IERSEKSCHE J? THOOLSCHE COURUMT Backirï ït. 15>\ Vrijdag 10 April 1935. Een en veertigste jaargang i«ÏT Bakpoeder na at en Firma J. M. C. POT - Tholen 0., DrOel"ker's - in Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f0,80; met Geïllnstreerd Zondagsblad f 1 ,S7B, franco f 1,65 10 ct. diap. koaten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. van 1 tot 4 regela 75 cents j iedere regel meer 171/, «mts. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND. TWEEDE KAMER. irwil van het groot aantal stemmen dat laten Jarres en Braun voor het presi- van de Duitsche republiek verwierven, r zeer veel kans dat beiden bij de tweede niet meer in aanmerking komen, locratische en aanverwante partijen }h vereenigd op dr. Marx, die meer- lident-minister van Pruissen en rijks- lis geweest en hoogst waarschijulijk de leid zal behalen. Ijle doorleeft weer een financiëele crisis, den laatsten tijd een kleine verbetering itand was ingetreden, dank zij het in enkele gunstige maatregelen. o de Senaat de door de Kamer aau- Staatsbegrooting onder de loupe Dam, sollende wijzigingen van de begrooting ld. iuister had haar ingediend met een overschot van 38 inillioen. De Kamer wijziging dit batig saldo verhoogd tot iëu. Maar d« Senaatscommissie beeft er het mes in gezet. Ze verminderde de n met circa 1209 millioen, de nitgaveu 4 millioen; hel geraamd overschot zou ■open 478 millioeu. jfers mogen in hoofdzaak niet zoo heel ichillen, principiëel zijn de reraoderiug6n mee bedoeld worden, ingrijpend, in de aats de vermioderiug van het aantal ren, waardoor dc vinger op de wondeplek l. Zoowel de extra-uitkeeringen aau de ~~~u&bten die binnenkort moeteu plaats BIB als de voortdurende stijging van de Ier eerste levensmiddelen, die het bij s nitkoeringen wel niet zal laten, hebben at in ird op den koers van bet betaalmiddel pjes iiekere onrust ten opzichte van den franc oor juiitstaan. Nu zoo te zijner tijd de depre- iwrijoecaD deo frauc toch wel niet uitgebleven ikeu tcar ia dieo tusscheutijd zoudeo er allicht sde «sIpd zijn getroffen kunueu wordeD om de is mt-dao deu aanval eenigszins te temperen, y! a de Senaatscommissie had gewezen op jes tetooge peil van de Staatsbegrooting, heeft één uiiriug er in toegestemd om de greus van 11e gAten-ci roulatie uit te breiden met 4 mil- 52 i te brengen op het uiterste maximum )orn»m milliard eu onder uitdrukkelijk beding -, 12 uitbreiding moest dienen ten bate van idel. ie regeering verwacht mocht hebben, met Zoommaatregel een dankbare daad te hebben eketec.,' dan bad ze stellig gerekend buiteD de mmmmat ontvangst in den Senaat. ®yyBliiks toch had de minister vau Financiëu kbeeld dezer verhooging naar voren ge- of er dook zoo'u ontstemming op, dat i.Als 't ware naar bet podium geleid werd tverklaring af te leggen dat de minister k eenzijdig had voorgesteld, door niet prtijd mede te deelen, dat tegenover deu o dit^ biljetten-omloop ook nieuwe belas- .p. N«öuden ingevoerd worden, zoo'n mededeeling Vóór dat de Kamer met Paaschvacantie ging heeft zij het ontwerp behandeld tot wijziging van de Kieswet, bedoelende de niet-vervulling van den stemplicht, waarop in de huidige Kieswet straf is bedreigd, niet strafrechtelijk meer te vervolgen. De opmerking werd gemaakt dat de wijze, waarop met die bepaling in de Kieswet bij overtreding wordt omgesprongen, eigenlijk eerder aanleiding geeft dien plicht geheel oit de wet te lichten. De heer Vliegen belichaamde deze verzuchting in een amendement. Hoewel de minister zelf moest toegeven, dat zijn stelsel Daarop ging de Kamer op Paaschiece», doch voor het -uiteengaan werd van soc. democratische zijde eeu initiatief-voorstel ingediend inzake den zomertijd. De voorstellers merken op, dat tot tweemaal toe, eerst bij de behandeling van het voorstel- Braat, daarna bij die van het regeerings-voorstel, de Eerste Kamer nu ondubbelzinnig beeft uit gesproken, dat zij niet kan medewerken tot het opheffen van den zomertijd. De voorstanders van den zomertijd zouden zich in deze uitspraak zouder voorbehoud kunnen verheugen, ware het niet, dat de gevallen be slissing diepe teleurstelling zal wekken bij een deel van het volk. Overtreding reglement op de Zseuwsclie Stroomen. W. v. 1. te Graauw tot f 1,— boete of 1 dag bechienis. Zitting van 6 April 1925. Overtreding der Warenwet. J. C. D. en G. F. D. te Middelburg, ieder tot een boete van f 2000,of 6 maanden hechtenis voor ieder hunner. Omslagen van rechtsvervolgingC. v. d. K. te Oud-Vossemeer. duu u uicuouconug ^el eenigszins wijst er^alle ouva9le ^aat begrijpen. Het 'er ,a ,V van den minister van financiën is er au sc spoedig op gevolgd, dan dat men het er kluis *n ver^an(^ zou brengen. rr Niet meer dan fl.35 kost n oudetwetsche Tulband gebakken mei een voor direct gebruik gereed Gistpoeder. Backin vervangt de gist. Met Backin rijst het deeg onder het bakken. 500 gram bloem f 0-16 250 gram krenten 0.20 50 gram sucade0.12 100 gram rozijnen0.12 250 gr. boter ƒ0.70, margar 0.30 200 gram suiker0.12 3 of meer eieren0.18 1 kop melk 0.04 2 theelepels fijne kaneel 0.03 1 pakje Dr. Oetker's Backin 0.07 /t f 1.35 Bereiding: Men roere de boter tot roon.. voege suiker, eierdooiers, meel, hetwelk men met Backin vermenge, toe en daarbij de melk. Ten laatste krenten, rozijnen, sucade kaneel en het stijfgeklopte eiwit. Men Hakke dit deeg in een ineevetten tulbandvorm, tn een warmen oven, gedurende ca l1/ v uur. Vraagt gratis receptenboekje hij dr Eenige Importeurs, Ostermann Co. Vd BINNENLAND. •MMonderteekening van het tractaat tot her- vzd het verdrag van 1839 tusschen en België is een historisch moment and angdurige onderhandelingen is het eindelijk ak, waQ(j gekomeD ediiig 1919 2yD mC| behulp der gealliëerden 1 eD 8Wwisselingen gevoerd over de vraag van leren, 110| he| verkrijgen van toestemming, dat staan® oorlogstijd zijn verdediging zou mogen ttriikin1 °P ^eeuw,cb Vlaanderen eu dat het in zoowel als in oorlogstijd van de Schelde k zou mogen maken voor zijn eigen oor- iepen en die van zijn bondgenooten. J, nseer is ter sprake gekomen de verdediging imburg in samenwerking met de Belgische ^eboa*racbten, waarvan een militaire overeenkomst lereuvfjonderhcdeo zou regelen. Nederlaud wei- se A. 'echter in dat spoor te treden, verklarend, £oom. elke schending van zijn grondgebied als .len tot oorlog zou beschouwen. De memorie, Q2JM thans gesloten verdrag begeleidt, vermeldt verklaring opnieuw. Scheldekwestie is opnieuw geregeld, waar- ichillende moeilijkheden die het instituut 139 heeft teweeg gebracht, zijn uit den fuirod, zoowel op waterstaats- als scheep- nengdebied. B| Ha'^aRm^^a8 ^fam minister Heijmans te aPjigl^Hbage aan, hartelijk verwelkomd door er Van Karnebeek. Te vijf uor had in S|"+0lit ®ParlemeDt van ®ailCDl4D^8Cbe Zaken de w' heefee^CD^D^ Tan ver(*,a8 pl*ats- lair te practisch nagenoeg met de strekking van dit amendement overeenkwam en de Kamer het dus als 't ware kon aannemen, verwierp ze integen deel dit voorstel. Men was blijkbaar meer gehecht aan het behoud van het huidige artikel en wilde dat de regeering inderdaad de band hield aan wat de wet nu eenmaal voorschrijft, al waren niet allen het eens over de strafmaat. De heeren Suring en Bomans wilden iemand, die zonder geldige reden van de stembus weg blijft, ge durende drie jaren het kiesrecht ontzeggen. De heer Oud wilde ter vergemakkelijking van de uitvoering der straf drie gulden op het be lastingbiljet breBgen. Eerstbedoeld amendement kon geen meerder heid verwerveD, terwijl dat van tien heer Oud werd ingetrokken ten gunste van dat der heeren Van Sawe van lJuselt en Winterman?, die de verplichting tot stemmen wilden behouden en met afschaffing «an de berisping de geldboete op ten hoogste drie gulden bepaald zieo door t middfl van een eenvoudige procedure. Tegen den geest van het wetsontwerp der regeering werd dit amendement aangemonen. Een andere wijzigiug gold de bepaling van het te behalen stemmen-deel voor de toewijzing van een overschot-zetel. Als een lijst in totaal geen 75 pCt. vau deD Kiesdeeler haalt, heeft zij geec recht op een zetel, maar als een lijst eeu overschot heeft dat minder is dan 75 pCt. van den Kiesdeeler, dan kan haar nog een zetel worden toegewezen. Deze onbillijkheid wilde de regeering wegnemen door te bepalen dat voor de toekenniug van een overschotszetel ook ER<u 3lk den kiesdeeler moet behaald minstens zijn. De heer Van, den Heuvel wenschte dit nog hooger to stellen, door het te bepalen op 90 pCt., welk amendement op het kantje af werd ver worpen. Van de 69 uitgebrachte stemmen haalde het er nog 33. Het ontwerp werd vervolgens aangenomen inet 52 tegen 11 stemmen, die der antwevoluiio- nairen, Kersten en Braat, Kantongerecht te Tholen. 23 Februari 1925. Door het Kantongerecht te Tholen ziju heden veroordeeld wegens Overtreding van het Aanvaringsreglement. J. B. te Rotterdam tot f10,boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding van het Polderreglement. J. F. de B. te St-Philipsland tol 2 boeten elk van f 10.of 1 maand tuchtschool voor iedere boe'e. H. en C. H. te S:-Philip»land ieder voorwaardelijk tot 1 maand tuchtschool. Overtreding der Politieverordening. C. VV. v. d. G. to Scherpenisse tot f 0.50 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding Motorreglement. S. J. E. te Tholen f 5.boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding Arbeidswet. S. L. S. te Tholen tot f 5.boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding Motorreglement. M. J. M. te Stavenisse tot 115.boete of 15 dagen hechtenis. Overtreding Bouwverordening. A. G. te. Oud-Vossemeer tot* f 5,boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der Warenwet. P. J. S. te Tholen tot f400.— boete of 3 maanden hechtenis. Overtreding der Jachtwet. C. P. T. te Oud-Vossemeer tot f 50.boete of 50 dagen hechtenis. Overtreding Dienstplichtwet. J. W, M. te Scherpenisse tot f25.boete of 25 dagen. Overtreding Politieverordening. VV. W. K. te Stavenisse tot f 6 boete of 6 dagen hechtenis. Overtreding Wegenreglement. L. K. te Oud-Vossemcer tot f 5.of 5 dagen hechtenis. Zitting van 30 Maart 1925. Overtreding van het Wegenreglemont. C. v. T. te Tholen to 2 boeten elk vau f 2, of 2 dagen hechtenis voor elke boete. Overtreding der Vuurwapeowet. J. J. ie Tholen tot f5,boe'e of 5 dagen hechtenis, ract verbeurd verklaring van de inbeslag- genomen buks. Overtreding der Motor- en Uijwielwet. L. H. frte Scherpenisse tot f 2,boete of een week luchischool. C. H. ie Scherpenisse tot terug gave aan de ouders zonder loepassing van s»raf. Overtreding van hot Wegen regie ment. C. v. T. te Tholen tot f 10,— boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der Bouwverordening. (Niet aanslui'en bij de Waterleiding) P. M. v. G. te Sint-Maartensdijk tot t 75,boete of een maand hechtenis. A. C. H. to Sint-Maartensdijk lot 2 boeten elk van f75,of een maand hechtenis voor elke boete. C. J. W. W. te Sint-Maartensdijk tot f75,boete of een maand hechtenis. Overtreding der Vleescbkeuringswet. L. P. B. te Sinl-Philipsland tot f 1.boete of 1 dag hechtenis. Overtreding Motor- en Rijwielreglement. J. J. d. K. te Rotterdam tot f 20,— boete of 20 dagen hechtenis en tot f 10,boete of 10 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap. W. H. te Rotterdam tot f 10,—boete of 10 dagen hechtenis. Loopen over verboden grond. A. de G. te Sint-Philipsland tot f3,boete of 3 dagen hochienis. Overtreding der Politieverordening. M. Ij. to Sint-Annalaud tot f3,-boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding van het Motorreglement. H. v. N. te Sint-Maartensdijk tot t 5,boete of 5 dagen hechtenis. Als' getuige wettelijk opgeroepen niet verschijnen. M. M. te Tholen, tot f5,— boete of 5 dagen hechtenis. Strooperij. C. v. T. te Tholen tot f 10,— boete of 10 dagen hechtenis. Overtrediug van het Motorreglement. M. J. J. te Oad-Vossemeer tot f 2,boete of 2 dagen hechtenis. 32524 GEMEENTERAAD. Overtreding der Bouwverordening. (niet aansluiten bij de waterleiding^ J. J. v. D. en P. M. v. D. te Scherpenisse ieder tot f75,boete of een inaand hechtenis voor ieder hunner. Openbare dronkenschap. P. J. v. L. te Amsterdam tot f10,boete of 10 dagen hechtenis. ST-ANNALAND, 9 April, vm. 10 30. Voorzitter de heerC. P. M. W. Hanssens, burgemeester. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige zitting wordt mededeeling gedaan van de volgende ingekomen stukken, als: a. schrijven van de commissie van toe zicht op het lager onderwijs dat tot hare voorzitter is benoemd de heer C. van Houdt. h. proces-verbaal van kasopname bij den gem.-ontvanger waarbij aanwezig bleek f 13.365.31. c. missive van den Pensioensraad hou dende mededeeling, dat de diensttijd van burg. Hanssens, zoowel te St-Annaland als te Stavenisse, evenals van den heer A. Bierens, oud-secretaris-rentmeester van het Weezen-Armbestuur in aanmerking komt en dat de inkoopsom nader zal worden bepaald. d. verzoek van den centralen bond van personeel bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst om te ageeren tegen de reorganisatie van den dienst die in het bijzonder voor het platteland dreigt. Burg. en Weth. stellen voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen omdat we de bescheiden niet kennen en het niet in de lijn van een gemeentebestuur kan liggen om te ageeren op de voornemens van den minister, die als goed minister wel datgene doen zal wat hem het beste dunkt. •Dienovereenkomstig wordt besloten. e. bet reeds bekende verzoek om het maximum der vergunningen te verlagen, wordt voor kennisgeving aangenomen, terwijl het maximum thans 10 bedragende, onveranderd g handaafd blijft. Het in het verzoek aangegeven cijfer van 7 vergunningen in deze gemeente, berust op eene vergissing, daar het maxi mum 10 bedraagt, hoewel er slechts 7 zijn. Ten einde geene moeilijkheden te ver wekken, om vergunningen in te trekken, oordeelt men het beter het rfiaximum te behouden. e. Verslag van den kring keuringsdienst St-Maartensdijk, waaruit blijkt dat in het geheel aan keurloonen is ontvangen f 3345.25, waarvan in deze gemeente f 1520.50, terwijl het aandeel der uilgaven f940.01 bedraagt. Met aftrek van het aan deel voor de pensioensbijdrage a f 80.41 is het batig slot f 494.08. f. Missive van Ged. Staten houdende goedkeuring van de rijwiel- en motorver ordening. Het is thans de bedoeling haar streng toe te passen, want er wordt veel te snel gereden in de kom der gemeente. Maar de wijziging der Politieverordening die 30 October is aangebracht, is tot nu toe nog niet goedgekeurd. Bij de navraag ter griffie is inderdaad gebleken, dat er wat achter zit en dat Ged. Staten hunne goedkeuring er niet aan kunnen verleenen, urndat de omschrijving van de kom in deze verordening afwijkt van die in de motor- en rijwielwet. Ten aanzien van de bepaling van de kom in deze laatste verordening is de ge meente gebonden aan zekere voorschriften, maar overigens is de gemeente volkomen vrij, krachtens art. 135 der gemeentewet,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1