opgelegd by [el 72, tweede lid, der Kieswet, dat ieder, die ms de kiezerslyst bevoegd is tot de keoze mede irken, zich binnen den voor de stemming be en tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht moet eldon bij bet stembureau in het voor hem op iezerilyst aangewezen district, kiezer, die niet voldoet aan zijn stemverplichting, t, tenzij den rechter van eene geldige reden van idering blijkt, gestraft met geldboete van ten ;ste drie gulden. dien tijdens het plegen van de overtreding nog twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere ordeeling van den schuldige wegens gelijke over- iiug onherroepelijk is geworden, of de deswege legde geldboete vrijwillig is betaald, wordi geld- van ten hoogste tien gulden opgelegd. De uitspraak is aan hooger beroep noch cassatie ider worpen. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 het Wetboek van Sirairecht, luidende: Hij die opzettelijk zich voor een ander oitgevende eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven iczing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis van ten hoogste EEN JAAK. Tholen, 18 Juni 1925. 36 gelijk, hetzij groot of kleiu, hetzij machtig of minder machtig. Daar is voor 't oog nog een klein verschil tusschen het beginsel van de Groot en dat van deu Volkenbond. Het eerste acht alleen die oorlog gewettigd, die wordt gevoerd tegen den staatsroisdadiger, den overtreder van het Volken recht. De Volkenbond moet nog nader tot de baldiging van dat beginsel gebracht worden. Nu het dit jaar 300 jaren geleden is, dat bedaart spoedt? do«»r gehroik van een paar Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. 60 ct. voorzitter van het centraal stembureau voor de kiezing van de leden van den Gemeenteraad maakt lend, dat het centraal stembureau een zitting zal iden in hot gemeentehuis op Maandag 29 Juni a.s voormiddags IU/2 «ur, ten einde een candidaat poeiiid te verklaren, die voorkomt op dczellde Iijst, jirvan het lid van den Raad, de heer P. K. Raaij, ontslag heeft genomen, uitvalt. Tholen, 16 Juni 1925. 10 dit wereldberoemde werk van den 20-jarige het licht zag, wordt dit feit in ons land herdacht als eene uatiouaie huldiging. Dit zal geschieden in Augustus in het koor der Nieuwe Kerk te Delft, maar nu reeds is iu Den Haag eene tentoonstelling geopend van alles wat op de Groot betrekking heeft. De opening daarvan heeft plaats gehad door minister de Visser. De eigenlijke huldiging zal eerst later plaats hebben, zooals gezegd, maar de vereeniging voor Volkeubond eu Vrede, die dit grootscbe werk op touw beeft gezet, hoopt daardoor steeds anderen nader te brengen tot haar doel en waartoe zij den steun van ieder, wie dan ook, noodig heeft, door toetreding al* lid, door vorming van plaatselijke alleelingen. Door iets te doen wat de krachten van zelfs den uceest be«chetdeue niet te boven gaat, kan men getuigen, dat men het goede wil in inter nationale richting, dat hij een waar kind is van het land van Grotius. BUITENLAND. DIENSTPLICHT. Bekendmaking van uitspraken inzake vrijstelling. De Burgemeester van Tholen brengt ter algemeeoe inis, dat omtrent aanvragen oin vrijstelling van dienstplicht betreffende de hieronder genoemde rsonen de uitspraken zijn geschied, bij iedets am vermeld. melis van Dalen lichting 1926 broederdienst, rgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Pieter van der Eyk, lichting 1926 broederdienst orgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Jan Jacob Geluk, lichting 1926 broederdienst, orloopig vrijgesteld wegens broederdienst. Adrianus Johannes Key, lichting 1926 broederdienst iorgoed vrygesteld wegens broederdienst. Machiel Marinus de Klerck lichting 1926 broeder- enst, voorgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Comelis van Oeffelen, lichting 1926, broederdienst L( >orgoed vrygesteld wegens broederdienst. Gommert Praat, lichting 1926, broederdienst. orloopig vrijgesteld wegens broederdienst. Johannes Willem Quist lichting 1926 broederdienst, orloopig vrijgesteld wegens broederdienst. «Lambenus Vercouteren lichting 1926 broederdienst, orgoed vrygesteld wegens broederdieest. Uitspraak gedaan door Ged. Staten den 12 Juni 1925 d. 199 3e Afd. Tegen elke uitspraak kan binnen tien dagen nn n dag dezer bekendmaking in beroep worden ekomen. Tholen, 18 Juni 1925. 35 leoi Bij het doorsnuffelen van de historiebladen van ons vaderlaud komt bij het lezen van dien laam onwillekeurig in herinnering de man die d een boekenkist van het slot Loevestein ont- Dapte, waarheen hij uithoofde van zijne politieke godsdienstige overtuiging was verbannen. Maar Hago de Groot had een andere eigen- chap waardoor hij zich eeu ouverwelkbare roem leeft verworven. Hij is de grondvester vau de gedachte van iet moderne Volkenrecht, gelijk we dit in deze lagen zien uitgroeien en ontwikkelen, doorzijn itandaardwerk over het recht van den oorlog en ien vrede. In die verhandeling heeft de Groot den oorlog la rechtsmiddel veroordeeld en zoowel op his— irische, als op moreele en op juridische gronden augetoond, dat in een geschil tusschen twee laten, evenmin ala tusschen twee personen, de racht van het door een van beiden te outwik- eleo geweld beslissend kan en mag zijn. Vóór hem waren er geleerden, die wel alge [meenc maatregelen van moraal in de verhou dingen der volken hadden nagespeurd, maar de Groot legde de grondslag voor de wetenschap vau het volkenrecht, voorspraitend uit gewoonten en gebruiken. In den Boni der Volken ligt de oorspronke lijke gedachte vaa Hugo de Groot's schepping: recht boven macht. In dien Bond zijn voorloopig oog theoretisch, straks pruetieeh, alle staten De Kabinetscrisis in België die men opgelost waande, is weer Js mislukt te beschouwen. De heer Poullet had reeds een Katholiek-Socialistisch ministerie gefi.imcerd, nadat men zich had neergelegd bij het premierschap door eeu Katholiek waar te nemen, of hij ziet van de finale opdracht af. Het Katholieke blok kon zich evenwel niet unaniem met zulk eene regeeriug verteuigen en lokte eene stemming uit over de vraag of het zijn vertrouwen in Poullet handhaafde. De stemmen van Senaat en Kamer wees één stem meer aan voor het vertrouwen in den kabinetsformeerder, doch er waren behalve zes onthoudingen ook zes leden absent, zoodat die ééne stem eeu te zwakke meerderheid werd geacht on de regeering te aanvaarden. De democratische groep in de Katholieke partij drong er sterk op dat Poullet zou volharden bij de verdere vorming, tnaar bet heeft niet mogen gelukken, daar hij reeds den koning had verzocht hem van de opdracht te onthtffeu. De Koning heeft de drie ministers van staat Van der Viivere, Masson eu VauderVelde ge raadpleegd, onderscheidelijk behoorende tot de Katholieke, liberale en Socialistische partij, zij zijn door den Koning in gehoor ontvangen, die e.r den nadruk legde op de noodzakelijkheid der vorming van eene regeering, opdat het land voor verder nadeel behoed worde. Men heeft nu getracht een kabinet te vormen uit de drie partijen hetgeen thans inderdaad is gelokt. In Duitecbland is men bezig een geheel uieuwe lariefwet te ontwerpen, in hoofdzaak voor den invoer uit Nederland. Machines en werktuigen uit Nederland worden in Duitschland stelselmatig geweerd, ondanks dat de Daitsche artikelen in iris land vrij en en frank mogen worden ingevoerd. Het zal dus zaak zijn voor oDze regeering Duitschland te verstaan te geven dat als men onze uijverheids- producten den toegang weigert of deze dermate belast dat de invoer ervau door bezwaard wordt wij hetzelfde zullen doen. In China blijft het een ware chaos. Terwijl het in Kanton, dat duor de rooie troepeo was ingenomen, aanvankelijk rustig was, is op het onverwachts eeu bloedbad uitgebroken waarbij de achtergebleven regeringstroepen het mikpunt der wraak van do bevolking waren over de militaire overheersching van de 1 »atste jaren. Er moeten bij de achtervolging van de vluchtende soldaten een zevenhonderd op de wreedste wijze mishandeld en vermoord zijn. Een Chineeech officier werd aan een telegraaf paal gekraisigd. Men moest hulpeloos toez'en hoe vele soldaten geslageu en gesteer.igd eu daarna lafhartig verdroukeu werden, doordat ze met bamboestokken telkens ondergedompeld werden of met steenen naar het hoofd werdeu geworpen. THOLEN, 19 Juni 1925. „Concordia". Dinsdagavond hield het fanfaregezelschap „Concordia" eene feestelijke bijeenkomst t«r herdenking vau zjn 40-jarig beslaan. De voorzitter, do heer W. Moelker, riep den aanwezigen een hartelijk welkom toe en wees op het heugelijk feit dat aanleiding was tot dit samenzijn en verheugde zich over dm vooruitgang waarop „Concordia" thans kon bogen, dank zij de meerdere belangstelling die men voor hem toont, dank ook de ijver en toewijding die do energieke directeur, de heer Verswijveren, en de werkende leden aan den dag leggen en het corps een plaats hebben bezorgd in de rij der zuster verenigingen. Hij hoopte dat het goede succes, hoe langer hos meer verkregen, een spoorslag zonde zijn om op den ingeslagen «eg voort te gaan eu den goeden naam nog hooger op te voeren. Medegedeeld werd dat jhr. en mevr. Van Vredeuborch verhinderd wareu deze avond bij te wonen, doch niettemin niet konden nalaten hunne gelukwenschen met het jubileum aan te bieden. Ook de heer H. Comelis>e, lid van deu G meenteraad kon deze eereavond niet bijwonen, evenwel wenschte hij de jubilerende vereenigitig alle succes toe. De heer Huvers als voorzitter van een gevormd comité uit de burgerij om Concordia een feest gave te kunnen aanbieden, g*f ten kort overzicht van het ontstaan van deze feestgave. Men zal zich kunnen herinneren, dat op 5 Augustus, bij gelegenheid van bet kon. bezoek een praalwagen door de gemeente reed, waarop op verschillende instrumenten muziek werd gemaakt, terwij! eeuige joDge dames ur.el open schalen de burgerij in de gelegenheid stelden om van hu tie offervaardig beid te don» blijken om Concordia met haar 40-jarig jubileum etn geschenk in couvert te kunnen aanbieden. Het initiatief van den heer Smits, vond spon taan ingang bij zijne medewerkenden, «aarvan het streven ren groot succes kon boeken. Maar zij vonden dat het niet op hun weg lag om dit geschenk aan te bieden. Zij vonden echter eenige personen bereid om als comité op te treden, dat deze aanbieding op zich zoa nemen. De totst.ud- komiog is evenwel weer al zoo langen tijd geleden, dat zoowel door vertrek, als door andere om standigheden het getal leden is geslonken tot drie. Toch wilde het zich gaarne van de opgt- nomen taak kwijten en bood onder aanbieding zijuer geluk wenscheu den voorzitter in verzegeld couvert een bedrag van zeventig gulden aan, onder beding dat dit uitsluitend b-siemd zou worden voor den aankoop van instrumenten en mitsdieu zal wordeu gestort iu het inslruroentec- foiids. Het houden van een feesirede lag niet op den weg van dit comité, dat bovendien niet is gekend in de leiding van dezen feestavond, hetgeen echter n et als aanmerking is bedoeld. Intusscheu wen»chte het comi Concordia van harte geluk met zijn feest en hoopte dat straks als het zijn gouden ju ileuin mocht ge denken, zij dit onder nug gunstiger omstandig heden zoude noen. De heer Moelker dankte den heer Huvers hartelijk voor zijne wel iieeneode woor len en het comité voor de tatk die het op zich ge nomen had. Aan de voorwaarde hij het over handigen der feestgave zal stiptelijk worde voldaan. Dat dit comité niet zou gekend zijn in de organisatie van dezen avond is uiet eene miskenning van zijn gewaardeerde!» arbeid, maar meer de. Vergetelheid van het bestaan, dat door den gernimeu tijd reeds eenigj-zins vervaagd «as en zeker wel als excuus zal kunnen aangemerkt orden. Het actieve deel dezer commissie, onder lei ding van den heer Smits, verdient alle holde voor haar waardeering-wekkende werkzaamheid, waarvan de dames-afdeeling een bijzoudere acti viteit aan deu dag legde en uiet weinig heeft bijgedragen tot het succes van dien dig. lutusschen risp hij een hartelijk welkom tot deu Burgemeester, die door zijne aanwezigheid een blijk van belangstelling gaf iu dr.ze ver- eeuiging en tevens toonde niet eenzijdig te regeeren. Daarop werd door den secretaris, de heer G. Amsing Jr., een aaneeugeschikcld overzicht gegeven van de lotgevallen der vereenigiug eu waaruit bleek dat zij haar ontstaan te dauken had aan de muzikale opluistering van een bur- gemeesterfeest door Aoceleraodo van St-Annaland. Toen werd 7.oo3eer de behoefte gevoeld aan het bezit van een eigen corps dat een geze.Uchap werd opgericht, oorspronkelijk met 27 werkende leden onder leiding van den heer Verswijveren, de vader v&u deu tegenwoordigen directeur, en ouder het bestuur van de heeren Iz. van Gorsel als Voorzitter en P. Laban als secretaris A. J. Croïn, penningmeester, C. A. van der Burgbt vica-Voorzitter en F. J. den Ouden als Com missaris. Tal van wisselingen en uitbreidingen heeft dit oudergaan en teleurstellingen ziju het evenmiu bespaard gebleven. Op verschillende plaatsen in de omgeving heeft het zijne medewerking vtrleend bij feestelijk heden, terwijl hel aan tal vao festivals heeft deelgenomen, getuige het enorme aantal her inneringsmedailles waarmede het prachtvolle vaa >del is getooid. De Voorzitter beklom daarop het podium om het oudste werkend lid de heer J. van den Broek, die reeds van de oprichting deel van de vereeniging uitmaakt en als 'l ware met Con cordia is vereenzelvigd, hartelijk gelnk te wenscheu met dit heugelijk feit, waarin het bestuur en leden gereede aanleiding halden gevonden om hem eene herinnering aan te bieden in deu vorm van een zilveren horloge met incriptie. Hy hoopte dat hij tot in lengte van dagen van dit uurwerk gebruik zou kunnen maken. De heer J. van den Broek daukle hartelijk voor dit blijk van waardeering en verklaarde de vereeniging nimmer te zullen verlaten. De fanfare bezegelde deze korte krachtige bewoordingen als uiting van een standvastige, roet eeu luid „lang leve hij De burgemeester, uir. Vac der Hoeven, ziet iu een breed ontplooiend v»Teenigingsleven een krachtige steun voor het gemeentelijk leven. Niet het minst kan dit getuigd worden van eeu fanfarrcorp4, dat bij tal van gelei-eu lieden onmis kenbaar zijne gewaardeerde roedewerking verleent. Dat dit nu reeds 46 jaren bestaan heeft, is e-n reden vau blijdschap, waarmede hij het gezelschap van harte geluk «ensch», in de hoop dat het op den ingeslagen weg inag voortgaan. L)e hetr J. Waverijn complimenteerde de jubileerende vereenigitig als vertegenwoordiger der Maai-chappij tot Nut van 't Algemeen. 11 ij legde, de nadruk op de beteekenis van de muziek op 's meosche7i geest individueel, en op den gunstige» invloed die van muziek in het alge meen uitgaa'. Aangezien dit tevens is een uit vloeisel van het program dier maatschappij zijnde hel Nut vau het algemeen, :i?l hel op den weg van het Departement om dt-se vereeniging te steunen en kan zij er van verzekerd zijn, dat zij steeds op die medewerking en tot hetzelfde bedrag kan rekenen. De voorzitter bracht hartelijk dank voor de welwillende woorden en de sympathieke houding van den burgemeester, die blijk geeft geheel met de burgerij te willen meelever1. De hoop is zelfs verlevendigd dat als de vereeniging eeu aanvraag zou doen om een verhoogd subsidie, althans bij deu voorzitter een gewillig oor zou vinden Maar ook het Departement van het Nut verdient gio »te waardeering voor de steun dieu zoo roildelijk wordt verleend en ouverkort zal blijven bestaan. De heer Am«iug compliteerde den Voorzitter namens de vereenigir.g. Middelerwijl had de pyunastiekvereeuigitig yOivmpia" die in ruimen getale vertegeuwo >r- digd wa#, de attentie om „Concordia" met zijn jubileum, geluk te wenscheu en bood den vo r zitter een bij monde van iuej. Cat'n. Labau over handig 1 fraai bloemstuk aan, dat met wa.-r- deering werd aanvaard. Daarop volgden een viertal muzieknuroine die met bijzondere en groote acuratesse en t e- wijding werden uitgevoerd. Maar behalve aan het beoefenen van moziek wijden enkele leden zich op aan rhetorica, wa r- van zy in een tweetal blijspelletjes getuige- is aflegden en naar den aard van hun aanleg de lachspieren der toeschouwers iu beweging brachten. Aan het eind van het officiële programma dankte de Voorzitter allen die hadden mede gewerkt tot liet welslagen van dezen avond en sprak de beste wenschen uit voor den verderen bl ei vau Concordia ouder leiding vau den eaergieken directeur, de heer J. Verswijveren. Het officiëuse slot vau dezeo avond werd gevormd door een i ff«r aan Terpsichore waar toe de gelegenheid roet een uur was verlengd, welke roededeeling roet groot enthoasiasme wi rJ begroet. De verschillende nummers werden weder afge wisseld door het orkest van „Rethorica", ri»t zich weder onuitputlelyk betoonde iu t:#ü prestaties. Concordia kan tevreden zijn over de w'jze waarop zijn jubileum is herdacht en ook o er het feit dat hij gedragen wordt door veler sympathie, Bij Openbaar Optreden Gewichtige Besprekingen en Examens behoeden Mijnhardt's Zenuwtabletten voor Innerlijke t.'pwiuding eu Angstgevoel; ze maken Buctig Kalm en houden uw Geest Helder. Prijs 75 ct. Bij Apotb, en Drogisten. 303 8 82697 Onbestelbare brieven eu briefkaarten, vau welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brieven). J. C. Dalroeijer, A otterdam. Nota. Aanbevolen wordt om het adrta van afzender op de stukken Ie vermelden, opdat deze bij onbtstolbaarheid kunnen worde» terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per p si ie verzeiideu stukkeu steeds van eeu volle-ig adres - straatnaam eu huisnummer - te voorzu».

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1