B. A. CION-DE NIJS DRUKWERK Belangrijk vSwan" vulp Brie Kwart NP Heeren Aannemers en Timmerlie&ERH C. Laban, Tholen Pandbrieven waterstokerij, S,tl"k,j 30 AP"' 1925- EFFECTEÏÏ, BABmKEH, COUPOSS, N. V. Coronae. Aanvragen BOUWVERGUNNINGEN NIEUW te bouwen wonim Aanvragen voor BOUWVERGUNNINGEN VERBOUW van bestaandewoni BECHTSZONEN LIMON A DES-GA ZEUSE „DE LELIE' Hoe krijg ik een voor van den prijst VERHUIZIN W. G. v. d. I Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding-Magazijn 14 Kortemeestraat 14 Bergen op Zoom. Prachtsorteerlng in alle afdeelingen Enorme keuze in kwaliteit en prijzen. Men bezichtige onze Etalages. Heerenkleeding naar maat. Sprutol Geluk's Landbouwers- Zakboek. M. S. IHARICO, Hoogstraat 22 THOLEN. Groote keuze in tapis-belge, axminster-en koehaar karpetten. Velvet-, maquette,- wollen- en cocosloopers. Linoleum en vloerzeilen. Pluches velvet-, wollen en wasdoektafelkleeden. Vitrages en all-overnets - Vloer- en deurmatten. Verder alle schoonmaakartikelen. 22 32580 VAN HEEL Co., T H 0 L E H. 36 9937 VOOR UW ZAAK FIRMA J. Aanbevelend M. C. POT - THOLEN TANDARTS L. J. DE RIJKE, Tandarts Mevr. v. d. VELDE te St-MAARTENSDIJK. 12 Hotel Polderman. 30662 M0NDARTS J. L. Bernhardi Gustaaf van Dinteloord, 926 B WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK Van derOuderaa, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Omdat ik Dordtsche Maizena eet. en zijn steeds bij ons verkrijgbaar. «••Recept voor den Schoonmaal BERGEN OP ZOOM. Telef. 463. Tegen inlevering van een vulpenhouder van eHj lekeurig fabrikaat, in welken toestand ook, gi of gebroken, mits de gouden pen aanwezig FIRMA J. M. C. POT - THOLEN, geven van orgelles en het stemmen van piano's. Insulaire Hypotheekbank in omloop voor ruim 14 millioen gulden. 5% Pandbrieven a 99%, Iman J. van de R0TTERDAI Havander gemengd vleeschmeel, Ha' Melassepaarder en alle andere soorten van prima kwaliteit krijgbaar bij den heer Commissionnair te Onderneming „Ml 40 80747 r. degens verandering TE KOOP sinds 16 jaren bestaande in een volkrijke boort van Den Haag. Adres: P. W. VAN KOOTEN, Reitzstraat 221, Den Haag. 10 32574 Ondertrouwd A. BERKHEIJ en 8 32576 0. BIEREN8. Ondertrouwd D. L. HAGE B.Az. en 7 32582 U. J. W. RIJNBERG Jd. St-Maarlensdijk, 30 April 1925. @@ss©e@9se®s©@ssöss@® Op Donderdag 7 Mei hoopt 9 onze geliefde Vader, Behuwd- ffl en Grootvader K. VAN DE VELDE, zijn 80aten geboortedag te ge denken. 16 32583 Zijne daokbare kinderen, behuwd- eu kleinkinderen, £hole"' Mei 1925. Voorburg, Zondag #3 Mei hopen onze geliefde ouders, behuwd-j en grootouders MARINUS MOELIKER en 17 82584 CORNELIA MARIA CHKISTIAAN8E, hunne 25-jarige echtvereeni- ging te gedenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkind. Tholen, Mei 1925. Donderdag 7 Mei a.«. hopen OBZe geliefde «ouders ADR1AAN CORNELIS VAN ELSiiCKER W, een komen vroed voor JACOBA TANNA SLAGEB, hon 40-jarige ecbtvereeniging te gedenken. 16 32581 Hun dankbare kinderen. Tholen, Mei 1925. Voor de vele blijken vau belang stelling en deelneming gedurende de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde Tante, mej. M. J. GELUK, .betuigt de familie haren hartelijken dank. Uit aller naam, 32575 13 J. J. GELUK. Tholen/ 80 April 1925. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nn de Landbouwer op de hoogte vau de fiuanciëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Prijs f 1.25, franco per post f 1.30 na ontvangst per postwissel. Stevig ingebonden met portefeuille- overslag. 28 16820 Verkrijgbaar bij de uitgeefster: FIRMA J. M. C. POT, Tholen. en bij den Boekhandel. Aan bevolen door de Commissie voor het ontwerpen en samenstellen van een model landbouwboekhouding in eeuvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij. Agent voor: 22 32489 St-Annaland: Jac. Verhoole Poortvliet: C. Mullié Scherpenisse: J. P. Kerpestein Stavenisse: Geb. Kesteioo. Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel by Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer. Kantoor geopend: 9121/2 en 15 uur Des Zaterdags van 92 uur. maken we steeds netjes en vlug voor U gereed tegen concurreerenden prijs Ons vakkundig personeel stelt ons in staat U in alle opzichten te bevredigen Over ons drukwerk zult Ge steeds te vreden zijn, we gebruiken steeds prima papier; we leveren Uw drukwerk af zonder fouten 54 32551 Zuivelplein 6, Bergen op Zoom Spreekuur Tholen 10 IN „NON SEMPER". 30640 Zaterd. 10-12 en van 3'/2—6'/2 u. Dinsdag 3'/2—6'/2 u. Stationstraat 15, BERGEN OP ZOOM Elke Donderdag van 10—3 houdt eiken Donderdag zitting te ST-MAARTENSDIJK, bij den heer Z. de Ruiter. 8 31302 werd steeds hoog bekroond, ook voor zijne afstammelingen Zijn vader Moustic de Grandgilse B 498, was kampioen te Brussel. Zijn Moeder Loone A 1727, werd steeds hoog bekroond, ook voor hare afstammelingen. Deze voshengst, is Dinsdags en Vrijdags te Tholen en Oud-Vossemeer aan huis te ontbieden eu staat Maan dag en Donderdag, 's namiddags van af 5 uur bij van Engelen, Hol- larepolder, Oud-Vossemecr. Dek geld f51.of f36 dek en f 30 veulengeld. 24 32481 De eigenaar, P. M SNEEP, Dinteloord. 'S-GRAVENHAGE Lange Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 92 Schiedamschevest 5 GRONINGEN A-Kerkhof Z.Z. 18 De Directie bericht dat de Coupons der Pandbrieven vervallende 1 Mei 1925, van dien datum af betaalbaar zijn bij de Nationale Bankvereeniging te. Tholen, alwaar tekens 5 pCt. Pandbrieven tegen beurskoers eer- krinroaar zijn iu stukken »»n f 1000.—, f 500.- en fm.— De Direelie J A. VAN ERPERS ROIJAARDS. 26 Mr. C. SCHUIT. 32572 voorheen J. ROBBE. ZUIVELSTRAAT 12. BERGEN OP ZOOM. Verplegiogsartikelen. Buikbanden. Breakbanden. Suepensoriëu 21236 etc. 15 Baby-weegschalen. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 3498 over het Postkantoor. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegingsartikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilniar Schwabe, MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen Gebouwen, SLIJP8TEENEN enz STRAATKEIEN. 12 '152 AUG. VAN DYCK—PETIT Stationstraat Bergen op Zoom Ontvangen een nieuwe en mooie collectie Prijzen billijk. 9229 12 Aanbevelend, LIEVEVROT'WESTRAAT B 52 BERGEN OP ZOOM. Ach lieve bourvrouw, och ik schrik, U is nog altijd even dik. Weet Gij boe dat komt miin Greet Verkrijgbaar bij de meeste Winkeliers. VAN SPLUNTER, grossier Tbolen. 32561 48 FIRMA i. M. C. POT ipen, Aan Adres Staan in kwaliteit BOVENAAN. jp'iei Vraagt daarom Limonade van Bechtszonen. Men lette op n»" va en ONGESCHONDEN Halsbandje, daar wij NOOIT afleverei ETIKET en ZONDER HALSBANDJE. len E d eren x| »xt jxj 4X4 jxi »x4 4x| jxj jxi 4x+ Jx Wilt U het moeilijkste werk van den schoonmaak, wat Uw gordijnen, dekens, loopers, karpetten, bovenkleeding e andere voorkomende goederen, op de meest nette en goe manier behandeld hebben, gaat dan met Uwe goederen, o teleurgesteld te worden naar het gunstigst bekend staande StoomwasscheriJ en Amerikaansche glans- en strijklnri Agent voor Tholen Dbr. D. DE VOSDeurloo BebouwdfJ Voor St-Maartensdijk Dhr. C. P. HAGE, Goederenveri St-MaartensdijkBergen op Zoom. Voor Stavenisse A. Kfl St-Maartensdijk, Voerman StavenisseBergeu op Zoom. xj 4xJ 4x4 |X4 |xj txt »xj jx| |x4 4: taais ^fficiei Als va loderen Taais roificii ,aU i ;eo e 'offici Ata beveelt zich aan tot het 7 TE ZIERIKZEE. Verkrijgbaar: 22 32251 Bij de bekende Heeren Agenten en Correspondenten. 32048 Laat Uwe verhuizing met Auto-tapisserie, V accuraat en gegaradeer eeer tevreden zijn. Vers vredenheidsverklariugen Aaubevelend, GLIMKSSTRA AT BERGEN OP Zl laata ten ndere Taais offici aats iten ndere n oraals roffic: aats lOd iten ndere oraal: roffic. aats hten ndere aats inden aats inden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 4