IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT 2095 Vrijdag 29 Mei 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. Hoofdpijn Firma J. M. C. POT - Tholen >0- 8 Jfelc' LRf* zoi ÖDit blad rerachijnt eiken Vrijdagavond. Jji per kwartaal ƒ0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco iMt 11,66 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. t/»n scheid en zonder aanzien des persoons en onver- biddellijke belastinghelfing op weelde. BUITENLAND. 1-8,7 Belgische kabinet-Vandevijrere is zoo goed i de geboorte gebleveD. Met groote moeite agetteld, is het reeds bij zijn eerste ver- liag in de Kamer van bet tooneel verdwenen, i heer Mal, de welbekende burgemeester van diende na de aflegging der regeerings- og eene motie van wantrouwen, die met 20 stemmen meerderheid werd aaogenomen ter het lot vau het kabinet besliste, waarbij HC te kennen gaf geen voldoende vertrouwen beuken om er mede in zee te gaan. Na i van de Kamerzitting is een Kab netsraad 5d, waarin na eenige beraadslaging de ontslag- age van alle ministers werd onderteekend, wVdoor Vandevijvere aan den Koning is fcjJhdigd. r tWliberale Kamerleden, die eveneens eene Idrige vergadering hielden, wenschen een -parlementair kabinet, dat uitsluitend de ode zaken yau administratieveu aard zal o, en voor het geval dit plan niet mocht n. bereid zijn medewerking te verleenen aan diei regeering die uit de drie groote Kamer- es katholieken, liberalen en socialisten zal eo gevormd. i Koning heeft aan Max de samenstelling jen kabinet opgedragen. De poging om een -Parlementair kabinet te vormen is mislukt, moeilijkbeden voor Frankrijk hoopen zich talUeudat de begrootiug en de bionen- ie fioanc ëele aangelegenheden groote zor- r de regeering baren, maar nu komen ien de buiteulaudsche schuldeischers op- Alhoewel niet geheel onvoorbereid komt ooverwacht Amerika met den wensch Ien dag dat gerekeud wordt op eenige iog vau de sommen die het aan Frankrijk geleend. In elk geval stelt men prijs op geiing dier vorderingen. Al zijn dergelijke en ook tot verschillende andere stalen en al moge dat eenigaeina eene vei lde omstandigheid zijn, de hoofdzaak is, in de eerste plaats Frankrijk is bedoeld. F8! heeft behalve het grootste aandeel in de L H aan de Vereenigde Staten, de eer het |t[ belangrijke land van Europa te zijn zoowel jonomisch als in militair opzicht. De militaire ie komt allereerst in aanmerking, omdat het lijn ideële en kostbare instandhouding rusting tegelijkertijd zijne buitenlandsche n verwaarloosd. eenige afbetaling dier vorderingen zal in sten tijd wel niets komen, daar de binnen- e toestand dringend eischt dat hier eerst p zaken wordt gesteld. Maar met de lelgiug aan Amerika behoort ook die aan Iyijjjpnd gepaard te gaan. Als dus Fraukrijk «Cregeling treft met de Vereenigde Staten, Britsche ongetwijfeld de eisch stellen, dat Sam geen bevoorrechte positie zal innemen, lijk is dat geenszins te noemeD, want nd delgt zijn schulden aan Amerika onder idigheden die voor hem gunstiger zouden •Is hij zelf niet ter wille van Frankrijk lillende voordeden had opgeofferd, rai men onwillekeurig in het middelpunt van OTiinternatiooale financiëele chaos staat,Iaat zich ||!jglaan. Caillaux moet voornemens zijn in den naar Washington te gaan, om de moeilijke ^'irhandelingeu zelf te voeren. Mocht dit plan uitvoering kunnen komen, dan zal hii oo- aan? een Bis.dienen om den binnenlandschen toestand te Priehteo als om voor de buitenlandsche schuld gn soort fonds te vormen tot delgiDg daarvan n i-aillaux heeft aan de Kamer de noodzakelijk* Uiteengezet van eeo volkomeoe en doel* -8Nde sluiting der begrootiug. Het te dekken OÉjft van 4 miljard franc wil hij Diet halen ^Jgflferbooging van de indirecte belastingen ■f^wil het herstel zoeken in eene verbetering de verdeeling van den belastingdruk. De masten belasting stelt hij voor te verhoogen :e brengen op 10 procent van het inkomen arbeid verkregen, 15 op gemengde inkomens 20 op inkomens van kapitaal. Jaarwedden minder dan 20.000 fraucs zullen aan geen •lingverhoogiog worden onderworpen, oorts vraagt hg de medewerking van het a land, door de schatkistbiljetten op korten »ijn en de biljetten der nationale verdediging, loot inwisseling in aanmerking koineo, te lieuwen, opdat dejeitgebreide betalingen, die is moeten geschieden, niet door terugbetalin- dier biljetten behoeven te worden onderbroken, lij zoodanige medewerking zal het mogelijk tot herziening en herstel vau de fiuanciën komen, onder toepassiug van groote vlijt, sebtzame spaarzaamheid, veelvuldige heffingen, Pjfe belasting op alle iukotnens zoDder onder een door de zon Verschroeide Huid, 5chrijnen en Smetten,verzacht deneest men met Bij Apoth.en Drogisten 507 10 32653 Prettig gaat het ook iu Marokko niet. Het is den Franschen oud-minister Malvy gelukt Spanje aan de zijde der Fransche strijd krachten in Marokko te krijgeo. Het gaat hen blijkbaar niet zoo voor den wind als de commu niqué^ vaak zoudeB doen gelooven. De ontruiming van een aantal posten heeft een eigenaardigen indruk gemaakt, die nog niet is opgeheven na de verklaring die er van ge geven is, dat namelijk die posteu toch aleed9 in 8taat van beleg waren en slechts moeite opleverden doordat men ze vau alle behoeften moest voorzien. Heel aannemelijk klinkt die vergoelijking niet, evenmin als de gaDg van zaken in Marokko een gunstige indruk maakt, waarvan men meent te mogen veronderstellen, dat de Franschen een harde noot zullen te kraken hebben alvorens de Kabylen onderworpen Men blijkt ook wel wat licht te deuken zijn. 6UW ilijk] aberl ful feld van de gelegenheid gebruik makeo n nieowe leening te sloiten, die zoowel dat Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17vent». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. over den strijd. De Spanjaarden beweerden de Kabylen ovtr niet meer dan 20.000 man beschikken, maar het feit is niet te weerspreken drt de Spanjaarden het met 150.000 man legen hen aflegden. De Franschen schatten hunne macht op een 50.000 man, ongerekend de losse vechtkrachter. Van de hulpmiddelen wordt even wel znlk een gebrekkig gebruik gemaakt, dat de aanwezigheid van Europeesche leiders niet groot kan eijo. De gebruikte wapens zijn meest afkomstig vau de Spaansche capitulaties en de Franschen worden iu hoofdzaak bestookt met Mausers en Fransche legergeweren. De Franschen passen voor het oogenblik de taktiek van af wachten toe. Met het oog op de financiën kan deze geduldproef echter niet lang duren immers dat zou zeer kostbaar worden, terwijl de Fran sche geldmiddelen geen enkele aderlating kunneu gedoogen. Ouza naburen zullen weldra in een grooten binnenlandschen strijd gewikkeld zijn. De regeering heeft namelijk een ontwerp ingediend tot herziening van de tariefwetgeviog, waardoor Duitschlaüd vrijwel geheel onder bescherming gal komen te staan. De landbouw zal eeoe bijzondere protectie genieten, waarvan het graan het leeuwendeel zal krijgen. Dat daarvan verhoogde broodprijzen te verwachten zijn, is onafwijsbaar. De regeering beseft dit teu volle en wil, om de pil eenigszins te vergulden, een overgangsbepaling tot 31 Juli 1926. Maar ook aardappelen, vee en vleesch zullen hoog worden belast, zoodat de prijzen der levens middelen aanzienlijk zullen stijgeD. Het Duit9che betaalmiddel zal hierdoor welis waar een belangrijke rugsteun krijgen, maar de gevaren van het nieuwe ontwerp zijn zoo aan zienlijk, dat de prijs die men voor den inzet zal ontvaogen geenszins zal opwegen tegen het voordeel dat men er van verwacht. De organen der publieke opinie van links verklaren het ontwerp nu reeds als onaannemelijk, terwijl de vertegenwoordigers van den landbouw evenmio tevreden zijn, omdat het concept nog niet ver genoeg gaat. in Zuid-Beveland geschiedt zal in 't minst Diet bateD, want dat noemt men in de tegenwoordige omstandigheden een onnoodig werk. Voorts heeft elke gemeente zijn eigen haven, die zij zelf exploiteert en waarop ingezetenen varen, die men door verminderd vervoer een stuk brood uit den mond zou halen, hetgeen men niet gaarne doet. Het plan zal hoogst waarschijnlijk kunnen opgeborgen worden in het uoeseum van illusoire denkbeelden. De algemeene vergadering van het Departe ment Tholen der maatschappij tot Nut vau 't Algemeen op 22 dezer was matig bezocht. Ver moedelijk als gevolg van eene gelijktijdige ver gadering der muziekvereeniging. In de plaats van den heer G. A. van Overbeeke die volgens het reglement niet herkiesbaar was, werd als bestuurslid benoemd de heer D. van de Velde. De begrooting voor het loopende dienstjaar geeft weder de gewone subsidies aan de mnziek- vereeniging, de GyuouastiekvereenigiDg, school bibliotheek en schoolreisjes, terwijl weer vier sprekers zullen optreden. Na afhandeling der agenda werd ter sprake gebracht de. meermalen becritiseerde bijwouing van de NutsavondeD door heD, die noch zelve uoch een hunner huisgeuuoten, lid zijn. Als gevolg der besprekingeu werd aan het bestuur opgedrageu iu de eerstvolgende vergadering met een dtfiuitief voorstel ter tafel te komen. Bij de gehouden aanbesteding van het verhoogen van de Winde-Wiel- en Marsbedijk op bet eiland Wieringeu met bijhoorende werk zaamheden i9 het laagst ingeschreven door den heer J. J. üelak alhier voor f 217.700. Onbestelbare brieven eu briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brieveu). A. J. van Heek Co, Rotterdam. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzeuder op de stokken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per po9t te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisuummer - te voorzien. Tot de groote zelzaamheden behoort zeker wel het feit dat de veermansknecht M. Schot Maandagavond een ansjovis aan het veer met de haDd wist te bemachtigen. De algemeeue Vergadering van de Provinciale. Zeeuwsche Groene Kruisvereeuiging" wordt Dinsdag 2 Juni a.s. te Zierikzee gehouden. Dinsdag kreeg de Waterleiding andermaal een bezoek, thaus van eene deputatie uit den gemeenteraad van St-Jausteen. De Zomertijd. In den Dacht van 4 op 5 Juni der aanstaande week zal de zomertijd aanvangen eu de klokken dus ééo uur worden vervroegd. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de gemeentebesturen verzocht, toe te zien dat de tijdsaanwijzing op de openbare, door hen beheerde klokkeu gedurende het tijdvak waarin de zomertijd geldig zal zijn, tot 4 October dus, in overeenstemming zij met de wettelijke tijdsvervroegiBg. worden aan het nieuwe Stadhuis en het Post kantoor, instede van eeu tochtje door de Rotter- damsche havens, zooals het vorig jaar. Vervolgens komt aan de orde: Punt 2 „Af scheid Hoofd der School'. De heer Blankert krijgt het woord en geeft een kort overzicht van zijn arbeid alhier als hoofd. In het begin viel het niet mee, maar later ging het beter. Hij dankte het gemeente bestuur, dat alle leermiddelen, die werden ge vraagd toestond, en zegt, dat nu alles nog niet volledig is en als men nog enkele jaren zoo voort gaat als nu, dat dan alles in orde komt. Ook bespreekt hij de goede werking der leerplichtwet Ct3. 32524 bedaart spoedig door gnnruik van een paar Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. 60 ct. 5 32651 THOLEN, 29 Mei 1925. De Zeenwsche kroniekschrijver in de N. R. Crt. die eiken Zaterdag eeo onderwerp ten beste geeft over Zeenwsche waterschapstoestanden, heeft deze week de circulaire van dr. Jenny Weyerman inzake het locaalspoor voor West- Brabant en het eiland Tholen onder de loupe genomen. Iu de doorzetting van dat plan ziet hij een taaie volharding als karaktertrek van dr. Wenny Weyerman. Het wachten is nu op de uitspraak in hoofdzaak van het eilaud Tholen, waar ge meente- en polderbesturen, die in 1916 hunne gewaardeerde medewerking toezegden, deze thans in meer vasteren vorm behooren te herhalen. Het ziet er echter niet naar nit, dat de houding nog zoo eathonsiastisch zal zijn als destijds. Inderdaad heeft het autobus-verkeer tot zulke andere omstandigheden aanleiding ge geven, dat die bestnreu wel niet te overreden zullen zijn om hun toegezegde steun io een daadwerkelijke om te zetten. Eokelec namen het schrijven voor kennisgeving aan anderen trokken zelfs het destijds geoomen be sluit in en wenschten verder geene nieuwe ver binding aan te gaan. Eene verwijzing naar wat ST-PHILIP8LAND. Dinsdag raaktedesmid K. M. R. zoodanig met eeu zijner handen tusschen de raderen der b mrmachiue, dat het eerste lid van de pink er bijoa geheel werd afgekoeld. Toen Woensdagavond de 70-jarige J. V. zich ter ruste wilde begeven, zakte hij vóór zijn legerstede ineen. Toen men kwam toegesneld bleken de levensgeesten al te zijn gewekeD, eü de spoedig ter-plaatse ontboden geneesheer kon ook niet anders dan den dood constateereD. Op Woensdagavond werd alhier een onder avond gehooden. Voorzitter was de heer L. Neele, die de vergaderiug met een woord vau welkom opende i. z. aau den heer Burgemeester en dhr. v. Dijke, wethouder, en zeide, dat het hem speet, dat niet meer ouders waren opgekomen. De notuleu der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Alsnu komt aau de orde: punt. 1 v. d. Agenda, n.1. „Schoolreisje". Het Hoofd der school deelt mede hoeveel door de kiudereo is gespaard en zegt, dat ,er wederom een lijst zal moeteu cir- coleereD, omdat anders de kosteu niet toereikend zijn, en dat het personeel zich hiermede zal belasten. Wordt voorgesteld: Rotterdam als doel der reis. Er zijn nog wel andere bezienswaardige plaatsen, maar dan zou de reis te lang eu te lastig worden.Zoo mogelijk zal een bezoek gebiacht en zegt, dat in den laatsten tijd het school verzuim veel is verminderd. Hij betreurt het dat van gemeeutewege geen subsidie wordt verleend voor het schoolreisje eu ook, dat het rookverbod niet is vastgesteld. Daarna bespreekt hij de verhouding tusschen Hoofd en personeel eu zegt, dat vele menschen dit verkeerd begrijpen. Het hoofd is hier niet de mau die bsveelt, maar die in overleg met zijn personeel de zakeu leidt. SteeJ9 heeft hij zijn personeel vertrouwd eo leefde met hen als collega en zeer zeker is het gebleken, dat dit in het belang der school is geweest. Ook heeft spreker niet te klagen over de verhouding tot de ouders. Zoo nu en dan deed zich wel eens een minder prettig geval voor, maar in de meeste gevallen kwam dit in orde. Met de oudercommissie heelt hij altijd prettig gewerkt eD vindt het jammer, dat zulke avonden zoo slecht worden bezocht. Spreker eindigt met te zeggen, dat hij steeds naar zijn beste weten al het mogelijke heeft gedaan, w»t ziju plicht van hem eischtr, in het belang der Fhplandsche jeugd. De voorzitier dankte den heer Blankert uarnens de ouders en zegt dat het hem spijl, dat hij deze gemeer te verlaat. Hij betuigt hem ziju oprechten dank, voor alles wat hij voor hen op de ouder avonden heeft gedaan. De burgemeester daökt namens het gemeente bestuur den heer Blankert voor alles wat hij voor de school heeft gedaan. Hij is er vau overtuigd dat de school onder zijn leiding veel is vooruit gegaan eu geenszins voor een ander behoeft onder te doen. De heer G. Noorthoek oud-voorzitter dankt dhr. Blankert eveueens, waarna laatstgenoemde alleD zijn dank betoigt voor de gesproken woorden. STAVENISSE. L.l. Zaterdagmiddag vergader de te 8che.rpenisse de afd. Tholen eo Sint- Philipsland" van het C. G. voor Kindeih-*r- stelliugs- en vacantiekolonies. Uit de rekening en verantwoording over 1924 bleek, dat de inkomsten hadden bedragen f 567.84 en de uit gaven f505.11 zoodat er eeu saldo was van f 62.73. In het afgeloopen jaar werden er 2 kinderen met 210 verpleegdageu uitgezonden naar Heelsum. De resultaten wareu zeer bevredigend. Dit jaar gaan er 3 kinderen naar Heelsum. Met algemeene stemmen werd besloten aan Mevr. de JongPaardtkooper Overman te Tholen, als bewijs van erkentelijkheid voor hare vele diensten aan de afdeeliüg, het Eerelidmaatschap aan te biedeu. Io de door haar vertrek ontstane vaca ture werd als bestuurslid gekozen Mtvrouw C. Wagtho te Tholen en io de vacature Blankert (a.f. vertrek) Mej. H. J. Jansen te S'-Philips- laüdHerbenoemd werden als bestuurslid Mej. T. P. Slager en Dr. J. Tazelaar. Het vorige jaar had de afd. voor de verplegingskosten een subsidie ontvangen van de Oud Gereffgemeente te Tholeu en een van de Weezt r.-Aruien te St- Maartensdijk. Ook voor dit jaar is door de laatste corporatie weder f 60.toegezegd. De volgeude vergadering zal te St-Maartrnedijk worden geboudeD. Door mej. T. Bos. onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, tegen 1 September a.s. is als zoodanig een eervol ontslag aangevraagd. ST-ANNALAND. Volledigheidshalve zij uog vermeld, dat iu de commissie tot huldiging van dokter QuakkeUar mede zitting hadden de lilt, B. Kodde en J. Zandee oud-leden van den raad.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1