IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Vrijdag 17 April 1925. Een 011 veertigste jaargang ïUuJ )IE" Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTERAAD. BUITENLAND. Doorzitten bij wielrijders - Stukloopen - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeioopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUR0L. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ier kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco f 105 10 ct. disp. kosten. UITGAVE AdverteutiëD T»n 1 tot 4 regel» 75 cent»; iedere regel meer 17*««U. Grootte der letter» naar plaateroimte. 1 URTENSDIJK, 15 April vm. 10.30. (nietter de heer J. Polderman, burg. italovoordig zes leden en de secretaris ie beer C. Priem. m8 zing en goedkeuring der notulen der 5 itting, wordt mededeeÜBg gedaan van ode iogekomeD stukken, als: 5 ssive van Ged. Staten tot goedkeuring MAboting voor 1925; jr n als voren der bouwverordening; 32t;«verslag omtrent den toestand der ge- ial bij de leden ter lezing worden rond en oen't jaarverslag omtrent het ond archief ior kennisgeving aangeuomen. schrijven vaD de Gezoodheidscommissie de niet-goedkeoriDg van het drinkwater Dg van P. Groenewege, weshalve wordt ;rd tot afwijzing van diens verzoek om g vaB de verplichting tot aansluiting -.-gaterleiding. ^uorzitter zegt dat Burg. en Weth. zich 5n met dit advies, daar het onderzoek ^gewezen, dat het water niet deugdelijk sant dus thaos verplicht is aan te sluiteu. •er Koopman is tegen de verplichte aan- en zal dus zijn stem niet aan dit voorstel leg*® goeser Quakkelaar zegt dat het üiet noodig ire 'er te stemmeD. De voorwaarden luiden n e zoo, dat men verplicht is aan te sluiten, rinprzjtter merkt op, dat het een beroep op £eldt, waartoe iemand, die uieent niet 2. te zijn, het recht heelt. i stemmen wordt het advies ingewilligd 10^ heer Koopman; builsn stemming de akkelaar. rzoek van G. Knuist om hem behangsel- willen verstrekken tot het noodzakelijk u zijner van de gemeente gehuurde woning, tzien destijds is besloten absoluut geen b verstrekken, wordt het schrijven ter egd. erzoek van 31 huurders van gemeente- olerQ om den huurprijs hunner woningen 252gep. ier Vroegop verwondert er zich over dat vele oDderteekenaars er slechts één is Boschstraat en al de anderen oit het Q alsof de huurders io die eerst bedoelde )or niets woneD, hetgeen toch geenszins mii^ icb,ieer Hage maant aan tot groote voor- sid, want op bet adres staan namen van i voor wie de huur in geen geval te en zich ten zeerste zouden verkneukelen, aad eens zoo'u bespottelijk besluit zou ^rj;ot verlaging. De iukomstenbelasting zal 2 3 gewijzigd worden, dat het noodzakelijk iderhoud wordt verhoogd en zullen tal van Hij is bij den secretaris geweest, maar kreeg even weinig te hooren. De Secretaris verklaart zouder machtiging van Burg. eD Weth. niet het recht te hebben dergelijke mededeeliugen te doeD. De Voorzitter zegt dat die inlichtingen toch bij hem te bekomen zijn. De beer Kloet begrijpt met hoe men aan een te kort bij de exploitatie komt. De heer Koopman kan dat wel verklaren. Als men de rekeuingeD van het onderhond ziet en Dagaat, dan staat men verbaasd over de sommen die deze huizen verslinden. Hij stelt voor, dat eene commissie uit den raad wordt benoemd met een paar huurders, die Dauwkeurig zal nagaan, wie het wel en wie het niet noodig heeft om eenige steun in de huur te genieten. De heer Hage ziet daarin geen heil. Eerstens behoort dat tot de competentie vaD Burg. en Weth. en het aanwijzen van huurders in zulk eene commissie kan niet van pr&ctisch nut zijn, daar zulke menscheu onwillekeurig partijdig zijo. Ten slotte wordt dit aan Burg. en Weth. opgedragen, die dit aanvaarden, niet als het college vandagelijksch bestuur, maar als commissie oit den raad. Alvorens over te gaan lot behandeling van punt II, vraagt do heer Quakkelaar of alle in gekomen stukken ter tafel zijn gebracht. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. De heer Quakkelaar meent dat in de vorige vergadering een schrijven van het hoofd der Be waarschool niet is behandeld omdat het bij Burg. en Weth. de revue öiet had gepasseerd. De voorzitter zegt dat dit reeds door Burg. en Weth. is afgehandeld, waar het ook thnis behoorde. Het was eene mededeeliog dat voor eeu 90-tal kinderen slechts f 30 is uitgetrokken, hetgeen per kind circa 30 cent bedraagt, hetwelk te weinig mag geacht worden, zoodat zij het bedrag gaarne zag verhoogd tot f75. Voorts zou eeu zandbak op het speelplein in eene behoefte voorzien, terwijl eeu gedeelte van het plein wordt gebezigd als opslagplaats voor steenen en prikkeldraad. EeD paar eenvoudige bankjes waarop de kinderen na hon spel even kunnen uitrusten, zou geen overbodige weelde De voorzitter zegt, dat, als het droog weer is, de lokalen uiei zoo vuil worden, maar wel als het regent, terwijl het dan een heele toer is om Maandagochtend de vloer weer schoon te hebbeD. Als nu de werksters voor hunne bemoeiingen eene kleine vergoeding kregeD, dan was ook dit bezwaar opgelost. Meu voud goed, dat het gemeentebestuur hen eene vergoeding gaf en dat elk der vereeoigingen naar evenredigheid iets in de gemeentekas stortte om die uitgaaf daaruit te bestrijdeD. De heer Quakkelaar geeft de voorkeur aan de beneden-zaal van het gemeentehuis, wijl die toch ledig staat en men dan geen school of be waarschool uoodig heeft. De voorzitter moet dit ten zeerste ontraden; eerder sou ze in aanmerking komen voor de inrichting van een burgemeesterskamer, omdat hij al zijne bezigheden op de trouwzaal moet verrichten. Bovendien als er 'a avonds op de secretarie wordt gewerkt, zou dat zeer hinderlijk wezen, indien beneden muziek werd gemaakt of de zang beoefend. De heer Quakkelaar handhaaft zijn denkbeeld en maakt er een voorstel van, waarover de stemmen stakeü; vóór de hh. Hage, Quakkelaar en Vroegop; tegen de heeren Koopinau, Kloet en Groenewege. De voorzitter had gedacht dat het voorstel vau Burg. en Weth. met veel sympathie zou zijn ontvangen, daar men inderdaad tot eene defioitieve oplossing van deze moeilijke kwestie was gekomen. Doch nu zullen de vereeuigiugeu de dupe worden van deze oppositie, want feitelijk kunnen ze uu niet iD de Bewaarschool. De heer Kloet geeft in overweging om hen voorloopig in de Bewaarschool te doen gaan, zoolang over het voorstel-Qaakkelaar niet is beslist. Dit wordt goedgevondenalleen de heer Quakkelaar verklaart er zich tegen. IV. In de begrooting 1924 wordt eene ad ministratieve wijziging gebracht. V. Het vermenigvuldigingscijfer der inkomsten belasting wordt bepaald op 1 eveoals vorig jaar. Na afhaudeling der agenda deelt de voorzitter mede eene vergadering van de Kamer van Koop handel te Breda ts hebben bijgewoond, in verband ring wordt deze aan Burg. en Weth. opgedrageo. De voorzitter komt terug op hel denkbeeld om vau Damme vrijdom van erfpacht te ver- leeneo voor eeu stukje grond als compenaatie voor de groote bereidwilligheid om een opril te leggen in zijn dijk. Met algemeene stemmen goedgevonden en bepaald op f 14. Daarop wordt de zitting gesloten. Met een verbazingwekkende snelheid hebben zich de politieke verwikkelingen in Frankrijk ontwikkeld. In den Senaat ia eene interpellatie gehouden overdefiuauciëele politiek der regeering, waarbij harde noten werden gekraakt en Herriot de kwestie van vertrouwen stelde. Met 156 tegen 132 stemmen werd dit opgezegd, terwijl een motie van wantrouwen werd aangenomen met 163 stemmeu; geen enkel Senaatslid nam de regeering in bescherming. Hoezeer het vertrouwen in het kabinet-Herriot geschokt was, wilde bet toch den strijd tegen den Seuaat aanbinden, maar tegen zoo'n onverholen uitspraak was niet op te roeien en bood de regeering den president baar oDtslag aan, die het aanvaardde. Herriot heeft ongetwijfeld de verdienste in de staatkunde naar buiten de grenzen eeu wel dadige ontspanning te hebben teweeggebracht. De opdracht tot vorming van een ministerie ge geven aan Briaud is door dezen van de hand ge wezen, omdat hij geen kans zag eene meerderheid achter zich te verkrijgen. Daarop is Painlevé de formatie aangeboden, die haar aanvaardde en ook geslaagd is, nadat de socialisten hem steun hadden toegezegd. De strijd om het presidentschap der Doitsche republiek heeft een heel ander aspect gekregen. Niet alleen dat het een geheel vrije verkiezing is, maar zelfs komen andere candidaten in het krijt. Behalve de oud president-minister Marx, waarvoor Jarres, die aanvankelijk het grootst aantal stemmen had, het veld heeft geruimd, ten einde te bevorderen dat een rechtsohe volks man wordt gekozen, is thans ook candidaat gesteld de oud-veldmaarschalk Hindenburg. Oh. danks zijn 75-jarigeo leeftijd eu de weinig© 12 32531 40 als adressauten buiten dien aaDsl&g n tevens ook buiten de schoolgeldhetfing, pe[3et een slap in de goede richting gaat, -r ze wat ontlast worden, en iets gemak- de buur zullen kuDnen opbrengen, ^oorzilter zegt, dat men wel steeds klaagt, niet uit gaatslechts ééo, voor wien de hoog was, heeft de woning verlaten, eer Vroegop merkt op, dat het overgroote noodgedwongen in blijft nit gebrek aan goedkoopere woningen. De huurprijzen ",aDi niet te hoog, maar. de iukomsten zijn Diecr Koopman zegt, dat hem een schrijven «^ïrg. en Wetb. aan Hubr. üartog is ter Mteld, waarin het college hem aanmaant betalen zijner huishuur, rraagt hoe Burg. en Weth. daartoe toch komen, wetende dat die man al weken- ek en boiten verdienste is. iTTieer Quakkelaar herinnert er aan, dat is ^Dmeu om met dergelijke gevallen rekening len. is bovendien zeer de vraag of men het au hebben om zoo'n patiënt te vervoeren i tot andere maatregelen overging. p#eer Hage zegt dat in de vorige zitting 'V no weer wordt gezinspeeld op het subsidie a de Centrale wordt gegeven, en dat ook maar de huren moeten worden ge- iand- Maar bedoeld subsidie is juist verstrekt ciee! voorkomen, dat 00fc Yan dergelijke aoeten in groote moeilijkhedeu zouden ge in om hen te ontlasten. 5r peer Kloet voelt wel voor steun aan menscheu post20 huur moeten betalen en behoeftig zijn. 31 poleer Vroegop zegt, dat hij een der eersten ■eest, die een gemeentewoning huurde, uitss" de exploitatierekening was de huur Thö7 .50, maar is sints verhoogd met 30°/0 1. de bouw der later gestichte woningen def' duarder was; zoo betaalt de eene arme i si3D anderen. Hij vindt het bovendien zoo wbtf, dat men ten opzichte van die woningen beiid wordt gehouden. Men weet niet wie vmst de huur achter staat en voor hoeveel. ziju, terwijl bet eeu ongerief is dat na den regeD op het plein zulke groote plassen blijven staan. De voorzitter zegt dat inderdaad aan alle onderdeelen vau het verzoek gevolg is gegeven. Aanvankelijk meende men, dat uitsluitend was gevraagd om leien, doch toen later bleek, dat het veel meer betrof, is daaraan door Borg. en Weth. tegemoet gekomeo, omdat het college overtuigd is, dat het voor de kinderen nood zakelijk is. De plassen op het plein zijn door de gesteld heid van den bodem niet zoo gemakkelijk uil den weg te ruimen, maar ook daaraan zal meu zooveel mogelijk tegemoet komen. II. Als leden der commissie tot wering van schoolverzoim worden herbenoemd de hh. C. van Iwaarden, L. Tholenaar, F. A. Rosendaal, C. Rijnberg en A. C. Hage, secretaris. III, Verzoek van de besturen der Zondags school, mnziek- en zangvereenigingen, jongelings- en knapenvereenigiogen, moderne en Christ. landarbeidersbonden om voor hunne oefeningen en vergaderingen wederom gebruik te mogen maken vau eeo lokaal der openbare school of van de beoedeozaal der bewaarschool. Tegelijkertijd is eeu schrijven ontvangen vaD P. de HaaD, den raad dank zeggende voor het hem zoo vele jaren toegestane gebruik vau eeu lokaal der openbare school voor het leiden zijuer Zondagsschool. Burg. en Weth. adviseeren tot eene gunstige beslissing op deze verzoeken, omdat door het houden van muziek- en zangoefeningen inderdaad veleD der jeugd van de straat worden gehoudeD. Ten aanzien vau de jongelings- en knapenver eenigiogen, wien eeu verder verblijf in de con sistoriekamer der Herv. Kerk is ontzegd, zullen Burg. eu Weth. niet van advies dienen en laten de beslissing geheel aan den raad over. De heer Hage spreekt zijne voldoening oit over het voorstel vau Burg. en Weth. waardoor men tot de oude toestand terngkeert en men dus niet genoodzaakt is de vereenigingen te brengen op plaatsen waar ze niet thuis Dehooreu. Hij zou evenwel in de voorwaarden een clausule willen zien opgenomen, waarbij het toezicht voor een ordelijk verloop wordt opgedragen aan de directeuren en voorzitters, terwijl bij gegronde klachten een straf moet worden toegepast waar het behoort. De heer Koopman heeft nooit de bedoeling gehad om aan alles den toegang te ontzeggen, maar zon er nu sterk voor zijn, dat zij die zich onbehoorlijk gedragen, onherroepelijk' uit de school zullen verwijderd worden. met de reorganisatie vau de Posterijen. (Voor uadere bijzonderheden verwijzen we naar het breedvoerig relaas, elders in dit nummer opge nomen). De heer Koopman vraagt of met de invoering van den zomertijd toch weder rekening wordt gehouden met de scholen, waarop de voorzitter bevestigend antwoordt. De heer Vroegop vraagt naar het eindresultaat van zijn vraag omtrent hen, die niet in de macht zijn om de waterpenningen te betaleD. Vao de maatschappij zal en kan j>ok geen bericht inkomen, omdat die dit niet voor hare rekening kan uemen. De heer Hage meent dat zulks wel kan. In tegenstelling met de verwachting zijn de inkomsten vroeger op peil en kan zij inkele centen, die wel in elke gemeente en bij elke waterleiding zullen voorkomeo, als kwade posten beschouwen. De voorzitter meent dat daarvaD niets is te zeggende exploitatie-rekening moet nog worden overgelegd. De heer Hage herhaalt zijn reeds vroeger aao de hand gedane denkbeeld om eens saineu te komen vóór het boudea eener vergadering vao de waterleiding opdat de burgemeester kenuis kan nemen van die puutcn welke te dier ver gadering ter tafel zonden kunnen worden gebracht. Hiermede wordt instemmig betuigd. De heer Koopman heeft vernomen, dat er sprake van is om iemand in het Weeshuis bij een bewoner te doen opnemen, doch hoopt dat het Weezea-Armbestnur zulks Dooit doen zal. Den voorzitter is hiervan niets bekend. De heer Hage zegt dat als bij het Weezen? Armbestuur het deokbeetd kon rijp worden om een huis voor oudeD van dagen te stichleD, er dan wellicht eeuige woningen beschikbaar konden komen voor menschen, voor wie de huur der gemeente-woningen te zwaar is. Verder vraagt de heer Hage of het waar is, dat, in tegenstelliug met de in de vorige ver gadering afgelegde verklaring, dat de nalaten schap van Suoeck, ten opzichte der gemeente, normaal verloopt, juist niet goed zou loopeu. De voorzitter kan daarvan weinig zeggeD, daar de rechter feitelijk moet coucludeeren of de door de gemeente ingediende nota al of niet te hoog is. De-heer Vroegop spreekt er zijne verwonde ring over uit, dat het in de vorige vergadering genomen besluit tot demping van de watergang aau den Molendijk, niet is uitgevoerd. De voorzitter zegt dat er tormeele bezwaren zijn, die maar niet direct zijn te overwiuoeo. Men moet ook rekening houden met van Damme. Na eenige discussie over eene practische uitvoe- ambitie die hij voor het presidentschap gevoelt, heeft hij de candidatuur aanvaard, terwille vao de partij der Duitsch-nationaleu. In een Paaschboodschap tot het volk, ver klaarde Hindenburg, dat vaderlandslievende Duitschers uit alle deelen des lands hem de hoogste functie iu den slaat hebben aangeboden. Deze candidatuur heeft hij na rijp beraad aan vaard, om een bewijs van getrouwheid aan zijn vaderland te geveD. Iu moeilijke tijdeo heeft hij ziju plicht gedaan, en is eveneens bereid dit te doeD, als men dat van hem vraagt, om te fun- geeren als rijkspresident steunend op de grondwet, en zonder rekeuing te houden met het verschil van p&rtijeo, standen en beroepeD. Als soldaat heeft hy eveneens aan de gansche natie, maar nooit aau de partijen gedacht. Deze mogen een noodzakelijkheid zijn in den parlementairen staat, het staatshoofd zelf moet boven de partüen staan en onafhankelijk daarvan in het belang van eiken Duitscher werkzaam zijn. Het groote rijksblok en niet het minst de sociaal-democratische partij, zien in de mogelijke verkiezing van Hindeoberg een gevaar voor den vrede. Hoewel hun aantal is gedund, ziet men nog altijd kans een aanslag te wagen op een koning. Van dien vervolgingswaanzin was nu weer de jonge koning Boris van Bulgarije hel mikpunt, toen hy per automobiel een bezoek bracht aan een museum. Plotseling werd by het lerugkeeren de auto be schoten, door lieden, die zich langs den weg hadden verborgen. De lijfjager die iu 's Konings gezelschap was, werd door het eerste schot gedood. Bij een tweede schot werd de chauffeur in het gelaat getroffen, terwijl een ambtenaar van het hof door eeu derde schol doodelijk getroffen werd. Toen de koning bemerkte, dat de chauffeur gewond was, nam hij zelf het stuur van den wagen over. De chauffeur had reeds tevergeefs gepoogd den wageu tot stilstand te brengen, waarbij bij zelfs nog tegen een lantaarnpaal reed, mei het gevolg dat zoowel de koniug als zijn medereizigers uit den wagen werden geslingerd. Een passeerende autobus nam den koning op on keerde terugvaar Ohranie, waar het garnizoen gealarmeerd werd. Een dertigtal soldaten spoedden zich naar de plaats van den aanslag, waar de be geleiders vau den koning zich nog steeds tegen hun aanvallers verdedigden. Toen de koning met de soldaten naderde, werden ook zij beschoten. Nauwelijks werd het vuur door de soldaten beantwoord of de aanranders sloegen op de vlucht. De koning keerde naar do hoofdstad terug, waar groote vreugde heerschte over hel mislukken van deu aanslag. Eenige dagen tevoreD was de auto van den koning reeds door eenige struikroovers aangehouden.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1