IERSEKSCHE TH00LSCHE COURANT "Backin m 2091 V rijdag 1 Mei 1925. Een en veertigste jaargang mm Firma J. M. C. POT - Tholen ïgei OT, tfab IE NI ïkeis WAFELEN Dr" Oetker's Bakpoeder Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. (ijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco iost f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no 16. Adverteutiëo van 1 tot i regel» 75 cent»; iedere regel meer 17«at». Grootte der letter» naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. JACHTAKTEN. hoofd van plaatselijke politie te Tholen maakt id, dat verkrijgbaar zijn blanco aanvraagformu- ler bekoming van jachtakten, voor het tijdvak, ingende 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni iet volgend jaar. Belanghebbenden worden uit- idigd hun aanvragen ter bekoming dier akten, el mogelyk, vóór 1 Juli e.k. iu te dienen. Voor rjarigen van achttien jaar en ouder worden de kten aangevraagd door hun ouders of voogden, ^tezetenen van het Kijk, houders van eene groote akte, kunnen ten behoeve van niet in het Rijk lachiige personen, onder overlegging van dezer •et, een jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, ig gedarende veertien opeenvolgende dagen. Haald moet worden: voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd bedrijf, dertig gulden voor een groote jachtakte tot alle geoorloofd bedryf, met uitzondering van de valkenjacht, en gulden voor een logeerakte, tien gulden voer een kleine jachtakte tot het vangen van ïrwild met netten, waarvan het gebruik geoor- Wvl j i9> vyf gulden. ovendien moet de aanvrager betalen het zegelrecht, ttook bij niet-afhaling van de aangevraagde jacht te, ten laste des verzoekers blyft, alsmede ge- \T(»itelyke leges. Tbolen, 27 April 1925. ING. voor de groepen van candidateu bepaald op hoeveel zetels iedere groep aanspraak heeft. De toewijzing van de zetels aan de cacdidaten eeoer groep gaat dan veel eenvoudiger dan thans. Gekozen zijn namelijk de candidateu der groep, die de meeste stemmen krijgen. Bij een tusschentijdsche vacature valt die candidaat in van dezelfde groep, die na onmid dellijk gekozenen het grootste aantul stemmen had. BUITENLAND. JRG. es vt ansche s. Priiscoi en om orga garao de )ERT VELO den tede anbeve ■Maart Wijziging der Kieswet? Joor den heer Dresselhuis en anderen is bij Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging de Kieswet ingediend, waarbij als bezwaren t)Weo het haidige kiesstelsel worden aangevoerd het stemmen op een lijst en niet op een loon; 2o. de gecentraliseerde vaststelling der ididatenlijsten3o. het ontbreken van een alen band tusschen afgevaardigde eu kiezers. Hen zou aan deze bezwareo tegemoet kunnen neo, hetzij door terugkeer tot bet oude kies- sel algeheele afschaffiog der evenredige tegenwoordigiug dus hetzij door, gelijk het buitenland veelal geschiedt en thans iu land voor de verkiezingen van de Eerste itner is ingevoerd, het land in een aantal ïeel zelfstandige districten te verdeeleD, binoen kring waarvan dan de uitslag der verkiezing ir het evenredig stelsel zou worden opgemaakt. Tol het eerste zouden de voorstellers voor- uog niet willen adviseeren. De ervaring met evenredige vertegenwoordiging opgedaan, orgai 'Ü01 no8 D*et ?an zo° lan8en duur, dat *eeds veroordeeiing van dit stelsel in het algemeen mogen worden overgegaan. Buitendien had kende k het oude kiesstelsel groote bezwaren, nog trk in het geheugen van alleD, die aan de ipassing hadden mede te werken. De tweede oplossing is bij het beperkt aaotal len, dat de Tweede Kamer telt, niet zonder zwaar uitvoerbaar. Do beide genoemde oplossingen om die redenen werpend, hebbeu de voorstellers daarom gezocht ar een tosacheuweg, waarlangs, met behond van volkomen evenredigheid, de euvelen van den itaandeu toestand worden ontgaan, zonder dat de fouten van het oude kiesstelsel vervallen >rdt. Zij meenen dat het ontwerp, dat zij hierbij Kamer aanbieden, dien tosscheaweg opent. Het stelsel, in het aangeboden wetsvoorstel tgewerkt, verdeelt het land in evenveel kies- stricten als er zetels te bezetten zijn. Voor ezingen van Provinciale Stateu en ge- eeoteraden behoeft het nog aanvulling door (ijziging van de desbetreffende wetten. Het idige wetsvoorstel bepaalt zich in hoofdzaak t de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarvoor wordt het land verdeeld in 100 istricteo. Vijf en twintig kiezers in elk district ihben het recht een opgave in te leveren, aarbij een en niet meer dau een candidaat [esteld wordt. Iedere partij zal dus in elk district een can- idaat hebben te stellen. Dezelfde candidaat mag niet meer dan vijf districten wordeu gesteld, ie buitendien aaneeö moeten grenzeD. Wordt hij gekozen, dan zal hij aldus steeds vertegen woordiger voor een bepaald deel van het land lijn. De opgaven van candidateu voor het geheele land kannen door een partij met elkaar worden erbonden, in welk geval zij een groep van andidaten vormen. De stemmen van de caudi- aten dezer groep worden voor het opmaken an den uitslag der verkiezing bij elkaar geteld. De stemming in een district geschiedt alleen over de candidateo, in dat district gesteld, vermoedelijk dus over een zeer beperkt aaotal n niet meer, gelijk thans, over eenige honderden. De uitslag wordt nu in den eigenlijken zin nist bepaald als thans. Door het bijeentellen an de stemmen van alle groepen wordt het otaal aantal stemmen en door deeling met 1100 de kiesdeeler vastgesteld. Gelijk thans voor lijstengroepen, wordt in het nieuwe stelsel Parijs heeft ook zijn communistisch relletje gehad. Een druk bezochte kiesvergadering is uitgeloopen op een schietpartij van de zijde der communisteo, waarbij vier slachtoffers het leven lieten. De verontwaardiging over dit brute op treden is groot. Ook iu Engeland was men bevreesd voor degelijke excessen bij de uitvaart van wijlen generaal Rawlioson, den gewezen opperbevel hebber in Indië. De uiterste voorzorgsmaatregelen waren getroffen, ook voor de aankomst vau den koning en de koningin aan het Victoria station. Er deden zich evenwel noch bij de eerste plech tigheid, noch bij den terugkeer vau het koninklijk echtpaar wanordelijkheden of buitengewone ge vallen voor. Zoo vlot ais Frankrijk een nieuw kabinet had, zoo lang duurt het iu België. Nadat Van der Velde van de vorming van een miuisterie heeft moeten alzien, kou ook van der Vijvere eene opdracht niet aanvaarden. Nu een kabinet overeenkomstig de uitslag der ver kiezingen niet gemakkelijk zal zijn samen te stelleD, wordt aangedrongen op de vorming van een zakenministerie. De opname van Caillaux in het Fransche kabinet is het meest onverwachte geweest. Het leek een „coup de theatre", dat de bauneling niet alleen is teruggekeerd in het politieke leven, maar onmiddellijk de verantwoordelijkheid heeft verkregen voor het hoogst belaugrijke departement van financiën. De uitwijzing van Caillaux heeft weliswaar plaats gehad op een vonnis, doch dat niet was uitgesproken door rechters, maar door politici. Zonder de bijzonderheden van het geval-Caillaux in den breede te releveeren, berust een politieke uitspraak onwillekeurig te zeer op den hartstocht, dan dat men daaraan de waarde kan toekennen van die van een onbevooroordeeld rechter. Zulk eene veroordeeling kan nu ook niet een eenwig- durend brandmerk blijven. Maar het is toch leekenend dat in den chaos der fhiaucieele moeilijkheden juist in den politieken banneling de man gezieu wordt wiens bekwaamheid den lande van grooten dienst kan zijn. De eerste indruk dien het ministerie iu de Kamer heelt achtergelaten, is dien dat het beheerscht wordt door den naam Caillaux. Iütusschen moet het land hem steunen wil hij in de Kamer overwinnen. De houders van schatkistbiljetten moeten den minister van financiën tijd lrften voor hun bons te hernieuwen. Tijd geeft in dit geval vertrouwen. De regeeringsverklaring luidde zoo naïef mo gelijk; ze kon evenzoo ook door Herriot zijn afgelegd. De passage dat de komende begrooting sluitend zal worden gemaakt door middel van nieuwe belastingen, was het meest belaugwekkeude, hoewel daarover een zeker waas hiüg, en er dus plaats is voor allerlei gissingen. Niet alleen hangt alles af van de wijze waarop de belastingen zullen geheven worden, maar niet het minst van de mogelijkheid om de benoodigde gelden ook werkelijk te innen. Het zwaartepunt van het herstel van het finaocieel evenwicht in een land dat meer uit geeft dan het ontvangt, lag evenwel ongetwijfeld in eene bezuiniging der uitgaven. Dit middel werkt ten zeerste mede tot het herwinuen van het vertrouwen, waardoor ook het heffen van nieuwe belastingen gereeder ingang vindt. lo Duitschland is de groote strijd volstredeD. De belangstelling en de agitatie stegen hoe langer hoe houger. De caBdidatuur van den oud-veld maarschalk Hindenburg was van die verhoogde belaugstelling ongetwijfeld de oorzaak. De strijd bepaalde zich tot Marx, de oud minister-president, die tevens tijdeus deu repu- blikeinschen regeeriugsvorm rijkskanselier is geweest en Hindenburg, de leider van den Duitschen veldtocht in den grooten wereldoorlog. De populariteit van den generaal i9 zoo groot, dat men hem alleen uit dien hoofde als een geduchte tegenstander aanmerkte. Dat geen middel onbeproefd is gelaten ter bestrijding is begrijpelijk Behalve zijn hoogen leeftijd is ook het monarchistische denkbeeld tegen hem uit gespeeld. Tegen het laatste argument is met kracht opgekomen, omdat niet alben de naam en de persoon van den veldmaarschalk ver bo^en de partij verdeeldheid uitgaat, maar ook omdat de strijd niet gaat tusschen republiek en monarchie, en het ia het minst niet in de bedoeling ligt 9 9«d«p naar Oetker s*Recept, gebakken met Backin vervangt de tjist. 250 gr. boter 0.70 oi marg. f 0.^0 2 eetlepels suiker (50 gram) 6 eieren. - 500 gram tarwebloem 1 pakje Dr. Oetker's Backin 1 pakje Dr. Oetker's Vanille* suiker l/j liter melk 1 citroen een weinig rum 0.021/.. 0.36 0.16 0.07ll, 0.05 0.0S 0.05 0.15 f 1.25 Bereiding: Nadat de boter tot room geroer, is, worden onder aanhoudend roeren suiker, eieren, het met Backin vermengde meel en melk toegevoegdvervolgens mengt men de geraspte citroenschil, Vanillesuiker en rum door he. deeg en beslaat het tot er zich blaasjes vormen Bak nu in een heetgemaaki wafelijzer de watelen op een matig vuur. Men ;ette erop het ijzer voor elk gebruik met een stukje spek in te smeren. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetkc: en dat op elk pakie Us Eenige Importeurs E. Ostermann Co- A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direc tot deze Importeurs, die >p aanvrage ook ten gr iti^receptenboekje toezenden het hoogste staatsambt is geroepen, is eene ver rassing, waardoor menigeen verbluft is. Het Duitsche volk heeft in zijn groote meerderheid uiting gegeven behoefte te hebben aan een groot leider. Nn moge Hindenburg een vurig militairist en een onvervalscht monarchist wezeD, hem kan de verdienste niet worden ontzegd de republiek te hebbeB gered, nadat het leger de nederlaag had geleden en de keizer was gevlucht, Dnitschland voor den ondergang heeft bewaard. Welke de politieke gevolgen van deze be noeming zullen zijn, is moeilijk te zeggen. Al naar den aard der politieke gezindheid voorspelt men veel of weinig goeds. Als nu echter aan den president bedoelingen worden toegeschreven gelijk men in zoo velerlei toonaarden verneemt, dan kunnen ook evenzeer tegen een ander, die sterk partijman is, bezwaren rijzeD, en wanneer een ander zich stipt hondt aan de grondwet, waarom zou Hindenburg dit dan niet doen? Een willoos werktuig van de uiterste reactio- dat in de Ententelandeu velen in hem zal hij geenszins zijn. Ook heeft hij zich uitgesproken tegen üieuwe oorlogen, tegen staats grepen en tegen de bewering dat hij de mouar- chie wil herstellen. Het behoud van den vrede en de stipte na leving van het verdrag van Londeu stelde hij op den voorgrond. nairen, zien, BINNENLAND. om een ongrondwettelijke verandering in den staatsvorm te brengen. Dat het bij die agiteerende stemmiog niet zonder schermutselingen zou afloopen was te voorzien, zoodat het geenszins behoeft te ver wonderen, dat er enkele dooden en een honderd tal gewonden voorkwamen bij de botsingen die hier en daar plaats vonden. Intusschen is de grijze veldheer Hindenburg gekozen met ruim 14^2 millioen stemmen, tegeu ruim 13J/2 millioen stemmen op Marx en ruim ll/2 millioen stemmen op den candi daat der communisten. Na in 1911 ontslag uit den militairen dienst te hebbeu verkregen, woonde hij als rustig burger te Hanuover. Op 23 Augustus 1914, na de tegenslagen der Duitschers in Oost-Pruisen bij het begin van den grooten Europeeschen oorlog werd hij benoemd lot opperbevelhebber van de Duitsche legers in het Oosten en versloeg hij de Russen bij Tauneoberg en de Masoeri-che meereo. 2 Augustus 1916 werd Hindenburg belast met het opperbevel over het geheele Oostfront en 30 Augustus 1916 tot chef van den gene- ralen staf van bet Duitsche leger, hetgeen feitelijk opperbevelhebber van alle legers te velde be- teekeut. In naam was de Keizer met het opper- bevelbebberschap bekleed. Men kent het verloop der kriigsgebeurtenissen en weet hoe Hindenburg ouder deu invloed vaak van zijn schoonzoon kwartiermeester-gene raal Ludendorff ondanks zijn groote veld heerscapaciteiten de debacle vau het Duitsche leger üiet heeft kunnen voorkomen, maar als moedig soldaat en ridderlijk aanvoerder tot het einde toe op zijn post is gebleven, toen de opperste krijgsheer reeds lang een toevluchtsoord iu veilig Holland bad gezocht. Gedurende de dagen der revolutie en der daarop gevolgde republiek heeft Hindenburg zich vrijwel op den achtergrond gehouden en het mag werkelijk verwondering baren, dat hij in dezen verkiezingsstrijd ruim een iniUioeo stemmen méér wist te verwerven dan zijn tegeostauder M*arx, de candidaat der vereemgde socialistische partijen. Men kau er uit zien dat de kracht der nati onalisten in Duitschland nog heel wat sterker is dan het zich liet aanzien, terwijl de socia listen er lang zoo sterk niet meer voor staan als bij het begin der Daitsche republiek toen Ebert den presidentieelen zetel beklom. Hindenburg zal wellicht eeo moeilijken tijd tegemoet gaan, maar het zal de vraag zijn of zijn verkiezing voor Duitschland zelve niet de allergrootste moeilijkheden zal opleveren. Behalve de sterk geprononceerde bladen in het buitenland, is men wat terughoudend in eija oordeel. Dat zoo'n tiouwe dienaar van zijn vont tot Bij de Tweede Kamer is ingediend de Me morie van Antwoord betreffende het wetsont werp tot uithreidiug van de mogelijkheid van toepassing van de straf van geldboete. Voor de vrees, waaraan uiting is gegeven, dat meer dan eens een geldboete zal worden opgelegd en met gebruikmaking van dwang maatregelen ingevorderd, welke zoo aanzienlijk is, dat niet alleen de veroordeelde, doch ook dieus gezin daardoor wordt getroffeD, be hoeft, naar de regeering meent, geen grond te bestaaD. Integendeel, gaat men na, welke funeste ge volgen, in het bijzonder ook voor het gezin, de uitvoering van eeo vrijheidsstraf, hoe kort ook, kan hebben, dan zal de uitgebreidere toe- passiDg van de straf van geldboete juist dien stig kunnen zijn om de onbedoelde gevolgeD, die een straf voor het tegenwoordige dikwijls moet hebben, te voorkomen. En aan den anderen kant ligt het toch in de rede, dat indien eeDmaal de geldboete als meest g(ëigende straf door den rechter uit gesproken, het weinig in overeenstemming it met deu aard der zaak aan den veroordeelde de keuze te lateu om de straf door een andere te vervangen. Al zou de regeering het in het ontwerp op genomen criterium voor de lichtheid van de concrete gevallen wenschen te handhaven, zg kan gevoelen voor de gedachte naast dit criterium er nog een te stellen ter uitschakeling van de generiek zwaarste gevallen. Het kau inderdaad niet wordeu voorbijgezien, dat het een verkeerden indrok zou kucneu maken, en aan minder juiste opvattiogeu voet zou kunuen geven, dat ook bij de generiek zwaarste mis drijven geldboete zou worden bedreigd. Wel zou men zich ook bij die misdrijven wellicht concrete gevallen kunnen denkeD, die met geldboete voldoende zouden kunDeu worden gestraft, doch zoo zeldzaam, dat het voordeel van de mogelijkheid eener geldboete voor die gevallen niet opweegt tegen het bezwaar, dat een gezonde opvatting van den ernst der hier- bedoelde misdrijven zou worden verzwakt. Met inachtneming van eeo en ander is de grens gelegd bij feiten, waarop een gevange- 32524 nisstraf waarbij van meer dan zes jaren is gesteld, zij aangeteekend, dat ons Wetboek reeds thaos de geldboete naast een gevange nisstraf van 5 jaren kent. Het verschil in maximum der op te leggen geldboete voor de generiek lichtere en err.sti- ger gevallen moet naar het oordeel Tan de regeering behouden blijven. Iotusscben is bet bedrag van f 3000 wellicht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1