IERSEKSCHE EM TH00LSCHE COURANT I 3093 Vrijdag 15 Mei 1925. Een en veertigste jaargang ie< Firma J. M. C. POT - Tholen °PÏ GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37B, franco ést f 1,65 -f" 16 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/» *®nts. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. DIENSTPLICHT. Onderzoek van verlofgangers. J burgemeester van Tholen maakt bekend, dat aarlykscb onderzoek van verlofgangers, bedoeld M 41, derde lid, der Dienstplichtwet, voor dete ente tal worden gehouden te Tholen, in het W. nastieklokaal der U. L. O. School op Dinsdag, „j 1925, des voormiddags 9.30 uar. 10 1 HtjJSTELHNG~an den DIENSTPLICHT. Burgemeester van Tholen brengt het volgende :ennis van belanghebbenden, i Dienstplichtwet vermeldt tes redenen van vry- ng, te weten: «broederdienst kostwinnerschap persoonlyke onmisbaarheid «ot bekleeden van een geestelyk of een gods- ^'itlg-raenschlievend ambt ol opleiding tot aoodanig "••iferdrag slnwezigheid van een bijzonder geval. SraKerschillende artikelen der wet is geregeld wat -Tolk een reden van vrijstelling in aanmerking Het voornaamste van de daaromtrent beslaande lingen wordt hieronder voor elke reden afzonder- vermeld. j ^vrijstelling, verleend om een der onder a, b jjp.5,? genoemde redenen, geldt niet in geval van jgj oorlogsgevaar of andere buitengewone ora- l'gheden. Hetzelfde kan ook van toepassing worden laard op de vrijstelling, verleend om de onder f emde reden. lfie Aanvragen van vrijstelling. )t d'ie vrijstelling wenscht aan te vragen, moet zich tue in den regel wenden tot den burgemeester .de gemeente, voor welke de belanghebbende voor ^fmemiplieht ingeschreven is. Hij moet dan binnen tijd, hierna vermeld, ter secretarie van de ge- IJNIfc mondeling aanvragen de noodige bewijssiuk- te maken of zoodanige stukkeu inleveren, een er zooals hierna nader is aangegeven. Een en |kan ook door een ander dan den ingeschre- amens dezen geschieden. burgemeester zorgt, dat de stukken worden len aan de autoriteit, die over het verleeuen ijstelling heeft te beslissen. zooveel broederdienst en geestelijken enz. moet de vrijstelling worden aangevraagd ti 16 en 31 Mei van het jaar, waarin het vingsregister is gesloteD. Voor zooveel kost- schap en persoonlijke onmisbaarheid betreft, vrijstelling worden aangevraagd in October et jaar, waarin de ingeschrevene heeft geloot, jtaat het recht op vrijstelling na 16 Mei of :ostwinnerschap en persoonlijke onmisbaarheid lf|, na 16 October, dan moet de aanvraag ge- binnen 14 dagen nadat dit recht is ontstaan, het opmaken van stokken betreffende vrij- wegens broederdienst wordt ter secretarie gemeente in het bijzonder zitting gehouden 9 en 12 uur voormiddags, op Maandag 18 et aanvragen vau vrijstelling wegens broeder- st moeten door de zorg van den belanghebbende nwoordig zyo twee getuigen, die meerderjarige ^.anen moeten zijn, van wie kan worden aange- ei, dat zij mot het gezin, waartoe de ingeschrevene aitgft, voldoende bekend zijn. Getuigen kunnen □flmefwege blijven, wanneer reeds eerder een zoon hetzelfde gezin wegens broederdienst is vrijgesteld *b de toen overgelegde stokken opnieuw gebruik worden gemaakt au elke aanvraag om vrijstelling wordt terstond een *fDjÉi afgegeven aan den persoon, die de aanvraag doet. dolhB. Wie zich niet op den voorgeschreven tijd n 'Hvrijstelling aanmeldt, loopt gevaar, dat zyn st aaioek niet meer in behandeling wordt genomen. >r dt noodig, kunnen inlichtingen omtrent vrijstelling ed, gimeentesecretarie gevraagd worden. 73 )evor" lTHOLEN, 13 Mei 1925, nam. 2.30 uur. Voorzitter de heer mr. A. J. van der Hoeven meester. genwoordig 10 leden en de Secretaris. -Bwezig zonder kennisgeving de heer Th. A. "lJ tssen. iöte •iigeKomen zijn ■f? Eenige missives van Ged. Stalen tot goed- -ftng van genomen raadsbesloiten. i. mededeeling van den huurder der woning den hoek van den Doelweg, dat de huur opgezegd. Naar aanleiding daarvan zullen en Weth. tegen 1 Jan. 1926 de woning iek te huur open te stellen. Voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging van gem.-begrootiug 1925 door verhooging van y post ySchrijfloouen" toet f 200. i)e Voorzitter zegt dat de achterstand ter retarie door gebrek aan personeel van dien a?i», dat hulp onontbeerlijk is. De heer Goedegebuure keurt het af dat ver en jaar deze post is afgestemdnu wreekt ■dat. Te zijner oore zijn klachten gekomen over de yterstand vau het schoolgeld, hetgeen komt irdat de kohieren niet ziju uitgeschreven. Het OH8,"' goed dat er hulp bijkomt, maar waarom ift er niet eine oproeping plaats, opdat ieder wil daarnaar kan mededingen. >0fr Voorzitter zegt, dat de toelichting luidt om met de begrooting 1926 deze zaak Dader onder de oogen te zien, terwijl het nu geldt een tijdelijke maatregel. De heer Moelker herinnert er aan dat de be grotingscommissie tegen de afschaffing vau een volontair heeft geopponaeerd. De heer Goedegebuure merkt op dat het voorstel pas bij de behandeling is ingediend. Het voorstel van Burg. en Weth. wordt zonder hoofdelijke stemmiDg aaDgenomen. d. De rekening der Gezondheids-commissie wordt goedgekeurd. e. Verzoek vau J. C. Krijger, te Goes tot uitbetaling over 1924 van het toegestane subsidie aan zijne autobus-onderneming, en ten anderen om aan die onderneming voor 1925 eenzelfde bijdrage toe te kenneo. De Voorzitter zegt, dat Burg. en Wetb. van meeoiog waren, dat voor het eerste gedeelte van het verzoek geen Dader raadsbesluit meer noodig was, doch Ged. Staten hebben daartegen bezwaar gemaakt onder bet motief, dat bet als een afzonderlijk besluit moest worden beschouwd. Het verzoek voor 1925 willen Burg. eu Weth. Dader onder de oogen zien, ook in verband met de geruchten dat Ged. Staten geen provinciaal subsidie meer verleeneD. De heer Goedegebuure merkt op, dat men ten aanzien van het subsidie over 1924 con sequent moet blijven eu dit moet uitbetalen, wijl het eenmaal is toegestaan. Maar dat voor 1925 kan zijue medewerking niet erlangen, eerstens omdat hij er io 't alge meen niet voor is, maar ook o ndat het goederen vervoer met de bussen zoo toeneemt, dat de Voerlieden er schade vau hebbe:\ Het voorstel vau Burg. eu Weth. tot uitbe taling over 1924 en aanhouding voor 1925 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. f. De vtrzoeken van W. vau den Berg en A. Jansen om ontheffing vau hunueo aanslag in de hondenbelasting, worden voor kennisgeving aangenomen omdat de raad geen onlhiffing kan geven. g. flet verzoek vau de spoorwegmaatschappij West-NoordbrabantTholen wordt naar bet be stuur gerenvoy^erd om uader advies en zal na ontvangst ter lezing voor de leden worden neder- gelegd. h. Naar aanleiding van het verzoek van de gymnastiekvereniging „Olympia" tot toekenning vau het gewone jaarlijksche subsidie van f 150 stellen Burg. en Wetb. voor, dit weder te ver leeuen. De heer Quist vindt dit subsidie heelemaal niet noodighet is maar geld vermorsen. De voorzitter is het hiermede heelemaal niet eens behalve dat men de deeluemers er mede van de straat houdt, leidt het fer ontwikkeli ig. Het voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 3 stemmen, die der heeren Baaij, Braaien Quist. i. Verzoek vau Burg. en Wetb. tot het toe staan van een crediet ter verbouwing van de Openbare Lagere School A eo B ten dienste van de Staatk. Ger. School. De heer Coruelisse meent dat zij aan twee lokalen genoeg hadden en zoo ze er meer wensch- ten moeten ze zelf maar bouwen. De voorzitter merkt op, dat de nieuwe school, blijkens de overgelegde lijst van leerlingen die haar zullen bezoeken, kan volstaau met twee lokalen, maar het it zoo goed als zeker, dat binnen éen, twee maanden stellig weer moet verbouwd worden. Nu lijkt het Burg. en Weth. een voorzichtige maatregel om na maar in eens zoodanig te verbouwen, dat men in de verre toekomst niet voor een tweede verbouw behoeft te staan. De heer Goedegebuure zegt dat nooit een adres iu den raad is geweest duidende op het aantal leerlingen. Wel is destijds door wethouder Goossen gezegd dat het door het afstaan van een paar lokalen van de opeub. school aan de gemeente niets kost. Nu is het geraamd op f4000, eeD aardig bedrag dat men den belas tingbetalers oplegt. Dit mag echter wel bij de heeren die tegen f 150 subsidie zijn voor de gymnastiek. Hij herinnert nog aan het destijds door hem aan de hand gedane denkbeeld om een bedrag van f 15000 sk f 20000 te hunuer beschikking te stellen en dan zelf te lateu bouweD, dan had meo die geweigerd omdat zij volgens hnn godsdienst onmogelijk aan de voor waarde kunnen voldoen tot verzekering. Het is echter eenvoudig het voeren vau een politiek om tweedracht te zaaien. De voorzitter kan zich niet herinneren dat wethouder Goossen heeft gezegd, dat dit niets zou kosten wel meent hij dat dit ongeveer op een f 1000 zou komen. De heer Moelker staat niet sympathiek tegeu- over deze uitgaaf, maar er is eenvoudig uiets tegen te doen. Ook het denkbeeld der niet- verzekering is niet steekhoudend, waut wanueer men eenmaal zóó tegeu dit begrip is zou men ook geeu gebouw willen of kunnen tetrekken, dat verzekerd is. De heer Goossen moet even opkomen tegen de gedachte alsof hij eeu misleidend woord zou hebben gesproken. Hij heeft niet gezegd dat het niets zou kosten in oen zin alsof de gemeente zonder eenige uitgaaf er van af zou komen. Nu was aanvankelijk de uitgaaf geen f4000 omdat maar op een paar lokalen was gerekend, maar bij nader overweging zou men voor veel grootere kosten komen te staan, indien men geen rekeniog hield met het aantal leerlingen, die men op die school mag verwachten. Als men nu met f 4000 klaar is dan is dit toch eeu aanmerkelijk verschil met 15 it 20000 gulden die de heer Goedegebuure zou willen aanbieden. Bovendien houdt meo in de school acht flinke klassen over voor elk 40 leerlingen. De heer Cornelisse meent dat als het afstaan en in orde maken van 2 lokalen f 1000 zou kosten, dit voor 4 lokalen een f 2000 zou zijn en toch zeker niet f 4000. De Voorzitter zegt dat dit geen verhouding is naar den aard van het werk dat vereischt wordt. De heer Goedegebuure zegt dat deze toestand kan doren tot 1930. Binnen kort hebben we dealgemeene Kamerverkiezing eu zoo de socialisten aan de regeering mochten komen dan kau men er van verzekerd ziju dat niet 40, maar slechts 25 kinderen in ééne klasse komen te zitten eu waar zoudt ge dan zijn met Uw klassen, voor 32524 320 Kiuderen Hij handhaaft voorts ten volle zijne uieening over de niet-verzikeriiig, en a's de raad hem zou willen volgen in ecu voorstel om hel bedrag beschikbaar te stellen opdat ze zelf zouden bouwen, dan weet hij absolnut zeker dat hel niet zou aanvaar! worden. De heer Baaij is er voor om zoo goedkoop mogelijk de lokalen beschikbaar te stellen. Maar hij is er niet voor dat de politiek zoo in den raad gevoerd wordt. Moet dat zoo voortgaan, dan geeft hij de verzekering, dat hij hier niet meer terug keert. De heer Goedegebuure merkt op dat we hier zitUei voor de belangen van de gemeeuschap, maar dal juist audeieu voor ééne groep opkomen. De voorzitter: Ge zult bedoeleü, de belangen der gemeente. Het voorstel van Burg. en Weth. tot het toe staan van een crediet, in sttmming gebracht, leidt tot geene beslis.iug, daar de stemmen staken tegen de heereu Baaij, Corueiisse, Goedegebuure, Klompe en Quist, vóór de overigeu. De her stemming zal in eeue volgende zitting plaats hebbeD. j. Een schrijven van den Pensioenraad dat op de aanvrage vau C. J. Schot om toekenning vau pensioen afwyzend is beschikt omdat adres sant uiet pensioengerechtigd is, daar hij minder dan zeven jaren iu dienst van het veer is ge weest eu ziekte of ongeval uiet de aanleiding van het beëindigen der dienstbetrekking is ge veest. De heer Goedegebuure staat vreemd op te zieu vau het argument dat Schol niet pensioen gerechtigd is. Hij zal den voorzitter alle hierop betrekking hebbende bescheiden doen inzien, waaruit hij meende te kuunen opmaken dat adress&Dt wel recht op pensioen had. Het schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. k. Aan den gemeente-veldwachter C. van Os wordt voor dit j -ar eene gratificatie loegekeud van f25 voor zijDe bemoenngen in zake de hondenbelasting, het verzamelen der gegevens voor het landbouwverslag en het inzamelen van de collecte voor den gewapsnden dienst. II. Ter vaststelling van het vermenigvuldi- gingscijfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting, stellen Burg. eu Wetb. voor, dit te brengen vau 1.5 op 1.4-, heigeen naar het oordeel vau Burg. en Weth. zeer wel kan. De heer Goedegebuure heeft ten vorigen jare bij de regeling vau -Ie belastiug reeds aan Burg. eu Weth. de toezegging gevraagd om eeu voorstel waardoor de scuaai van den houfdeitjken orn^ag progressiever zou zyn. Maar dal is niet gekoiueo. Ue voorziiter zegt, dat, als hij toeu voorzitter was geweest, zou opgemerkt hebber, dat dit niets uiet lut veiinciiigvuldigiogscijfer ie maken heuft. Inmiddels is van Burg. en Weth. zulk eeD voorstel niet te verwachten eu ais de heer Goedegebuore in de tabel verandering wenscht, dan zal hij met een uitgewerkt voorstel dienen te komen. Het vermenigvuldigingscijfer wordt overeen komstig het voorstel van Borg. en Weth. zonder hoofd, stemming vastgesteld op 1.4. 111. Iu de Algemeens Politieverordening worden enkele wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. Art. 111 behoort te worden in overeenstem ming gebracht met het raadsbesluit totdrooglegiug der kermis. De heer Moelker heeft destijds io overweging gegeven om tegenover die drooglegging wat soepeler te staan. In aDdere Zeeowsche plaatsen zooals VlissiDgen eu Goes is de kermis ook drooggelegd maar toch mogen er licht alcoholische dranken waaronder bier, gelapt worden. Hij dient op het voorstel van Burg. en Weth. eeD amendement in om het mogelijk te maken dat gedurende die dngen waarop geen alcoholische dranken mogen worden geschookeü of verkocht in de verguuningslokalen, dit verbod zich zal uitstrekken tot sterke dranken. De heer Wagemaker vraagt of het wel nood zakelijk is, dit iu de politie-verordeniug op te nemen sis weer eens eeu raadsbesluit in eeD auderen zin zou worden genomen, zou meo de verordening weer moeten wijzigen. De Voorzitter zegt dat de wijziging er in moet worden opgenomeD, De heer Goedegebuore zegt dat men zich moet houden a»n het eenmaal genomen besluit. Het voorstel van den heer Moelker kan bij stemming niet van kracht zijn, als het raads besluit niet is vernietigd. Maar wordt het aan- geuomen, dan gaat wis eu zeker de kermis van de baan. Het ameude.nciit-Moelker wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen, die der heeren Moelker en Klompp. De Voorzitter merkt op, dat de beer Goede gebuure geeu eukele aaqwijziging mag geven hoe een medelid moet stemmer. De heer Goedegebuure zegt dat dit hem vrij staat teD aanzien van zijn partijgenoot. De Voorziiter herhaalt dal het tijdens de zitting niet geoorloofd is. De overige wijzigingen vau ondergeschikt be lang worden goedgekeurd. Bij het verbod vau hel noodeloos zingen, tiereu en schreeuwen op de straat vraagt de heer Goedegebuure hoe het nu gaan moet als er eens een nationaal feest wordt gevierd, of als de S.D A P. eeus eeu demonstratie zoo houden. De Voorzitter meent dat dit daarop niet van toepassing kau zijn het is de bedoeling om het schreeuwen en tieren op Zaterdag- en Zondag avond tegen te gaan. Zou voorts eene demon stratie worden gehouden, dau is daar niets tegen bij een ordelijk verloop. Voorts is het verbodeu op de straat te voet ballen, achter op rij-of voertuigen te kliuimeu, vuurwapeus af te schieten of vuurwerk at te 9teken zouder vergunning. De heer Cornelisse vraagt of er niet een plaats voor het voetballen kan gemaakt worden. De Voorzitter zegt dat daarover later kan gepraat worden. Eindelijk is het verbodeu op de openbare straat kleeden te kloppeu tusschen des voor middags 8 30 eu uam. 9 uur. De heer Goedegebuure heeft daar bezwaar tegen hij wenscht dat ochtenduur later gesteld te zien. Een arbeidersvrouw, voor zooier ze een kleedje uit te kloppen heeft, kan dat met het oog op haar huishouden, uiet altijd vóór dat uur doen. De voorzitter meent dat dit toch de meest practische regeling zal blijken te zijn. En boven dien, wie achter een tuintje heeft is aan dat uur natuurlijk niet gebonden. Toch wenscht de heer Goedegebuure geaoht te wordeo tegen deze wijziging te hebben ge stemd. Na afhandeling der agenda wijst de heer Goedegebuure op de ontijdige straatreiniging in de Voorstad. De voorzitter zegt dat daarop zal gelet worden. Verder deelt de lieer Goedegeboura mede, aan de gasfabriek te zijn geweest oin enkele inlich tingen in te winnen uit de boeken, doch dia werden hem niet verstrekt. De voorzitter vindt dat zeer rationeel. Men mag aan de gasfabriek de bescheiden uiet aan een raadslid overleggen. De beer Goedegebuure weet wel, dat bij in sebool oiet willekeurig mag korneD. De voorzitter En ook niet aan de gasfabriek. Da heer Goedegebuure weet, dat er ten tijde dat de heer de Jong raadslid was een besluit is geuomeD, waarbij aan de raadsleden alle moge lijke inlichtingen moeten worden verstrekt. Hij weet wtl dat Burg. en Weth. die verstrekken, maar al wil hij niet zeggen nat dit zoo ie, toeh kan het gebeuren dat iets uiet volledig is. De voorzitter zal nagaan of er zulk eeu be-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1