Onze Tuinbanken keukenkachels, Waar kan men Kinderwagens en Klapwagens iktotl1» Se'edenL Lka'f staten-generaal. dsche Trekpaarden in Milaan. P. n slachtoffer van een brand. Niet alledaagsch. Doodelijk ongeval De 50000ste Ford. KERKNIEUWS. Tholen. Ned. Protestantenbond afd. Tholen. Poortvliet. St-Maarten8dijk. Stavenisse. Oud-Vossemeer. BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. Vraagt prijs alvorens U koopt, dan doet gij beslist uw voordeel. 0. J. CONTANT, is bij 0. i. CONTANT, Het beste en goedkoopste adres voor 6' jjfigenschap zon bezitten, dat het zaad heel rijp te zijn, niet nilvalt. Een bunder ?lnilktheid ia er mee bezaaid. 1 ,m;n persoon, die in de Eendracht en ba met eerboden viachtuig ïn tenM door de naar gesoapt, visscherij-politie .fte gröötc onvoorzichtigheid een valschen ^Qii| te geven. Bij onderzoek bleek dit al 'lJ het jougmeusch was woonachtig te tardef ffiee'- s uiet^^3ISSE. 1.1. Zaterdagmiddag vergaderde ]anlaa,snis9e de afd. „Tholen" van het ^N.O.G." dat jj® aanvang der vergadering verzocht de rde heer Buijze, aan de leden even 'al ni*'*0 om eeD 00£enblik een stille-holde zou t BD 880 ^roe?e nagedachtenis van het orvallf'0 TrooS o^rleden medelid, wijlen mej. lan^eyboer. Spreker zeide daarop o.a.veel rersche ZÜ ootva"°D aan ^aar familie, haar tg en haar vrienden, medeleden dezer et uili Hij hoopte, dat zij, die zooveel en had, door haar overlijden Thet lijden heen 300 zyn en dat een gem^aar overschot moge be- k de W)0, eindigde met de woorden: ir cjeDi, ons oog zal niet meer weenen, eeD tt>i9gUDDeD ^er "Mte niet, Dest ztDD 008 00£' a^8 vr,en(l en medelid aiet op Uw verscheiden zietl ten 9cl "chl' ru,t in Vrelel bij| „Kequiscat m Pace gemetste Kamer heeft het wetsontwerp 3rg dritige heffing Yan belastingen aan- n met 36 tegen 4 stemmen. De ig van dit ontwerp is, de belasting- ing tegen te gaan. aad acht de minister zoo groot, neer de volle omvang daarvan idegedeeld, het verwondering zou Feiten dat personen met inkomens a5jemnonderd duizend ovèrschrijden geen üJtalen in de inkomsten- of de ver- fesbelasting, staan niet op zichzelf. i(je lag dat daardoor aan den fiscus ter yleuj liegsei ialdell gaat, houdt met twee, drie mil- ,er jaar niet op. Deze te achterhalen n ^óel van dit ontwerp. ijn, tep IcrvioJ GEMENGD NIEUWS luzik ,d bui ie z vcrei ehou peter «Dg itterc aint l A| t Be illif jdi apolc (inboek van het Nederlandsche Trek paard kers, die spontaan hun allerbeste fok- gaven om naar de tentoonstelling te gaan, kunnen tevreden, meer d&D zijo. Met één slag heeft de Paarden» vau het Zware paard, gefokt op schen bodem, een naam gemaakt in ilke reclame op schrift en zelfs met oit ware bereikt. iQdsche Trekpaardfokkers hebben niet arne voor bun paarden gemaakt, doch deze inzending, welke zonder eenige van bet Rijk is tot stand gekomeD, eweest, dat Nederland, hetwelk auders vrijwel niet vertegenwoordigd was op ors, een eereplaats onder ds inzenders men. men iu Italië niet gedacht. Toen de Nederlandsche paarden welverdiend alle eerste prijzeu verwierven en vele rijzen, toen de fokkers-inzenders hun op de tribune van den Italiaanschen n ontvangst mochten nemen, toen ging lartehjk en welgemeend Eviva 01»nda een waar kunststuk geweest om in de k?eo beschikbaar voor het bij elkaar g vit Ier collectie hierin te slagen, doch het d. Hr eed een telegrafisch beroep op de fokkers een bleef thuis. Iu Milaan was alles est geregeld, onze Consul GeD. en ol aldaar, dhrn. Visser en Immink les uitmuntend voorbereid en de Neder- ens hun verblijf in alles terzijde ge- mag worden aan de groote toe- van onzen Rijkslandbouwconsulent te waör, ?aQ Rijn, die onafgebroken in de JBJota de belangen der inzenders te be- St-ft. de reis naar Miliaan een nienwen borizoD >60 esthi hal| tam en nieuwe afzetgebieden. Reeds gaven talianen hel plan te kennen op onze ntentoonstelling te Dordrecht te komen. 'Rerdaai is iD het Sousterreiu van een ide!i|P ^en stationsweg door kortslaiting brand Spoedig stond de achterkamer iu lichte vroaw vluchtte Daar buiten om bulp doch vergat dat haar moeder io de werd hij plotseling bewusteloos. Zonder nog bij kennis te lijn gekomen is hij daarop overleden. Door een bewoonster van de Achtergracht te Weesp werd de hulp der politie iogeroepeo, daar haar man het hois iD opschudding bracht. Laatstgenoemde, een zaodschipper van beroep, had als gewoonte aapgeoomeo, zich eerst te bedrinken en dan 166 te keer te gaan, dat politieassistente gevraagd moest worden. Ook ditmaal scheen het io de wouing van den man weer dochtig gespookt te hebbeD, want toen de politie daar aankwam, werd zij opgewacht door de vroow des huizes, die het op straat blijkbaar veiliger vond daD binnenshuis en de politie de veelzeggende mededeeling deed,,'t Wordt tijd dat je komt; hij leit 000 onder de kast". In derdaad bleek de schipper z<5<5 hois gebonden te hebben, dat een groote kast, waarin kleeren en lijfgoed geborgen werden, voorover gevallen was, in baar val de brandende kachel en den jrheer des hnizea" meeslepend. Hoewel de be- schonkene half over de brandende kachel lag, scheen deze roostering bem niet in het minst te deren. EeDÏge kledingstukken kieken minder weerstandsvermogen te hebben en waren al aan het smeulen. De politiechef en een der agenteo brachten zoo goed en kwaad het ging wat orde iD dien chaos, vischten toeu deo man tusschen kast en kachel op eu gaven hem in de politiecel gelegenheid zijn roes uit te slapen. De groote en welbekende tooneelspeler Louis Bouwmeester is Diosdag te Amsterdam overledeu. Gratis-autoritjes. In een auto-garage te Maastricht ver voegde zich een net gekleed heer, die oogenblikkelijk met een auto naar Sittard wenschte te worden gebracht. Nadat men het over den prijs was eens geworden, ging het in flinke vaart verder tot Sittard. Daar bemerkte de chauffeur, dat hij alleen in zijn wagen zat. Blijkbaar had het heer schap, dat in het achterste gedeelte van den auto had plaats genomen, in de drukte te Sittard kans gezien, ongemerkt uit den wagen te komen, aldus de reis op zoo goedkoop mogelijke wijze makend. Vermoedelijk door hetzelfde heerschap werd eenige uren later te Sittard dezelfde truc toegepast. Hier werd een auto besteld voor Helmond. Nad^t chauffeur en passa gier te Helmond waren gearriveerd, zeide de oplichter, naar Amsterdam door te willen rijden. Even vóór Amsterdam heeft de passagier evenwel op voor den chauffeur ongemerkte wijze van den wagen afscheid genomen. Thans is de man te Alkmaar aange houden.. Het bleek te zijn P. K. uit Bussum, die als ontoerekenbaar in een gesticht in 't zuiden van ons land was opgenomen, uit welk gesticht hij dezer dagen was ontvlucht. Eenige jaren terug pleegde hij te Bergen verschi,lende oplichtingen; gaf zich daarbij uit voor inspecteur hij de spoorwegen, en maakte als zoodanig een reis mee op de locomotief. Een gebroken been. In 1920 brak een aannemer van Zalt- bommel door een val een been. De breuk genas niet en het been moest geamputeerd worden. De aannemer eischte nu van de Eerste Onderl. Aannemersverz. Mij., waarbij hij tegen ongelukken was verzekerd, uitbe taling van f5000. De maatschappij wei gerde, beweerde dat het ongeval te wijten was aan drankmisbruik en het niet genezen der breuk gevolg zou zijn van suikerziekte, waaraan de aannemer leed, doch tegen de gevolgen waarvan hij niet was verzekerd. De aannemer stelde een vordering in bij de Zwolsche rechtbank, die ze echter afwees. Thans hebben in hooger beroep voor 't Arnhemsche gerechtshof de dok toren, die den aannemer hebben behandeld, verklaard, dat van drankmisbruik niets was gebleken, evenmin als van een in eenigszins ernstige mate lijden aan suikerziekte. Het gerechtshof vernietigde het vonnis der rechtbank, verwierp het verweer van de Verzekering maatschappij en wees de vordering toe om aan den eischer aisnog te betalen een bedrag van f5000 met rente en kosten. Het vervoer van vee. De Tel. klaagt over de wijze waarop vaak het vee wordt vervoerd. Zoo weet het blad te melden, dat soms een 40-tal varkens elk van pl.m. 100 K.G. gewicht, voor het vervoer naar het buiten- brandende kamer gelegen slaapkamer land, in één wagon worden geladen. Deze wagon wordt geplombeerd, en pas na eenige dagen, op de plaats van bestemming, weer geopend. Gedurende de reis heeft voederen noch drenken plaatsvóór de reis zijn rauwe aardappelen met zaagmeel in den wagen gestrooidhoe dat goedje er komt uit te zien, behoeft niet gevraagd. Op de veemarkten worden zoo nu en dan aangevoerd z.g. twrakkedierenu, d. w.z. lijdende aan allerlei kwalen, die. meestal met steile vermagering, verzwakking, be moeilijkte- ademhaling, slecht loopen, enz. gepaard gaan. Al ranselende en duwende worden de stakkerds aangevoerd en op vele markten wordt voor deze dieren een afzonderlijke plaats aangewezen en worden ze gemerkt met de letters W. V. (wrak vee), ten einde te voorkomen, dat geweten- looze handelaars deze dieren onder valsche vlag verhandelen aan eenvoudige menschen. Toch vliegen eenvoudige zielen er nog rusten, Door de rookwolken was de bevindende 68-jarige mevr, de wed. V. bevangen. Zij wist zich nog Daar ,s sleepen, doch verloor het bewust- !rleek'le' gerucht, dat er nog iemand in huis begaveo de brandweerlieden, inmid- ïveerd, zich naar binnen. Met gebroik laskers konden zij met veel moeite de lar buiten brengen, Ruim een half uur instmatige ademhaling toegepast, welke succes mocht hebbeu. De geneeskundige v _"°*rde de °ude dame naar het ziekeu- is, .-J*r zij echter Diosdagavoud overleden is, 1 st**'e »tralen werd de brand gebluscht. een Voetbalwedstrijd te Arnhem kreeg ieriff''86 jongen uit Arnhem een hard ge- bal tegen ha onderlijf. Hij ver- it i )0gonbIik het veld doch keerde spoedig ijiii i 'Peelde gewooD door. Avonds echter wel in; feitelijk moesten, volgens het blad, zulke dieren niet op de markten toegelaten en het vervoer er van gereglementeerd worden. Dat laatste geldt ook voor de nuchtere kalveren. Een slachtpartij. In de nabijheid van het Belgische plaatsje Ath, in Henegouwen, heeft zich in den nacht een. bloedig drama afgespeeld. De Tel. schrijft, dat kort na één uur in den nacht drie mannen een boerderij binnendrongen en den eigenaar, Carion, in zijn bed dood schoten. Het zevenjarig dochtertje dat luid schreidde, kreeg even eens den kogel. Hierna dwongen de onverlaten de vrouw de brandkast te openen. De boeven, ver moedelijk Polen, roofden een aanzienlijk bedrag en vuurden, alvorens de woning te verlaten, hun revolvers op de ongeluk kige vrouw af, die kort daarop den geest gaf. 'n Koewachter die met een revolver gewapend de roovers nazette, werd door drie kogels getroffen en moest, gevaarlijk gewond, naar een" ziekenhuis worden overgebracht. De marechaussées begonnen terstond hun onderzoek naar het spoor der moor denaars, die, naar de getuigenis van den koewachter, hun fietsen in een nabijzijnd boschje hadden geplaatst. Het parket van Doornik kwam ter plaatse en heeft een nauwkeurig onderzoek inge steld. hetwelk met behulp van speurhonden den geheelen dag werd voortgezet. Gemeld wordt, dat twee der vermoede lijke daders te 's-Gravenhage zijn aange houden. Zij zijn met den koewachter ge confronteerd en worden in verzekerde bewaring gehouden. Onthulling van een monument. Te Zeeorugge heeft een indrukwekkende plechtigheid plaats gehad door de omhulling san een monumeut ter herdenking vsd den grooten slag aldaar. Te half elf arriveerde de Britsche kruiser «Caledon" en wisselde saluutschoten met de kustbaiterijeD en de in de haren liggende oor logsschepen. Deze oorlogsbodem bracht uit Ea- geland mede 30 officiereo en 250 maüschappeo, die 7 jaar geleden alleen een werkzaam aandeel hadden genomen in het groote evenemeut van Zeebrugge, Deze wakkere strijders vormden het middel punt van aller belangstelling en enthousiasme toen zij san land gingen en zich naar bet Monu ment begaveo. Tal van hen bleken litteekens eu verwondingeu te hebben overgehonden uit den beroemden slag. Vele anderen gaven een deerniswekkeuden aanblik doordat zij armen of beenen hadden verloren of zelfs gedeeltelijk blind waren geworden. De plechtigheid bij het Monument bereikte haar hoogtepunt toen de Koning en Koningin der Belgen ter plaatse aankwamen om het te onthullen. Aan de eene zijde bevond zich een contingent Belgische troepen, terwijl aan de andere zijde een detachement Belgische zeesoldaten bevond. De Britsche soldateD eu een aantal Belgische autoriteiten hadden zich op de eere plaats opgesteld. De Koning der Belgen onthulde het gedenk- teeken, terwijl de troepen de houdiog aannamen onder de saluutschoten van den Eogelschen kruiser eD het gedoDder der kustbatterijen. Daarna werden het Belgische en het Britsche volkslied ten gehoore gebracht. Koning Albert schetste in het Franach sprekende, de geschiedenis van het bombardement. Zich vervolgens tot de Engelsche overlevenden wendeode„Het was onder emotie en vreugde, dat de Belgen deze ceremonie verwelkomden, daar deze hun de gelegenheid zou bieden nog eenmaal tezamen te ziju met vele oude strijd makkers, die aandeel hebben genomen in dit groote historische evenement. Aangevoerd door een man die zich bij tal van militaire operaties heeft onderscheiden bracht Gij hier op St. üeorget Day" 1918 den genadeslag toe aan de Duitsche duikbooteucampagne. Dit ged-nkwaardig wapen feit zal zouder twijfel een der schitterendste successen zijn in de historie van de Britsche vloot". De Ford-labrirken te Autwerpen hebben op feestelijke wijze het feit herdacht, dat de 50000ste wagen te Aotwerpeó werd opgebouwd. Voor tal van geooodigden is dit jubilaum-Fordjo in een record tijd ineengezet. Binnen de 4 minuten werden de brokkeu wielen, chassis, carosserie eu alle toebehooren tot een automobiel gemaakt, welke in de Belgische kleuren ge schilderd was, met de aandoiding, dat zij de 50000ste was. Daarop reed het feest-Fordje in toet naar het stadhuis vau Antwerpen, waar burgemeester van Cau welaert de directeuren van harte gelukweDschte eu de hoop uitsprak, dat de fabriek weldra haar 100000ste zou afleveren. Hoe zeer de Ford-fabricatie gedurende de enkele jaren vau haar bestaan in Antwerpen is toegenomen, moge blijken nit de volgende cijfersIn 1922, het stichtingsjaar, werden te Antwerpen afgeleverd: 5945 automobielen; in 1923 steeg dit getal tbt 13.313 eo in 1924 tot 26.564. Binnen anderhalf jaar hoopt de fabriek haat 100.000ste te kunneD afbouwen, te meer want zij op bet einde van dit jaar de nienwe gebouwen te Hoboken gaat betrekken, inrichtiDgeD, welke waarlijk Amerikaanscb-grootsch zijn, niet minder dan 200 millioeo kosten en 'o 200 chassis per dag zullen kunnen afleveren. PREDIKBEURTEN Zondag S Mei. Ned. Herv. Kerk veorm. 9.30 ds. Datema en nam. 3 uur ds. Vso Doorn. Qaraf. Kerk voorm. 9.30 nam. 3.30 en 'a avonda 0 nor di. Breakelaar te Zaandam, ('a avonda Zandinga- rede.) Oud Gerei. Gem. voorm. 9,30 nam. 1 en evends uur leeikerk, GKEN DIENST. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeikerk en aam. uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nau. 2 aard». Bouma en avonds 6 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, -ourm. 9.30 da. Keiler en nam. 3 nor leeskerk (Voorm. Doopsbed.) Ond Ger. Gem. voorm. 9.30, Dam. 2 en '1 avonda 5.30 aar leeskerk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nan. 2 aur ds. Keiler (Doopsbed.) Oud Gerei. Gem. voorui 9,30 nam. 2 en's avond» 6 unr de. v.'d. Garde ie Opheasdeii. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,80 en nam. 2 uur ds. Moerman. (Doopsbed.) Oud Gerei. Gem. voorm. 9,30, nam. 2 aar eo avonds 5.30 unr leeskerk. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 d». Ver»choor en nam. 2 aar leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur d». Hoekstra te Dalfsen. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en avonds 5.30 oor leesdienst. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 d». Van Doorn en nam. 2.30 geen dienst Chr. Ger. Gem. voorm. 9 nor, nam. 3 en 'a as.adi 5.30 uur leeskerk. Gemeente THOLEN van 2430. April 1925. üudertronwd: M. J. Hoek en J. J. Gelukj beiden te Tholen. P. M. Bieten te Budel en C. M. Elat, Tholen. THOLEN, l Mei 1925. Noteering te Tholen. Boerenboter 11.per pond, Roomboter f 1.10 Eiereu 5 cent per atuk. Noteering te Middelburg, 30 April. Boerenboter (part. prijs) f0.90. ïijn reeds gearriveerd. 32586 9 Kerkstraat, Tholeo. Het van onda bekende adres voor Kerkstraat, Tholen. F0 82587 Plaatsing gratis. Franco huis. Oude kachels worden ingeruild. het best eu het goedkoopst terecht roor beddeo, matrassen, ledikanten, taf' ls, stoelen, kinderstoelen, linnen kasten, ameublementen, canspé's, fauteuils, rieten stoelen, blauwbran- ders en waschforuuisjes mei ringen, ze vliegen weg, voldoen uitstekend en zijn zeer goedkoop. Tooubankbascales, grondbascules, maten en gewichten, waachmachines, i aaimachines, hoogarmmachines vanaf f45.—, wiedmachines en karnma- chines Keukenkachels en petroleam* kachels in soorten, prima kwaliteit. Het beste adres is en blijft bij J. MELSE, v/h Haaijer, THOLEN. Beleefd aanbevelend. Een gebruikte nikkelen sleekachel 25 koopje f 17.50. 32585 DELFT's/K WA is bij 0. J. CONTANT, Kerk straat THOLEN. Eenig agent voor het eiland Tbolcn en St-Philipsland. 32 32588

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 3