IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT fi" Vrijdag 24 April 1925. Ëoi en veertigste jaargang een art, Ibe lan :e. or m. r t voe and voe rhoi GEMEENTERAAD. u ve chili; ter 16 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,87B, franco ist t 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGA.VE Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. idverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. de RTB ELO len e A beve VERKIEZING de Tweede Kamer der Staten-Generaal. □rgemeesier van Tholen brengt het volgende inbare kennis. Dinsdag, 19 Mei aanstaande, zal plaats hebben tdidaatsielliDg voor de Tweede Kamer der Generaal. dien dag kannen, van des voormiddags negen !t des namiddags vier uur, bij den voorzitter iet boofdstemboreau in den kieskring, ter se- e der gemeente Middelburg, worden ingeleverd Lijsten van Candidaten, doeld in artikel 35 der Kieswet, dezellde lijst mogen ten hoogste twintig candi- wurden geplaatst. Iedere lyst moet worden eekeud door ten minste vijl en twintig personen, ilgens de kiezerslijst, geldende op het oogenblik aart «levering, kiezers zyn vcor de Tweede Kamer alen-Generaal binnen den kieskring, tter den naam van ieder der onderteekenaars de gemeente worden vermeld op welker kie st hij voorkomt. Dezefdo kiezer mag niet meer én lijst onderteekenen. candidaten moeten, met vermelding van hon tters en woonplaats, op de lijsten geplaatst len in de volgorde, waarin door de ondertecke- s aan hen de voorkeur wordt gegeven, idien de candidaat is een gehuwde vrouw of \7£\we, wordt zij op de lijst vermeld met den naam Miaar echtgenoot of overleden echtgenoot oDder jeging van haar eigen naam, voorafgegaan door woord: „geboren" of een alkorting van dit woord, de vermelding van een candidaat mogen de itters gehoel of ten deele door voornamen 2 gfcn vervangen. Izelfde candidaat mag niet voorkomen op meer Qftéü van de lysien. 1 de lijst moet worden overgelegd de in art. 4 i Agjjhei Koninklijk besluit van 12 December 1917 eD tjsblad no. 692) bedoelde schriftelijke verklaring ederen daarop voorkomenden candidaat, dat hij ligt in zijn candidaatstelling op deze lijst. Ia de caDdidaat zich buiten bet Rijk in Europa dt, kan de hier bedoelde verklaring telegraphisch gedaan en is zy niet aan het officieele for- hierboven bedoeld, gebonden, inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk één der onderteekenaars. De candidaten kunneu en,J y tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt ilWR ^on voor itter van het hooldstembureau een i van ontvangst algegeven, rmnlieren, voor de lijsten en voor de schriftelijke aring, hierooven vermeld, zijn ter secretarie gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den er candidaatstelling, herinneriug wordt gebracht artikel 148 der wet, luidende als volgt die eene lijst, als bedoeld in artikel 35, in- wetende dat zij voorzien is van handteekeningen personen, die niet bevoegd zyn tot deelneming de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, ijl zonder die handteekeningen geen voldoend 1 voor eene geldige lijst zou overblijven, wordt aft met gevangenisstraf van ten hoogste drie of een geldboete van ten hoogste honderd ig gulden. et gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende hij niet bevoegd is tot deelneming aan de ver- ng, eene voor die inlevering bestemde lijst, als eld bij artikel 35, heelt onderteekend. ol«D, 20 April 1925. 74 in nm; MAl en, f ÏNE 12 K- Oj BE. 12 leö. Voor het visschen met één hengel, geen loop- of sleephengel en geen peur zijnde, behoeft geen aan vraag te geschieden. Kostelooze verganningen om te visschen worden niet meer verleend. Geen akte wordt uitgereikt lo. 2o. aan her», wien ingevolge artikel 34, eerste lid, der Visscherijwet, de bevoegdheid om krachtens een consent of akte te visschen is ontzegd, voor den duur der outzegging aan veld- en boschwachiers, beambten der marechaussee, niet zynde hulp-olficieren van justitie, ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie, beneden den rang van inspecteur der rijksvcld- wacht en van inspecteur van politie, beambten van den rijks- en provincialen waterstaat en beambten van de domeinen, beueden den rang van hoofdopziener. Tholen, 20 April 1925. 40 Burgemeester en Wei houders van Tholen maken bekend, dat by Koninklijk besluit van den 28 Maart 1925, no. 11, tot 1 Januari 1930 is goed gekeurd de h< ffing van haveugeld volgens de ver ordening van den 4 Maart 1925. Tholen, den 20 April 1925. 7 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretaiie ter inzage ligt een verzoek van Abr. van de Sande te Thulen, ouï vergunning tot het plaatsen van een benzine-motor op het perceel aan Verbrandestraat no. 24, kadastraal bekend in sectie F, no. 846. Op Maandag 4 Mei a.s., des voormiddags eiI uur, zal gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de in williging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftclyk too tc lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovenge melde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurispradenlie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teD einde hun bezwaren mondeling toe le lichten. Tholen, 20 April 1925. 24 vee tfiBt iden K VERJARING VAN VORDERINGEN. itersc rjarei iceml urgemeester en Wethouders der gemeente Tholen igen belanghebbenden in herinnering, dat alle ilsvorderingen ter zake van geldschulden ten laste het Rijk, een provincie, een gemeeute of een rschap, veenschap of veenpolder in elk geval en door verloop van 5 jaren na den 31sten imber van het jaar, waarin de schuld opvorder- is geworden, tenzij zij reeds ingevolge de be ngen van het burgerlyk wetboek aan een kortere aring onderworpen zijn. let vorenstaande is niet van toepassing op vor- ngen wegens rente en aflossing van geldleeningen wegens pensioen. elanghebbenden worden verzocht niet den uiter- termijn af te wachten, maar de indiening hunner fleringen zooveel mogelijk te bespoedigen. Met ekking tot den dienst 1924 worden de vorde- en ten laste der gemeente gaarne ingewacht ter eentesecretarie vóór 1 Mei a.s. 'holen, 21 April 1925. 23 Overwerkte Zenuwen hebbeo in de eerste plaats een kalmeerend en versterkend middel noodig. Mljnhardt's Zenuw tabletten geven kalmte en nemen onrust, ge jaagdheid en overspanDiog weg. Koker 75 ci. Bij apolh. en drogisten. 294 8 32554 BUITENLAND. ruk VISCHACTEN. Binnenvisscherij. )e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar zyn P°*wmulieren voor de aanvragen tot het bekomen van 1W1 viech- of hengelakte, voor het jaar, aanvangende ,0rt Juli aanstaande en eindigende 30 Jani daarop- gende, en noodigt belanghebbenden nit han aan- igen zooveel mogelijk vóór 1 Juni e.k. aan hem te dienen. navolgende akten worden uitgereikt Groote vischacten, tot het visschen met alle ge oorloofde vischtuigen, tegen betaling van twee gulden vijftig cents (f 2,50) Kleine vischacten tot het visschen met een daarin genoemd vischtuig, legen betaling van eengulden (fi— Hengelacten, tot het visschen met ineer dan één hengel, tegen betaling van vijftig cents (f 0.50). 28 gee hol 3e De aaDslag op het leven van koning Boris van Bulgarije schijnt het sein te zijn geweest van een algemeeoen opstand. Bij de teraardebestelling van den minister die den Koning in den auto had vergezeld en aan de bekomeu verhoudingen van den aanslag is overleden, werd een lijkdienst gehoodeu in de kathedraal die ook door den KooiDg zou worden bijgewoond en ter wiens eere onder den hoofd koepel een troon was opgericht. Op het laatste oogenblik moest de Koning evenwel de bijwo ning afzeggen en zich laten vertegenwoordigen door den chef van den generalen staf. Toen de lijkdienst begonnen was, had een geweldige ontploffing plaats en bleek boven den troouzetel een helsche machine te zijn aange bracht, wier automatische ontbranding een ge weldige ruïne veroorzaakte. De chef van den generalen staf, andere hoogwaardigheidsbekleeders en zoovele andere bezoekers, ten getale van 180, lieten op gruwelijke wijze bet leven bij dezen hoogst erustigen aanslag. De ontploffing was zoo sterk, dat de zuide lijke koepel van het groote gebouw geheel weg geslagen werd. Het hoofdportaal werd gebeel vernield. In de kerk vertoefden een paar duizend meuscben, waarvan bijna niemand ongedeerd bleef. Behalve dat het de vooibode =was van een opstaod, die gewillig voedsel vond in het gilde der ontevredenen, bleek ze voorbereid te zijn door bolsjewistisch Rusland, dat van daaruit zijne activiteit wilde uitbreideD in de richting van het oosten, nu het westen niet zoo ontvlambaar blijkt te wezen. De regeeriug heeft met veel moeite de orde en de rust kunnen bewaren, waartoe de welden- kenden hunne medewerking verleeoden. Veiligheidshalve wordt de oorlogstoestand afgekondigd, want al is de woeling onderdrukt, toch gist het nog. Een der leiders van de communistische samen zwering werd in een gevecht met de politie, die hem wilde arresteeren, ueergeschoten, terwijl een paar hoofdmannen van de boerenpartij, die bij hunne arrestatie wilden vluchten, werden doodgeschoten. Te Berlijn moeten twee Bulgaarsche studenten zijn gearresteerd, die lid zijn van eeu commu nistische vereenigiug. Deze vereeniging bestaat voornamelijk uit Bulgaarsche studenten en andere buitenlanders, die radicale opvattingen koesteren, o. a. ook eeu aantal ChineezeD. Er bestaat vermoeden, dat de vereeniging ook met Duifsche communisten nauwe relaties heeft. Het onderzoek van de Berlijosche politie duurt voort. De Bulgaarsche gezant is op de hoogte ge steld van het tot dusver verkregen resultaat van het onderzoek alsook van het daarbij in beslag geBomen materiaal. Te Berlijn zijn 32 Bulgaarsche studenten in hechtenis genomen, die een geheimi vergadering hielden en daarin de laatste aanslagen in Bul garije bespraken. De politie moet belangrijke ontdekkingen hebben gedaan. Verschillende gearresteerden schijnen zonder pas naar Duitschland te zijn gekomen en leden van de communistische partij te zijn. Het Fransche ministerie is, zooal niet in de stille week, dan toch in elk geval in die welke zich door eeu zekere parlementaire rust kenmerkt, na zeer woelige dagen tot stand gekomen. Het iugrijpen van den Senaat in de finan ciële politiek der regeering kon moeilijk anders dan op een nederlaag van Hernot uitloopen daar de Bank van Frankrijk, de centrale credietin- titelliag reeds gedurende eenigen tijd de maxi mumgrens van den biljettenomloop was over schreden, terwijl Herriot had verzekerd, nooit te zullen grijpen naar het wapen der mfUlie, hoewel hij toeo reeds wist dat zoowel de voor schotten aan den Staat ah de biljettencirculatie over de grenzen van het wettelijk maximum waren gegaan Men was gegriefd o 'er de mis leiding vau de gepubliceerde balansen der Bank waarin die overschrijding niet tot uitdrukking was gekomen. Het moge dan een politiek van speculatie zijn t/eweest die is gevolgd, ze is blijkbaar evenwel niet te billijken geweest en ze heeft onwille keurig Herrioi's val verhaast. Gelijk men zich zal herinneren werd in den Senaat eene motie van wautroawen met algemeene stemmen aange nomen, welke welbeschouwd van diepgaande be- teekenis was. Er moest een vertrouwen in ver schillende geledingeu worden herwonnen. Als men de vrijwel oubegrijpelijk yunstige wending die de koers van den frank heeft ge- DomeD, in oogenscbouw neemt, dan komt men tot de slotsom dat dit werkelijk is gelakt. De vorming van een ministerie met Caillaux als hoofd van het departemsut vau financiën is eeo gebeurtenis van niet te onderschatten waarde voor Frankrijk, omdat zij stellig een eiüde zal maken aan de slappe financië le politiek, die al geruimen tijd is gevolgd, eu die gesteund werd door lapmiddeltje* maar langzaam doch zeker het hellend vlak af giug. De scherpzinnigheid van Caillaux' financiële eigenschappen, staan er borg voor, dat hij zal trachten langs lijuen van geleidelijkheid de maatregelen door te zetten, die noodig eu onvermijdelijk zijn oin Frankrijk te behoeden voor eeu ïiflilie, die noodlottig zou wezen. Het nieuwe kabinet-Paiulelré zal de politiek van Herriot voortzetten, voor wat betreft de veiligheid der republiek, terwijl bij de finaoci- eele staatkunde een andere koers zal gevolgd worden. Portugal heeft een korte revolutie meege maakt. Zaterdag brak ze uit, geleid door mili taire elementen, die in meerderheid monarchisten waren. Ze werd echter snel en volkomen onder drukt doordat de huidige regeering over een groote overmacht van strijdkrachten beschikte, waarop ze blijkbaar goed kou vertrouwen. De opstaodelingeD reikten een ultimatum over, waarop als antwoord het vuor werd geopend. De gevechten eiscbten een 12-tal dooien, terwijl 73 gewonden in de ziekenhuizen werden opge nomen. kosten te vragen en indien volgens het oordeel van Burgemeester eu Wethouders de kosten hoog zijn, dan den Raad er mede in kennii stellen om te bepalen of de raad het crediet daarvoor toestaat. Hierna wordt vastgesteld een wijziging der begrooting voor 1924. Ten slotte worden tot leden der commissie no. 1 tot wering van school verzuim benoemd de heeren J. P. Roozemond, C. van Bendegom en J. J. van Nieawenhuijzen en tot leden der commissie no. 2 worden be noemd de heeren C. Ketel, L. C. Boudeling eo C. van Strien. Niets mter te verhandelen zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Last van gal en slijm tong, eeo voortdurend onaangenamer» smaak, tragen stoelgang en een opgeblazen ge voel. Gebruik hiertegen de zondpr reriige kramp werkende Mijnhardt's Laxeertabletten. Doos 60 ets. Bij aputn. eu drogisten. 305 8 32555 ST-PHILIPSIjAND, 21 April, voorra. 10 uur. Voorzitter de beer L. Nilan», Burgemeester. Secretaris de heer C. van Beudegom. Tegenwoordig zijn alle ledeD. Na opening der vergadering verzoekt de voorzitter den Secretaris de notulen der vorige vergadering te willen lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Aan den heer M. C. Blankert wordt op diens verzoek met ingang van 9 Juni a.s. eervol ontslag verleend als hoofd der schopl in de kouo der gemeente en zulks wegens zijn benoeming te Waardenburg. Daarna wordt vastgesteld een verordening houdende voorschriften voor het vervoer van reizigers tegen vergoeding, volgens het ontwerp vau deu Commissaris der Ko .ingin in Zeeland. Hieriu wordt echter artikel 3 van het ontwerp niet opgenomen. Vervolgens komt aan de orde de aanslaiting van verschillende gemeentegebouwen aan de waterleiding. Na een zeer uitvoerige discussie wordt goedgevonden om eerst eeu opgaat van V TH0LEN, 24 April 1925. Aan het jaarverslag der Nutsspaarbank te Tholen is ontleend dat op 31 December 1924 de goederen der Spaar bank een waarde hadden van f 90734,615 Op dienselfden datum was de bank aan de inleggers schuldig 50209,105 Reserve 140525,61 of ruim 80 der ingelegde gelden. Dit overschot dient uitsluitend tot meerdere zekerheid der ingelegde gelden. De rente wordt maandelijks bijgeschreven. Bedraagt de rente f 5.dan wordt daarvan ook weder rente vergoed. Rente lot en met t 1500.3.6% per jaar, daarboven 3% 's jaars. De Raad van Arbeid te Goes werkt naar wij vernemen met zeer veel succes voor de Vrij willige Ouderdomsverzekering. Io het jaar 1924 wist hij wat het percentage afgesloten verzeke ring betreft, bij vergelijking met de andere Raden van Arbeid een van de eerste plaatsen te bereiken. Gaarne vestigen wij dan ook de aandacht op eeu advertentie iu dit nummer. Dinsdagavond hield de gymnastiekvereeui- ging „Olymphia" haar jaarvergadering. Uit het jaarverslag van den secret.-penniugm. bleek dat het ledanaautal der vereeniging op peil bleef. Dank zij den zeer gewaardeerden geldelijken steun van Gemeente en Dept. Tholen der Mij. tot Nut van het algemeen, sloot de rekening over het afgeloopen jaar niet met een nadeelig slot, hoewel de fioancieele toestand van de ver- eeuiging de. uiterste zorg van het Bestuur vraagt om met de geldmiddelen rondte blijven komer. Ook hier viel het op dat over het algemeen de burgerij zoo weinig daadwerkelijken steun verleent. Als voorzitter werd herkozen dhr. G. Amsing jr., terwijl als bestuurslid in de plaats van dhr. E. v. d. Velde die niet meer in aanmerking weDsehte te komen, werd gekozen mej. C. Laban. De vereeniging zal deelnemen aan turndagen te Bergen op Zoom en Breda, terwijl overwogen wordt of deelgenomen kan worden aan de turn- feesten te Lier bij Antwerpen. Bij bet le Bergen op Zoom gehouden examen voor costum ère is o.m. geslaagd mej. Cor Aertssen alhier. Oud^r no. 44 is aan het rijksielefoonnet alhier aangesloten de heer M. J. Stoutjesdijk, Peukepolder. Aan het jaarverslag over 1924 der Nat. Bankvereeniging is ontleend, dat er op 1 Januari 1924 op 87 plaatsen kantoren waren, welk aantal in den loop van dit jaar met 2 werd vermeerderd. Met inbegrip van de correspondentschappen en de zitdagen was de instelling in 171 plaatsen in ons laod gevestigd. Het winstcijfer der rente-rekening bedraagt f3.031.086.78 (v. j. f 2.976.860.91), dat der provisie 1 2.255.168 36 (v. j. f 2.267.058.30), zoodat de totale bruto-winst, het saldo van het vorig boekjaar inbegrepen, f5.372.999 50 (v. j. f 5.é 10.766.17) bedraagt. De onkosten-rekening wijst aan, gesplitst over de. twee hoofden honoraria f 2.686.297.22 (v. j. f 2.870.823.02) en bedrijfs- oukosten f 1.070 4' 6.75 j. 1942.721 59). De netto-bedrijfswinst bedraagt f 1.616.295.53 (v. j. f 1.497.221.56). De verdeeliog der uetto-winst ad f 1.616.295.53, ca aftrek vau de verplichte uitkeering volgent art. 16 der statuten van tantièmes aan plaatselijke directeuren, bedragende 1 291.750.37 (v. j. f224 277.20) laat toe: eene afschrijving op gebouwen van f 150.000 (onv.), eene toevoeging aan het reservefonds van f 100.000 (onv eene toevoeging aan de speciale reserve legen debiteuren, op te nemeD oBder crediteuren vau f 500.000 (onv.) 4dividend

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1