IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 'Backin >94 Vrijdag 22 Mei 1925. Een en veertigste jaargang Firma J. M. C. POT Tholen buitenland. Chocolade-Zandtaart DrOehker's Bakpoeder #f8taat: GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,S7E, 11,65 -f- ct- ^'SP- k08'6"- I UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedereregel meer 17 venta. Grootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Men Een ikrijk beleeft moeilijke tijden in Marokko. jlimffkabyleD hebben een groote legermacht been weten te breugeD, die niet alleen —te hardnekkigheid, maar bovendien met ie middelen waarover de oorlogtechniek tegen de Franschen vecht. vreemde hulp zou 't evenwel niet zijn gewest zoo uitgerust te zijn. een Duitsche hand in te zien. Ue duikboot heelt herhaaldelijk ontplofbare telefoonmateriaal en proviand op de et ontscheept. A.hylen zijn een zeer krijgslustig volkje, khaoiedaansche fanatisme is daaraan niet VT en is bij den strijd tegen de Spanjaarden sducht bondgenoot gebleken. Na dit succes iet opperhoofd den handschoen opgenomen de Franschen. Deze beschikken echter over eter hulpmiddelen, terwijl zij hun tro°pen 1 op de bedreigde punten kunnen concen- D. Het tegenoffensief der Fraoschen heeft ïbylen nit tal van stellingen geworpen en ware verliezen toegebracht. financieel genie waarmede Oaillaux, de e Fransche minister vau finauciën heet ren te zijn, is niet in staat geweest de J verwachtingen te verwezenlijken, die meD em koesterde. De plannen door hem out- om Frankrijks financiën op een betere r te brengen, hebben geen grooteo indruk 2 il,kt. Maar het zit ook zoodanig in het ,s, teDgevolge van de jarenlange verwaar- 1 der fi ïanciën, dat het bijna onmogelijk linnen enkele weken tijds orde in den ijken chaos te brengen. Dat het mes er in gezet moest worden, was te begrijpen, le wijze zooals volgens het plan de belasting- jtiriirs zullen moeten bloeden, zal eene groote ring in den lande verwekken, daar er te verschillende belangen worden aangetast, tr nog de zekerheid te hebben, dat bier- een atdoeud resultaat zal worden bereikt. ,enige voldoeniog die er voor Frankrijk in *u gelegen zijn is, dat ook andereo een desolate ""Hst hebben, zij 't dat deze troost erg schraal ok Engeland heeft op dit gebied met groote ijkhedeo te kampeo. Een uitgeschreven tot een bedrag van zeven millioen pond («Mg NieuwZeeland-obligaties is zoo goed nislukt. Moet daaruit worden opgemaakt het middelpunt vau den geldhandel niet in staat is zijn eigen dominions van de ige middelen te voorzien? Nu staan er uog re leeniügen op het programma, zoodat de ikking der eerste leeniog een diepen indruk Sgemaakt. ageland heeft veel te kampen met de con- ïntie van het vasteland, vooral van de sterke tm van Duitsche artikelen waarmede het land overstroomd wordt. Door den oorlog is in landen van Europa een sterke iodustriezacht taan, welker producten een uitweg moeten sa en voor een groot deel wordt gevonden Ingeland. De scherpe prikkel die voor Duitsch- leidt tot voortbrenging, zoekt men in het -Dawes, waardoor Duitschland in hooge mate oduceering wordt aangezet. Maar toch is it niet altijd praclisch. Want de klacht groote buitenlandsche concurrentie is jds een gevolg van zijn eigen kortzichtigheid, ia bij voorbeeld in Duitschland gedureude de k r-bezetting eene hoeveelheid steenkool opge- l rld, dat ze thans miu of meer geforceerd en 1 tegeu verlaagde prijzen van de hand moeten, z waarvan de terugslag zich in Engeland nate doet gevoelen, dat zij de groote werk ing in de mijnen tot gevolg heeft. inkomsten tengevolge dier afsluiting. De heer Duymaer van Twist argameoteerde, dat dit voor stel niet paste bij het kader van dit ontwerp, waar alleen sprake is van eene tegemoetkoming aan personen. De minister was het met dit argument roerend eeus en liet aanstonds het onaannemelijk hooren over dit amendement. De heer Duys was zoo wijselijk zijn dood geboren prodoct maar zoo spoedig mogelijk aan het oog der wereld te onttrekken. Nauw was dit incidentje vervlogen ot er dreigde een ander gevaar. Art. 4 bepaalt de vergoeding die van de gemeente waarin kinderen hunne woonplaats hebben en onderwijs genieten of een geldelijke tegemoetkoming ontvangeo, 9 gcd«p° s goedkoop en heerlijk ndien gebakken mei Backin vervangt de Gist. 250 gr. ongezouten of ge* wasschen boter f 0.70 marg. f 0.30 250 gr. suiker0.13 200 gr. Dr. Oetker's Gustin of maizena 0.10 4 eieren0.24 1 theelepel van Dr. Oetker's Vanillesuiker 0.02 1 Dr. Oetker's Backin 0.021/s 50 gr. cacao0-071/» 0.891/, Bereiding: De boter wordt even verwarmd, dan tot room geroerd. Men voege lang* zamerhand suiker en Vanillesuiker toe, dan een ei, een weinig poedei met Backin ver* mengd; is dit goed verwerkt dan weder een ei en wai poeder, tot de eieren en de poeder verbruik' zijn. Ten laatste wordt de .acao door de massa geroerd en deze in een met boter ingewreven vorm gedaan en bij matige hitte een goed uur in den oven gebakken, Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis*receptenboekje toezenden TWEEDE KAMER. wordt gevorderd. Dit was juist in lijn rechte verhouding tegen bet amendement Duys, die in plaats van te vorderen van de gemeenten, aan deze eene bijdrage verleenen wilde. Het regeeringsvoorstel ging hem le ver en stelde voor, dat de lasten uitsluitend op bet Rijk zouden neerkomen. Weer liet de miuister triom fantelijk zijn „onaannemelijk" hooren, als bedreiging van mogelijke politieke gevolgen indien de Kamer toch aan het voorstel-Duys de voorkeur mocht geven. In bedekte termen werd den minister te verstaan gegeven, dat hij feitelijk niet precies wist wat hij zei, want er was niet de minste aanleiding tot dit politieke vonnis. Maar de nacht had raad gebracht. De minister vond het amendement niet meer zoo onaannemelijk, alleen ontraadde hij de aanneming er van. Toch nam de kamer het aan met 49 tegen 12 stemmen. Veer is een lid van hel huidig kabinet in ïict gokomen melde volksvertegenwoordiging. ns was dit lot beschoren aan minister Van «ij, het hoofd van het departement van Jg)e afwijzing van een terrein dat de minister jhikbaar wilde stellen voor den bouw vau een f^pvernemeotshuis te Haarlem voorjde provincie ^/Holland, kan buiten behandeling blijven maar »ok dreigde een zwaar onweder ter zake van de '5-derzee. Tengevolge van de afslniting behoort de visschersbevolking, die daardoor een aan- W (Rijke bedrijfsschade zal lijden, eene vergoeding 1 worden verschaft. De verschillende daartoe taande middelen schijnen niet de meest ge- nP%ige te zijn. De Kamer was het daarmee en beproefde andere, betere en doeltreffeuder >er(Tdelen aan de hand te doen. Maar de minister ersj daarvan niet gediend. Niet dat de maat- 3Q elen niet der overweging waard wareo, maar «as gebonden aan de bepalingen der Zuider- t. heer Duys kwam op een ander terrein; diende een amendement in om bij een af- rlijke wet de tegemoetkoming te regelen de gemeenteD, wegens vermindering van OUD-VOSSEMEER, 19 Mei, vm. 11 uur. Voorzitter de heer C. W. Snijder, burg. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter zegt dat hem, ingevolge een vraag iu de vorige zitting gedaan, bij onderzoek is gebleken, dat inderdaad een dood paard in het slachtlokaal heeft gehangen, terwijl dat lokaal, zonder iemand er in te kennen, was opengemaakt. Dit vond zijn oorzaak in het feit dat er in het noodslachtlokaal geen takel aanwezig was. Burg. en Weth. hebben nu goedgevonden een derde takel op te hangen. Ingekomen is een schrijven van H. C. Ridderhof, dat hij de voorwaardeu van het gemeentelijk subsidie voor de afrondiüg zijuer woning aan vaardt. De herbeuoemde leden der commissie tot wering van schoolverznim hebben hunne be noeming aangenomen. Dankoetuiging van het bestuur der geilen- fokvereenigiug voor de toegestane subsidie. De door den Raad aaugebrachte wijziging in de Bouwverordening voor bestaande gebouwen en iu die voor nieuwbouw, ziju door Ged. Staten goedgekeurd. Aangeboden worden het beredeneerd verslag der Volkshuisvesting, de rekening van het Fonds Huijssen van Kattendijke, aauwijzende een batig saldo van f 1402.727a en die van het Algemeen Armbestuur met een goed slot van f778. De rekening der Gezondheidscommissie zete lende te Tholen wijst voor deze gemeente een aanslag aan van 5 cent per inwoner, zijnde 1117.05. II. Ter bepaling van het vermenigvuldigings- cijfer voor de gemeentelijke inkomstenbelasting, stellen Burg. en Weth. voor het cijfer 1 te nemen; het vorige jaar was het 1.1. Het zou ook kunneu met 0.9, maar dau is ook alles uitgeput. De heer Pollie meent, dat als Burg. en Weth. van oordeel zijn dat het met 0.9 kan, dit cijfer kan worden aaugenomen. Hoe minder belasting er moet betaald worden, hoe aangenamer het is. De beer Ooms vraagt naar de berekening. De voorzitter zegt dat die voor 1925/26 is geschat op t 16000. Zonder hoofdelijke stemming wordt het cijfer bepaald op 0.9. De heer Ooms wijst uog op de 10 opcenten op de Vermogeusbelastiug. De voorzitter merkt op, dat deze weinig op brengen. III. Tengevolge van de overschrijding van enkele posten op de begrooting 1924, stellen Burg. en Wetb. eeue wijziging dier begrootiog voor tot een bedrag vau f 340.32. De heer Ooms heeft hooren lezen een 190 gulden voor het drukken van bouwverordeningen. Is dat niet verbazend veel. De voorzitter zegt dat deze verordeningen worden verkocht en dus een zeker gedeelte terugkomt. Voorts zijn dat tamelijk dikke boekjes, waaraan heel wat werk is, die bovendien naar de verschillende parketten en autoriteiten moeten worden gezonden. De wijziging wordt goedgekeurd. IV. Ingekomen zijn reclames op den aauslag van het schoolgeld door J. de Koning eu Vau Driel. Burg. en Weth. stellen voor deze verzoeken ter zijde te leggen, omdat ze veel te laat zijn ingekomen. De heer Ooms vindt dat een meten met twee maten. Laatst is' de reclame van Wed. Kamhoot voor haar hond nog behandeld, hoewel ze een jaar te laat was. De voorzitter zegt dat dit een restitutie betrof. Deze verzoekers zijn in de rijksiukoinstenbe- lasting aangeslagen en behooren dus schoolgeld te betaleD. De heer Ooms merkt op, dat de reclame is gedagteekend *24 Februari eu ze wordt behan deld 19 Mei. Waarom dan niet eerder aan de orde gesteld. De voorzitter zegt dat iu dien las.-chentijd is geïuformeerd. Bnrg. en Weth. wijzigen hun voorstel in eene ontheffing. De heer Ooms gaf in overweging elk geval op zichzelf te beschouwen, want met da eene ook de andere te ontheffeD, zou een storm van verontwaardiging in de gemeente doen opgaan. In stemming gebracht worden beide adres santen ontbeveu van den aauslag met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Pollie, Ooms en de Rijke. V. Burg. en Weth. komen andermaal met het voorstel tot herbestrating van den Veerweg. De gem.-opzichter Vrieus heeft nader verklaard, dat het uitgesloten is, dat dit werk meer dan f 2000 zou kosten. De lengte is 450 M. en de breedte 5 M., 2250 M2. dus. Het uitvoeren van gelijksoortige werken in Tholen kost 40 cent per M2., terwijl dat in Oud-Vossemeer wel ongeveer gelijk zal zijn. Men komt dan op f900. De heer den Engelsroau merkt op dal er dan geen aankoop van zand onder begrepen is. De voorzitter zegt dat Vriens daarvoor f 100 rekent. De heer Den Engelsman houdt vol, dat het daarvoor niet kan gemaakt worden. De voorzitter meent, dat men aan den straat- maker zou kunnen vragen wat het kost, maar zonder eenige zekerheid van uitvoering vindt hij dit maar een eigenaardige vraag. De heer De Wilde viudt het vreemd, dat de deskandige van de gemeente voor leugenaar wordt gezet. De heer Den Eugelsman zegt dat dit aller— miust zoo is, dat zou hem trouweos niet passen. Maar men kan toch van meening verschillen over de uitvoering van een weru, waarin hij thans het inzicht heelt, dat hij al meermalen heeft blootgelegd. De heer Ooms herinnert aan de besprekingen in de vorige ziltiög toen men uit hoofde van de onderhandelingen met Tholen over de levering van gas dit werk uitstelde. Als men nu de- weg toch wil gaan verstellen» dan heelt het den indruk alsof er vau die gasafoame niet veel tal komen. De voorzitter meent dat men wel overtuigd zal zijn van de noodzakelijkheid der herstelling. De heer Ooms geeft in overweging niet direct in te gaan op hit advies van den gemeente opzichter. De heer De Wilde zegt dat men de Veerstraat moet zien als 't regent, dan staat ze grootendeels onder water. De heer Den Engelsman merkt op, dat, alt men de grond er niet uithaalt en een nieuwe bedding van een 20 cM. van «and maakt, men putjes zal blijven houden. Nu zegt men wel, dat de ondergrond het tien jaar gehouden heeft en het dus «eer wel gaan zal, maar men moet niet vragen hoeveel jaren men er al over klaagt. De heer Pollie zegt dat men het najaar met den weg niet kan ingaan. In stemming gebracht wordt het voorstel tot herbestrating aangenomen met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Ooms en Den Engelsman. Van A. P. van den Houdt is een schrijven ingekomen dat hij bij de verbouwing zijner woning de afronding in het belang van het verkeer f 400 aan de gemeente wil afstaan, en stelt zich zoo mogelijk tevreden met uitbe taling in 1926. Aauvaukelijk meenden Burg. en Weth., dat het niet zoo hard noodig was en hebben boven dien gecorrespondeerd over een bedrag van f 300, maar van den Hoadt wil daarvan niet weten en heeft verzekerd, dat de verbouw door gaat ook als de gemeente de gelegenheid om een betere verkeersweg te verkrijgen, laat voor bij gaau. Do heer Vermet meende dat men bij van den Houdt minder profijt er van trekt dan bij Rid derhof. De voorzitter zegt dat het geval precies gelijk is. De heer Ooms verklaart er zich voor, in het belang van bet toenemend verkeer. De heer Pollie acht het van geen belang. Hij begrijpt ook niet, dat dit f 400 moet kosten. De voorzitter zegt dat men niet voor niat» zijn eigendomsrecht mist. Met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Pollie en de Wilde wordt het aanbod aanvaard. De heer de Wilde kan er nog vóór zijn, als de bestrating voor rekeniug van van den Houdt komt. De voorzitter zegt dat dit zoo weinig beter- kent. Als de gemeente het zelf doet, is daardoor reeds haar eigendomsrecht aaugetooud. Na afhandeling der agenda wijst de heer deu Engelsman op de slechte navolging van den rooilijn bij den bouw aan Koentjesweg. De voorzitter zal er tegen laten waken, dat dit niet meer gebeurt. De heer Pollie spreekt over eene wegsver- verbctering, waaraan de voorzitter ziju aandacht zal schenken. Daarop wordt de zitting gesloten. MUNHARDT'a Siaal-Tab'etlen 90 Maag-Tabletten.75 Zenuw-Tabletten .75* Laxeer-Ttfbietten .60* Hoofdpijn-Tabletten 60 Hij Apoth cn Drogisten 291 9 32678 THOLEN, 22 Mei 1925. Jl. Zaterdag herdacht de heer D. Qoakkelaar te St-Annaland den dag waarop hij vóór 35 jaren aan de Universiteit te Leiden werd bevorderd tot arts. Uit hoofde van de algemeene hoogachting die den heer Qoakkelaar wordt toegedragen rekende men het zich tot een plicht der dank* baarheid oin dien dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Eeue commissie van uitvoering vormde tien bestaande uit de heeren C. P. M. W, Hanssen», burgemeester, J, W. Elen baas, wethouder, J. van Houdt, A. C. Geluk en C. M. Elenbaas, raads leden, F. M. Boogaard, gem. Secretaris, A. J. Bierens, oud-borgemeester, J. Polderman oud- gem.-secretaris, E. J. Gunst, Voorzitter, J. Boogaard en J. N. Geluk leden, A. Goedegebnore Az. Jr. secretaris-rentmeester en A. Bierens oud-Rent meester van het Weezen-Armbestuur met wie de jubilaris als wethouder en geneesheer van laatstbedoelde stichting in nanwebetrekking staat. Gesteund door eene zoo goed als algemeene deelname kon de commissie zich naar wensoh van hare taak kwijten. In den voormiddag begsf de commissie z'ch en corps naar de woning van den jubilaria, alwaar de burgemeester hem als volgt to sprak: Geachte dokter Qoakkelaar en Familie Eindelijk is de dig aang-b.-oken waarop U het aangename feit herdenkt dat gij 35 jaren

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1