13 ets. Dadelijke verlichting van Asthma. BINNENLAND. De 1.1. Woensdag gehouden vergadering van de Kaaier van Koophandel te Breda werd o. m. bijgewoond door de heeren Du ij n stee, wnd. Hoofdinspecteur der P. en T.j Trulfiuo, chef der Afd. Postdienst en de Inspecteur der Pos terijen te Dordrecht tot bet geven van eene uiteenzetting der reorganisatie van het Staats bedrijf der P. T. T., vooral de omzetting vaB hulpkantoren in statious en van kleine kantoren in bijkantoren. Deze uiteenzetting werd mede bijgewoond door een 23-tal burgemeesters van gemeenten, behoorende tot het gebied der Kamer. Nadat de voorzitter de aanwezigen het welkom had toegeroepen, verleende hij het woord aan den heer Duijnstee, die allereerst eenige punten recht zette in een schrijven van Middenstandsvereeni- gingen te Deventer naar voren gebracht, in welk schrijven men het doet voorkomen, alsof Spr, onjuiste cijfers zou gegeven hebben, hetgeen in geenen deele waar is. Spr. kan zich de cijfers in genoemd schrijven vermeld slechts verklaren door een onjuiste verslag-geving. Dan tooude Spr. de noodzakelijkheid aan van nog weer ver sobering in den Staatsdienst. De loonen bij de P. T. T. bedroegen in 1913 f 15.000.000; in 1921 f 60.000.000 eu thans t 4-5.000.000, d. i. nog ongeveer 80 it 85 der uitgaven. Er waren in 1913 15.000 vaste ambtenaren; in 1921 25.000 en thans 20 ül 21.000. De loonen zijn met ongeveer 25 verminderd, de toelagen ingekrompen, de arbeidstijd verlengd en er wordt intensiever werk gevraagd. De ad ministratie is nog bezig om de werkmethoden te vereenvoudigen. Dan is er nog de bezuinigiug door omzetting van hulpkantoren in stations. Per kantoor geeft dit een besparing van f 900 f 1000. Vau personeelszijde is men hiertegen opgekomen op een wijze, dat de regeering het contract ver- brokeu heeft. Wat die omzetting betreft; een station is voor» den telegraaf- en telefoondienst over 't algemeen langer open dan een hulpkantoor, doch voor den postdienst slechts van 1 tot 3 uur per dag. Daartegenover staat, dat alles thuis wordt bezorgd, thuis uitbetaald en van huis door de bestellers wordt meegenomen. Met de vervanging van hoofdkantoren in bij- kautore.n is op vijf plaatsen een proef genomen, o. a. te Eiteu. Spr. is te Etlen nog niet geweest, doch op de andere plaatsen zijn de resultaten uitstekend. De Zondagsbestelling is in het geheele district dezer Kamer opgeheveD, behalve te Breda en Roosendaal. Overal is gelegenheid de poststukken af te halen. Al die maatregeleo dienen natuurlijk niet om het personeel onaangenaam te zijn, doch om den dienst beter en goedkooper te maken en ten slotte te kunnen komen tot een tariefsverlaging. Een tariefsverlaging van 50 °/Q boven het tarief van vóór den oorlog zou eeu mindere ontvangst geven vao 9 ik 10 millioen gulden. Meerderen der aanwezigen stelden vragen, terwijl eenige aanwezigen erop aandrongen de Zondagsbestelling over het geheele land op te heffen. Men achtte het niet gewensch', dat het Zuiden het proefkonijn moet wezen. Op een desbetnffeode vraag, zeide de heer Duijnstee, dut omzetting van een hoofdkantoor in bijkantoor voor het publiek niei merkbaar is; dit is een interne regeliug. Bij verandering in een station is het nadeel, dat men gedurende miuder uren postzegels kan koopen en stukken afgeven. Nog zeidu Spr. dat geen der hulpkantoren op het eiland Tholen in stations verauderd zullen worden. Op eeu vraag of tariefsverlaging spoedig te wachten is, antwoordde de heer Tiuffino, dat onze tarieven ig vergelijking met het buiteulaud niet zoo hóóg zijn als ze schijnen, hetgeen Spr. met meerdere cijfers verduidelijkte. Men zal toch dé tarieven moeten verlagen. Zoo is reeds voor gesteld tot verlaging van het internationale porto, waarmede de Miuisters van Waterstaat en Fi nanciën zich hebben vereeoigd, doch de Minister raad moet zulks nog goedkeuren. Oók" de overige tarieven zulleu verlaagd moeten worden, maar thans is het geroamde overschot op de begrooting 7 it 8 millioen daarvoor nog niet groot genoeg. 32524 Blijkens liet afdeelingsverslag "betuigdon vele leden der Tweede Kamer hunue instemming met de voorgestelde wijziging der Rijksinkomitenbelasting. Enkele dezer leden wilden echter verder gaan en waren van oordeel, dat eenige progressie in don aftrek wenschelyk zou zijn. Enbole leden waren van oordeel, dat de verhoo ging van den aftrok voor gohuwden achterwege had moeten blyven. Zij achten daarvoor geen gegronde reden aanwezig, Andere leden betoogden, dat eon vrijstelling van f 1000 voor noodzakelijk levensonderhoud voor ge huwden niet te boog is. Enkele leden waren van oordeel dat de inkomsten van alle leden van het gezin te zaraen als hei totaal inkomen van het gezin moesten worden beschouwd. Geschiedt dit niet, dan zal het vaak voorkomen, dat het gezin een totaal inkomen van f 2000 cn meer heeft en toch buiten do inkomstenbelasting valt. Verscheidene leden vestigden er de aandacht op, dat de voorgestelde wijziging van de Rijksinkomsten- belas'ÏDg zeer bedenkelijke gevolgen zal hebben ten aanzien van de gemeenten. In de eerste plaats zullen de gemeenten, die opcenten heffen op de Byksin- komstenbelasting, door de verhoogde belastinggrens een groot bedrag aan opcenten derven. Doch ook de gemeenten, die een eigeu plaatselijke inkomsten belasting heffen, zullen belangrijk nadeel van de voorgestelde wijzigingen ondorvinden. Do gemeenten zijo öu eenmaal verplicht, willen zij een voldoende opbrengst van haar inkomstenbelasting keggen, dit raorle te vindon uit een zeer groot aantal kleine aanslagen. Verhooging van de belastinggrens bij de Rijksiukomitenbelasting zal echter onvermijdelijk leiden tot een sterken aandrang om voor de ge meentelijke inkomstenbelasting den aftrek voor nood- zakelijk levensonderhoud evoneens te verlmogen. Nog in ander opzicht zal de voorgestelde wijziging van nadeoligen invloed zijn op de geraeentefinanciën. In de meeste gevallen geschiedt al hans de aanslag en de inning vati de gemeentelijke inkomstenbe lasting door hei Rijk. Door de verhooging van de grens voor de Rijksinkoras'enbelas'ing zal het aantal personen, die wel aan de gemeento, maar niet aan het Rijk belastingschuldig zijn aanmerkelijk worden vermeerderd. Dit zul derhalve vermoedelijk tengevolge hebben, dat de opbrengst voor de gemeente uit deze catagorie van aanslagen steik zal dalen. Do hier aan het woord zijnde leden vestigden er de aandacht op, dat do voorgestelde wijziging vér strekkende gevolgen zal hebben ten aanzion van de schoolgeldheffing. Om al deze redenen achtten de hier aan het woord zijnde loden het gewen&cht te streven niet naar vrijstelling, maar naar vermindering van be lasting van de kleiuere inkomens en van de ge zinnen met kinderen. Door het Kamerlid Braat is, evenals door de S. D. A. P. een initiatief-voorstel in gediend, tot inkrimping van den zomertijd Herhaaldelijk is van verschillende zijden w.o. vooral vele leden van onze wetgevende ljchainen en de tijdcommissie op een compromis aangedrongen, en reke ning houdende met het feit, dat de Eerste Kamer reeds tweemaal de geheele af schaffing van den zomertijd met groote meerderheid heeft afgewezen, wilde voor steller door dit wetsvoorstel trachten tot een vergelijk te komen. Op hlz. 31 van het rapport der tijd commissie leest men, dat in April de ochtenden nog zeer kil zijn en dat de avonden toch nog niet lang genoeg zijn om ze voor bezigheden en genoegen inde buitenlucht Ie kunnen bezigen, wat zeer zeker juist beoordeeld is. Echter is de voorsteller van meening, dat die tijd nog wat kort genomen is en z i. mag men veilig aannemen dat de genoemde bezwaren gel den tot aan het einde van Mei. Dit gaf den heer Braaf aanleiding, in het belang van hen, die des morgens vroeg moeten opstaan om te gaan melken of in het veld moeten zijn om de in dien tijd nog teere planten van onkruid te ont doen, voor te stellen, den zomertijd niet vóór 1 Juni te laten aanvangen, en met het oog op het des morgens langer donker biijven, niet langer'te laten voortduren dan tol het einde van Augustus. Vele menschen zullen door deze regeling gedèeltelijk van den zwaren druk-vanden zomertijd ontheven worden. De heer Braat acht het niet noodig, alle bedrijven, waarin die menschen werk zaam zijn, op te noemen, aangezien die jn den kaatsten tijd, bij de behandeling van den zomertijd in de Eerste en in de Tweede Kamer, evenals in het rapport der tijdcommissie reeds vaak genoemd zijn. Aan de uitvoering van het geadviseerde in het rapport van de meerderheid der tijdcommissie om de klok 40 minuten vooruit te zetten, zijn naar de meening van den voorsteller bezwaren verhonden, omdat dit de verwarring, vooral ten plat- telande, waar toch de zo'tinelijd gehand haafd moet blijven, nog grooter zal maken dan door een uur vervroeging. Het uitrekenen van den tijd zal voor velen een groote moeilijkheid blijken te zijn, zoowel wat betreft den stadstijd als den plattelandstijd Tot het in den winter 20 minuten achter den Amsterdamschen tijd zetten van de klok, zooals de tijdcommissie dat voorstelt, doet de heer Braat geen voorstel, aangezien noch in woord, noch in geschrift is gebleken, dat in Nederland eenige behoefte daaraan bestaat. Gezien het voorstel van de tijdcommissie, in den zomer de klok 40 minuten vóór en in den winter de klok 20 minuten na den Amsterdamschen tijd te zetlen, zou in deze het beste compromis zijn, den Amster damschen tijd steeds te handhaven, doch daar de Eerstg Kamer meer overhelt naar een Midden-Europeeschen tijd, zij het ook voor een bepaald tijdvak van ieder, jaar, heeft de voorsteller dit wetsvoorstel in gediend, in de hoop dat de Nederlandsche regeering wel rekening zal willen houden met de wenschen en de belangen van dat gedeelte der bevolking, dat door den zomertijd slechts onaangenaamheden on dervindt. Een welbekend Geneesheer zal dit gratie aan alle lijders in Nederland bewijzen. „Ik «eusch dal iedere Asthinahjder in dil laad op mijn ris co een proef neemt met mijn be handeling", is hetgeen Dr. Schiffmaun aan alle lijders bekend maakt. Hij zegt ook: „Ongeacht de hevigbei^der aauvalleu ol de hardnekkigheid van het geval, zal Asthmador beslist onmiddellijk verlicbling geven, gewoonlijk reeds binnen 10 tot 15 seconden, maar zeker in zooveel minuten". Hij weet wat Astbmador voor duizenden Asthma- lijders heeft gedaan en om hen, die zijn middel nog niet geprobeerd hebben, te overloigen, stel: hij iedcren lijder in de gelegenheid een proef- pakje geheel gratis te bekomen, door dit een der eerstvolgende drie dagen bij een drogist te vragen. Zulk een werkelijke proef zal het meest overtuigende bewije geven vau Dr. Schiffmann's bewering en het ia feiteljjk de eenige mauier om het verklaarbare vooroordeel weg te nemen van duizenden Asthmalijders die tot nu toe tevergeefs verlichting bebheo gezocht. Zij, die ver van een drogist verwijderd. woDen, kunnen een gratis proefpakje per post bekomen door op een briefkaart bon naam en volledig adres op te geven aan Schiffmanu'e Depot, Singel 95, te Amsterdam. 33 33542 THOLEN, 17 April 1925. De gehoudeo algemeene vergadering van de vereeniging „School voor Htnd- en Bouwkundig teekeueu" alhier was zeer matig bezocht. Rekening over het dienstjaar 1924 door twee door den voorzitter aangewezen leden nagezien, welke geeu bemerking daartegen hadden. Daarna werd ze vastgesteld. Het verslag over 1924 voorgelezen en vastgesteld, in verband waarmede de voorzitter iu hartelijke woorden de verdiensten vau den met 1 April jl. eervol outslageo Direc teur P. M. van den Broek voor de school namens de aanwezigen herdacht. De heer Van den Bruek dankte voor de tot hem gesproken woorden. Begrooting voor het dienstjaar 1926 behandeld en vastgesteld. Dasrua had de verkiezing plaats van de twee aftredeude bestuursleden W. Moelker eu H. J. Laban, welke beiden werden herkozen. Onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Briefkaarten) Hoek A., Slavemsse. Binnenland (Brieven). Burgemeester, Oud-Vossemeer. den Engelsman A., Sl-Attr.aland. Hoogeveen J., Zevenhuizen. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stukken te vermeldeD, opdat de2e bij onbestelbaarheid kunnen worden terug gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatdaam eu huisnummer - te voorzien. ST-ANNALAND. Bij de op 11 April jl. plaats gehad hebbeude aanbesteding van het herstel, de vernieuwiug eu bet onderhoud tot 30 April 1926 der aarde-, kram-, rijs- en steenglootïugwerken aan de Waterkeeriog van den Galamiteozen Suzannapolder is ingeschreven door Johs. Eienbias Jz. te St Annaiand voor f 8423, J. de Maagd te Honleotsse f 8375, L. van Poperii g te Bruinisse f 8350, J. A. Dorst te Stavonisse f 8325, Jb. van Poortvliet te St-Anualand 1 8273 en Johs. van Vossen te St-Annaland f 8250, Onder nadere goedkeuring aan laatstgenoemde gegund. De begrooting was f 7790. ST-PHILIPSLAND. Op het oogeublik is men druk bezig om de woDingeo aan te sluiten aan de waterleiding. De beide watertorens zijn klaar en hebben reeds een groote hoeveelheid water iu hunne reservoirs. Er zijn ruim 75 aansluitingen, terwijl nog vele aanvragen zijn ingekomen, die nog inoeteD worden behandeld. Het zal een heele verandering zijn voor eeü groot aantal inwoners, dat zij nu maar het kraantje hebben open te draaien om water te krijgen in tegenstelling met voorheen, toen zij bijna altijd het water moesten gaan balen uit de een of aoderq, groote regenbak. Donderdagavond werd andermaal eene vergadering der Coöp. Electriciteits Mij. alhier gehoudeo in het hotel „de Kroon". Hierin werden de besprekingen voortgezet over de aanschaffing van een uieuweD motor. Na eeu zeer levendig debat en nadat de ver tegenwoordigers, zoowel vao „Bolnes" als van „Cross'ey" hun machines hadden bepleit werd door de meerderheid der vergadering be sloten eeu n Bolnes-motor" aau te schaffen. Het bestuur evenwel wenschte door dit besluit niet de verantwoordelijkheid te dragen, omdat bij den n Bolues-motor" direct twee reserveboppen worden gereserveerd, waaruit valt af te leiden het niet denkbeeldig springen van koppen, bij die soort motoren. Het bestuur gaf daarop te kenneD aan de- vergadering om een nieuw bestuur te kiezen. Hierop ging de vergaderiug niet in en vormde zich een commissie uit te ledeu, die het bestuur vroeg om ziiting te blijven houden. Aangezien door het vertrek van verschillende leden geen voldoend aantal aanwezig was tot hev beleggen van een nieuwe vergadering werd geen beslissing genomen. In de ""Vrijdag voortgezette vergadering werd eenparig door leden verklaard er prijs op te stellen dat het tegenwoordige bestaur zich hand haafde. Het bestaur verklaarde aau te blijven onder voorwaarde dat een „Crossley-motor", zijnde de beste uit al de aanbiedingen, werd aange schaft. Hiertegen werden geen bezwaren geopperd. *SCHERPEN18SE. Bij de gehouden a^lleel). steding van het herstel, de vernieuwing eufD onderhoud der aarde-, kram-, rijs-, paaiijeer I steenglooiïugwerken, ten behoeve vau de ^anzie keering van het Calamiteuze waterschap ^Wevee peuiSse, was laagste inschrijver de heer W. L.Lj dj[< alhier voor f 15980. daders STAVENISSE. De tramboot »Zijpe gisteren door den hevigen storm met fecte machine en gebroken schroef op dijk geslagen. Hedenmorgen is zij doo Schouwen-Duiveland en een sleepboot a trokken en naar de tram haven te 2 f gesleept. In het Hellegat bij Ooltgensplaa een goederenstoomboot bestemd naar St( bergen op een zandbank geslagen. De v boot Minister Lelya van de R. T. slaagde er na veel moeite in, de drie in schappen te redden. Eenige oogeublik later zonk het schip. Op G Mei a.s. .wordt door een deelte van het vrijw. Landst. Korps moioakel dienst Afd. Zeeland deelgenomen aan liewd le houden Vossenjacht in de buurt pileemd Utrecht. j$ poli jn te heb! sac lijk v past vai slei ih ve op p vai de 1 md w antal e gei or g- en, t GEMENGD NIEUWS. iek ii theel Nederlandsche trekpaardfokkers naar Itl^ Jhr. Vau Vredenburch te Cappellen (Bi B aa( schrijft: Wil men den bloei van de fokkerij be deren, dan moet gestreefd worden naar ver ming van baar afzetgebied. Met dit doel voor oogea organiseert de eenigiog „Stamboek voor het Nederland trekpaard" haar jaarlijksche tentoonstel! waarop op ruime schaal buitenlaodsche landbo vertegenwoordigers etc. worden uitgenoodigc deü vouruitgaug van ouze trekpaardfokkeri kannen aanschouwen. Met ditzelfde doel zond zij in 1922 een lectie paarden uaar Kopenhagen om &tn fokkers vau de Oostzeelanden den stand vao zware paard in Nederland te tooneD. Nu ook Italië bet groote nyt van dit pi inziet, waar vooral in de Po-vlakte de voorj zichten voor deze fokkerij gunstig zijn, hj het stamboek daarheen den blik geworpen. In deze vruchtbare vlakte hebben, aaiovank voor rekening vau rijksdepots en later voor coó ratieve fokslations belangrijke aankoopen goed materiaal plaats gehad, hoofdzakelijk België eu Noord-Frankrijk. Dat er nog groote behoefte aan goed mi riaal bestaat, bewijst wel bet besluit het vt jaar op eeu vergadering van vooraanstaai lokkers te Brescia genomen om aan te drioj nog betere zware hengsten beschikbaar te steil Het ligt voor de band dat hei in het gri belang van de Nederlandsche fokkerij is trachten in Italië vasten voet te krijgen en dtoied in concurrentie met onze zuidelijke naburen n.l. est ide. lie 1 doi dat d ardht mi els t den i vr islans ode t oc oedij vael een kiiaar leD n de ebbe adig japt c i we slee F de lenk jn oo ebn afzetgebied te zoeken. De gelegenheid biedt zich daartoe aan io a.f>."tentoonstellingen te Milaan en Cremona, Werd eerst overwogeu naar CremoDa te gas een uitnoodiging van het tentoonstelliugscom uit Milaan deed de kansen naar die pl& overslaan. Zeer zeker zijn er vele moeilijkheden te ov winnen geweest. De korte tijd van voorbereid!: de groote koster», de verre en langdurige i waardoor de fokkers hunne paarden juist in drukst van het werk drie «eken moeten missi de niet onbelangrijke risico van het kostbi materiaal, zijn alle factoreo, waarmee rekeni moest gehouden worden. Maar een krachti B vereeniging als bovengenoemde heeft met mep werking van de fokkers dit bereikt. Het groote belang vau deze ondernemi inziende hebben fokkers aan de roepstem de vereeniging geboor gegeven om hun fokpi ducten naar Milaan te zenden. Het Stamboek neemt alle kosten op zich heeft met medewerkiug van de Nederlandse Landbouw Handelskamer voor de regeling de reis heen ey terug en het verblijf in Mila gezorgd. Woensdag 8 April vertrok een collectie 10 paarden, alle boven de drie jaar, n.1. hengsten en zes merriën, waaronder één veulen van drie weken, met tien geleiders vijf wagous vau uit Zeeland, Noordbrabaut i Limburg, om van af de Fransch-Belgische gre te Thionville. in één trein verder te reizen ^?e, na een reis van zes dsgen Milaan te bereikt waar vertegenwoordigers van het bestaai vi het Stamboek ben zullen opwachten. Het getuigt van een sterk vereenigingslevf "*j dal de fokkers bereid zijo gevonden om derg lijke grootsche propaganda voor "deze fokker te maken. Het is een zuivere reclame, wal verkoop van de paarden ligt DÏet in de bedoelioj evei iok ver hl De Twt omi had een mst tond ;e z ter hi va nds mei itee: er f iem e c er Eeu goede reis en veel succes zij hun 60 1 tan nee ton harte toegewesscht. Brutale kerkdiefstal. De Arnhemsche correspondent van de N. R. C|;/ schrijft: Het kleine dorpje Westervoort bij Arnhem a» jyj den Rijksweg naar Zevenaar is eersten Paaschdt lDg in rep eu roer gebracht door eeu zeer brntai v kerkdiefstal. In dit laudelijke dorpje waar ze eh< weinig gebeurt, ging al vroeg het gerucht vi mond tot mond en spoedig was vrijwel het g« heele dorp op de been, bereid om mede te werkt om zoo spoedig mogelijk de brutale kerkroover die zelfs de heilige hostie niet ontzageD, achtervolgen, 's morgens was gebleken dat brekers zich toegang hadden weten te verschaft tot de R. K. kerk eu tot de pastorie en en belangrijke buit in hun banden was gevalle klc nd d ikk de ne de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 2