T IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT Handenarbeid 0092 Vrijdag 8 Mei 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. on II V S0T Cavalerie. Genietroepen. Overspannen Zenuwen Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37B, franco it f 1,65 -f" 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Firma J. M. C. POT Tholen Telef. Interc. no. 16. Advetteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. RHALINGSOEFENINGEN IN 1925. ap irerel orgemeester van Tholen roept de in het «gister dezer gemeente ingeschreven verlof- van de hieronder vermelde lichtingen, korpsen tsondardeelen by dezen op, om op den datum, Ik korps of korpsonderdeel vermeld krach- iikel 31, eerste lid, in verband met artikel 33 nstplichtwet, in 1925 voor herhalingsoefe- in werkelijken dienst te komen, liemtplichtigen, te wier aanzien de juiste van opkomst of de plaats van opkomst niet irstaande opgaaf is vermeld zullen nader worden ipen, voor zoover dit niet reeds heeft plaats Aan hen, die hebben gezorgd, dat han vol- idrei ter gemeentesecretarie bekend is. wordt ien een persoonlijke kennisgeving toegezonden. Infanterie. Lichtingen 1919 (gedeeltelijk), 1921 (gedeeltelijk) en 1922. Regiment Grenadiers. Lichting 1922. 1de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. eren voor een deel 27 Aug. 12 id. 21 Sept. 7 Oct. .als ti 1® i6. ii 26 Sept. Ificieren n 3 id. 26 id. !s van opkomst 's Gravenhage. Regiment Jagers. Lichting 1922. de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. 12 id. 7 Oct. 26 Sept. 26 id. leren voor een deel 27 Ang. n 't t> v v 21 Sept. ials 10 id. jfficieren 3 id. van opkomst 's Gravenhage. lste Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. in de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. leren voor een deel n 27 Aug. 12 id. 21 Sept. 7 Oct. 10 id. 26 Sept. Ificieren 3 id. 26 id. I. .rtts van opkomst Assen. K,nn jde Regiment Infanterie. Lichting 1922, ilfcn de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. aderen voor een doel 27 Aug. 12 id. v 21 S«P'- n 1 Ooi- oraals 10 id. 26 Sept. uwd ,01 aals tnde 3 id. 26 id. (Ificieren ats van opkomst Venlo 1T^ 3de Regiment Infanterie. Lichting 1922. de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. deren voor een deel 27 Aug. 12 id. 21 Sept. 7 Oct. ^#toraals 10 id. 26 Sept. (fficieren 3 id. 26 id. ts van opkomst Bergen op Zoom. 4de Regiment Infanterie. Lichting 1922. en de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. deren voor een deel 27 Aog. 21 Sept. 10 id. r 3 id. 12 id. 7 Oct. 26 Sept. 26 id. idraals ■officieren laats van opkomst Ede. 5de Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. |deren voor een deel n 3 id. 19 id. u v n n 21 '6. 7 Oct. Iraals 10 id. 26 Sept. ■officieren 3 id. 26 id. [fcats van opkomst Amersfoort. 6de Regiment Infanterie. Lichting 1922. iten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. aderen voor een deel ,t 27 Aug. 12 id. 21 Sept. n 7 Oct. iraals 10 id. 26 Sept. Ificieren 3 id. 26 id. laats van opkomst Breda, ei!.: 7de Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. n en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. •officieren 3 id. 26 id. ats van opkomst Harderwijk. Sste Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. (en de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. ideren voor een deel 27 Aug. 12 id. 21 Sept. 7 Oct. •raals 10 id. 26 Sept. officieren 3 id. 26 id. tats van opkomst Arnhem. 9de Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. j0H ten: de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. .jgjjJttideren voor een deel 27 Aug. 12 id. n r 21 Sept. 7 Oct. ïraals 10 id. 26 Sept. rofficioren 3 id. 26 id. aais van opkomst Assen, ay 10de Regiment Infanterie. Lichting 1922. PlPlten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. nderen voor een deel 27 Aug. 12 id. i» h >i 21 Sept. 7 Oct. V Dra*ls 10 id. 26 Sept. eer( rofficieren 3 id. 26 id. aats van opkomst Ede. 11de Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. iten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. inderen voor een deel 27 Aug. 12 id. r laats van opkomst Nijmegen, fuj nderen voor een deel opk. 3 Sept. vertr. 19 Sept. T&aats van opkomst Arnhem. nderen voor een deel opk. 21 Sept. vertr. 7 Oct. ZO 'aata Tftn opkomst Nymegen. IDg< de anderen voor een deel opk. 21 Sept. vtrtr. 7 Oct. Plaats van opkomst Arnhem, korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Nymegen. 12de Regiment Infanterie. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. soldaten: voor een deel opk. 10 Sept. vertr. 26 vSept. de anderen voor een deel 27 Aug. 12 Sept. de anderen voor een deel 21 £ep. 7 Oct. korporaals 10 id. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats tan opkomst Assen. 13de Regiment Infanterie. Lichting 1922. soldaten: de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aog. 12 Sept. „21 Sept. 7 Oct. korporaals 10 id. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst "Maastricht. 14de Rrgiment Infanterie. Lichting 1922. soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aug. 21 Sept. 10 id. 3 id. 12 id. 7 Oct. 26 Sept. 26 id. korporaals onderofficieren Plaats van opkomst Breda. 15de Regiment Infanterie lichting 1922. Soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel opk. 27 Aug. vertr. 12 Sept. v v opk. 21 Sept. vertr. 7 Oct. korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst voor allen 's Gravenhage. 16 Regiment Infanterie Lichtingen 1919, 1921 en 1922 soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 3 id. n 19 id. 21 id. 7 Oct. korporaals 10 id. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Amersfoort. 17de Regiment Infanterie lichting 1922. soldaten do meesteo opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aug. 21 Sept. 10 id. 3 id. 12 id. 7 Oct. 26 Sept. 26 id. Korporaals onderofficieren Plaats van opkomst Venlo. 18de Reg. Infanterie lichtingen 1919, 1921 en 1922. soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Harderwyk. 19e Reg. Infanterie lichtingen 1919, 1921 en 1922. soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aug. vertr. 12 id. 21 Sept. 7 Oct. 10 id. 26 £ept 3 id. 26 id. korporaals onderofficieren Plaats van opkomst Arnhem. 20ste Reg. Infanterie lichtingen 1919, 1921 en 1922. soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aug. 12 id. V .21 Sept. Oct. korporaals 10 id. r 26 Sept. onderofficieren 3 id. n 26 id. Plaats van opkomst Harderwyk. geeft vaak ruwe, beschadigde en leelijk uitziende werkhanden. Deze worden echter weer spoedig gaat en zacht door Purol. 7 32591 21ste Reg. Infanterie lichtingen 1919, 1921 en 1922. soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel u 3 id. n 19 id. 21 id. 7 Oei. korporaals 10 id. n 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Amersfoort. 22ste Regiment Infanterie lichting 1922. soldaten de meesten opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. de anderen voor een deel 27 Aog. 21 Sept. 10 id. 3 id. 12 id. 7 Oct. 26 Sept. 26 id. 10 Lichtingen 1918 en 1922. Iite Regiment Huzare». Lichting 1918. soldaten en korporaals opk. 1 Mei vertr. 13 Mei onderofficieren 24 April 13 id. Lichting 1922 paardenverzorgers opk. 14 Mei vertr. 30 Mei Israëlieten 11 27 id. Plaats van opkomst Amersfoort. De overigen soldaten en korporaals opk. 3 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 27 Aug. 26 id. Plaats van opkomst Amersfoort, Djeventer of 's Her- togenboich. Ildc Regiment Huzaren lichting 1918. soldaten en korporaals opk. 1 Mei vertr. 13 Mei onderofficieren 24 April 13 id. Lichting 1922 paardenverzorgers opk. 14 Mei vertr. 30 Mei Israëlieten 11 id. 27 id. Plaats van opkomst van 's Gravenhage. De overigen soldaten en korporaals en onderofficieren opk. 3 of 27 Aug. of 3 Sept. vertr. 2 of 26 Sept. Plaats van opkomst Breda, 's Gravenhage of s'-Hertogenbosch. Veldartillerie. Lichtingen 1919 en 1922. lste Regimeut Veldartillerie. Lichting 1922. soldaten en korporaals opk. 1 Sept. vertr. 17 Sept. onderofficieren 25 Aug. 17 id. Plaats van opkomst Utrecht (Legerplaats bij Oldebroek) Veldartillerie. (Vervolg). 5e Regiment Veldartillerie. Lichting 1922: soldaten en korporaals opk. 1 Sept. vertr. 17 Sept. Plaats van opkomst Amersfoort, onderofficieren opk. 25 Aug. \er(r. 17 Sept. Plaats van opkomst Legerplaats bij Oldebroek. 6de Regiment Veldartillerie. Lichting 1919 soldaten en korporaals opk. 14 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 7 id. 26 id. Plaats van opkoujst Leiden. Lichting 1922 onderofficieren opk. 4 Juni vert. 27 Juni Plaats van opkomst Leiden. De overigen van de lichtingen 1919 en 1922 van alle Regimenten Veldartillerie opk. verschillende tijdstippenhet vroegst 20 Aprilhet laatst 7 Dec. Opkomst verschillende plaatseq. Rijdende Artillerie. Lichtingen 1919 eu 1922. Korps Rydende Artillerie. Lichting 1919 soldaten en korporaals de helft opk. 29 Juni vertr. 11 Juli Lichtingen 1919 en 1922. Regiment Genietroepen lste bataljon opk. in Aug. of Sept. Ilde bataljon in Aug. of Sept. Plaats van opkomst Utrecht of Legerplaats by Zeist. Tilde bataljon opk. in April, Juli, Aug. of Sept. Plaats vaa opkomst Utrecht. Motordienst. Lichtingen 1919 en 1922. Schoolcouipaguie van don motordienst korporaals en soldaten een deel opk. 2 Juni vertr. 18 Juni Israëlieten 9 Sept. 25 3ept. de overigen 14 id. 30 id. onderofficieren Israëlieten 2 Sept. 25 Sept. de overigen 7 id. 30 id. Plaats van opkomst Haarlem. Intendancetroepen. Lichtingen 1919 en 1922. Comp. Intendancetroepen soldaten en korporaals opk. 7 -Sept. vertr. 23 Sept. Plaats van opkomst nader te bepalen. de andere helft onderofficieren de helft de andere helft 14 Sept. 26 Sept, korporaals onderofficieren Plaats van opkomst Ede. Wielrijders. Lichtiggen 1919 (gedeeltelijk) 1921 (gedeeltelijk) en 1922. Regiment Wielrijders lichtingen 1919 en 1921 3de en 4de Schoolcompagnie. soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst 'a Hertogenbosch. Lichting 1922 alle schoolcotnpagnieën. soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. ouderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst 's Hertogenbosch. Hospitaalsoldaten. Lichtingen 1919 (gedeeltelijk) 1921 (gedeeltelijk) en 1922 (gedeeltelijk) lste en 2de Comp. Hospitaalsoldaten. Lichtingen 1919, 1921 en 1922. (Uitgezonderd de ziekenverplegers van de lichtingen 1921 en 1922) soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst nader te bepalen. 3de en 4de Comp. Hospitaalsoldaten. Liehting 1922 (Ungezonderd de ziekenverplegers.) soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst nader te bepalen. 22 Juni „.11 Juli 7 Sept.26 Sept. Lichting 1922 soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 Plaats van opkomst Arnhem. Treinafdeelingen der Artillerie-brigades. Lichtingen 1918 (gedeeltelijk), 1919 en 1922. Treinafdeeling van de: lste Artillerie-brigade, Ilde id., IIIde id., IVde id. (Vaa de lichting 1918 alleen de dienstplichtigen, afkomstig van de Cavalerie,, opk. verschillende tijd stippen het vroegst 14 April het laatst 7 Dec. Opkomst verschillende plaatsen. Vesting-artillerie. Lichtingen 1919 en 1922. Regiment Vesting-artillerie opk. vorschillende tijd stippen het vroegst 20 April het laatst 30 tfov. Opkomst verschillende plaatsen. Kust-artillerie. Lichtingen 1919 en 1922. Regiment Kust-arüllerie opk. verschillende lijd- stippen het vroegst 20 April het laatst 29 Oct. Opkomst verschillende plaatsen. Luchtdoel-artillerie. Lichtingen 1919 en 1922. Korps Luuhidoel-arlillerie. Lichting 1919 soldaten en korporaals een deel opk vragen een Kal neer«»»(l en Zenuwsterkend Middel. Mijnhardt s Zenuwtabletten beantwoorden vol komen aan dit doel. 296 7 32592 Prijs 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. onderofficieren een deel 4 Mei 10 Sept. 26 Oct. 27 April 3 Sept. 19 Oct. vertr. 20 Mei 26 Sept. 11 Nov. 20 Mei 26 Sept. 11 Nov. Plaats van opkomst Utrecht. Lichting 1922 soldaten en korporaals de helft opk. 20 Jnli vertr. 5 Aug. de andere helft 10 Aug. 26 id. onderofficieren de helft 13 Juli 5 Aug. de andere hellt 3 Aug. 26 id. Plaats van opkomst Soesterberg. Pontonniers en Torpedisten. Lichtingen 1919 en 1922. Korps Pouionuiers en Torpedisten. Lichting 1919; lste en 2de compagnie Pontonniers, soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Dordrecht. Lichting 1922 lste en 2de compagnie Pontonniors. soldaten en korporaals opk. 10 Sept. vertr. 26 Sept. onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Dordrecht. Compagnie Torpedisten soldaten en korporaals opk. 10 Aug. vertr. 26 Aug onderofficieren 3 id. 26 id. Plaats van opkomst Gorinchem. WIE OOK EN WIE NIET MOETEN OPKOMEN. Behalve de hierboven bedoelde dienstplichtigen moeten aan de herhalingsoefe ningen in 1925 ook deelnemen dienstplichtigen, die in 1924 zijn overgeplaatst en in verband hiermede in dat jaar geen herhalingsoefeningen hebben volbracht. Dit is het geval met sommige dienstplichtigen van de lichtingen 1918, 1919 en 1921, bshoorende tot de infanterie, de wiel- rijdets eö de hospitaalsoldaten. Deze dieusplich- tigen zollen nader worden opgeroepen. Dienstplichtigen, die tengevolge van uitstel van eerste oefening, vrijstelling vaa den dienst plicht of om een andere bijzondere reden de eerste oefening hetzij geheel, hetzij voor een deel, later dan den gewoneu tijd hebbeu vervuld of uog zullen vervullen, volbrengen de herhalings oefeningen te gelijk met de lichting, met welke zij de eerste oefening hebben beëindigd of zullen beëindigen. Dit geldt ook voor dienstplichtigen, die de eerste oefening bij gedeelten in twee niet aansloitende tijdvakken moesten vervullen, doch die oefening nog niet hebbeu volbracht. De overige dienstplichtigen, die de eer-te oefening bij gedeelten in twee niet aansluitende tijd vakken hebben vervuld, volbrengen de her halingsoefeningen te gelijk met de lichtiug, met welke zij het eerste gedeelte van de eerste oefening hebben btëindigd. Dienstplichtigen, die de eerste, oefening hebben aangevangen tusechru de inlijvingstijdvakken van de laatste ploeg eener lichting en de eerste ploeg der volgende lichting, doch vóór 18 October 1919, worden ten aanzien van de herhalingsoefeningen gerekend te behooren -tot eerstbedoelde lichting, tenzij zij door onderbreking van de eerste oefe ning deze hebben beëindigd te gelijk met een ploeg eener volgende lichting. Aan de herhalingsoefeningen wordt niet deal genomen door: a. de gewone dienstplichtigen van de lich- tingeu 1919 en 1921, die zijn overgeplaatst bij een der regimenten infauterie der lle eu IVe divisie, bij de 3e of de 4e schoolcompagnie van het regiment wielrijders of bij de le of de 2e compagnie hospitaalsoldaten, nadat zij bij het legeronderdeel, waartoe zij in 1924 behoorden, krachtens .het Koninklijk besluit van 6 Maart 1924, no. 34, reeds herhalingsoefeningen hadden volbracht; b. de dienstplichtigen, die tot de administratie- troepen behooren en wier eerste oefening langer dan 81/, maand heeft geduurd. (Zie voorts hierna oDder uVrijstelling".) WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. De opgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zij zich, in uniform gekleed en voorzien van hun zakboekje en van de verdere tot hun verlofsuitrosting behoorende voorwerpen van kleeding en uitrusting, op den bepaalden dag op de plaats vau bestemming aanmelden en wel op de hieronder aaugegeven uren: De dienstplichtigen, die verblijven in de plaats van opkomst, melden zich op den voor de op komst bepaalden dag vóór 8 uur voormiddags aan bij het korps of qp de plaats van beslemming. Hetzelfde geldt voor hen, die elders verblijven, maar niet van een openbaar middel van vervoer gebruik maken. De overige in Nederland verblijvende dienst plichtigen vangen op den ?oor de opkomst be paalden dag d8 reis naar de plaats van opkomst per spoortrein, tram, stoomboot of ander openbaar middel van vervoer aao vóór 8 uur voormiddag® en melden zich na aankomst odverwijld aan bij het korps of op de plaats vau bestemming. Is volgens de geldende dienstregeling van het vour

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1