IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Kincte zaa096 Vrijdag 5 Juni 1925. Een en veertigste jaargang OK'Eerste Blad. Firma J. M. C. POT - Tholen Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Wijs Ibü: Thole*las uit te ,tcken' 6<!i= ire aal: dW bi GEMEENTERAAD. Als Uw zich bezeerd hebben H Mijnhardt's Hoofdpijntabletten stilten spoedig de ergste hoofdpijn Groene Kruis. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ,'t kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad 1 1,376, franco 1,6 rijg 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents j iedere regel meer 17'/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. PUBLICATIËN. «neester van Tholen noodigt de ingezetenen Iegenheid van het bezoek van den Heer der Koningin in deze Provincie op LevOFj, ten blijke van ingenomenheid met dat .den 5 Juni 1925. 7 BUITENLAND. wal| ing die een onmiskenbaar goed functioneerende barometer is, is den Franichen niet lig. Want alweder is de franc in dalende aan ei wel in tulk eene mate dat ze ttheid verwekte. rtrouwen in het binnen- en het buitenland ten tyd niet grooter op geworden is, >eD» ^n der oorzaken gelden, en dan denkt men aaDd^rig aan de expeditie in Marokko, die een onstig verloop heelt en van de schatkist IjKinrj^ scbattdn eischt. Maar ook een andere kt daartoe mede. jk heeft groote behoefte aan boitenlandsch ■ondanks is de invoer door de handelaren gesteld in afwachting van lagere prijzen. dq wel iets teruggeloopeu maar in plaats ijging van den franc ging hy in dalende lodat feitelijk het graan duurder werd. en nog den aankoop van granen hebben Istellen, maar het eind van deze maand #1 lage invoerrechten .voor granen plaats ^Mnpr betrekkelijk hooge, zoodat uitstel niet is en de storing van het vertrouwen Kniddel op een zeer ongunstig tydstipkomt. iëele plannen der nieuwe regeering ont- )t publiek eerder verzetdan welwillendheid erp dat thans bij do Kamer is ingediend [fluitend om de begrooting in evenwicht te De verdere te nemen maatregelen hebben a-Bitv asten vorm en hetgeen er van vernomen ifnt niet bemoedigend, trluidde 't dat alle bons van de nationale ng en schatkistbiljetten op korten termyn Worden ingewisseld tegen bankbiljetten, |een totaal bedrag aan wettelyk circulatie- iude komen vast te staan. Voor zulk een is wel iets te zeggen omdat men dan een sou krygen over het totale bedrag dat aan tien werkelijk in omloop wa9, maar dan er ook van verzekerd moeten zynT dat alleen ^schatkistbiljetten ingewisseld werden en de ook geen verdere obligatiën op korten p ou uitgeven. Maar het is zeer twijfelachtig. et gebeuren zal om het opnemen van nieuwe er door te kunnen bevorderen. ■torbaat is zoo'n scherpe tegenstand gerezen, plan niet verder zal komen dan tot een lilm, twer mder uitgelekt voorstel om tijdelijk twee francs aan bankbiljetten uit te geven ten- ermede de binnenkort vervallende vlottende le kannen aflossen zal bezwaarlyk ten uit- ~nanen worden gebracht want het Fransche """wordt hoe langer zoo meer afkeerig er van ld in Fransche rente te steken, en werkt «cllijk mee om den franc des te dieper te ontvangen, terwijl de daaraan verbonden voorwaarden worden aanvaard. c. proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger waarbij aanwezig bleek 1 7638.05>/2. d. De bij de Ned. Bank voor Nederl. gemeenten aangegane 6% leening kan niet geconverteerd worden. e. Ter bevordering van de verrekening tusschen het Rijk en de gemeenten zal met de Bank voor Ned. gemeenten eene rekening-courant worden geopend tot een maximum van f5000. De rente van het debet-saldo bedraagt 41/, en dat van het credit-saldo 2'/2 hetgeen den heer 8AARTENSDIJK, 29 Mei, voorrn. letter de heer J. Polderman, burg. snwoordig alle leden en de secretaris, i lezing en goedkeuring der notulen iBvorige zitting, komt het eerst in mming het voorstel-Quakkelaar om Öedenzaal van het gemeentehuis ter Iking te stellen van de muziek- en ^sreeniging voor hunne oefeningen, "rdt verworpen met 5 tegen2stem- derheeren Vroegop en Quakkelaar. er Koopman merkt op, dat in het Ier openbare school behalve de school nu ook de Knapen- en de r Dgsvereeniging vergaderen, terwijl doeling was om dat lokaal enkel des fis aan de Zondagsschool te geven, peer Kloet zegt dat dit tijdelijk was. neer Hage zegt dat het de bedoeling -t verzoek is om in de Bewaarschool IJjïien oefenen. ;0\vordt verworpen met 4 tegen 3 apn, die der heeren Hage, Vroegop tr nu blijkt dat men weer zonder dokaal zit en men meent dat de be- 1 der stemming niet begrepen is, ij ingetrokken en thans met 5 tegen men, die der heeren Koopman en het verzoek ingewilligd. 'omen zijn: n schrijven van de leden der com- tot wering van schoolverzuim, dat inne herbenoeming aannemen id. van het bestuur der Coöp. Elec- ie Centrale, dat het besluit tot het ^iten van eene bijdrage met dank is gebruik dan dadelijk 30 ct 498 19 32668 Koopman aanleiding geeft tot deopmerking, dat dit weinig is. De heer Kloet zegt dat dit verschil van 2% bij Banken regel is. 1. Het reeds bekende schrijven van den fung. directeur der N. V. Spoorweg Mij. West BrabantTholen wordt door Burg. en Wetb. voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen. De heer Hage ziet in het adres eene herleving dei' spoorwegplannen en hoewel hij voorstander van het spoorpian is, zou hij toch liever het destijds genomen besluit zien ingetrokken, omdat het blijkbaar niet levensvatbaar zal zijn, daar de omstandig heden zoo aanzienlijk gewijzigd zijn, als gevolg van het autobus-verkeer. De praktijk wijst er reeds op, dat dit nieuwe middel een geduchte concurrent is. Hij is ook eenigszins bevreesd, dat de brugplannen onder dit plan zouden kunnen lijden. Laat de geschiedenis der water leiding een voldoende les zijn dat we ons niet aan het spoorweg-plan binden. Met algemeene stemmen wordt dienover eenkomstig besloten. g. Naar aanleiding van het verzoek van L. Jansen tot het huren eener gemeente woning, wordt deze onder aan de lijst der gegadigden geplaatst. h. Het verzoek van C. Moelker om tusschen zijn erf en dat der gemeente aan de Westvest voor rekening der ge meente eene schutting te plaatsen wordt ingewilligd. De heer Koopman wijst in dit verband op de noodzakelijkheid der vernieuwing van de heining tegenover de woning van den heer Quakkelaar, waaraan zal worden voldaan. Tevens komt hierbij ter sprake de on dragelijke last die men- heeft van de gemeentelijke bergplaats voor mest. Men erkent dat het inderdaad geen goede toestand is, doch voor 't oogenblik weet men geen andere plaats. Men zal intusschen zijn gedachten eens laten gaan. i. De pensioensgrondslag voor den ge meente-opzichter B. J. van Oost wordt bepaald vanaf 1 Jan. 1913 op f 120, en vanaf 1 Jan. 1918 op f388, die van den ambtenaar ter Secretarie J. van Nieuwen- huijzen wordt bepaald te z|jn ingegaan 1 Jan. 1913. j. Verzoek van het hoofd der School A. F. Rosendaal om de huurwaarde zijner woning in verband met de vermindering zijner jaarwedde te brengen van f360 of f300. De heer Koopman kan daaraan zijne goedkeuring niet hechten. Verschillende menschen die in dure ge meentewoningen zitten kunnen de huur ook niet verminderd krijgen hoewel hunne inkomens, waarop die huur is gebaseerd, aanzienlijk zijn verminderd. De heer Quakkelaar meent gelezen te hebben, dat een toeslag wordt gegeven op de huren. De heer Vroegop is er volstrekt niet tegen dat de huur voor den heer Rosendaal verminderd wordt, te minder omdat hij een goed hoofd is, maar ook tal van andere huren zouden we moeten verlagen. De heer Kloet zegt, dat de goede hoe danigheid van den heer Rosendaal hierbij niet op den voorgrond mag komen. Het verzoek wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Vroegop, Groenewege en Kloet. k, Verzoek van het onderwijzend per soneel om hun salaris te doen uitbetalen op den laatsten dag der maand en bij vacantie op den laatsten dag die daaraan voorafgaat. De voorzitter zegt dat daartegen geen bezwaar zou zijn als de gemeente zelf de uitbetaling deed. Thans doet het Rijk zulks en zou dus de gemeente voorschieten. Zou zich onverhoopt iets voordoen, dan was de gemeente aansprakelijk. Uit dien hoofde vindt men het beter zich aan de wettelijke regeling te houden, terwijl den gemeente-ontvanger zal worden verzocht om de bedragen in de beide groote vacanties op te zenden. 1. Het ontwerp der nieuwe verkeers- verordening wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Koopman klaagt er over, dat er zeer hard binnen de kom der gemeente gereden wordt. De voorzitter zal dit beteugelen. De heer Vroegop wijst op het bezwaar dat over de grint over de markt gereden wordt. Aan anderen is het verboden en als het nat weer is gaat alles stuk. Men is het hiermede unaniem eens en stelt dit verbod vast. m. Op de rekening Oan de Gezondheids commissie maakt de heer Koopman eene opmerking over de hooge reis- en verblijf kosten a 1 190.28. De heer Hage vraagt of het niet mogelijk is om de bijdrage van 5 cent per inwoner terug te brengen tot 4 cent. De voorzitter antwoordt dat dit niet gaat omdat het wettelijk is vastgesteld. De rekening en begrooting wordt goed gekeurd met eene bijdrage van f 139.75 voor deze gemeente. Ii. Het ontwerp van liet kohier honden belasting telt 78 belastingschuldigen. De heer Quakkelaar zou maar liever de verordening afschaffen want als er enkelen zijn die niet betalen zonder vervolgd te worden, zullen er meerderen volger, en zal de een zich achter de ander verschui len, bovendien is f5 voor een hond nog al veel. De heer Vroegop meent dat men toch meestal een hond houdt voor het onge dierte en vindt het' daarom niet logisch dat men daarvoor zooveel moet betalen. De heer Quakkelaar stelt voor de belas ting af te schaffen, hetgeen de vergadering verwerpt met 6 tegen 1 stem, die van den voorsteller. De heer Vroegop stelt voor, de aanslag terug te brengen van f 5 op f2.50 per hond. Üok dit wordt verworpen met 4 tegen 3 st. die der hh. Priem, Quakkelaar en Vroegop. Ten slotte wordt het kohier vastgesteld met 6 tegen l stom, die van den heer Quakkelaar. III. Ingevolge de besprekingen in de vorige zitting stellen Burg. en Weth. voor in de openbare school ten dienste van het personeel een W. C. te plaatsen. De geraamde kosten zijn van dien aard, dat wettelijk eene openbare aanbesteding moet plaats hebben. De heer Quakkelaar verklaart zich tegen de plaatsing. De besteding zal thans plaats hebben onder nadere goedkeuring van den Raad. Tevens zullen twee lokalen worden ge verfd en prijs worden gevraagd van het restaureeren van den schoolgang met vloertegels. De heer Vroegop vraagt zijne woning van binnen te doen schilderen, waarop in geen tien jaar een verlkwast is gezet. Door Burg. en Wetb. zal de noodzake lijkheid worden beoordeeld om meer wo ningen te doen verven, en dan groepsge wijze van ongeveer 10 stuks. Het maaien van het gras op de begraaf plaats waarover men in het algemeen zeer tevreden is, wordt blijvend opgedragen aan A. N. van Hemert tegen de som van f 15 per keer. De voorzitter zegt ten slotte dat ditmaal de poging tot aankoop van keien voor de gemeente is mislukt. Na eenige besprekingen, waaruit blijkt dat men toch gaarne de noodzakelijke verbeteringen wil aanbrengen, wordt be sloten 30.000 stuks keien a f 120 per 1000 stuks aan te koopen, waartoe eene geld- leening van ten hoogste f 4000 zal worden aangegaan af te lossen in 4 jaren. Daarna wordt de zitting gesloten. THOLEN, 5 Juni 1925. Aan het eind der vergadering van de veiling»- veroenigiug „De Eendracht", die door afwezigheid van den voorzitter den heer C. H. A. Stoutjeedijk, niet door deze maar door deu heer J. M. Wage- maker werd gepresideerd, werd eene nadere mededeeling gedaan in verbaDd met het opge worpen denkbeeld om aan de leden een verplichte veiling op te leggen. Het beslnnr had in een zijner bijeenkomsten over dit punt van gedachten gewisseld omdat het overtuigd is, dat deszelfs leden te dier zake inderdaad in hunne verplichtingen te kort schieten. Daaraan liggen persoonlijke redenen ten grondslag, die niet nader behoeven te worden ontvouwd. Maar nn willen alle bestuursleden zich ver binden alles wat ze prodneeeren en voor de veiling in aanmerking komt, ook over de veiling te laten gaan. Maar «at wil nn het geval Dat juist het medelid, dal steeds tegenover zijne medeleden te dier zake in oppositie is geweest uit hoofde van die niet-levering, zich thans juist niet wil verbinden. Genoemd lid verklaarde integendeel alles te willen leveren behalve vroege aardappelen en kool, daar de verbouw hier Dog niet van dien aard is, dat daarvoor vreemde kooplui herwaarts komen. Eerst als men 8 a 9 wagons aan de veiliug kan brengen dac ia 't de moeite waard dat een koopman komt, maar voor een 400 kilo gaat dat niet. En daarom wil hij zich niet verbinden die producten ter vailiug te breogen, omdat hij te voren weel dat ze den marktprijs niet knonen opbrengen, overigens gaat hij al zijn fruitover de veiling veilen. Hiertegen werd aangevoerd, dat eene mislukking van den ve'rkoop veeltijds het gevolg was vau een voorafhepaalde prijs waarvan niet mocht worden afgeweken. De voorzitter deelde nog mede, dat bij eene mislukking van eene veiling die niet aan den leverancier kau geweten worden, de veiliugs- vereeuiging ais zoodanig elders zou laten veilen. Een der leden bood aan te trachten een paar dnizend mud ajuin te laten veilen. Mogelijk werkt dit animeereod ook op anderen die dan ook zullen laten veilen en daardoor do ver- eenigiug in plaats van naar beneden drukken, naar boven heffen. Onder zulke goede voornemens, wiarvan men goeie verwachtingen heeft, werd de vergaderihg gesloten. Prijs 60ct. Bij Apoth.en Drogisten. 501 14 32669 Dinsdag hield de Provinciale Zeeowsche Ver- eeniging «Het Groene. Kruis' hare affemeeie jaarvergadering in het hotel Juliana te Zterikzee. Vertegenwoordigd wareo 25 afdeelingen, terwijl buitendien verschillende leden door hunne tegei- woordigheid blijk van belangsitlling gaven, waaronder de aanwezigheid van den heer A. van der Weijde als lid vau Ged. Staten zeet op prijs werd gesteld. Te elf are werd de vergadering geopend door den algomeeuen voorzitter dr. C. E. Plugge van Souburg, die aan de hand van een brochure van ir. van der Bregghen een causerie hield over de hygiëne op het platteland, waaraan wel wat ia tegemoet gekomen ioor een verscherpt bouw en woningtoezicht, maar waarbij toch nog heel wat tekortkomingen vallen op te merken ten aanzien der bestrijding van de tshercnloss, waar van de verontreinigde toestand door dan slechten afvoer van afvalstoffen eene geduchte vijand van de hygiëue i«, zssar als middel in het kamp der bestrijding is de waterleiding een goede bond genoot. Io Zuid-SsEcland is ze al geruimen tijd, in Tholen profiteert toet er ook reeds van, terwijl de hoop werd uitgesproken, dat ook Schouwen- Duivelaud binnen afzienbaceu tijd de regenrijke werking -er van moge geodeten. Hij sprak den weiiscb nvt, dat de beraadslagingen en de be sluiten die deze vergadering zoude nemen, ten goede zouden komen aan het belang dat deze vereeni^ing voorstaat. Aan bet aitgebraoht jaarverslag is outleend dat het aantal afdeelingen (51) stationair bleef. De vereetiiging had zich voorts ook bewogeo in de richting van de kinderhyg ëne en werden de eerste stappen gedaan tol bestrijding van de zuigelingensterfte in onze provincie. De rekening-over 1924 die met een nadeelig saldo vao^j f 3.61.22 sloot, «erd overeenkomstig het voorstel vau de afdeeling Ellewontzdijk, die

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1