Vrouwen en GEMEENTERAAD. rn 8 wat te laag gegrepen nader wordt voorgesteld daarvoor f 5000 te lezeo. De regeling der betaling der betaling is aan het beleid van bet O. M. overgelaten. Door den minister van fioancien is aan de rijks-ontvangers het volgende schrijven gezonden: De vraag is aan mijne beoordeeliog onder worpen of iemand, die hoewel hij overigens aan de gestelde eischen voldeed tengevolge van de omstandigheid dat hij over het loopend belas tingjaar in de rijksinkomstenbelasting was aangeslagen, geen kosteloos rijwielbelasting- merk kon ontvangen en zich derhalve tegen betaling een merk heeft aangeschaft, teruggaaf van de betaalde rijwielbelasting kan bekomen, wanneer de opgelegde aanslag in de inkomsten belasting naderhand is vernietigd. De voorwaarde dat de aanvrager van een kosteloos merk niet is of wordt aangeslagen in de rijksinkomstenbelasting over het loopende jaar, heeft naar mijne meening de bedoeling te eischen dat aanvrager over dat jaar niet in die belasting moet worden aangeslagen. Is hij ten onrechte aangeslagen, dan heeft hij aanspraak op een kosteloos merk. Ik kenr daarom goed dat, in gevallen als hier bedoeld de ontvanger op verzoek van belang hebbende, de betaalde rijwielbelasting tegen kwitantie terugbetaalt, indien aangenomeu kan worden dat verzoeker inderdaad zelf een rijwiel- merk tegen betaling bad aangeschaft. Dit merk moet dan tegen uitreiking van een kosteloos rijwielmerk bij de terugbetaling worden ingeleverd Uitdrukkelijk wijs ik er op, dat bet voren staande slechts geldt bij vernietiging van den aanslag, doch uietiudien vau dezen kwijtschelding is verleend wegens onvermogen. MIJNHARDT'ê Staal-Tabletten 90 Maag-Tabletten. .75 Zenuw-Tabletten .75* Laxeer-Tabletten .60* Hoofdpijn-Tabletten 60* Bij Apoth en Drogi9ten 291 S 02578 STAVEN1SSE, '29 April, v.m. 10 uur. Voorz. de heer A. F. Hanssens,burg.-secr. Tegenwoordig zes leden; afwezig weth. A. H. van der Slikke. Na lezing en onveranderde goedkeuring van de nolulen der vorige zitting, deelt de voorzitter mede, dat wegens de onge steldheid van den gemeente-veldwachter de gemeentelijke politiedienst wordt waar genomen door de rijkspolitie Van den Berge, terwijl in de (unctie van haven meester ook geregeld wordt voorzien. Verder zegt de voorzitter dat eene bij eenkomst is gehouden met eene gevormde commissie van belanghebbenden die eene vergrooting van het kadeterrein beoogt, tot berging van de aan te voeren bieten. Het resultaat dier besprekingen is geweest, dat een tweetal plannen naar voren zijn gebrachl, waarvan het meer dan waarschijnlijk is, dat het lot een behoorlijke oplossing leiden kan. Voorop staat echter, dat de uitvoering veel geld kosten zal en nu doet zich de vraag voor, of door belanghebbenden een zoodanige garantie kan worden gegeven, dat de gemeente, die feitelijk in deze geen risico mag loopen, inderdaad die niet be hoeft te loopen, bijv. dat de belangheb benden op zich nemen, om het voor dat doel beschikbaar komende terrein tot zoodanige» prijs en voor zoodanigen duur voor hunne rekening te nemen, dat de gemeente, bij mogelijke verandering van cultuur, geen schade za! lijden. De voor zitter dier commissie, de heer H. J. Dorst, heeft verklaard, dat hiertegen bij hem geen bezwaar bestond, en hij bij de mede-be- ianghebbenden die garantie wilde bevor deren, als de gemeente het plan tot uitvoer bracht. Indien de mogelijkheid daartoe beslaat, willen Durg. en Weth. onder die voorwaarde, dat de raad principieel zal uitmaken dat een dergelijk plan in gun stige overweging zal' worden genomen. Dij voorbaat meene&Burg. en Weth., dat het plan waarvan eene situatie-teekening is ingediend bezwaarlijk uitvoerbaar zal zijn, daar met de terrein-winst een versmalling van de haven zoude gepaard gaan en de groole schepen, waardoor onze haven wordt bezocht, niet meer zouden kunnen zwaaien. Deze belemmering mag evenwel geenszins het offer zijn tot vermeerdering van de kaderuimte. Zonder hoofdelijke stemming vereenigde men zich met liet principe-voorstel. Verder zegt de voorzitter, in vervolge op de circulaire van het postpersoneel in zake de reorganisatie van den postdienst te plattelande, gevolg te hebben gegeven aan eene uitnoodiging van de Kamer vau Koophandel te Breda tot bijwoning eener vergadering waarin een drietal autoriteiten van den postdienst aanwezig waren, die positief verklaarden, dat liet kantoor te j Stavenisse, noch eenig ander kantoor op het eiland Tholen zal worden omgezet in een station. Het verder verloop dier con ferentie heeft men in de couranten kunnen lezen. Evenwel zullen Burg. en Weth. waakzaam blijven als er te eeniser tijd toch sprake zou zijn van eene minder gunstige wijziging. Daarop geschiedt mededeeling van de volgende ingekomen stukken, als: a aanvraag subsidie autobus-dienst. Tengevolge der omstandigheid dat het provinciaal subsidie aan de autobus-dienst van J. C. Krijger te Goes met 6 Februari van dit jaar is geëindigd en door de ge- heele gewijzigde voorschriften der provin ciale regeling, stellen Burg. en Wetb. voor, het oude subsidie in zijn vigeerenden vorm te doen verdwijnen en op het verzoek van Mallekoote afwijzend te beschikken. De heer Van IJsseldijk steit op den voorgrond, dat bij in het algemeen tegen dergelijke subsidies is en juicht het dus toe, dat hel vervalt. Maar aan den anderen kant vindt hij het vreemd, dat verleden jaar, toen er nog geen concurrentie was en de tarieven nog hoog waren, het sub sidie wel op zijn plaats was, en nu rnèt de concurrentie het niet noodig is; een erg gezond standpunt kan hij dat niet vinden. De voorzitter merkt op, dat de gewijzigde voorschriften van Ged. Staten ruimte laten voor een subsidie als inderdaad kan aan getoond worden, dat daarvoor reden be staat. En indien dit werkelijk blijkt, kunnen uit het oogpunt van een zeker gemeente belang de gemeenten worden genoodzaakt tot het verleenen cener evenredige bijdrage. Als nu de bijdrage in zijn ouden vorm is vervallen, dan kan niettemin in den nieuwen vorm een subsidie worden toe gekend, als men door behoorlijke feiten aantoont, dat men krachtens de nieuwe verhouding, recht op subsidie te hebben. De heer Potappel vraagt of dat lang kan duren, want dat dan de toestand ook weer ongezond is. De Voorzitter kan daarop moeilijk een antwoord geven. In elk geval is voor 't oogenblik niet eene aanvrage onder die omstandigheden ingekomen, zoodat daarop niet kan beschikt of vooruitgeioopen wor den. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. h. missive van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat het aandeel in den keu ringsdienst van waren te Goes voor wat deze gemeente betreft f 54,26 te veel heeft bedragen, hetgeen van de remise der vol gende bijdrage kan worden afgehouden. c. verzoek van A. van der Kleijn om opheffing van het dubbel kadegeld. De voorzitter merkt op, dat het schrijven nog eene beschuldiging inhoudt, die ge richt geacht kan worden aan het adres van Burg. en Weth., doch de schrijver is in gebreke gebleven een bepaald feit te noemen, zoodat deze niet kan weerlegd worden en ook vrijwel waardeloos is. Ais straks de herziening van de verordening op de heffing van haven- en kadegeld aan de orde komt, kan de heele zaak grondig worden behandeld en thans mitsdien het schrijven voor kennisgeving worden aan genomen. waartoe wordt besloten. d. schrijven van den minister van Ar beid dat ten behoeve der waterleiding aan de_ diverse gemeenten een bedrag van f2506 is gestort, waarvan voor deze ge meente f290. e. Het ontwerp der verordening op de veiligheid van het verkeer met autobussen en die in wilden dienst, werd door Burg. en Weth. ter aanneming voorgedragen, omdat dergelijke wilde diensten hier niet meer bestaan, sinds die van De Kok is opgeheven, en het dus feitelijk meer een vormelijke zaak betreft. De heer Van IJsseldijk is niet in de ge legenheid geweest het ontwerp te kunnen inzien, en om een verordening vast te stellen die toch maar voor den vorm is, daar_ houdt hij niet van. Hij zou haar daarom willen aanhouden en eerst willen inzien. De Voorzitter zegt dat ieder de stukken kan inzien en er wel is waar geen periculum in mora in schuilt om haar aan te houden maar waar het ontwerp van den Com missaris der Koningin is, die er bovendien zijn menschen voor heeft om zulk eene verordening, gegrond op een desbetreffend Kon. Besluit in elkaar te zetten, daar zuilen wij, als gewone menschen, er niet veel meer aan kunnen verbeteren en kunnen we gerust vertrouwen dat met vaststelling niets roekeloos wordt gedaan. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen f. De Rijksbijdrage krachtens de wet van f308^^9^'" ke'°°pt voor deze gemeente g. Missive van Ged. Staten inzake de keuring van openbare middelen van ver voer (autobussen) waartoe voor de eilanden Tholen en St-Philipsland is aangewezen de heer Ankre te Zierikzee. h. Missive van Ged. Staten houdende mededeeling van den inspecteur van de volksgezondheid, dat de Raad ontheven wordt van de verplichting om dispensatie aan te vragen van de bepalingen der Bouwverordeningen voor wat betreft de j hechtheid van fundeeringen enz. I Tot. Voorzitter en Secretaris der Commissie tot wering van schoolverzuim zijn benoemd resp. de heeren Jac. Gaakeer I en P. C. H. van Oost. j. Op het verzoek van J. Suurland om vergoeding wegens te weinig ontvangen kadegelden, stellen Burg. en Weth. voor, adressant eene gratificatie te verleenen van f25 omdat hij inderdaad minder be looning heelt ontvangen door de wijziging van de verordening op de kadegelden en het niet billijk is, dat hij daardoor schade lijdt. De raad vereenigt zich unaniem met dit voorstel. I. Missive van den minister van binnen- landsche zaken in zake de gewijzigde ver rekening van vorderingen en schulden tusschen rijk en gemeenten door de op heffing van de betaalkantoren, waarbij in overweging wordt gegeven een rekening courant te openen met de Bank voor Nederlandsche gemeenten. Aangezien de gemeente nergens eene rekening courant heeft geopend, stellen Burg. en Weth. voor, het schrijven voor kennisgeving aan te nemen en aangesloten te blijven bij den girodienst, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. II. Ter vaststelling van het heffings percentage stellen Burg. en Weth. voor, 0.75 te bepalen, evenals het vorige jaar. Er is toch reeds eene vermindering van belasting ingetreden door opheffing van de opcenten op de Vermogensbelasting. De heer Van IJsseldijk merkt op, dat de vaststelling van dit cijfer telken jare onsympathiek wordt begroet, omdat men gaarne zoo weinig mogelijk of liever geen belasting wil betalen. Maar dat kan niet. Toch had hij gedacht, de omstandigheden van verleden jaar in aanmerking genomen, dat men het had aangedurfd met een lager cijfer te komen. De landbouw heeft een best jaar gehad, de opbrengst was hooger en de prijzen beter, zoodat, naar zijne meening het best iels lager had gekund, en voorzeker als de opcenten van de ver mogensbelasting niet waren opgeheven. Hij zal op dit oogenblik, nu de raad niet vol tallig is, geen voorstel dienaangaande doen. om geen misbruik te makeji van de af wezigheid van een der leden, maar niet- ..ij daarop binnenkort terugl en hoopt dan dat zijne medeleden onder tusschen wat milder zullen gestemd zijn tegenover dit denkbeeld. De voorzitter zegt, dat als die opcenten waren gebleven, de belasting f SOOO+f 2000 =f 10000 zou hebben bedragen, doch die voor de toekomst wellicht toch zullen noodig zijn, zoodat men voorzichtigheids hal ven iet lager wilde gaan, om misschien een volgend jaar een hooger cijfer te moeten voorstellen. Kunstjes maken, dat kunnen de heeren weten, daar houdt men hier niet van. Na de verklaring van den heer van Yssel- dijk dat hij het voorzichtig beleid van Burg. eu Weth. op prijs stelt, wordt het vermenigvuldigingscijfer op 0.75 bepaald. Na eene administratieve begrootings- wijziging wordt de zitting gesloten. Burgemeester en Wethouders mede, dat- t met den gemeente-opzichter he-denmiiic nader onderzoek zollen instellen en biniH® bij den Baad met voorstellen zullen koaj; het huis van het hoofd der school en de'" bare scholen aan te sluiten indien teni-j j0( de koslen üiet te hoog zijn. f0 Bij de rondvraag zegt de keer dï Roiji het den voorzitter bekend is, dat bij het|L, j van buizen dezer dagen io het Karrevelds ^eer de Waterleiding men de opeoing waar dei?*, in gelegd moesten worden 's avonds uietpl'^ gemaakt waren en er ook geen lantai'®'' gebrand had. Het was eeD wonder, dat it® aaDÏ zijn Dek niet gebroken had. r, de 1 Oe voorzitter wist ^an dit geval nit,an oc doch zeide toe, dat hij maatregelen zou liBn 'an dat iets dergelijks niet meer zou voorvallt^T,oe! De heer Stuls wijst op de sloot lan'>oer' weg Daar de halte en zegt, dat er veracht petsouen zijn, die er de modder niet uiiB e.° of laten halen." Bij 1 0.ik hier zal de voorzitter die zaak tol F oplossing te brengeo. Verder vraagt de heer Stola of de gennS.'' jl werkman jaarlijks met de schoonmaak de 'Ün' 8chuort van het hois, bewoond door deub ?D8 Blankert. Hij was van meening, dat een ■"'"F01 die een huis bewoont zelf maar moest zP? on8 dat de goten werden geschuurd en niet i''8 hier, dat do gemeentewerkman de goten sc; tac"'> bij den heer Blankert, anders kon hij bijB verust komen om een eu ander op te kna;Ti De voorzitter zegt, dat dit schoonmaken, goten steeds geschiedde door den gemegrste werkman, doch dat hij van ou af zal zorg dritige h dat zulks niet meer gebeurt. q Hierna volgt sluiting. vat THOLEN, 2 Mei 1925. temin zaT'hij d'aayop'bin'nênkö'ij tërugko'men p l^'^iv'in.ereeni^ng De Gvleutoneei en hnnnt Hun Huf ,iin» meH„leHen°nnde,_ B°s|duif te Tholen heeft haar vhegse:'. hervat met een wedvlucht van uit Middelt!™ Prijzen verwierven: le en 2e Anth. WagemI 3e L. M. de Heer, 4e M. Laban, 5e P Qoo.^ 6e C. Russcher, 7e eu 8e A. P. M. i5 9e en cÏOe C. Haze. In tegenstelliug met verschillende vp. tc seizoenen, is het vroegtijdig uitvaren ter .vangst een fi*sco. Evenals de vorige weeijó0i v ook de laatste week geringe resultaten, zo» de verdiensten der vinschers miniem zijn, tep- ook de leurders de invloed er van onderviDB Het minder gunstige weder wordt als oorj&ndsc der geringe vangsten genoemd. Emboe De bruto-opbrengst van de EinmablA^erg collecte ten dienste der T.B.C.-bestrijding :n gay alhier 170.22 opgebracht. I te Het jongedamescomité dat weder zoo berfe 2ijn. willig was dit liefdewerk op zich te nei|*?gU verdient een woord van welgemeenden dan^8Chei Aan de U. L. O.school zijn 21 nie^ifce leerlingen toegelaten. nooit Maandag heeft tusschen de gemeet^odsc besturen van Tholen en Oud-Vossen^® e eene conferentie plaats gehad in zake! dez plan tot levering van gas aan laatstbedoe- Tan gemeente. eweei Ter gelegenheid van den 16en v ?rijv» jaardag van H. K. H. prinses Juliana v Qrs, van de openbare gebouwen de natiorifcneö. driekleur, terwijl de fanfare een muziklud a wandeling maakte en tevens den bur ie N meester een serenade bracht, die z alle daarvoor erkentelijk toonde. rijzet Bij de teu oehoeve der landbouw-vere$ op ging *Oqs Voordeel* te Poortvliet gehou in oi aanbesteding van 21000 K.G. Chilisalpeter hartel het laagst ingeschreven door en de levering gund- aau het Centraal Bnreau te Kottere voor f 14.20 per 100 K.G. Ooder eene algemeene belangstelling vii ds. G. A. Lolcama, predikant bij de Ned. B Gein. te Bergen op Zoom, zijn 25-jarig am jubileum bij die Gemeente. Op bet te Stavenisse op 1718 A—Ul j.1. gebonden examen behaalden o.m. het Beolies van voorgeoefendheid de Landstorm vrij willi||jden! Aaruoudse en Bettings van Anna Jacobapolo Kop[lenbol van Poortvliet en Keur van Sta) nisse. Het aantal aansluitingen aan de leiding in West-Noordbrabant bedraagt in geheel circa 3800 perceelen, waarvan te 8t-fl lipsland 175. de re ST-PHILIPSLAND. Vrijdag jl. was L.P.toen op een boerderij bezig om mest nit den te balen. Zijn mede-arbeider die een mesth: hanteerde, wilde de mest uit den slal ba maar raakte B aan een der armen. Alle tand! drongen in ziju arm en verwondden hem el Hij moest zich onder geneeskundige bebandeü stellen. Ten aanzien van bet zoontje van L. H. M. dat bet ongeluk had onder den rijdenden tl te raken, kan worden gemeld, dat een zij voetjes is afgezet geworden. ST MAARTENSDIJK. Bij beschikking den Minister van Oorlog d.d. 21 April 19 is aan den dienstplichtige L. M. Schot opniei voor een jaar vrijstelling van den dienst verleel wegens persoonlijke onmisbaarheid. De alhier gehouden verkoop van bet Ern— bloempje heeft opgebracht f83,84. fcssk' OUD-VOSSEMEER. Voorheen stond in onmiddellijke nabijheid van het dorp een aa zienlijk heerenhuis, met koetshuis enz. terwijl omgeving rijk beplaut was en een mooie vijvf®rvoe het erf versierde. Reeds lang is het huis, s *r z*. „Het Hof" bekend verdwenen, alleen een sti !'e 8 van het koetshuis en den vijver herinnerdi Dog aan voormalige grootheid. Thans is tegenwoordige eigenaar bezig den vijver dempen zoodat eerlang ook deze herinneri verdwijut. DeJ heer C. D. Ampt M.Jz, neemt jaar een proef met het uitzaaien yin karwijzs' 'Pe< meisjes 1 Er is geen deugdelijker middel voor het verkrijgen en behouden van een fraaie Huid van Handen en Gelaat, dan Purol. 6 32577 ÏUV; ST-PHILIPSLAND, 28 April 1925, voorm. i i Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de Burge meester. De voorzitter verzoekt den secretaris de no- tulen le willen lezen van de vorige vergadering welke na lezing ouveranderd worden vastgesteld. Alsnu komt aan de orde het eeuige punt dat op de agenda staat: Aansluiting gemeeute- gebouweu aan de Waterleiding*. De voorzitter geeft het woord aan de heeren die het verlangen. Wethouder van Dijke krijgt het woord en zegt dat hem de opgave Van koslen tot aan sluiting aan de waterleidiog van de gemeen te- gebouwen niet meevalt, b.v, de aansluiting van den gemeentegeneesheer zoude plas minus f 250 moeten kosten, dij vindt hij te bezwarend voor de gemeente en stelt daarom voor de aanleg- kosten voor aansluitiug van diens woning voor rekening van de gemeente te nemen, doch dat de dokier vau die kosten de rente jaarlijks be taald tegen een reute van b.v. 5 °/0. Wethouder van Nieuwenhoijzen vindt de kosten ook hoog en zon liever zien, dat de dokter deze zelf betaalde. Hij heeft een groot tractement van de gemeente en bovendien nog vrij wonen. Ook zou de dokter dan zooveel kraantjes kunnen nemen als hij noodig acht en het zqo luxieus inrichten als hij zeil wil. De heer de Ruijter zon met het voorstel van wethouder van Dijke mede kunnen gaan, indien deze zijn voorstel eenigszins wilde wijzigen en wel, dat de eerste f 50,aanlegkosten voor rekening van de gemeente zijn en van de ove rige meerdere kosten dau f 50,5 rente van te betalen en dit ook geheel zoo in toe passing le brengen voor het huis van het hoold of liever de hoofden van scholen. De heer L. J. van Nieuwenhuijzen voelt daar ook wel wat voor, maar meent toch dat men tegenover den dokter verplicht is om aan te sluiten aan de waterleiding. Wethouder van Dijke is niet genegen zijn voorstel te wijzigen en brengt de voorzitter dit voorstel in stemming, hetwelk met algemeene stemmen wordt aangenomen. Alsnu deelt de voorzitter mede, dat de Bur gemeester en Wethouders met den gemeente- opzichter Allewiju eens zullen gaan kijken in het onderwijzershuis en de school, tenemde te zien op welk een wijze deze gebouwen zouden kun nen worden aangesloten en hoe het met de rioleermg staat. Weth. van Dijke zegt dat het bij de school een oDgezonde toestand is en wil, nu de heeren toch allen bij elkaar zijn, voorstelleu om eens mee te gaan naar de school. De voorzitter vindt .dit een goedi dee, schorst de openbare vergadering en verzoekt de heeren mede te gaan naar de school. Na heropening deelt de voorzitter namens een i?en Ier c ied e een lest ml i |erd van f. VI f oin •'itali; jentei btter< 1 den Spoi ?r< di bn rt b< V. te Ihet b frivee ar nsta succ .rige >al jp°ge

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 2